Raport Zintegrowany 2021

Raportowanie zgodnie z Taksonomią UE

Postępujące w ostatnim czasie zmiany klimatyczne oraz odpowiadające na te wyzwania działania na arenie międzynarodowej, tj. Porozumienie paryskie, Agenda 2030 czy Europejski Zielony Ład nadały większy priorytet działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Realizacja postanowień powyższych dokumentów wykracza jednak poza możliwości finansowe sektora publicznego, dlatego konieczne jest zaangażowanie kapitału prywatnego i przekierowanie go w stronę zrównoważonej gospodarki. Narzędziem wspierającym podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych i jednocześnie wspierającym zrównoważony rozwój ma być Taksonomia UE.

Taksonomia stanowi kluczowy instrument oceny zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej w zakresie wpływu na środowisko naturalne. Zapewnia ona standardową definicję zrównoważonych środowiskowo działalności, w celu lepszego monitorowania, raportowania i podejmowania lepszych decyzji dotyczących swoich zobowiązań.
Wraz z ogólnym trendem w kierunku większego ujawniania ryzyka finansowego związanego z klimatem, BNP Paribas Bank Polska SA wspiera działania na rzecz zwiększenia przejrzystości w ujawnieniach w kierunku stworzenia ram i standardów bardziej zrównoważonych instytucji finansowych.

W oparciu o wymogi zawarte w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Taksonomia”), Bank zobowiązany jest do publikacji informacji na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu jego działalność jest związana z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo na podstawie art. 3 i 9 niniejszego Rozporządzenia.

Art. 10 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 roku uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE1, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji („Rozporządzenie delegowane 2021/2178”) tworzy przepis specjalny wprowadzając w okresie przejściowym uproszczone reguły ujawnień. W odniesieniu do przedsiębiorstw finansowych szczególne zasady raportowania zostały wyznaczone na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Okres przejściowy ma na celu przygotowanie do raportowania w przyszłości kluczowych wskaźników wyników.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 Bank ujawnia poniższe wskaźniki ilościowe:

Ujawnienia zgodnie z Taksonomią UE (31.12.2021 r.) %
Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej: 2,85
  • niekwalifikującej się do systematyki
2,14
  • kwalifikującej się do systematyki
0,71
Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2: 20,09
  • ekspozycje wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych
18,60
  • instrumenty pochodne
1,49
Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji, o których mowa w art. 7 ust. 3 – ekspozycje wobec przedsiębiorstw, które nie podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych 33,93
Udział procentowy portfeli handlowych oraz pożyczek międzybankowych na żądanie w aktywach ogółem 2,11

 

W nawiązaniu do zakresu informacji ujawnianych w okresie przejściowym, poza wskaźnikami ilościowymi, Bank jest zobowiązany do publikacji poniższych informacji jakościowych, o których mowa w załączniku XI Rozporządzenia delegowanego 2021/2178.

Informacje kontekstowe dotyczące wskaźników ilościowych, w tym zakres aktywów i działań objętych kluczowymi wskaźnikami wyników, informacje na temat źródeł danych i ograniczeń

W pierwszym kroku, na potrzeby wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 8 Taksonomii, Bank zidentyfikował Klientów, którzy podlegają obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych na mocy art. 19a lub 29a Dyrektywy 2013/34/UE. Właściwa identyfikacja tych podmiotów zdeterminowała sposób określenia zakresu aktywów uwzględnianych w procesie obliczania wskaźników ilościowych. Zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego 2021/2178, ekspozycje wobec przedsiębiorstw nieobjętych obowiązkiem sporządzania oświadczeń niefinansowych wyłącza się z licznika obliczanych w przyszłości kluczowych wskaźników wyników. Wobec powyższego Bank zastosował analogiczne podejście w 2022 r. na potrzeby obliczenia wskaźników ilościowych tj. w oparciu o ekspozycje wobec przedsiębiorstw podlegających obowiązkowi raportowania niefinansowego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż nie opracowano jednolitej listy podmiotów zobowiązanych do sporządzania oświadczeń niefinansowych (przez uprawniony organ publiczny), co w znaczący sposób utrudniło wypełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z Taksonomii. W związku z powyższym, Bank zobowiązany był samodzielnie, w oparciu o wiedzę ekspercką i dostępne dane rynkowe, ustalić grono klientów, którzy podlegają obowiązkowi sporządzania oświadczeń niefinansowych.

Działania podejmowane przez Bank były realizowane zgodnie z zasadą należytej staranności

W kolejnym kroku dane dotyczące aktywów zostały uzgodnione do danych prezentowanych w raporcie skonsolidowanym FINREP. W ramach ekspozycji uwzględniono wszystkie należności Klienta, w tym wynikające z leasingu i faktoringu, a także instrumentów pochodnych i papierów wartościowych. Kalkulację wskaźników przeprowadzono na podstawie wartości netto.

Następnie, na potrzeby oceny kwalifikowalności działalności gospodarczych jako zrównoważonych środowiskowo (zgodnych z Taksonomią), Bank poddał analizie rodzaje działalności wskazane w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych. W analizie kwalifikalności z Taksonomią Bank wykorzystał informacje o rodzajach działalności gospodarczych powiązanych z kodami PKD (zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej), wykorzystując informacje, które posiada już w swoich zasobach. Analiza aktywności przedsiębiorstw oparta została o informacje dotyczące wiodącej aktywności Klientów.

W zakresie ograniczeń należy wskazać, że obowiązek publikowania oświadczeń na temat informacji niefinansowych wchodzi w życie w tym samym terminie dla instytucji finansowych oraz instytucji niefinansowych. Ramy czasowe uniemożliwiają zatem skorzystanie z danych zawartych w raportach podmiotów niefinansowych będących Klientami Banku. Jednocześnie Rozporządzenie delegowane 2021/2178 nie wskazuje w jaki sposób przedsiębiorstwa finansowe powinny wykorzystywać posiadane dane o Klientach, czy też w jaki sposób je pozyskiwać na potrzeby wymaganych ujawnień. W związku z tym w obecnym stanie prawnym i faktycznym brak jest jednoznacznych podstaw do zastosowania uniwersalnej formuły dotyczącej źródła danych, z których Bank powinien korzystać na potrzeby obliczenia wskaźników ilościowych, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia delegowanego.

Wyjaśnienia dotyczące charakteru i celów działalności gospodarczej zgodnej z systematyką oraz rozwoju w czasie działalności gospodarczej zgodnej z systematyką, począwszy od drugiego roku od wdrożenia, z rozróżnieniem na elementy związane z działalnością gospodarczą oraz elementy metodyczne i związane z danymi

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności Banku jest długoterminowe wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz budowanie trwałych relacji z Klientami i pozostałymi interesariuszami Banku. Oferujemy produkty i usługi dopasowane do zmieniających się potrzeb naszych Klientów, jednocześnie odpowiadając na wyzwania globalne oraz uwarunkowania rynku lokalnego. W celu lepszego monitorowania, raportowania i podejmowania trafniejszych decyzji dotyczących zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, Bank korzysta z Taksonomii. Stanowi ona dla nas narzędzie wspierające systematykę zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej Banku.

Więcej na temat zrównoważonych finansów oraz produktów z pozytywnym wpływem społecznym i środowiskowym w rozdziałach Perspektywa biznesowa oraz Perspektywa środowiskowa.

Opis zgodności z rozporządzeniem (UE) 2020/852 w strategii biznesowej przedsiębiorstwa finansowego, procesy projektowania produktów oraz współpraca z Klientami i kontrahentami

Prowadzimy stały monitoring ryzyk CSR/ESG w przedsiębiorstwach, które finansujemy. Każdą decyzję o finansowaniu poprzedzamy analizą ESG. Sprawdzamy, w jaki sposób finansowane przez nas przedsiębiorstwo wpływa na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Szczególną uwagę zwracamy na finansowanie sektorów, które są uznane za wrażliwe pod kątem czynników ESG. W każdym z sektorów, uznanym przez Bank jako szczególnie wrażliwy pod kątem zrównoważonego rozwoju, realizowane są Polityki i Zasady CSR, definiujące wymogi wobec Klientów w nich działających. Wobec sektorów najbardziej szkodliwych pod kątem zrównoważonego rozwoju Bank podejmuje strategiczne decyzje o wyjściu z obsługiwania Klientów do nich należących.

W 2021 r. w odpowiedzi na wymogi Wytycznych EBA/GL/2020/06 z dnia 29 maja 2020 r. dot. udzielania i monitorowania kredytów, Bank opracował kwestionariusze oceny ESG, które zostały zaimplementowane w procesie kredytowym. Celem oceny jest zidentyfikowanie wszelkich ryzyk powiązanych z czynnikami ESG wpływającymi na sytuację finansową Klientów, jak również wpływu działalności gospodarczych Klientów na czynniki ESG (zasada podwójnej materialności). Opracowane zostały także Zasady zarządzania ryzykiem ESG w BNP Paribas Bank Polska S.A. Dodatkowo, w Grupie BNP Paribas obowiązują zasady Equator Principles (EP), służące do identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z finansowaniem danego przedsięwzięcia i jego wpływu na środowisko naturalne oraz społeczeństwo. Zasady zapewniają minimalne standardy przeprowadzania badań due diligence projektów.

Więcej na temat zarządzania ryzykiem ESG w rozdziale Fundamenty Zarządzania, natomiast na temat sektorów wrażliwych i Polityk CSR w rozdziale Perspektywa biznesowa.

Dodatkowe lub uzupełniające informacje dotyczące strategii przedsiębiorstwa finansowego oraz wagi finansowania działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w ogólnej działalności przedsiębiorstw

W 2021 r. kontynuowaliśmy realizację Strategii Fast Forward na lata 2018–2021 oraz jej integralnej części, tj. Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Równocześnie w 2021 r. opracowywaliśmy strategię na lata 2022–2025, w której zrównoważony rozwój stanowi jeden z kluczowych wymiarów.

Więcej na temat strategii biznesowej Banku, w tym opis zobowiązań w zakresie środowiskowej odpowiedzialności wobec rynku, które Bank realizuje i odzwierciedli w nowej strategii w rozdziale Fundamenty Zarządzania.

Wyniki wyszukiwania