Raport Zintegrowany 2021

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: BNPP TFI, Towarzystwo) działa w sektorze usług finansowych od 1992 r., wcześniej funkcjonując na polskim rynku kapitałowym jako dom maklerski.

BNPP TFI prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, a także pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

W 2021 r. miały miejsce następujące, istotne zdarzenia w działalności Towarzystwa:

 • wyróżnienia dla funduszy zarządzanych przez Towarzystwo przyznane przez branżowy portal Analizy Online: (i) BNP Paribas Lokata Kapitału – nagrodzony prestiżową nagrodą Alfa 2020, w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów korporacyjnych, (ii) BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania – wyróżnienie w kategorii funduszy polskich papierów dłużnych, (iii) BNP Paribas Obligacji – wyróżnienie w kategorii polskich papierów dłużnych długoterminowych,
 • Spółka wzięła udział w ostatnim, czwartym etapie wdrażania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dotyczących firm zatrudniających poniżej 20 pracowników oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Na 31 grudnia 2021 r. Towarzystwo zarządzało następującymi funduszami:

rozpoczął działalność w marcu 2016 r. W skład tego funduszu wchodzi 7 subfunduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, które umożliwiają Klientom inwestowanie w różne klasy aktywów zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym. W ramach BNP Paribas FIO dostępne są również Indywidualne Konto Emerytalne: BNP Paribas – IKE oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego: BNP Paribas – IKZE. Wartość aktywów funduszu na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 3 511,5 mln zł.

został przejęty od Ipopema TFI w styczniu 2016 r., po uzyskaniu stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W ramach funduszu wydzielone są 3 subfundusze. Wartość aktywów funduszu na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 882,1 mln zł.

utworzony w 2005 r. W skład tego funduszu wchodzą 3 subfundusze inwestujące głównie na rynku polskim. Wartość aktywów funduszu na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 63,2 mln zł.

utworzony w lipcu 2014 r., z wydzielonymi 4 subfunduszami (jeden z nich, BNP Paribas Aktywny, jest w trakcie likwidacji). Zarządzanie funduszem zostało przejęte w wyniku połączenia z Riviera TFI. Wartość aktywów na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 63,9 mln zł.

utworzony w maju 2014 r., zarządzanie funduszem zostało przejęte w wyniku połączenia z Riviera TFI. Wartość aktywów funduszu na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 2,8 mln zł.

utworzony w celu zaoferowania Klientom Pracowniczych Planów Kapitałowych, z wydzielonymi 9 subfunduszami (tzw. zdefiniowanej daty). Wartość aktywów funduszu na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 118,3 mln zł.

BNPP TFI współpracuje z Bankiem w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy oferowanych przez Towarzystwo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Biurem Maklerskim Banku a Towarzystwem.

Podstawowe dane finansowe BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Suma bilansowa 41 211 36 748 37 781
Inwestycje długoterminowe 4 859 44 327
Kapitał własny 33 913 30 087 29 066
w tym: wynik finansowy netto 4 664 1 086 54

BNPP TFI posiada kapitał zakładowy w wysokości 16 692,9 tys. zł podzielony na 695 538 akcji o wartości nominalnej 24 zł każda. Na 31 grudnia 2021 r. poziom kapitałów własnych wyniósł 33,9 mln zł i jest wystarczający dla bezpiecznego prowadzenia bieżącej działalności.

Należy podkreślić, że epidemia SARS-CoV-2 wpływała na nastroje na rynkach finansowych również w 2021 r. Kolejne warianty wirusa powodowały nowe fale zachorowań i wzrost niepewności, co do funkcjonowania gospodarki. Z drugiej strony postępujący proces szczepień wpływał stabilizująco na nastroje na rynkach. Pandemia wywołała jednak szereg zaburzeń w gospodarce światowej, ograniczanie jej skutków poprzez ekspansywną politykę fiskalną i pieniężną przyczyniło się w znacznym stopniu do wzrostu inflacji. To z kolei pociągnęło za sobą konieczność podnoszenia stóp procentowych przez banki centralne, na taki ruch zdecydowała się również Rada Polityki Pieniężnej. Rosnące stopy procentowe przyczyniły się do spadku wycen funduszy dłużnych i istotnego odpływu aktywów z tej klasy funduszy w IV kwartale 2021 r.

