Raport Zintegrowany 2021

Szkolenia i rozwój

Nasz program działań rozwojowych wspiera realizację strategii biznesowej. Działania obejmują programy, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy. Organizujemy również specjalistyczne programy dla kadry kierowniczej. Dodatkowo prowadzimy projekty, które wspierają potrzeby rozwojowe poszczególnych jednostek Banku.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 404-1
 • 404-2
 • 404-3
 • UNGC 6

>170 000

osób wzięło udział we wszystkich szkoleniach ogółem

>145 000

pracowników Banku skorzystało ze szkoleń
e-learningowych

727

pracowników Banku wzięło udział w szkoleniach zewnętrznych

18 154

pracowników wzięło udział w szkoleniach wewnętrznych online – przez Skype i Webex

24,32

tyle średnio godzin szkoleniowych przypada na jednego pracownika Banku

7 518

osób, które pracują w Banku na umowę o pracę, zostało poddanych ocenie pracowniczej*

* To 85% zatrudnionych na umowę o pracę – z czego 4 858 stanowiły kobiety i 2 660 mężczyzni

Chcemy, aby nasi pracownicy rozwijali się przede wszystkim przez praktykę. Dbamy o to, aby nasze programy wzajemnie się uzupełniały i tworzyły spójną całość merytoryczną. Zachęcamy pracowników, aby budowali kompetencje w oparciu o nasz model kompetencji 70-20-10. Szczególnie wspieramy rozwój takich kompetencji: kontakt z Klientem, elastyczność, networking, wiedza i kultura cyfrowa.

Szkolenia e-learningowe dostarczają wiedzę, budują świadomość i aktywne postawy u pracowników. Dotyczą: compliance, bezpieczeństwa finansowego, ubezpieczeń, podejścia Agile, ryzyka w zakresie technologii informatycznych i cyberbezpieczeństwa, krajowych grup Klientów, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, zarządzania ryzykiem, rynków kapitałowych, przepisów prawnych, znajomości czynników ryzyka i świadomości ryzyka, jakości i bezpieczeństwa danych, ryzyka operacyjnego.

Szkolenia w Banku w 2021 r.

Onboarding

Szkolenia dla nowych pracowników – dotyczą zakresu podstawowego ogólnobankowego, czyli nowej oferty produktowej i obsługi systemów operacyjnych – „Miło Cię widzieć” i szkolenia wstępne profilowane w procesie onboardingu linii biznesowych.

Działania rozwojowe i szkoleniowe dla konkretnych jednostek organizacyjnych

 • Szkolenia dla pracowników obszaru Bankowości Detalicznej i Biznesowej – dotyczą wiedzy produktowej, procesowej, systemowej oraz rozwoju kompetencji sprzedażowych, osobistych i specjalistycznych – Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA.
 • Szkolenia dla pracowników obszaru Retail Banking – Akademia Premium, Akademia Biznesowa, Akademia Przywództwa, Akademia Hipoteczna.
 • Szkolenia dla pracowników obszaru Bankowości Personal Finance – dotyczą kompetencji sprzedażowych i wiedzy o zmianach produktowych i procesowych.
 • Szkolenia dla pracowników obszaru Bankowości MŚP i Korporacyjnej – wzmacniają współpracę w zespołach, podnoszą kompetencje sprzedażowe.
 • Szkolenia dostępne dla każdej jednostki organizacyjnej na zamówienie – dotyczą kompetencji miękkich, czyli działań z zakresu budowania zespołowości, komunikacji, pracy zdalnej, kompetencji specjalistycznych, osobistych i menadżerskich.
 • Agile (m.in. Agile on Demand, Akademia Scrum Mastera) – szkolenia wspierające transformację Agile@Scale, dostarczające wiedzę i kształtujące umiejętności niezbędne do zwinnej pracy.

Szkolenia e-learningowe

 • Digital Data Agile Academy i inne programy rozwojowe, które dostarcza Grupa BNP Paribas. Szkolenia dotyczą kultury cyfrowej, nowych technologii i metodyki.
 • Szkolenia w ramach Akademii Data Governance.
 • Szkolenia z prostego języka.
 • Szkolenia z budowania marki osobistej.
 • Nauka języków obcych na platformie eTutor, która jest bezpłatna dla pracowników Banku.

