Raport Zintegrowany 2021

Ujawnianie informacji związanych z  klimatem (Wytyczne TCFD)

Zarządzanie

W Banku przeprowadzany jest szereg analiz mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z klimatem, na podstawie analizy danych portfelowych. Poza raportami sporządzanymi na bieżące potrzeby kierownictwa Banku, monitorowanie ryzyka odbywa się za pomocą formalnego systemu limitów i raportów, wdrożonych w ramach systemu zarządzania ryzykiem. W „Zasadach zarządzania ryzykiem ESG w BNP Paribas Bank Polska S.A.” określone zostały zasady monitorowania i raportowania ryzyka, w tym ryzyka klimatycznego.

Informacja o poziomie ryzyka klimatycznego w ramach ryzyka ESG przedkładana jest w cyklach kwartalnych Komitetowi Zarządzania Ryzykiem, Zarządowi Banku oraz Radzie Nadzorczej. Raportowanie ryzyka klimatycznego ESG koncentruje się na zaprezentowaniu wyników ocen nadanych w procesie kredytowym, na podstawie informacji z kwestionariuszy ESG. Dodatkowo prezentowana jest informacja o wynikach pomiaru kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka ESG w porównaniu do ustalonych limitów w planie kapitałowym. W cyklach kwartalnych przekazywana jest także informacja o poziomie apetytu na ryzyko w obszarze ESG. Zarząd Banku ustala, a Rada Nadzorcza zatwierdza poziom apetytu na ryzyko klimatyczne, a także zasady pomiaru ryzyka ESG, w tym klimatycznego, w procesie ICAAP.

Poziom wyznaczonego apetytu podlega corocznemu przeglądowi, którego wyniki omawiane są na posiedzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej.

Chief Sustainability Officer, który stoi na czele Sustainability Council (Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju), raportuje kwestie klimatyczne bezpośrednio do prezesa Zarządu, który nadzoruje realizację strategicznego uwzględnienia aspektów klimatycznych w działaniach organizacji.

Do końca 2021 r. jednostkami odpowiedzialnymi za zrównoważony rozwój i działania w zakresie ESG (w tym kwestie klimatyczne) były: Biuro CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju.

Aby podkreślić rolę i zaangażowanie Banku w budowanie zrównoważonej gospodarki od 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje w Banku Obszar Zrównoważonego Rozwoju, którego Dyrektorem Wykonawczym został dotychczasowy Chief Sustainability Officer. Obszar obejmuje Departament Wsparcia Transformacji Energetycznej, Departament CSR i Zrównoważonych Finansów oraz Zespół ds. Inicjatyw Zrównoważonego Rozwoju i Raportowania.

Na poziomie Grupy BNP Paribas planowanych jest sto nowych rekrutacji w obszarze zrównoważonego finansowania w ramach dedykowanego globalnego zespołu Low-Carbon Transition Group składającego się w całej Grupie z 250 osób.

Najwyższa kadra zarządzająca dokłada wszelkich starań, aby poszerzać swój zakres kompetencji w obszarze zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatu oraz polityki klimatycznej na zaawansowanych, międzynarodowych szkoleniach (np. Cambridge Institute for Sustainability Leadership) oraz spotkaniach z uznanymi ekspertami i badaczami. Prezes Zarządu Przemysław Gdański ukończył w 2021 r. na IE Business School w Madrycie w zakresie Sustainability.

Strategia

Bank analizuje możliwy wpływ trendów związanych ze zmianami klimatu poprzez identyfikację szans i zagrożeń dla swojej działalności i perspektyw rozwoju.

Zagrożenia związane ze zmianą klimatu wpływające na model biznesowy, strategię i plan finansowy Banku mogą materializować się za pośrednictwem trzech głównych kanałów:

 1. ryzyka fizycznego związanego z degradacją środowiska, np. zanieczyszczenie powietrza, wód oraz gruntów, wylesianie (zjawiska te mogą prowadzić np. do uszkodzeń infrastruktury, zniszczenia plonów, ograniczenia wydajności lub pośrednio prowadzić do następstw, takich jak zaburzenia w łańcuchu dostaw), a także ze zmianami klimatu, w tym występowaniem:
  1. ekstremalnych zjawisk pogodowych m.in. burz, powodzi, pożarów, fal upałów, które mogą uszkodzić zakłady produkcyjne i zakłócić łańcuchy dostaw,
  2. długoterminowych zmian klimatu, które mogą prowadzić m.in. do wzrostu temperatury, zmieniających się wzorców i rodzajów opadów, podnoszenia się poziomu mórz, ograniczonej dostępności wody, utraty różnorodności biologicznej oraz zmiany produktywności gleby,
 2. ryzyka przejścia (transformacji) wynikającego z konieczności dostosowania gospodarki do stopniowych zmian klimatu, w szczególności wykorzystywania rozwiązań niskoemisyjnych i bardziej zrównoważonych pod względem środowiskowym; ryzyko to może się materializować m.in. poprzez konieczność dostosowania do nowych regulacji i zmian technologicznych, ale również ryzyko rynkowe wynikające z zaburzenia obecnej struktury popytu i podaży energii elektrycznej, surowców naturalnych, produktów i świadczonych usług, w tym występowaniem:
  1. ryzyka regulacyjnego (zmiany w polityce dotyczącej klimatu i środowiska, np. w wyniku wymogów w zakresie efektywności energetycznej, mechanizmów cenowych dotyczących emisji dwutlenku węgla, które zwiększają cenę paliw kopalnych lub polityki zachęcającej do zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska),
  2. ryzyka technologicznego (technologia o mniej szkodliwym wpływie na klimat lub środowisko zastępuje technologię bardziej szkodliwą, czyniąc ją przestarzałą), które może się wiązać z nieudanymi inwestycjami w nowe technologie,
  3. zmiany nastrojów na rynku i norm społecznych (zmiana wyborów konsumentów i inwestorów, trudności z utrzymywaniem relacji z Klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi i inwestorami, ze względu na reputację przedsiębiorstwa, które ma negatywny wpływ na klimat i środowisko),
 3. ryzyka odpowiedzialności i ryzyka utraty reputacji wynikających z ekspozycji Banku wobec kontrahentów, którzy potencjalnie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za negatywny wpływ ich działalności na czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (np. odszkodowanie za straty).

Więcej na ten temat w Rozdziale Perspektywa środowiskowa podrozdziale Zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem.

W celu ograniczenia ryzyka Klientów, Bank poprzez swoją politykę kredytową powinien wspierać ich działania związane z ograniczeniem energochłonności, termomodernizacją budynków, zwiększeniem efektywności w wykorzystywaniu innych kluczowych zasobów (woda). Bank nie powinien również finansować przedsięwzięć znacząco zwiększających ryzyko zmian klimatycznych i/lub w znacznym stopniu narażonych na skutki zmian klimatycznych.

Strategia powinna koncentrować się na szansach i zapewniać odporność przed zagrożeniami, które mogą mieć wpływ finansowy, w tym wpływ na planowanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem, ale także wpływ pozafinansowy. Właściwe zarządzanie ryzykiem klimatycznym stanowi dla Banku strategiczne szanse. Szanse te związane są przede wszystkim ze zmniejszeniem stopnia narażenia aktywów banków na ryzyka związane ze zmianą klimatu, w tym przyjęcie perspektywy długofalowej związanej z mitygowaniem istotnych ryzyk zanim zaczną wywierać niekorzystny wpływ. Dodatkowo działania Banku mogą się przyczyniać do oszczędności surowców, w tym m.in. wykorzystania bardziej wydajnych rodzajów transportu oraz procesów produkcji i dystrybucji, wykorzystania recyklingu, wykorzystania bardziej wydajnych budynków czy zmniejszenia zużycia wody. Umiejętne wykorzystanie szans pozwoli na przebudowę modeli biznesowych i unowocześnienie technologii, w tym wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł energii, rozwój niskoemisyjnych towarów i usług, opracowywanie rozwiązań dotyczących adaptacji do zmian klimatu, rozwój nowych produktów lub usług poprzez badania i rozwój oraz innowacje.

W nowej strategii, na lata 2022-2025 obszar Zrównoważonego Rozwoju jest integralną częścią strategii Banku BNP Paribas, zawierając zobowiązania w zakresie rozwoju zrównoważonych, w tym zielonych produktów, wolumenów ich sprzedaży, jak również mitygacji ryzyka ESG w ramach finansowanego portfela oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Jednocześnie zdajemy sobie w pełni sprawę, że do pełnego wdrożenia strategii w pełni spójnej z założeniami zrównoważonego rozwoju konieczne jest powołanie dedykowanych zespołów w tym obszarze. Na poziomie BNP Paribas Bank Polska S.A. powołaliśmy od 1 stycznia 2022 r. dedykowany Obszar Zrównoważonego Rozwoju zarządzany z poziomu Dyrektora Wykonawczego. Obszar zawiera Departament Wsparcia Transformacji Energetycznej, Departament CSR i Zrównoważonych Finansów oraz Zespół ds. Inicjatyw Zrównoważonego Rozwoju i Raportowania.

Jednocześnie, zdając sobie sprawę z kluczowej roli banku w finansowaniu gospodarki, Bank BNP Paribas stale pracuje nad pełną identyfikacją oddziaływania finansowanych sektorów gospodarki na zmianę klimatu.

W krótkim i średnioterminowym horyzoncie, wpływ działalności wspierającej ochronę klimatu na wyniki finansowe pozostanie neutralny. Skala finansowania nowych inwestycji pozwoli pokryć lukę związaną z zaprzestaniem wspierania niektórych branż. Oprocentowanie takich umów często jest preferencyjne i może wpływać negatywnie na marżę odsetkową. Należy natomiast zwrócić uwagę, że często mamy do czynienia z umowami wzbogaconymi o dodatkowe gwarancje instytucji zewnętrznych. Wpływa to pozytywnie na poziom ryzyka i RWA (ang. Risk Weighted Assets) – wartość aktywów ważonych ryzykiem, a tym samym przekłada się na mniejszą kapitałochłonność. Dzięki temu zwrot na kapitale pozostaje korzystny, a akcjonariusz nie odczuje negatywnej zmiany.

W długim horyzoncie, korzyści ze zrównoważonego finansowania powinny wyraźnie przeważać, za sprawą niższych kosztów ryzyka w porównaniu do najbardziej narażonych branż. Również zaangażowanie Banku w promowanie transformacji klimatycznej i kojarzenie marki Banku z tym obszarem powinno korzystnie wpływać na budowanie długoterminowych relacji z Klientami, którzy w coraz większym stopniu będą doceniać potrzebę tego typu zmian.

Ryzyka

W 2021 r. w odpowiedzi na wymogi Wytycznych EBA/GL/2020/06 z dnia 29 maja 2020 r. dot. udzielania i monitorowania kredytów, Bank opracował kwestionariusze oceny ESG, które zostały zaimplementowane w procesie kredytowym. W ten sposób Bank weryfikuje, czy Klienci biorą pod uwagę ryzyko i możliwości związane z klimatem. Ocena ma na celu identyfikację negatywnego wpływu ryzyka fizycznego i ryzyka przejścia na działalność prowadzoną przez Klientów. Dodatkowo w analizie Bank uwzględnia ocenę możliwości związanych ze zmianą klimatu, w tym:

 1. korzystanie z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,
 2. wdrożenie planu dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 3. wdrożenie planu redukcji zużycia energii elektrycznej i wody lub dywersyfikacji w kierunku energii odnawialnej,
 4. podejmowanie działań w celu ograniczenia wpływu zmian klimatu na prowadzoną działalność.

Stosowane przez Bank podejście do analizy ryzyka ESG skupione jest na ocenie dwóch perspektyw:

 1. oddziaływania działalności gospodarczej na otoczenie,
 2. oddziaływania otoczenia na działalność gospodarczą.

Dwie wskazane perspektywy ukazujące oddziaływanie działalności gospodarczej na otoczenie oraz otoczenia na działalność gospodarczą określane są jako „podwójna materialność/istotność” (ang. double materiality). Uznaje się, że są one ze sobą powiązane, ponieważ ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na otoczenie w długim terminie powinno skutkować ograniczeniem negatywnego wpływu otoczenia na działalność gospodarczą.

