Raport Zintegrowany 2021

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa

Suma bilansowa Banku według stanu na koniec 2021 r. wyniosła 126 361 260 tys. zł i była wyższa o 10 693 110 tys. zł, tj. o 9,2%, w porównaniu do końca 2020 r.

Najważniejszą zmianą w strukturze aktywów Banku w porównaniu do końca 2020 r. był spadek udziału portfela papierów wartościowych (-3,5 p.p.) przy równoczesnym wzroście udziału portfela kredytowego (suma portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz według wartości godziwej), który wzrósł o 2,1 p.p., wzrosły również udziały należności od banków o 1,3 p.p. oraz kasy i środków w Banku Centralnym o 0,7 p.p.

W strukturze aktywów dominują kredyty i pożyczki udzielone Klientom (sumy portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz wg wartości godziwej), które stanowiły 64,4% wszystkich aktywów na koniec 2021 r. w porównaniu do 62,2% na koniec 2020 r. Wzrost wartości wolumenu kredytów i pożyczek netto wyniósł 9 356 955 tys. zł (+13,0%) i dotyczył portfela klientów indywidualnych (+16,1%) oraz portfela klientów instytucjonalnych (10,4%). Na wzrost wartości portfela wpłynęły m.in. wzrost sprzedaży kredytów, oraz spadek salda odpisów z tytułu utraty wartości.

Drugą, co do wielkości pozycją aktywów były papiery wartościowe, które stanowiły 25,9% sumy bilansowej na koniec 2021 r. (na koniec 2020 r.: 29,4%). W 2021 r. ich wartość spadła o 1 229 828 tys. zł, czyli o 3,6%. Spadek portfela dotyczył przede wszystkim papierów wartościowych wycenianych wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody, w tym obligacji emitowanych przez banki i instytucje rządowe szczebla centralnego.

Jednocześnie z powyższymi zmianami nastąpił wzrost udziału należności od banków z 0,5% do 1,8% (wartościowo 1 699 332 tys. zł, tj. o 306,0%) oraz wzrost udziału pozycji kasy i środków w Banku Centralnym z 3,0% do 3,7% (wartościowo o 1 209 544 tys. zł, tj. o 35,3%).

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 zmiana
tys. zł
zmiana
%
Kasa i środki w Banku Centralnym 4 631 410 3 421 866 1 209 544 35,3%
Należności od banków 2 254 621 555 289 1 699 332 306,0%
Pochodne instrumenty finansowe 1 901 919 1 531 617 370 302 24,2%
Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczającej 65 465 531 793 (466 328) (87,7%)
Kredyty i pożyczki udzielone Klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 80 124 751 70 446 975 9 677 776 13,7%
Kredyty i pożyczki udzielone Klientom wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 219 027 1 539 848 (320 821) (20,8%)
Papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 23 268 041 23 361 022 (92 981) (0,4%)
Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 320 216 371 856 (51 640) (13,9%)
Papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 9 143 353 10 228 560 (1 085 207) (10,6%)
Inwestycje w jednostkach zależnych 122 033 140 765 (18 732) (13,3%)
Wartości niematerialne 744 169 651 202 92 967 14,3%
Rzeczowe aktywa trwałe 1 233 221 1 468 673 (235 452) (16,0%)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 719 650 613 553 106 097 17,3%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 12 271
Inne aktywa 613 384 792 860 (179 476) (22,6%)
Aktywa razem 126 361 260 115 668 150 10 693 110 9,2%

Portfel kredytowy

Struktura i jakość portfela kredytowego

Na koniec 2021 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone Klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wycenianego wg wartości godziwej) wyniosły 84 311 771 tys. zł i wzrosły o 9 055 132 tys. zł, tj. o 12,0% w porównaniu do końca 2020 r.

Portfel kredytów i pożyczek brutto wycenianych według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 82 968 369 tys. zł i zwiększył się o 9 427 410 tys. zł, tj. o 12,8% w porównaniu do końca 2020 r.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020
tys. zł udział % tys. zł udział %
Podmioty gospodarcze z wyłączeniem rolników 34 893 415 42,1% 29 989 406 40,8%
Rolnicy 7 755 784 9,3% 8 118 713 11,0%
Klienci indywidualni 38 817 716 46,8% 33 802 097 46,0%
– kredyty na nieruchomości 26 710 997 32,2% 22 559 727 30,7%
złotowe 22 141 389 26,7% 17 687 284 24,1%
walutowe 4 569 608 5,5% 4 872 443 6,6%
– kredyty gotówkowe 7 701 994 9,3% 7 312 444 9,9%
– pozostałe kredyty detaliczne 4 404 725 5,3% 3 929 926 5,3%
Należności leasingowe 620 444 0,7% 920 944 1,3%
Sektor budżetowy 84 487 0,1% 101 382 0,1%
Niebankowe podmioty finansowe 796 523 1,0% 608 417 0,8%
Kredyty i pożyczki brutto 82 968 369 100,0% 73 540 959 100,0%

udzielonych Klientom indywidualnym wyniosła na koniec 2021 r. 38 817 716 tys. zł (wzrost o 5 015 619 tys. zł, tj. o 14,8% w porównaniu do końca 2020 r.). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 46,8% (+0,8 p.p. w porównaniu do końca 2020 r.). Ponad dwie trzecie (68,8%) zaangażowania kredytowego Klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec 2021 r. wyniosły 26 710 997 tys. zł. W strukturze kredytów mieszkaniowych 82,9% to kredyty udzielone w PLN, natomiast 17,0% to kredyty udzielone w CHF (w porównaniu do końca grudnia 2019 r. udział CHF spadł o 4,4 p.p.).

udzielonych podmiotom gospodarczym (z wyłączeniem rolników) wyniosła 34 893 415 tys. zł (wzrost o 4 904 009 tys. zł, tj. o 16,4% w porównaniu do końca 2020 r.). Ich udział w analizowanym portfelu kredytowym na koniec 2021 r. wyniósł 42,1% i wzrósł o 1,3 p.p. wobec końca 2020 r. Połowę tego portfela (50,2%) stanowią kredyty o charakterze bieżącym.

udzielonych rolnikom indywidualnym na koniec 2021 r. wyniósł 7 755 784 tys. zł, odnotowując spadek o 4,5%, w stosunku do grudnia 2020 r.

wyniosła 620 444 tys. zł (spadek o 32,6% w porównaniu do końca 2020 r). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 0,7% (1,3% na koniec 2020 r.).

udzielonych niebankowym podmiotom finansowym oraz instytucjom sektora budżetowego wyniósł łącznie 881 010 tys. zł, odnotowując wzrost o 24,1% w stosunku do końca 2020 r.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 zmiana
tys. zł
zmiana
%
Kredyty i pożyczki brutto udzielone Klientom, razem 82 968 369 73 540 959 9 427 410 12,8%
Odpisy na należności (2 843 618) (3 093 984) 250 366 (8,1%)
Kredyty i pożyczki netto udzielone Klientom, razem 80 124 751 70 446 975 9 677 776 13,7%
Ekspozycje bez przesłanek utraty wartości
Zaangażowanie bilansowe brutto 79 862 932 69 472 685 10 390 247 15,0%
Odpis (1 062 301) (1 052 717) (9 584) 0,9%
Zaangażowanie bilansowe netto 78 800 631 68 419 968 10 380 663 15,2%
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (faza 3)
Zaangażowanie bilansowe brutto 3 105 437 4 068 274 (962 837) (23,7%)
Odpis z tytułu utraty wartości (1 781 317) (2 041 267) 259 950 (12,7%)
Zaangażowanie bilansowe netto 1 324 120 2 027 007 (702 887) (34,7%)
 
Wskaźniki
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w portfelu brutto 3,7% 5,5% (1,8 p.p.)
Pokrycie odpisami ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 57,4% 50,2% 7,2 p.p.

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych Klientom i wycenianych według zamortyzowanego kosztu wyniósł 3,7% na koniec 2021 r. i spadł o -1,8 p.p. w porównaniu do końca 2020 r.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020
Razem brutto w tym:
z utratą wartości
udział % Razem brutto w tym:
z utratą wartości
udział %
Kredyty instytucjonalne z wyłączeniem rolników 35 774 425 1 207 284 3,4% 30 699 205 1 675 724 5,5%
Rolnicy 7 755 784 633 557 8,2% 8 118 713 789 395 9,7%
Klienci indywidualni 38 817 716 1 127 343 2,9% 33 802 097 1 444 716 4,3%
– kredyty na nieruchomości 26 710 997 522 335 2,0% 22 559 727 672 458 3,0%
złotowe 22 141 389 167 127 0,8% 17 687 284 275 967 1,6%
walutowe 4 569 608 355 208 7,8% 4 872 443 396 490 8,1%
– kredyty gotówkowe 7 701 994 489 948 6,4% 7 312 444 595 880 8,1%
– pozostałe kredyty detaliczne 4 404 725 115 060 2,6% 3 929 926 176 378 4,5%
Należności leasingowe 620 444 137 253 22,1% 920 944 158 439 17,2%
Kredyty i pożyczki brutto 82 968 369 3 105 437 3,7% 73 540 959 4 068 274 5,5%

Wartość posiadanych zabezpieczeń dla kredytów Klientów na koniec 2021 r. wyniosła 2 018 663 tys. zł. Szczegółowe informacje na temat posiadanych zabezpieczeń zawarte są w Nocie nr 55.2. Jednostkowego Sprawozdania Finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2021 r.

Sekurytyzacja portfela kredytowego

W grudniu 2017 r. Bank dokonał transakcji sekurytyzacji portfela kredytów gotówkowych i samochodowych. Zawarta transakcja jest sekurytyzacją tradycyjną polegającą na przeniesieniu prawa własności sekurytyzowanych wierzytelności na rzecz spółki BGZ Poland ABS1 DAC (SPV) z siedzibą w Irlandii. Okres rewolwingowy wynosił 24 miesiące i zakończył się w grudniu 2019 r. Od stycznia 2020 r. transakcja podlega amortyzacji.

W wyniku sekurytyzacji Bank uzyskał finansowanie działalności w zamian za oddanie praw do przyszłych przepływów wynikających z sekurytyzowanego portfela kredytów o wartości wynoszącej na 22.11.2017 r. (tzw. cut-off) 2 300 471 tys. zł. Maksymalny termin pełnego wykupu obligacji i spłaty pożyczki to 27.04.2032 r.

SPV wyemitowała na bazie sekurytyzowanych aktywów obligacje o łącznej wartości 2 180 850 tys. zł i otrzymała pożyczkę w wysokości 119 621 tys. zł, które zostały zabezpieczone poprzez zastaw rejestrowy na prawach do przepływów pieniężnych z sekurytyzowanych aktywów. Na koniec grudnia 2021 r. wartość obligacji i pożyczki wynosiła łącznie 761 924 tys. zł.

Główną korzyścią przeprowadzonej transakcji jest pozytywny wpływ na wskaźniki adekwatności kapitałowej oraz poprawa płynności i dywersyfikacja źródeł finansowania.

W świetle zapisów MSSF 9 warunki umowne sekurytyzacji nie spełniają przesłanek do usunięcia sekurytyzowanych aktywów ze sprawozdania finansowego. W związku z powyższym Bank rozpoznaje sekurytyzowane aktywa w pozycji Kredyty i pożyczki udzielone Klientom na 31 grudnia 2021 r. według wartości netto 775 591 tys. zł.

Bank pełni funkcję serwisera w przedmiotowej transakcji.

Zobowiązania i kapitał własny

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. łączna wartość zobowiązań Banku wynosiła 114 968 617 tys. zł i była o 11 354 005 tys. zł, tj. o 11,0% wyższa niż na koniec 2020 r. Udział zobowiązań w sumie zobowiązań i kapitału własnego Banku wyniósł w analizowanym okresie 91,0% (+1,4 p.p. w porównaniu do końca 2020 r.).

W 2021 r. nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze zobowiązań. W strukturze dominują zobowiązania wobec Klientów. Ich udział na koniec 2021 r. wyniósł 88,6% i wzrósł  w porównaniu do końca 2020 r. o 0,3 p.p. W ujęciu wartościowym wolumen tych zobowiązań zwiększył się o 10 357 049 tys. zł, tj. o 11,3% w porównaniu do grudnia 2020 r. i wyniósł 101 823 600 tys. zł.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 zmiana
tys. zł
zmiana
%
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 84 675 (84 675) (100,0%)
Zobowiązania wobec innych banków 2 621 155 2 831 538 (210 383) (7,4%)
Pochodne instrumenty finansowe 1 918 032 1 521 148 396 884 26,1%
Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej 44 107 542 719 (498 612) (91,9%)
Zobowiązania wobec Klientów 101 823 600 91 466 551 10 357 049 11,3%
Zobowiązania podporządkowane 4 334 572 4 306 539 28 033 0,7%
Zobowiązania z tytułu leasingu 860 009 968 592 (108 583) (11,2%)
Pozostałe zobowiązania 1 504 486 1 234 157 270 329 21,9%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 164 660 0 164 660 x
Rezerwy 1 697 996 658 693 1 039 303 157,8%
Zobowiązania razem 114 968 617 103 614 612 11 354 005 11,0%
Kapitał akcyjny 147 519 147 419 100 0,1%
Kapitał zapasowy 9 110 976 9 110 976 0 0,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe 2 946 115 2 208 982 737 133 33,4%
Kapitał z aktualizacji wyceny (595 707) 255 887 (851 594) (332,8%)
Zyski zatrzymane (216 260) 330 274 (546 534) (165,5%)
– wynik z lat ubiegłych (400 786) (400 786) 0 0,0%
– wynik bieżącego okresu 184 526 731 060 (546 534) (74,8%)
Kapitał własny razem 11 392 643 12 053 538 (660 895) (5,5%)
Zobowiązania i kapitał własny razem 126 361 260 115 668 150 10 693 110 9,2%

Kapitały własne według stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 11 392 643 tys. zł i spadły w porównaniu do 31 grudnia 2020 r. o 5,5% tj. o 660 895 tys. zł. Udział kapitału własnego razem w sumie zobowiązań i kapitału własnego Banku wyniósł na koniec 2020 r. 9,0% (wobec 10,4% na koniec ubiegłego roku).

