Raport Zintegrowany 2021

Wskaźniki finansowe

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Banku obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł w 2021 r. 1,5% i był o 4,8 p.p. niższy niż w 2020 r.

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 0,2% i obniżyła się w porównaniu z 2020 r. o 0,4 p.p. Wpływ kosztów integracji na obie miary był nieistotny w porównywanych okresach. Spadek poziomów wskaźników zwrotu jest efektem znacznego wzrostu kosztów rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF.

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Banku obliczony z wyeliminowaniem wpływu rezerw związanych z kredytami w CHF oraz kosztów integracji wyniósłby w 2021 r. 9,9% i byłby o 2,3 p.p. wyższy w porównaniu do analogicznie obliczonego wskaźnika dla 2020 r. (7,6%). W przypadku stopy zwrotu z aktywów (ROA) wskaźnik wyniósłby 1,0% tj. o 0,2 p.p. więcej niż w 2020 r.

Wskaźnik Koszty/Dochody obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 52,1% (poziom o 0,7 p.p. niższy w porównaniu z 2020 r. – różnica w stosunku do wskaźnika znormalizowanego wynika z niewielkiego pozytywnego wpływu kosztów integracji w 2020 r.).

Prezentacja wskaźników obliczonych na bazie kategorii rachunku zysków i strat z wyłączeniem kosztów integracji (rozumianych jako dodatkowe koszty związane z procesami połączeniowymi banków) oraz wpływu rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF ma na celu przekazanie dodatkowej informacji pozwalającej na bardziej adekwatną ocenę zmian sytuacji finansowej Banku w dłuższej perspektywie.

Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 2,5% i była niższa o 0,2 p.p. w porównaniu do poziomu obliczonego dla 2020 r. Pogorszenie realizowanej marży odsetkowej jest efektem istotnego obniżenia stóp procentowych w I półroczu 2020 r., w części zneutralizowanego wpływem podwyżek stóp w IV kwartale 2021 r.

Zmiany wartości wskaźników stanowiących relację kredytów netto i brutto do depozytów oraz źródeł finansowania odzwierciedlają dobrą sytuację płynnościową obserwowaną w 2020 r. i 2021 r.

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 zmiana
2021/2020
Stopa zwrotu z kapitału (1) 1,5% 6,3% 5,8% (4,8 p.p.)
Stopa zwrotu z kapitału znormalizowana (*) 9,9% 7,6% 9,0% +2,3 p.p.
Stopa zwrotu z aktywów (2) 0,2% 0,6% 0,6% (0,4 p.p.)
Stopa zwrotu z aktywów znormalizowana (*) 1,0% 0,8% 0,9% +0,2 p.p.
Marża odsetkowa netto (3) 2,5% 2,7% 3,0% (0,2 p.p.)
Koszty/Dochody (4) 52,1% 52,6% 63,9% (0,5 p.p.)
Koszty/Dochody znormalizowany (*) 52,1% 52,8% 54,8% (0,7 p.p.)
Koszty ryzyka kredytowego (5) (0,30%) (0,79%) (0,57%) +0,49 p.p.
Koszty ryzyka kredytowego znormalizowane (*) (0,45%) (0,54%) (0,60%) +0,09 p.p.
Kredyty netto/Depozyty (6) 80,0% 78,7% 79,9% +1,3 p.p.
Kredyty brutto/Razem źródła finansowania (7) 79,4% 78,4% 81,6% +1,0 p.p.
(1) Relacja zysku netto do średniego kapitału własnego obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów.
(2) Relacja zysku netto do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów.
(3) Relacja wyniku z tytułu odsetek do średnich aktywów obliczonych na bazie stanów na koniec kwartałów. Annualizacja wyniku z tytułu odsetek z uwzględnieniem rzeczywistej liczby dni.
(4) Relacja sumy ogólnych kosztów administracyjnych i amortyzacji do wyniku z działalności bankowej, obliczonego jako suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu opłat i prowizji, przychodów z tytułu dywidend, wyniku na działalności handlowej, wyniku na działalności inwestycyjnej, wyniku na rachunkowości zabezpieczeń oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
(5) Relacja wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe do średniego stanu kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom, wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, obliczonego na bazie stanów na koniec kwartałów. Annualizacja wyniku z tytułu odpisów z uwzględnieniem rzeczywistej liczby dni.
(6) Relacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom (netto) do depozytów klientów. Stan na koniec okresu.
(7) Relacja kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom do sumy zobowiązań wobec klientów, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, kredytów otrzymanych od innych banków oraz zobowiązań podporządkowanych. Stan na koniec okresu.

* Wartości znormalizowane wyliczone z wyłączeniem kosztów integracji (2021 brak kosztów integracji, 2020 r. wartość dodatnia 15 336 tys. zł, 2019 r. 414 537 tys. zł) oraz wpływu rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF (2021 r. 1 045 304 tys. zł, 2020 r. 168 156 tys. zł, 2019 r. 32 113 tys. zł). Wpływ kosztów integracji na zysk netto został oszacowany z zastosowaniem stopy podatku dochodowego 19%. Wyliczenie wskaźników ROE i ROA uwzględnia odpowiednią korektę średnich kapitałów własnych i średnich aktywów. W przypadku kategorii „koszty” wielkość widoczną w sprawozdaniu finansowym pomniejszono o wielkość kosztów integracji ewidencjonowanych w ramach ogólnych kosztów administracyjnych oraz amortyzacji. W przypadku kategorii „dochody” wielkości rachunku zysków i strat składające się na wynik z działalności bankowej skorygowano o koszty integracji ewidencjonowane w ramach pozostałych kosztów operacyjnych. Od 2020 r. rezerwy na postępowania dotyczące kredytów mieszkaniowych w CHF prezentowane są jako osobna linia, poza dochodami, zmianę tę uwzględniono również dla 2019 r. W przypadku wskaźnika koszty ryzyka znormalizowane - wyliczenie dokonane z wyeliminowaniem wpływu wyniku z rezerw związanych z COVID-19 (w 2021 r. +27 093 tys. zł, w 2020 r. -226 667 tys. zł) oraz wpływu sprzedaży portfeli kredytów niepracujących (w 2021 r. +84 920 tys. zł, w 2020 r. +42 368 tys. zł i w 2019 r. +25 414 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania