Raport Zintegrowany 2021

Fundusze własne i wskaźniki kapitałowe

Kalkulacja adekwatności kapitałowej Banku oraz Grupy na dzień 31 grudnia 2021 r. została dokonana przy zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (CRR) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. (CRR2) w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji.

12 grudnia 2017 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły Rozporządzenie nr 2017/2395 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego. Niniejsze rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i znajduje zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r. Parlament Europejski oraz Rada (UE) uznali, że stosowanie MSSF 9 może doprowadzić do nagłego zwiększenia odpisów na oczekiwane straty kredytowe, a co za tym idzie do spadku kapitału podstawowego Tier I.

Grupa, po analizie wymogów Rozporządzenia nr 2017/2395, zdecydowała o zastosowaniu przepisów przejściowych przewidzianych przez niniejsze rozporządzenie, co oznacza, że na potrzeby oceny adekwatności kapitałowej Banku i Grupy nie uwzględniany będzie pełen wpływ wdrożenia MSSF 9. W wyniku dostosowania obliczeń regulacyjnych wymogów kapitałowych oszacowano, iż uwzględnienie pełnego wpływu wdrożenia MSSF 9 na łączny współczynnik kapitałowy Banku obniżyłoby jego wartość o 25 punktów bazowych wg szacunków na datę wdrożenia MSSF 9.

27 czerwca 2020 r., weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020 r., zmieniające rozporządzenia (UE) nr 272/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19, pozwalające m.in. na obniżenie wag ryzyka dla części kredytów MŚP, tymczasowe częściowe wyłączenie z obliczeń pozycji kapitału podstawowego Tier I kwoty niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody w związku z pandemią COVID-19.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. korekta związana z tymczasowym częściowym wyłączeniem z obliczeń pozycji kapitału podstawowego Tier I kwoty niezrealizowanych zysków i strat wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody w związku z pandemią COVID-19 wyniosła 367 167 tys. zł.

23 grudnia 2020 r., weszło w życie Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/2176 z dnia 12 listopada 2020 r., zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) nr 241/2014 w odniesieniu do odliczenia aktywów będących oprogramowaniem od pozycji kapitału podstawowego Tier I.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. korekta w kapitale podstawowym Tier I związana z innymi wartościami niematerialnymi i prawnymi wyniosła 367 295 tys. zł.

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 24 marca 2021 r. cały zysk Banku za rok 2020, w kwocie 731 060 tys. zł, przeznaczony został na kapitał rezerwowy.

28 grudnia 2020 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków z tytułu pożyczki podporządkowanej w kwocie 2,3 mld zł jako instrumentu w kapitale Tier II Banku. Umowa pożyczki podporządkowanej została podpisana przez Bank z BNP Paribas S.A. w dniu 7 grudnia 2020 r. w celu wypełnienia minimalnego wymogu poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL).

Łączny współczynnik kapitałowy Banku na 31 grudnia 2021 r. wyniósł 17,77% i spadł w stosunku do grudnia 2020 r. o 1,69 p.p. Jednostkowy współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz jednostkowy współczynnik kapitału Tier I (Tier I) Banku na 31 grudnia 2021 r. były identyczne i wyniosły 12,96% (spadek w stosunku do końca 2020 r. o 1,20 p.p.).

Całkowite fundusze własne na 31 grudnia 2021 r. spadły o 260 023 tys. zł w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2020 r.

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 87 410 438 tys. zł i wzrosła o 6 264 632 tys. zł w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2020 r.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 zmiana
tys. zł
zmiana
%
Kapitał podstawowy (Tier I)
– kapitał akcyjny 147 519 147 419 100 0,1%
– kapitał zapasowy 7 259 316 7 259 316 0 0,0%
– kapitał rezerwowy 4 120 622 3 425 961 694 661 20,3%
– fundusz ogólnego ryzyka 627 154 627 154 0 0,0%
– wartości niematerialne (376 874) (422 569) 45 696 (10,8%)
– inne składniki funduszy własnych, uwzględniane      w wyliczeniu kapitałów podstawowych (Tier I) (447 774) 449 041 (896 815) (199,7%)
Razem kapitał podstawowy (Tier I) 11 329 963 11 486 322 (156 359) (1,4%)
Fundusze uzupełniające (Tier II)
– zobowiązania podporządkowane zaliczane do funduszy własnych 4 198 911 4 302 575 (103 664) (2,4%)
Razem fundusze własne 15 528 874 15 788 897 (260 023) (1,6%)
Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu
– ryzyka kredytowego 77 832 976 71 778 684 6 054 292 8,4%
– ryzyka rynkowego 1 345 487 1 265 023 80 464 6,4%
– ryzyka operacyjnego 8 202 110 7 994 887 207 223 2,6%
– korekty wyceny kredytowej 29 865 107 211 (77 346) (72,1%)
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 87 410 438 81 145 805 6 264 633 7,7%
         