W 2022 r. Bank planuje dalszy rozwój prowadzonych analiz w celu dokładniejszego określenia, które ryzyka i szanse mogą mieć istotny wpływ finansowy na Bank (w szczególności w oparciu o sektor i położenie geograficzne Klientów).
Dodatkowe informacje na temat zarządzania ryzyk ESG w Rozdziale Fundamenty zarządzania podrozdziale Zarządzanie ryzykiem ESG część Proces identyfikacji ryzyk

Proces zarządzania ryzykiem związanym z klimatem określony został przez Bank szczegółowo w Zasadach zarządzania ryzykiem ESG w BNP Paribas Bank Polska S.A. Zasady stanowią syntezę działań podejmowanych przez Bank w obszarze zarządzania ESG, w kontekście wpływu na ryzyko kredytowe i kapitał wewnętrzny Banku. Poprzez określenie apetytu na ryzyko Bank ogranicza ekspozycje na Klientów o wysokim ryzyku ESG. Wyznaczony apetyt na ryzyko ma na celu określenie poziomu ryzyka, który Bank jest gotowy zaakceptować dążąc do osiągnięcia strategicznych celów i realizacji planów finansowych. Dodatkowo w ramach oceny ESG Bank weryfikuje czy Kredytobiorcy wdrożyli/planują wdrożyć rozwiązania chroniące ich działalność przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Zgodnie z zapisami Strategii zarządzania ryzykiem, ryzyko ESG oznacza ryzyko strat wynikających z obecnego lub przyszłego negatywnego wpływu czynników środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem na kontrahentów Banku lub zainwestowane aktywa, w którego zakres wchodzi m.in. ryzyko środowiskowe – ryzyko wynikające z ekspozycji instytucji wobec kontrahentów, na których potencjalnie negatywny wpływ mogą mieć czynniki środowiskowe, w tym czynniki wynikające ze zmian klimatycznych oraz czynniki związane z degradacją środowiska.

W celu zarządzania ryzykiem związanym ze zmianą klimatu, Bank włączył do procesu udzielania i monitorowania kredytów ocenę wpływu długoterminowych zmian klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność prowadzoną przez Kredytobiorców, zgodnie z systematyką wprowadzającą podział na:

 1. długoterminowe zmiany klimatu:
  (a) wpływ wyższych temperatur (powietrze, woda słodka, woda morska),
  (b) wpływ szoków termicznych,
  (c) wpływ zmieniających się wzorców wiatru,
  (d) wpływ zmieniających się wzorców i rodzajów opadów (deszcz, grad, śnieg),
  (e) wpływ podnoszenia się poziomu morza,
  (f) wpływ stresu wodnego (ograniczony dostęp do słodkiej wody),
  (g) wpływ erozji gleby i wybrzeży,
  (h) wpływ degradacji gleby.
 2. ekstremalne zjawiska pogodowe:
  (a) wpływ fal upałów,
  (b) wpływ fal zimna,
  (c) wpływ pożarów,
  (d) wpływ burz, tornad itp.,
  (e) wpływ susz,
  (f) wpływ silnych opadów atmosferycznych (deszcz, grad, śnieg / lód),
  (g) wpływ powodzi,
  (h) wpływ osuwisk.

Podział na powyższe rodzaje ryzyk został wdrożony 30 czerwca 2021 roku, wraz z wejściem w życie Wytycznych EBA/GL/2020/06 z dnia 29 maja 2020 r. dot. udzielania i monitorowania kredytów. Przy ustalaniu rodzajów ryzyk Bank kierował się wytycznymi określonymi w Raporcie EBA w sprawie zarządzania i nadzoru nad ryzykiem ESG dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (EBA/REP/2021/18), a także rodzajami ryzyk wskazanymi w projekcie ujawnień ostrożnościowych opracowywanych na podstawie art. 449a CRR (EBA/CP/2021/06 Draft Implementing Standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR).