Ostatecznie w całym roku Towarzystwo zanotowało napływy netto środków w wysokości 709,9 mln zł. Na 31 grudnia 2021 r. TFI zarządzało aktywami o łącznej wartości 4 642 mln zł (wobec 4 000 mln zł na koniec 2020 r.), co oznacza wzrost aktywów o 16,1%.

Spółka osiągnęła w 2021 r. wynik finansowy netto w wysokości 4 664 tys. zł (wobec zysku 1 086 tys. zł w 2020 r.).

BNP Paribas Leasing Services Spółka z o.o.

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. (dalej: Spółka) we współpracy z Bankiem oferuje Klientom z segmentów mikroprzedsiębiorstw, Personal Finance, MŚP i klientów korporacyjnych pełen wachlarz produktów leasingowych. Od 2018 r., na podstawie decyzji Zarządu Banku, Spółka przejęła rolę jedynego podmiotu w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska, który świadczy usługi leasingu dla Klientów ww. segmentów, co roku dynamicznie zwiększając skalę prowadzonej działalności.

W kontekście sytuacji związanej z pandemią COVID-19 jednym z najistotniejszych czynników ryzyka był stopień wywiązywania się Klientów z terminowości spłaty ich zobowiązań wobec Spółki. Kluczowe dla sytuacji Spółki okazały się w tym zakresie działania podjęte jeszcze w 2020 r., kiedy to między innymi zrealizowane zostały operacje prolongowania spłaty rat na wniosek Klientów oraz zintensyfikowane zostały działania monitoringu spłat i windykacji.  Dzięki temu Spółce udało się zachować bardzo dobrą jakość portfela, ograniczając wpływ pandemii na koszty ryzyka kredytowego. Klienci, którym prolongowano w poprzednim roku spłatę rat nie przyczynili się w zauważalny sposób do pogorszenia jakości portfela Spółki. W 2021 r. nie występowały już okoliczności wymagające podejmowania niestandardowych działań, a Spółka kontynuowała jedynie bardzo skrupulatnie monitoring dyscypliny płatniczej Klientów, nie dopuszczając do pogorszenia sytuacji w portfelu.

Wbrew obawom co do dalszego rozwoju pandemii i jej wpływu na kondycję gospodarki, w 2021 r. doszło do gwałtownego odreagowania na polskim rynku, co zgodnie z przewidywaniami Spółki doprowadziło do znacznego wzrostu wolumenów nowej sprzedaży. Ożywienie na rynku leasingu było w rzeczywistości znacznie mocniejsze od oczekiwań Spółki, dzięki czemu regularnie osiągała ona lub przekraczała zaplanowane w budżecie poziomy nowo zawartych umów, bijąc kilkukrotnie swoje dotychczasowe rekordy miesięcznej sprzedaży. Na poprawę sytuacji wpływ miało głównie ożywienie gospodarcze i wzmożony poziom inwestycji w sektorze przedsiębiorstw, dzięki czemu cała branża zanotowała wyraźne wzrosty w wolumenie finansowanych aktywów. Szczególnie dobrze radził sobie w tym okresie sektor samochodowy oraz maszyn rolniczych. Spółka dzięki bardzo efektywnej współpracy z Bankiem oraz partnerami biznesowymi była w stanie zrealizować dwukrotnie większą dynamikę sprzedaży w porównaniu z bardzo dobrymi wynikami branży, które raportował w 2021 r. Związek Polskiego Leasingu. Podsumowując 2021 r., Spółka zawarła 24,9 tys. nowych umów na kwotę 3 455 640 tys. zł, co stanowiło wzrost o 75% w porównaniu do 2020 r.

Podstawowe dane finansowe BNP Paribas Leasing Services Spółka z o.o.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Suma bilansowa 5 544 614 4 028 835 3 439 131
Inwestycje długoterminowe* 4 755 620 3 610 100 3 139 626
Kapitał własny 10 763 1 459 (2 752)
w tym: wynik finansowy netto 9 304 4 211 (9 996)

* Należności z tytułu udzielonego finansowania.

