Raport Zintegrowany 2021

Współpraca z instytucjami finansowymi

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. Bank utrzymywał relacje korespondenckie z około 1 tys. banków, w tym posiadał w innych bankach 53 rachunki NOSTRO dla 25 głównych walut.

W I półroczu 2021 r. Bank rozszerzył działalność LORO w wyniku przejęcia rachunków z BNP Paribas Branch in Poland. W drugiej połowie roku Bank zamknął jedyny rachunek LORO dla Banku spoza Grupy BNP, co oznacza że obecnie Bank prowadzi 33 rachunki loro wyłącznie w PLN dla banków zagranicznych. Rachunki LORO prowadzone w księgach Banku stanowią zewnętrzne źródło pozyskiwania bezkosztowych środków obrotowych na potrzeby operacyjne Banku. Za pośrednictwem tych rachunków realizowane są przede wszystkim transfery klientowskie oraz transfery typu bank-to-bank.

W 2021 r. Bank kontynuował współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, z brokerami i bankami, która umożliwiła zawieranie szerokiego spektrum transakcji skarbowych i depozytowych. Zawarto szereg umów z nowymi i już współpracującymi kontrahentami z tych segmentów oraz podjęto kroki w kierunku wprowadzenia nowych umów, zgodnie z rekomendacjami ISDA i ZBP.

Umowy z Narodowym Bankiem Polskim zawarte w 2021 r.

W listopadzie 2021 r. Narodowy Bank Polski (dalej: NBP), na podstawie wyznaczonych kryteriów wyboru, dokonał przedłużenia terminu obowiązywania „Umowy w sprawie pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego” (dalej: Umowa) zawartej 14 grudnia 2020 r. pomiędzy NBP a Bankiem. Odnowiona Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wyniki wyszukiwania