Raport Zintegrowany 2021

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Całkowite dochody Banku w 2021 r. wyniosły (667 068) tys. zł i były niższe niż w 2020 r. o 1 528 775 tys. zł (tj. o 177,4%)

Na odnotowany spadek wpłynęło przede wszystkim pogorszenie o 1 132 824 tys. zł wyceny aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody związane z podwyżkami stóp procentowych NBP (negatywny wpływ na całkowite dochody 2021 r. w wysokości 969 416 tys. zł, w porównaniu do pozytywnego wpływu w kwocie 163 408 tys. zł w 2020 r.). Kolejnym elementem, który wpłynął na spadek całkowitych dochodów Banku był wynik finansowy netto, który na koniec 2021 r. był niższy o 546 534 tys. zł (tj. o 74,8%) w stosunku do końca 2020 r.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

tys. zł 12 miesięcy
do 31.12.2021
12 miesięcy
do 31.12.2020
zmiana r/r
tys. zł
zmiana r/r
%
Zysk netto 184 526 731 060 (546 534) (74,8%)
Inne całkowite dochody
Pozycje, które mogą zostać przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków (854 322) 132 361 (986 683) (745,4%)
Wycena aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody brutto (969 416) 163 408 (1 132 824) (693,2%)
Podatek odroczony od wyceny aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody brutto 184 189 (31 047) 215 236 (693,3%)
Wycena instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne brutto (85 303) (85 303)
Podatek odroczony od wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne brutto 16 208 16 208
Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane na zyski lub straty 2 728 (1 714) 4 442 (259,2%)
Wycena metodą aktuarialną świadczeń pracowniczych brutto 3 368 (2 116) 5 484 (259,2%)
Podatek odroczony od wyceny metodą aktuarialną świadczeń pracowniczych brutto (640) 402 (1 042) (259,2%)
Inne całkowite dochody netto (851 594) 130 647 (982 241) (751,8%)
Całkowite dochody ogółem (667 068) 861 707 (1 528 775) (177,4%)

Wyniki wyszukiwania