Zobowiązania wobec Klientów

Na koniec 2021 r. zobowiązania wobec Klientów wynosiły 101 823 600 tys. zł i były wyższe o 10 357 049 tys. zł, tj. o 11,3% w porównaniu do końca 2020 r.

W układzie podmiotowym wzrost dotyczył przede wszystkim zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2021 r.: 53 305 156 tys. zł), których wolumen zwiększył się o 9 648 107 tys. zł, tj. o 22,1% w porównaniu do stanu na koniec 2020 r. (w tym głównie w depozytach bieżących, wzrost o 6 963 766 tys. zł, tj. o 17,3%, przy jednoczesnym wzroście depozytów terminowych o 2 704 423 tys. zł, tj. o 99,3%). Udział tego segmentu w strukturze zobowiązań wobec Klientów ogółem wzrósł do 52,4% wobec 47,7% na koniec grudnia 2020 r.

Przyrost wolumenów został również odnotowany w przypadku depozytów Klientów indywidualnych, których stan na koniec 2021 r. wynosił 44 771 344 tys. zł i był o 1 193 322 tys. zł, tj. o 2,7% wyższy w porównaniu do stanu na koniec 2020 r. Jednocześnie udział depozytów Klientów indywidualnych w strukturze zobowiązań wobec Klientów ogółem obniżył się do poziomu 44,0% wobec 47,6% na koniec 2020 r.

Spadek został odnotowany w przypadku depozytów niebankowych podmiotów finansowych (na koniec 2021 r. wyniosły one 2 160 265 tys. zł, tj. o 805 254 tys. zł, czyli 27,2% mniej niż na koniec 2020 r.).

Wolumen depozytów instytucji sektora budżetowego wzrósł o 320 864 tys. zł (tj. o 25,3%, do poziomu 1 586 835 tys. zł na koniec 2021 r.).

w strukturze zobowiązań wobec Klientów ogółem wyniósł na koniec 2021 r. 86,9%, odnotowując wzrost o 0,9 p.p. w porównaniu do końca 2020 r. Środki zdeponowane na rachunkach bieżących wyniosły 88 434 911 tys. zł i zwiększyły się o 9 844 874 tys. zł, tj. o 12,5%. Wzrost ten dotyczył wszystkich grup Klientów: podmiotów gospodarczych (+6 963 766 tys. zł, tj. o 17,3%), oraz Klientów indywidualnych (+2 604 196 tys. zł, tj. o 7,3%).

w strukturze zobowiązań wobec Klientów w analizowanym okresie wyniósł 11,2% i spadł o 0,2 p.p. w porównaniu do końca 2020 r. Wartościowo lokaty terminowe wzrosły o 1 014 793 tys. zł, tj. o 9,8% w porównaniu do grudnia 2020 r. i osiągnęły poziom 11 398 894 tys. zł. Zmiany dotyczy głównie podmiotów gospodarczych (wzrost o 2 704 423 tys. zł, tj. o 99,3%) oraz Klientów indywidualnych (spadek o 1 445 630 tys. zł, tj. 19,7%).

w strukturze zobowiązań wobec Klientów wyniósł 1,2% (brak zmian w stosunku do 2020 r.). Ich wolumen wyniósł 1 125 811 tys. zł.

31.12.2021 31.12.2020
tys. zł udział % tys. zł udział %
Rachunki bieżące 88 434 911 86,9% 78 590 037 85,9%
Depozyty terminowe 11 398 894 11,2% 10 384 101 11,4%
Kredyty i pożyczki otrzymane 101 666 0,1%
Zobowiązania z tytułu rozliczeń sekurytyzacji 762 318 0,7% 1 390 551 1,5%
Inne zobowiązania 1 125 811 1,1% 1 101 862 1,2%
Zobowiązania wobec Klientów 101 823 600 100,0% 91 466 551 100,0%
w tym depozyty 101 721 934 99,9% 91 466 551 100,0%

Kapitał własny

Według stanu na koniec 2021 r. kapitał własny Banku wyniósł 11 392 643 tys. zł i był o 660 895 tys. zł, tj. o 5,5% niższy niż na koniec 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 24 marca 2021 r. cały zysk Banku za rok 2020, w kwocie 731 060 tys. zł, przeznaczony został na kapitał rezerwowy. Dodatkowo na wzrost wartości kapitału własnego wpłynęła zmiana kapitału z aktualizacji wyceny (spadek o 851 594 tys. zł w porównaniu do końca 2020 r.). W 2021 r. w wyniku emisji akcji serii M wzrosło również saldo kapitału akcyjnego (wzrost 100 tys. zł, tj. 1,0%).

Wyniki wyszukiwania