Raport Zintegrowany 2021

Różnorodność w miejscu pracy

Promowanie różnorodności jest integralną częścią modelu zarządzania w Banku i zasad zarządzania Grupy BNP Paribas.

 • 102-12
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Zarządzanie tym obszarem reguluje „Polityka oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A.” oraz „Polityka zarządzania różnorodnością w BNP Paribas Bank Polska S.A.”. Wspieranie różnorodności i przeciwdziałanie wykluczeniu to także zobowiązania Banku w ramach Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Jest ona elementem strategii biznesowej i fundamentem kultury organizacyjnej.

Polityka zarządzania różnorodnością

Chcemy tworzyć i promować różnorodne środowisko pracy, które wykorzystuje potencjał pracowników. Polityka określa reguły postępowania w Banku w zakresie zarządzania ryzykiem dyskryminacji i w aspekcie poszanowania różnorodności. Uwzględnia zasady, które obowiązują w Grupie BNP Paribas. Dotyczy ona wszystkich pracowników w każdym aspekcie zarządzania miejscem pracy. Szczególnie mamy na myśli proces rekrutacji, planowanie i rozwój kariery oraz szkolenia pracowników. W Banku nie tolerujemy jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu – bezpośredniej lub pośredniej. Szczególnie nie akceptujemy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, poziom sprawności, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, religię, tożsamość płciową, orientację seksualną, przekonania polityczne, przynależność związkową. Nie akceptujemy również dyskryminacji ze względu na rodzaj zatrudnienia – na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Bank jest sygnatariuszem dwóch ważnych dokumentów, które regulują zarządzanie różnorodnością. Są to:

 • „Karta Różnorodności” – dotyczy m.in. zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. W inicjatywę angażują się wszyscy pracownicy, partnerzy biznesowi i społeczni. Tę międzynarodową inicjatywę wspiera Komisja Europejska,
 • „Umowa BNP Paribas dotycząca Praw Podstawowych i Globalnych Rozwiązań Socjalnych wraz z Kartą Sieci Globalnego Biznesu i Niepełnosprawności ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy)” – zobowiązuje do tego, aby osiągać wyniki biznesowe i przestrzegać równocześnie praw człowieka. Dlatego promujemy różnorodność i tolerancję. Zapewnieniamy równouprawnienie płci i ochronę zdrowia i jakości życia w pracy. Kiedy zarządzamy zatrudnieniem i zmianami, uwzględniamy zasady zatrudnienia i tworzenia warunków pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Nasze działania na rzecz różnorodności poddajemy niezależnej, zewnętrznej ocenie. W 2021 r. oceniał nas Centralny Instytut Ochrony Pracy wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Bank po raz kolejny znalazł się wśród liderów ratingu Diversity In Check.

Zachęcamy pracowników do działania. Aktywnie wspieramy oddolne inicjatywy sieci pracowniczych. Angażujemy się również w projekty sektora pozarządowego, które promują różnorodność i zapobiegają wykluczeniu szczególnie wrażliwych grup społecznych.

