Raport Zintegrowany 2021

Indeks treści GRI

  • 102-55

* Odniesienie do RTS SFDR – wymogi w zakresie ujawnień dot. spółek giełdowych wymaganych przez rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation),
** Odniesienie do ESG GPW – Wytyczne do raportowania ESG przygotowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
*** Odniesienie do UN Global Compact – 10 zasad United Nations Global Compact

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Uwagi/ zaraportowanie Odniesienie do RTS SFDR* Odniesienie do wytycznych ESG GPW** Odniesienie do UN Global Compact*** Miejsce w raporcie
GRI 101. Foundation 2016 Informacje podstawowe [Nie obejmuje żadnych wskaźników]
I. Ujawnienia profilowe [General Disclosures 2016]
GRI 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja i nazwy tych krajów
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI 102-6 Obsługiwane rynki
GRI 102-7 Skala działalności
GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk E-P3
GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań X G-P2
GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji X G-P4
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
GRI 102-22 Skład najwyższego organu zarządczego oraz jego komitety
GRI 102-24 Nominacja i wybór najwyższego organu zarządzającego
GRI 102-25 Konflikt interesów
GRI 102-26 Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii
GRI 102-29 Identyfikacja i zarządzanie wpływem społecznym i środowiskowym
GRI 102-30 Efektywność procesów zarządzania ryzykiem
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą S-P4 UNGC 1,3
GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu
GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
GRI 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
GRI 102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
GRI 102-50 Okres raportowania
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu
GRI 102-52 Cykl raportowania
GRI 102-53 Dane kontaktowe
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
GRI 102-55 Indeks GRI
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
II. Ujawnienia szczegółowe dotyczące istotnych tematów
Aspekty ekonomiczne
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
Wyniki ekonomiczne
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) i podzielona (koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na rzecz inwestorów i państwa, inwestycje społeczne)
Obecność na rynku
GRI 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności
Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 203-1 Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi UNGC 8, 9
Praktyki zakupowe
GRI 204-1 Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności
Zapobieganie korupcji
GRI 205-1 Całkowita liczba i procent zakładów ocenionych pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji oraz zidentyfikowane znaczące ryzyka X G-P3 UNGC 10
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (organy zarządzające, pracownicy, partnerzy biznesowi) X G-P3 UNGC 10
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania X G-P3 UNGC 10
Zachowania antykonkurencyjne
GRI 206-1 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki
Aspekty środowiskowe
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
Materiały i surowce
GRI 301-1 Wykorzystywane do produkcji i pakowania materiały i surowce wg masy lub objętości
Energia
GRI 302-1 Zużycie energii (elektrycznej, cieplnej, do chłodzenia, pary) wewnątrz organizacji – pochodzącej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych X E-P2
GRI 302-4 Zmniejszenie zużycia energii UNGC 8, 9
Woda
GRI 303-3 Łączny pobór wody według źródła E-S3
Emisje
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (ze źródeł będących własnością organizacji raportującej lub przez nią kontrolowanych) X E-P1
GRI 305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (powstałe podczas wytwarzania zakupionej lub pozyskanej energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary zużytych przez organizację) X E-P1
GRI 305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (pośrednie emisje (nieuwzględnione w Zakresie 2), które występują poza organizacją, również emisje na poziomie produkcji (upstream) i konsumpcji (downstream) X E-P1
GRI 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych E-S2 UNGC 8, 9
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
Ocena środowiskowa dostawców
GRI 308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych
Aspekty społeczne i pracownicze
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
Zatrudnienie
GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region S-P3
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności (np. Ubezpieczenia, opieka zdrowotna etc.)
GRI 401-3 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim w podziale na płeć
Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą
GRI 402-1 Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy S-S1
GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków S-S1
GRI 403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników
GRI 403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy S-S1
GRI 403-9 Urazy związane z pracą S-S1
Szkolenia i edukacja
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć i kategorię pracowników
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego UNGC 6
GRI 404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, z podziałem na płeć oraz kategorię pracowników
Różnorodność i równość szans
GRI 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności X S-P1 UNGC 1, 6
GRI 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska X S-P2 UNGC 1, 6
Aspekty związane z prawami człowieka
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
Niedyskryminowanie
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych X UNGC 1, 2, 6
GRI 412-1 Całkowita liczba i procent zakładów poddanych przeglądowi pod kątem poszanowania praw człowieka lub ocenie pod kątem wpływu na poszanowanie praw człowieka X S-P5, S-P6 UNGC 1, 2, 6
Prawa człowieka
GRI 412-2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka lub procedur uwzględniających aspekty praw człowieka, które mają znaczenie dla działalności organizacji, w tym również procent przeszkolonych pracowników UNGC 1, 2, 6
GRI 412-3 Procent i całkowita liczba ważnych umów inwestycyjnych i kontraktów zawierających klauzule dotyczące praw człowieka, lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem UNGC 1, 2, 6
Aspekty związane z wpływem na otoczenie
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
Lokalne społeczności
GRI 413-1 Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną UNGC 8
Ocena społeczna dostawcy
GRI 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali dobrani pod kątem spełnienia kryteriów praktyk zatrudniania X S-P6 UNGC 1, 4, 5, 6
Marketing oraz znakowanie produktów i usług
GRI 417-3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu, w podziale na rodzaj skutków
Prywatność Klienta
GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności Klienta i utraty danych Klientów G-S1 UNGC 1, 2
Zapobieganie niezgodności w zakresie produktów i usług
GRI 419-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami

Wyniki wyszukiwania