Dodatkowo Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG (w tym klimatycznego) i ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szczególnie szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Bank, zgodnie z Politykami Grupy BNP Paribas, wyróżnia dziewięć sektorów szczególnie wrażliwych ze względu na ryzyko ESG: energetyki węglowej, wydobywczy, obronny i bezpieczeństwa, leśny (miazga drzewna, olej palmowy), nuklearny, rolno-spożywczy, paliwowy w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu oraz tytoniowy.

W każdym z tych sektorów Bank realizuje Polityki i zasady CSR wobec Klientów w nich działających. Wszyscy obecni i potencjalni Klienci Banku działający w tych branżach informowani są o Politykach CSR. Aby zostać Klientem Banku lub uzyskać finansowanie, podmiot musi spełnić szereg wymogów uregulowanych w Polityce dla danego sektora. Wobec sektorów szczególnie szkodliwych pod kątem zrównoważonego rozwoju Bank podejmuje strategiczne decyzje o wyjściu z obsługiwania Klientów do nich należących.
Polityki sektorowe CSR zostały szczegółowo opisane w rozdziale Perspektywa biznesowa.

Więcej na ten temat w Rozdziale Fundamenty zarządzania podrozdziale Zarządzanie ryzykiem ESG część Proces zarządzania ryzykiem.

W efekcie uznania w 2020 r. ryzyka ESG (obejmującego ryzyka klimatyczne) jako istotnego dla Banku konieczne stało się uwzględnienie wpływu czynników m.in. z zakresu ochrony środowiska w tradycyjnym modelu zarządzania ryzykiem. W oparciu o powyższe uwzględniono ryzyko ESG w Strategii zarządzania ryzykiem oraz Apetycie na ryzyko. W celu ograniczenia i kontroli ryzyka, opracowano także zasady pomiaru ryzyka ESG (obejmującego ryzyka klimatyczne) w procesie wyznaczania kapitału wewnętrznego Banku (ICAAP). Plan kapitałowy BNP Paribas Bank Polska S.A. na lata 2022-2025 uzupełniono o limity na pokrycie ryzyka ESG wyznaczone w oparciu o dokonany pomiar ryzyka.

Bank dąży do badania współzależności między poszczególnymi kategoriami ryzyk, co dotyczy między innymi ryzyka ESG (obejmującego ryzyka klimatyczne). W tym kontekście ryzyko ESG jest analizowane w relacji do ryzyka biznesowego, reputacyjnego i ryzyka kredytowego. W celu zapewnienia najwyższych standardów w procesie ustalenia, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem Bank bierze pod uwagę wszelkie istniejące i pojawiające się wymagania regulacyjne w tym zakresie.

Wskaźniki i cele

Departament Analiz Ekonomicznych i Sektorowych uwzględnia ryzyka ESG poszczególnych branż (oraz łańcuchów wartości tych branż) zarówno w ocenie ich ryzyka, jak też i potencjalnego popytu na inwestycje proekologiczne podmiotów z tych branż.

Podmioty z branż, których działalność najbardziej wpływa na zmiany klimatu i/lub które w największym stopniu są narażone na skutki zmian klimatycznych powinny być najbardziej zainteresowane inwestycjami ograniczającym te ryzyka w krótkim, średnim i długim terminie. Inwestycje te, mogą w znacznym stopniu wymagać finansowania z zewnętrznych źródeł jak np. kredyt bankowy.

Bank wyróżnia dziewięć sektorów szczególnie wrażliwych ze względu na ryzyko ESG. W każdym z tych sektorów Bank realizuje Polityki i zasady CSR wobec Klientów w nich działających. Aby zostać Klientem Banku lub uzyskać finansowanie podmiot musi spełnić szereg wymogów uregulowanych w Polityce dla danego sektora.

Poza cykliczną analizą ryzyk w sektorach szczególnie wrażliwych, od 2019 r. w ramach procesu kredytowego wobec Klientów korporacyjnych dokonywana jest ocena ryzyka ESG. Wszyscy uczestnicy procesu kredytowego dokonują oceny ryzyka ESG, włączając Pion Ryzyka Klientów CIB oraz Korporacyjnych jako druga linia kontroli ryzyka ESG. Proces został usystematyzowany oraz doszczegółowiony poprzez wdrożenie wytycznych EBA/GL/2020/06 dotyczących udzielania i monitorowania kredytów. W związku z tym od 30 czerwca 2021 r. w przypadku każdego nowego finansowania bądź zwiększenia finansowania jest wykonywana analiza ryzyka ESG.