Szkolenia dla wszystkich pracowników lub dla uczestników programów rozwojowych

 • Zoom na rozwój – program dotyczy kluczowych kompetencji przyszłości: elastyczności, networkingu, wiedzy i kultury cyfrowej, pracy z Klientem. Odbywa się w formie szkoleń online, webinarów oraz innych działań rozwojowych.
 • Piątki z Rozwojem – program stworzyliśmy dla pracowników, którzy borykają się ze zmęczeniem, stresem i brakiem motywacji z powodu kolejnej fali COVID-19. Program odbywa się w formie szkoleń online i webinarów;
 • New Ways of Working – program dotyczy funkcjonowania w zespołach zdalnych i hybrydowych, oswaja narzędzia do pracy na odległość. Odbywa się w formie podcastów, webinarów i treningów online.
 • #MamToDamTo – program dotyczy m.in. umiejętności posługiwania się narzędziami MS Office, SQL oraz rozwijania wiedzy branżowej z obszaru finansów. Urzeczywistnia koncepcję organizacji uczącej się. Zapewniamy pracownikom możliwość wymiany wiedzy i wzajemnego wspierania rozwoju. Program odbywa się w formie szkoleń online i webinarów. W 2021 r. uruchomiliśmy dwa dodatkowe formaty programu:
  • Pasjonujące #MamToDamTo – formuła, w której pracownicy dzielą się swoimi umiejętnościami pozazawodowymi,
  • W punkt #MamToDamTo – szkolenia o wysokiej specjalizacji.
 • Akademia Rozwoju Lidera Dobre Przywództwo – Well Leading – program dla menadżerów, który kształtuje w uczestnikach postawę liderską, rozwija kompetencje menadżerskie, wspiera budowanie kultury i postaw Agile – czyli bezpośrednią komunikację, transparentność, odpowiedzialność, zaangażowanie. Program odbywa się w formie szkoleń online, webinarów i innych działań rozwojowych.
 • Leaders for Tomorrow – program rozwoju talentów, w którym bierze udział prawie 200 pracowników. Program realizujemy zgodnie z naszym modelem kompetencji 70-20-10. Liderów angażujemy w realizację projektów o znaczeniu biznesowym i strategicznym. W ramach programu wzmacniamy współpracę między obszarami. Uwzględniamy różne doświadczenia i perspektywy. Uczestnicy programu osiągają ponadprzeciętne wyniki, a przede wszystkim – mają potencjał do dalszego rozwoju i obejmowania wyższych stanowisk menadżerskich w Grupie.
 • Program Mentoringu – program, który wspiera pracowników i organizację, aby osiągali cele biznesowe. W programie wykorzystujemy potencjał Mentee oraz wiedzę i doświadczenie mentora. Uczestnicy w trakcie programu uczą się pracować w oparciu o zaufanie, partnerstwo, obecność i odpowiedzialność. Szczegóły programu dopasowujemy do potrzeb grupy. Program odbywa się w formie szkoleń online i webinarów.
 • WomenUp – autorski program, który przygotowały kobiety dla kobiet. W ramach tego programy wspierają odwagę i uwalnianie własnego potencjału. Program trwa 12 miesięcy i obejmuje warsztaty, webinary, action learningi, różnorodne inicjatywy i realizację projektów.
 • Programy, które wynikają z cyklu życia pracownika – webinary dotyczące oceny rocznej, oceny śródrocznej, kwartalnego feedbacku, uzupełniania Profili oraz PDP (Personal Development Plan) w About Me.
 • 404-1
 • UNGC 6

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na jednego pracownika w Banku w 2021 r. w podziale na płeć i strukturę zatrudnienia

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
Struktura zatrudnienia  Kobiety  Mężczyźni  Łącznie  
Zarząd  22,49 26,51 25,71
Kadra kierownicza   39,13 33,25 36,53
Pozostali pracownicy  22,82 21,89 22,52
Łącznie  24,57  23,82  24,32 
Metoda prezentowania wskaźników:
 • W wyliczeniu uwzględniono e-learningi, szkolenia modułowe, szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne.
 • Liczby godzin szkoleniowych zebranych na rzecz tego wyliczenia zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
 • W kategorii „Kadra kierownicza” uwzględniono kluczowych menadżerów – MRT (Material Risk Taker) – osoby mające istotny wpłw na profil ryzyka Banku bez Zarządu Banku oraz wszystkich pozostałych menadżerów.

Programy praktyk i staży dla studentów i absolwentów

Program dla studentów co najmniej II roku studiów. Celem programu jest promocja Banku oraz przełamanie stereotypów na temat pracy w branży bankowej. Podczas praktyk uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu bankowości – biorą czynny udział w zadaniach i projektach wybranego departamentu. Praktyki odbywają się w formie stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej. W ramach programu powstał cykl webinarów oraz warsztatów, m.in.: „Marka osobista w mediach społecznościowych”, „Wprowadzenie do Agile”, „Rynki Finansowe, transakcje pochodne i inne ciekawostki”, „Design Thinking. W letnich praktykach udział wzięło 33 uczestników.

Programy dla studentów III i IV roku. Celem programów jest przygotowanie studentów do dołączenia do organizacji. Udział w projektach pozwala uczestnikom zdobyć doświadczenie biznesowe. Pomaga także zrozumieć zależności, struktury i zasady działania w dużej organizacji. W lipcu 2021 r. uruchomiliśmy 24 programy w całej organizacji. Studenci dołączyli do nas na sześć miesięcy i wspólnie z mentorami pracowali nad projektami biznesowymi i poszerzali w ten sposób swoje kompetencje zawodowe.

Wyniki wyszukiwania