 • Dni Różnorodności odbyły się w 2021 r. hybrydowo. W akcję zaangażowały się sieci pracownicze i grupy projektowe, które działają na rzecz Diversity&Inclusion (dalej: D&I). Każdy dzień poświęcony był innemu tematowi: kobiety, pracownicy 50+ i współpraca miedzypokoleniowa, LGBT+, kompetencje rodzicielskie oraz niepełnosprawność.
 • Wspieramy i zachęcamy do tworzenia sieci pracowniczych. Nowości w 2021 r. to: inicjatywa ojców „Tato, masz to jak w banku”, a także „BNP Paribas Pride Poland”.
 • Prowadzimy działania w ramach programu Bank Bliski Bliskim. Ponownie włączyliśmy się do akcji Dwie Godziny dla Rodziny, którą organizuje Institiut Humanites. Zorganizowaliśmy Tydzień Rodzicielski – spotkania online z ekspertami, którzy mówili o rodzicielstwie i wsparciu międzypokoleniowym.
 • Szczególną uwagę zwracamy na kwestie zdrowia i dbania o dobrostan pracowników. W listopadzie 2021 r. szczególnie zachęcaliśmy do badań profilaktycznych w ramach akcji Tydzień dla zdrowia. To cykl tematycznych webinarów o zdrowiu kobiet i mężczyzn. Zorganizowaliśmy również akcję Dwie Godziny dla Zdrowia.
 • Konsekwentnie wspieramy środowisko LGBT+. Stworzyliśmy poradnik dla pracowników, webinar dla rodziców i bliskich młodych osób LGBT+. Włączamy się w miedzynarodowe inicjatywy Grupy. Wspieramy powstanie sieci pracowniczej LGBT+. Przeprowadziliśmy ankietę, aby zbadać sytuację osób LGBT+ w Banku. W 2021 r. zajęliśmy czwarte miejsce – pierwsze wśród banków – w rankingu „Cashless dla równości”. Jest to ranking instytucji finansowych w Polsce, które realizują ideę D&I wobec osób LGBT+.
 • Stworzyliśmy Dekalog Równego Traktowania. Powstał on na podstawie wyników ankiety i warsztatów równego traktowania, które zrealizowała sieć kobiet. Dekalog Równego Traktowania to aktywna komunikacja zasad, które kształtują właściwe relacje w miejscu pracy – wolne od dyskryminacji i mikrodyskryminacji. Nasze hasło to: „Dostrzeż różnicę, nie dyskryminuj”.
 • Wdrażamy programy rozwojowe i talentowe, Festiwal Rozwoju, program dzielenia się wiedzą „Mam to, dam to”. Odbyła się pierwsza edycja programu Women Up, którą zorganizowała sieć Kobiet zmieniających BNP Paribas.
 • Działamy na rzecz równości płci. Dbamy o to, aby kobiety i mężczyźni mieli równe prawa i obowiązki w sprawowaniu opieki nad osobami zależnymi. Uważamy, że kobiety i mężczyźni mają równe prawa do rozwoju swojej kariery zawodowej. Jesteśmy partnerem fundacji Share the Care, współautorami przewodnika dla pracodawców „50/50 to się wszystkim opłaca. Rola pracodawców w zachęcaniu mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich”, a także partnerem portalu parentingowego teamrodzina.pl.
 • Działamy zgodnie z hasłem: „Zero tolerancji dla dyskryminacji i mobbingu”. Regularnie zapobiegamy niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy. W marcu 2021 r. stworzyliśmy webinar dla menadżerów. Naszą gościnią była Karolina Kędziora – radczyni prawna, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.
 • Kontynuujemy działania na rzecz budowania świadomości i otwartości wobec osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy warsztaty i webinary. Współpracujemy z Fundacją Integralia i Fundacją Integracja. Stworzyliśmy nowe i specjalne stanowiska pracy. Pracownicy na tych stanowiskach budują świadomość społeczną i wspierają pracowników z niepełnosprawnościami.

Polityki oraz procedury, które regulują zarządzanie różnorodnością w Banku znajdują się w rozdziale „Fundamenty Zarządzania” w podrozdziale „Polityki i procedury należytej staranności”.

BNPP_0094 BNPP_0094

Polityka różnorodności w odniesieniu do organów nadzorujących, zarządzających i administrujących

Polityka różnorodności służy członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i osobom na najważniejszych stanowiskach w Banku do powoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Różne punkty widzenia i niezależne opinie są bardzo ważne dla Rady Nadzorczej i Zarządu. Członkowie tych organów są wybierani w taki sposób, aby organy zarządzające i nadzorujące mogły podejmować rozsądne decyzje i jak najlepiej realizować swoje zadania.

Strategia różnorodności zapewnia wybór osób, które posiadają zróżnicowaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie adekwatne do funkcji i obowiązków. Kryteria te podlegają weryfikacji w procesie oceny adekwatności. Opis tego procesu znajduje się w „Polityce oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A.” Ponadto zgodnie z polityką różnorodności Bank docenia różnice, które wynikają nie tylko z wiedzy, kompetencji i doświadczenia zawodowego. Bank zauważa i docenia również różnice, które wynikają z płci, wieku i pochodzenia geograficznego. Polityka różnorodności pokazuje, jak wykorzystać te różnice, aby osiągać najlepsze rezultaty.

Bankowi zależy na tym, aby realnie wdrażać różnorodności. Dąży do tego, aby zapewnić kobietom odpowiedni udział w organach Banku. Podjął zatem strategiczną decyzję i wyraził ją w polityce różnorodności – do 2025 r. zapewni udział kobiet w Zarządzie i Radzie Nadzorczej na poziomie co najmniej 30% – odrębnie w każdym organie.