W ramach realizacji strategii, Bank monitoruje szereg KPI strategicznych, których wykonanie jest co kwartał prezentowane przed Zarządem oraz Radą Nadzorczą. Należą do nich KPI dedykowane ryzykom związanym z klimatem, w tym cele na redukcję emisji CO2. Bank strategicznie podchodzi do redukcji śladu węglowego czego wynikiem jest redukcja o 46% emisji CO2e z działalności operacyjnej w porównaniu do 2019 r. Wzrost emisji gazów cieplarnianych w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. wynika ze stopniowego powrotu pracowników do biur po zdjęciu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Emisje gazów cieplarnianych w Banku w 2021 r.

źródło emisji GHG wielkość emisji
[TONY CO2E] 2020
wielkość emisji
[TONY CO2E] 2021
2021 VS 2020 [%]
Zakres 1
Benzyna 2 914 2 964 1,72%
Gaz ziemny 979 1 126 15,02%
Olej napędowy 1 254 998 -20,41%
Olej opałowy 52 35 -32,69%
Czynniki chłodnicze 50 166 232 %
Zakres 2
Energia cieplna 3 581 5 113 42,78%
Energia elektryczna 0 0
Zakres 3
Podróże służbowe
Pociąg 90 14 -84,44%
Samochód 245 279 13,88%
Samolot 151 36 -76,16%
Zakres 1 + 2 + 3
Market-based 9 316 10 731 15,19%

 

Emisje z papieru zużytego w 2021 r. przez Bank w drukarkach w centralach i oddziałach wyniosły 101,3 tony CO2.

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie w 2021 r.

źródło emisji GHG wielkość emisji
[TONY CO2E] 2020
wielkość emisji
[TONY CO2E] 2021
2021 VS 2020 [%]
Zakres 1
Benzyna 2 914 2 964 1,72%
Gaz ziemny 979 1 126 15,02%
Olej napędowy 1 254 998 -20,41%
Olej opałowy 52 35 -32,69%
Czynniki chłodnicze 50 166 232 %
Zakres 2
Energia cieplna 3 614 5 172 43,11%
Energia elektryczna 0 0
Zakres 3
Podróże służbowe
Pociąg 90 14 -84,44%
Samochód 245 279 13,88%
Samolot 151 38 -74,83%
Zakres 1 + 2 + 3
Market-based 9 349 10 792 15,43%

 

Wzrost emisji gazów cieplarnianych w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. wynika ze stopniowego powrotu pracowników do biur po zdjęciu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Bank niezmiennie, strategicznie podchodzi do redukcji śladu węglowego czego wynikiem jest redukcja o 46% emisji CO2e z działalności operacyjnej w porównaniu do 2019 r.