Portfel sfinansowanych aktywów na koniec 2021 r. osiągnął rekordowy w historii Spółki poziom 4 756 mln zł (wzrost o 31,7% r/r). Dynamiczny wzrost skali portfela wpłynął na wartość przychodów, która wyniosła 94,5 mln zł wobec 72,3 mln zł w 2020 r., co stanowi wzrost o 31%.

W tym samym czasie dynamika kosztów administracyjnych odnotowana przez Spółkę to jedynie +12%. Było to możliwe dzięki efektowi skali oraz znacznej poprawie efektywności ekonomicznej w prowadzonej działalności. Profil kredytowy portfela również pozostaje stabilny, generując obciążenie dla wyniku finansowego w pełni zgodne z oczekiwaniami i przyjętym modelem biznesowym.

W 2021 r. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 9 304 tys. zł, wpływając w ten sposób na istotne zwiększenie salda kapitałów własnych.

W 2021 r. Spółka podpisała umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym opiewającą na kwotę 200 mln euro w celu wsparcia finansowania aktywów małych i średnich przedsiębiorstw oraz „aktywów zielonych”.

 

BNP Paribas Group Service Center S.A.

Na obszary działalności biznesowej BNP Paribas Group Service Center S.A. (dalej: BNPP GSC) składają się:

 • świadczenie usług IT w zakresie rozwoju aplikacji i systemów bankowo-finansowych oraz wsparcie IT na rzecz podmiotów z Grupy BNP Paribas,
 • świadczenie usług najmu sprzętu elektronicznego dla Klientów indywidualnych,
 • kompleksowa obsługa programów lojalnościowych dla podmiotów powiązanych z Bankiem oraz dla Klientów Banku,
 • świadczenie usług marketingowych na zlecenie Banku dla pracowników partnerów Banku, Klientów lub pracowników Banku,
 • świadczenie usług pomocniczych do czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, polegających na administrowaniu i wykonywaniu umów grupowego ubezpieczenia zawartych przez Bank,
 • świadczenie usług agencyjnych w zakresie usług ubezpieczeniowych.

Podstawowe dane finansowe BNP Paribas Group Service Center S.A.

tys. zł 31.12.2021* 31.12.2020 31.12.2019**
Suma bilansowa 48 338 42 246 45 401
Inwestycje krótkoterminowe 40 328 34 364 35 644
Kapitał własny 39 443 34 411 38 926
w tym: wynik finansowy netto 5 032 8 515 13 032
* Dane nieaudytowane
** Z uwzględnieniem efektów połączenia z BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o., gdzie spółka BNPP GSC występowała jako jednostka przejmująca.

BNP Paribas Solutions Spółka z o.o.

BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. (dalej: Spółka) do końca listopada 2020 r. posiadała status Krajowej Instytucji Płatniczej (na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z 22 września 2015 r.), który uprawniał do prowadzenia rejestrów płatniczych oraz przeprowadzania przez Klientów transferów międzybankowych. 1 grudnia 2020 r. Spółka zrezygnowała ze statusu Krajowej Instytucji Płatniczej w związku z zamknięciem i zakończeniem działalności platformy wymiany walut i szybkich przelewów (Rkantor.com) i tym samym nie podlega regulacjom ostrożnościowym w zakresie norm kapitałowych KNF.

Działalność Spółki obecnie koncentruje się wyłącznie na świadczeniu usług związanych z rozwojem oprogramowania oraz doradztwem w zakresie informatyki, przetwarzaniem danych, zarządzaniem stronami internetowymi (hosting). Spółka, jako część ekosystemu innowacji Banku, realizuje szereg projektów z zakresu otwartej bankowości. Jako przykłady aktualnie prowadzonych projektów można wymienić:

 • rozwój API zgodnego z wymaganiami PSD2,
 • budowanie aplikacji CRM oraz aplikacji do obsługi kredytów konsorcjalnych,
 • rozwijanie internetowej platformy transakcyjnej do wymiany walut (FX Pl@net).