Wskaźniki kapitałowe Banku 31.12.2021 31.12.2020 zmiana
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 17,77% 19,46% (1,69 p.p.)
Współczynnik kapitału Tier I 12,96% 14,16% (1,20 p.p.)

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1513 z późn. zmianami) został wprowadzony bufor zabezpieczający w wysokości 2,5% począwszy od 1 stycznia 2019 r.

Równocześnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego (Dz.U. 2017 poz. 1776) określiło, iż od 1 stycznia 2019 r. zostaje wprowadzony bufor ryzyka systemowego w wysokości 3%.

W dniu 19 marca 2020 r., weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz.U. 2020 poz. 473) z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego – obniżenie bufora z 3%
do poziomu 0%.

Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie z dnia 8 listopada 2021 r., poinformowała iż, na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym i po uwzględnieniu opinii Komitetu Stabilności Finansowej, potwierdziła identyfikację dziesięciu banków jako innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII).

W rezultacie przeglądu Komisja stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające uchylenie lub zmianę decyzji Komisji z dnia 4 października 2016 r., w brzmieniu ustalonym decyzją Komisji z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie nałożenia na Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

W rezultacie opisanych powyżej zmian, minimalne poziomy współczynników wypłacalności wynikające z przepisów prawa oraz z decyzji administracyjnych wydanych przez KNF na datę sprawozdawczą 31 grudnia 2021 r. w ujęciu jednostkowym wynoszą:

Minimalne poziomy współczynników kapitałowych Banku 31.12.2021
współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) 7,25%
współczynnik kapitału Tier I 8,75%
łączny współczynnik kapitałowy 10,75%

Wymóg minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL)

22 listopada 2021 r. Bank otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board, SRB), Central Bank of Hungary, Finanstilsynet, Bank of England oraz BFG, w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (dalej: MREL).

Wspólna decyzja wskazuje, że w grupowym planie przymusowej restrukturyzacji przewidziana została strategia przymusowej restrukturyzacji zakładająca pojedynczy punkt kontaktowy w przypadku wszczęcia przymusowej restrukturyzacji (z ang. Single Point of Entry, SPE). Preferowanym narzędziem przymusowej restrukturyzacji dla Grupy jest instrument umorzenia lub konwersji zobowiązań (z ang. open bank bail-in).

Wymóg MREL wyznaczony na poziomie indywidualnym przez BFG, w porozumieniu z SRB, dla Banku wynosi:

  • 15,90% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (dalej: MREL-TREA) oraz
  • 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM) obliczonej zgodnie z art. 429 i art. 429a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (dalej: MREL-TEM).

Bank jest zobowiązany do spełnienia wymogu MREL do 31 grudnia 2023 r.

BFG, w porozumieniu z SRB, określił cele śródokresowe, które Bank powinien spełnić do końca każdego roku kalendarzowego w okresie dojścia do docelowego poziomu MREL:

  • w relacji do TREA wynoszą: 11,95% na koniec 2021 r. oraz 13,92% na koniec 2022 r.,
  • w relacji do TEM wynoszą: 3,00% na koniec 2021 r. oraz 4,46% na koniec 2022 r.

Całość wymogu MREL powinna być spełniona w formie funduszy własnych i zobowiązań spełniających kryteria określone w art. 98 ustawy o BFG, stanowiącym transpozycję art. 45f(2) BRRD2. Zgodnie z decyzją część MREL odpowiadająca kwocie rekapitalizacji (RCA) będzie spełniona w formie instrumentów AT1, T2 oraz innych podporządkowanych zobowiązań kwalifikowalnych nabytych bezpośrednio bądź pośrednio przez jednostkę dominującą.

Bank wypełnia zdefiniowane wymogi MREL na 31 grudnia 2021 r.

Wymogi MREL minimalne poziomy
regulacyjne dla Banku
wykonanie
TREA 11,95% 17,91%
TEM 3,00% 11,19%

Wyniki wyszukiwania