 • 405-1
 • S-P1
 • UNGC 1
 • UNGC 6

Różnorodność w Banku

80

wiek najstarszego pracownika

19

wiek najmłodszego pracownika

39

średnia wieku pracowników Banku

40

najdłuższy staż pracy w Banku

Struktura zatrudnienia w Grupie i w Banku w 2021 r. w podziale na płeć (liczba aktywnych pracowników)

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A.
Struktura zatrudnienia Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zarząd 5 14 19 2 7 9
Kluczowi menadżerowie 39 75 114 39 75 114
Menadżerowie 640 455 1 095 615 431 1 046
Pozostałe stanowiska 4 527 2 333 6 860 4 442 2 269 6 711
Łącznie 5 211 2 877 8 088 5 098 2 782 7 880

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A.
Struktura zatrudnienia Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zarząd 26% 74% 100% 22% 78% 100%
Kluczowi menadżerowie 34% 66% 100% 34% 66% 100%
Menadżerowie 58% 42% 100% 59% 41% 100%
Pozostałe stanowiska 66% 34% 100% 66% 34% 100%

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A.
Struktura zatrudnienia <30 lat 30-50 lat >50 lat Łącznie <30 lat 30-50 lat >50 lat Łącznie
Zarząd 0 10 9 19 0 3 6 9
Kluczowi menadżerowie 0 94 20 114 0 94 20 114
Menadżerowie 19 966 110 1 095 17 922 107 1 046
Pozostałe stanowiska 1 066 5 168 626 6 860 1 036 5 060 615 6 711
Łącznie 1 085 6 238 765 8 088 1 053 6 079 748 7 880

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A.
Struktura zatrudnienia <30 30-50 >50 Łącznie <30 30-50 >50 Łącznie
Zarząd 0% 53% 47% 100% 0% 33% 67% 100%
Kluczowi menadżerowie 0% 82% 18% 100% 0% 82% 18% 100%
Menadżerowie 2% 88% 10% 100% 2% 88% 10% 100%
Pozostałe stanowiska 16% 75% 9% 100% 15% 75% 9% 100%

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A.
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
14 21 35 5 7 12
40% 60% 100% 42% 58% 100%

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A.
<30 lat 30-50 lat >50 lat Łącznie <30 lat 30-50 lat >50 lat Łącznie
0 17 18 35 0 3 9 12
0% 49% 51% 100% 0% 25% 75% 100%

Staż w Banku (w latach) <5 5-10 10-15 15-20 20-25 >25 Łącznie
Zarząd 6 2 1 0 0 0 9
Kluczowi menedżerowie 26 15 27 23 20 4 115
Łącznie 32 17 28 23 20 4 124
Metoda prezentowania wskaźników:
 • W kategorii „Kluczowi menadżerowie” uwzględnieni zostali MRT (Material Risk Taker) – osoby mające istotny wpłw na profil ryzyka Banku bez Zarządu Banku.
 • W kategorii „Menadżerowie” uwzględnieni zostali pozostali przełożeni.
 • Relacja procentowa odnosi się do liczby aktywnych pracowników w Grupie lub Banku.
AdobeStock_122931203 AdobeStock_122931203

Strategia inkluzji osób z niepełnosprawnościami

Na początku roku nawiązaliśmy współpracę z podmiotami zewnętrznymi, które wspierają nas, abyśmy dostosowali organizację i zwiększyli zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. We współpracy z tymi podmiotami zewnętrznymi przeprowadzaliśmy szkolenia i planowaliśmy komunikację wewnętrzną tak, aby promowała otwarte i inkluzywne zachowanie pracowników.

Rozpoczęliśmy cykl webinarów na temat zwiększania świadomości naszych menadżerów w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Prowadziła go trenerka odpowiedzialna za szkolenia menadżerów wyłącznie w tym obszarze.

Dla wszystkich pracowników powstał cykl webinarów „Różne Możliwości, Wspólny Cel” oraz cykl testymoniali „Ludzie z Doświadczeniem”. Zorganizowaliśmy również dla wszystkich pracowników webinar z mówcą motywacyjnym Tomaszem Manikowskim. Tomasz Manikowski jest osobą z niepełnosprawnością, a jednocześnie – aktywną biznesowo. Prywatnie działa na rzecz przezwyciężania barier w zakresie ograniczeń osób z niepełnosprawnością.