 

Podstawowe dane finansowe BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Suma bilansowa 4 656 4 316 74 419
Inwestycje krótkoterminowe 3 453 1 339 69 701
Kapitał własny (2 538) (1 236) 2 989
w tym: wynik finansowy netto (1 302) (5 725) (660)

1 marca 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji Spółki. Decyzja o rozpoczęciu likwidacji związana jest z decyzjami dotyczącymi umiejscowienia funkcji biznesowych realizowanych obecnie przez Spółkę w ramach Banku i Grupy.

Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Spółka z o.o.

Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o. (dalej: Spółka) został utworzony w 1999 r. do prowadzenia działalności w przedmiocie:

 • nabywania i zbywania nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach,
 • prowadzenia inwestycji budowlanych na nieruchomościach własnych i obcych,
 • dzierżawienia, wydzierżawiania nieruchomości i najmu lokali.

W IV kwartale 2020 r. Spółka dokonała transakcji zbycia posiadanej nieruchomości.

Podstawowe dane finansowe BFN Actus Spółka z o.o.

tys. zł 31.12.2021* 31.12.2020 31.12.2019
Suma bilansowa 24 726 42 587 56 824
Inwestycje długoterminowe 0 0 56 577
Kapitał własny 24 713 42 426 48 238
w tym: wynik finansowy netto (1 738) (5 812) 549

* Dane nieaudytowane.

28 stycznia 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu Spółki w drodze likwidacji. Dniem rozpoczęcia procesu likwidacji jest 1 lutego 2022 r.  Począwszy od tej daty Spółka zmienia nazwę na Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o. w likwidacji.

Campus Leszno Spółka z o.o.

Campus Leszno Sp. z o.o. (dalej: Spółka) została utworzona 28 czerwca 2018 r. umową spółki w formie aktu notarialnego i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka została wyodrębniona ze struktur Banku, gdzie jako Ośrodek Szkoleniowy funkcjonowało Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne (CSK Leszno). Działalność Spółki nadal polega na świadczeniu usług szkoleniowych i wypoczynkowych, zapewnieniu bazy szkoleniowej, hotelowej oraz gastronomicznej. Przedmiotem działalności Spółki jest również m.in.: działalność rozrywkowa i rekreacyjna, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów oraz pozostała usługowa działalność gospodarcza.

Spółka stara się dostosować działalność obiektu do uwarunkowań zewnętrznych, bazując przede wszystkim na ofercie dla Klientów indywidualnych, świadcząc usługi noclegowe, prowadząc restaurację w plenerze, zajęcia rekreacyjne, przyjęcia rodzinne oraz w dużo mniejszej skali przyjęcia weselne i małe grupy turnusowe. Oferta jest również dostępna na portalu booking.pl.

W czasie trwającej pandemii i nałożonych obostrzeń Spółka wprowadziła do oferty usługi cateringowe na wynos. Dzięki wsparciu finansowemu Banku Spółka w 2021 r. dostarczała posiłki dla medyków na oddziałach covidowych: szpitala w Sochaczewie oraz w grudniu w Nowym Dworze Mazowieckim.

W 2021 r. Spółka odnotowała znacznie mniejsze zainteresowanie szczególnie imprezami biznesowymi oraz organizacją szkoleń.

BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company

BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company (dalej: SPV, Spółka) z siedzibą w Irlandii, 3rd Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin jest spółką celową, z którą Bank przeprowadził w grudniu 2017 r. transakcję sekurytyzacji części portfela kredytowego. Grupa nie posiada zaangażowania kapitałowego w tej jednostce ani nie jest z nią powiązana organizacyjnie. Przedmiot działalności Spółki jest ograniczony w sposób opisany w art. 92a ust. 4 ustawy Prawo bankowe. Wyłączną działalnością Spółki jest nabywanie wierzytelności i emitowanie papierów wartościowych.

Zgodnie z umowami zawartymi 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.), Bank przeniósł na SPV wierzytelności z portfela kredytów i pożyczek gotówkowych oraz kredytów samochodowych udzielonych w walucie polskiej. Następnie SPV wyemitowała papiery wartościowe oraz zaciągnęła pożyczkę zabezpieczoną ww. wierzytelnościami. Od stycznia 2020 r. transakcja podlega amortyzacji.

SPV podlega konsolidacji na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wyniki wyszukiwania