Metoda prezentowania wskaźników
 • Bank przyjął terminy raportowania zgodne ze stosowanymi przez Grupę BNP Paribas. Dlatego dane o zużyciu energii, emisji i podróży służbowych obejmują okres 1 listopada do 31 października danego roku,
 • Do przeliczenia zużycia paliw na energię wyrażoną w GJ wykorzystano wartości opałowych z dokumentu KOBIZE „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w 2016 r. do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2020 r.” i analogicznym dokumencie za 2021 r.,
 • Dane na temat podróży służbowych pochodzą z wewnętrznych rejestrów Banku,
 • Obliczenia wielkości emisji zostały przygotowane zgodnie ze standardami: The Greenhouse Gas Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition, GHG Protocol Scope 2 Guidance oraz Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard,
 • Gazy cieplarniane, które zostały uwzględnione w obliczeniach, to: CO2, CH4 oraz N2O. Gazy te, które zostały wyrażone jako ekwiwalent CO2. Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji CO2,
 • Punktem odniesienia do celów redukcyjnych jest wielkość emisji w 2019 r. wtedy pierwszy raz zastosowano nowe podejście do obliczania emisji GHG,
 • Źródłami wskaźników emisji były publikacje Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Urzędu Regulacji Energetyki oraz baza danych DEFRA (Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich w Rządzie Wielkiej Brytanii),
 • W kategorii „czynniki chłodnicze” uwzględniono R410A i R32 w 2020 r. oraz R410A i R422D w 2021 r. zgodnie z raportem złożonym do CRO (Centralny Rejestr Operatorów) i w przeliczeniu zgodnie GWP (Global Warming Potential).
 • Jako kryterium konsolidacji wielkości emisji dla Grupy przyjęto kryterium kontroli finansowej, co oznacza, że 100% emisji spółek przypisano Grupie.
 • Po raz pierwszy w 2021 r. włączono emisje ze spalania paliw przez flotę oraz podróży służbowych w spółkach zależnych, Uwzględnienie nie wpływa istotnie na wynik.
 • Wielkość emisji z wytwarzania zużywanej energii elektrycznej obliczono wg metody market-based. W przypadku miksu energii zastosowano: (1) wskaźnik średni dla Polski – ze względu na brak znajomości poszczególnych dostawców energii w lokalizacjach, (2) wskaźnik 0 kg CO2E/kWh – dla energii ze źródeł odnawialnych potwierdzonej gwarancjami pochodzenia.

W ramach realizacji strategii, Bank monitoruje szereg KPI strategicznych, których wykonanie jest co kwartał prezentowane przed Zarządem oraz Radą Nadzorczą. Należą do nich KPI dedykowane ryzykom związanym z klimatem, w tym cele na redukcję emisji CO2 Banku oraz poziom zrównoważonych aktywów.

W nowej strategii, na lata 2022-2025 obszar Zrównoważonego Rozwoju jest integralną częścią strategii Banku BNP Paribas, zawierając zobowiązania w zakresie rozwoju zielonych produktów, wolumenów ich sprzedaży, jak również redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dążenie do pozytywnego wpływu środowiskowego to jeden z celów Grupy BNP Paribas, a zrównoważone finansowanie ma stanowić główną siłę napędową kolejnego planu strategicznego Grupy.

W ramach Net-Zero Banking Alliance (NZBA) jako Grupa zobowiązaliśmy się do:

 • dostosowania poziomu emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w związku z działalnością kredytową i inwestycyjną prowadzoną na własny rachunek do ścieżki niezbędnej do uzyskania neutralności klimatycznej w 2050 roku (wzrost temperatury ograniczony do 1,5° C);
 • działania w oparciu o wiarygodne scenariusze transformacji publikowane przez uznane instytucje (IPCC, IEA);
 • koncentracji na sektorach emitujących największe ilości gazów cieplarnianych i odgrywania kluczowej roli w transformacji w kierunku gospodarki neutralnej pod względem emisji CO2;
 • określenia celów pośrednich nie później niż do 2030 roku;
 • publikowania informacji o postępach i planach działania w cyklu rocznym.

Bank przyśpiesza finansowanie wszelkiej działalności, która sprzyja dekarbonizacji gospodarki, poprzez określanie ambitnych – i regularnie przekraczanych – celów w zakresie finansowania energii ze źródeł odnawialnych oraz aktywne inwestowanie w zielone technologie. Tylko w Polsce w 2021 r. zielone finansowanie udzielone przez Bank przekroczyło 3,8 mld zł.

Grupa BNP Paribas jest również jedną z wiodących instytucji finansowych, jeżeli chodzi o emisje zielonych obligacji i obligacji zrównoważonego rozwoju na rynku globalnym, jak również kredytów obrotowych z oprocentowaniem powiązanym z realizacją celów w obszarze zrównoważonego rozwoju (Sustainability Linked Loans).

Wyniki Banku za 2021 r. zostały ujęte w tabeli Opis działań Banku realizowanych w ramach założeń Strategii Fast Forward oraz jej integralnej części, tj. Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju

Metody prezentowania wskaźników:
Bank przyjmuje, iż perspektywa krótkoterminowa to okres do 1 roku, średnioterminowa to 1 – 5 lat, zaś długoterminowa – ponad 5 lat

Wyniki wyszukiwania