Do zespołu rekrutacji dołączył ekspert od zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Do Pionu Komunikacji i Marketingu dołączył ekspert, który działa na rzecz przełamywania stereotypów i włączania osób z niepełnosprawnościami – nie tylko w naszej organizacji, lecz także w przestrzeni publicznej.

Uwzględniliśmy społeczność osób z niepełnosprawnościami w Dekalogu Równego Traktowania. Podczas Tygodnia Różnorodności jeden dzień poświęciliśmy tematyce niepełnosprawności. Stworzyliśmy podstronę w Echonecie, w której zamieściliśmy materiały edukacyjne dla wszystkich pracowników. Umieściliśmy symbol osób z niepełnosprawnością w centrali na ul. Kasprzaka w Warszawie na muralu, który dotyczy naszych wartości.

Nasze ogłoszenia rekrutacyjne redagujemy w taki sposób, aby kandydaci do pracy widzieli, jak ważny jest dla naszego Banku temat inkluzywności osób z niepełnosprawnościami. Dla nowych pracowników stworzyliśmy przewodnik „Miło Cię widzieć”.

Promujemy inkluzywność również poza organizacją. W tym celu powstała kampania „Świat Cię potrzebuje”. Otwarcie mówimy o naszym podejściu do osób z niepełnosprawnościami w mediach społecznościowych.

Liczba pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością zatrudnionych w 2021 r. w Grupie i w Banku w podziale na płeć (stan na 31.12.2021 r.)

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A.
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
53 24 77 53 22 75
Oddziały 30 5 35
Centrale 23 17 40
AdobeStock_410118006 AdobeStock_410118006

Inicjatywy na rzecz wzmacniania roli kobiet

Kobiety zmieniające BNP Paribas

Różnorodność to najwyższa wartość naszej organizacji. Dlatego zależy nam, aby wszyscy pracownicy czuli się docenieni i mieli taką samą możliwość rozwoju osobistego. W 2021 r. rozpoczęliśmy program rozwojowy Women Up. Szczegółowy opis tego programu znajduje się w podrozdziale „Szkolenia i rozwój”.

Kontynuowaliśmy również oddolną inicjatywę pracownic Banku – „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, którą inaugurowaliśmy w grudniu 2020 r. Pracownice w ramach tej inicjatywy wzmacniają rolę kobiet w organizacji i promują ideę różnorodności i inkluzywności. Wspierają także zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci. W ramach inicjatywy przeprowadziliśmy m.in. badanie wśród pracowników na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn. Zapytaliśmy pracowników o ich opinie na temat zachowań w relacjach pracowniczych.

W 2021 r. promowaliśmy, tak jak w latach ubiegłych, inicjatywy zewnętrzne, które wzmacniają i rozwijają potencjał kobiet w Polsce. Robiliśmy to m.in. jako partner XIII edycji konkursu Bizneswoman Roku. Konkurs organizowała Fundacja Sukces Pisany Szminką, która nagłaśnia sukcesy kobiet w biznesie, nauce i kulturze. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie konkursu.

Wsparcie rodzicielstwa

W Banku wspieramy rodziców. Promujemy ideę równości rodzicielskiej i angażujemy się w inicjatywy, które wspierają jej realizację.

W 2021 r. powstała oddolna inicjatywa pracowników Banku „Tato, masz to jak w banku!”, której celem jest promocja partnerskiego modelu rodziny. Twórcy tej inicjatywy chcą, aby mężczyzna był postrzegany nie tylko jako osoba, która utrzymuje finansowo rodzinę. Dlatego pokazują, że bycie ojcem to wyzwanie i jednocześnie niesamowita przygoda, która polega na byciu pełnoprawnym, zaangażowanym opiekunem dziecka.

 • 401-3

Urlopy rodzicielskie w 2021 r. w Banku

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba pracowników upoważnionych do urlopu rodzicielskiego 5 885 2 924 8 809
Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 850 158 1 008
Metoda prezentowania wskaźników:
 • Dane dotyczą urlopów macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych.

Wyniki wyszukiwania