Raport Zintegrowany 2021

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A.

  • 102-45

BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: Bank) jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: Grupa). Spółki zależne, które wchodzą w skład Grupy na koniec 2021 r. (konsolidowane metodą pełną) zostały wymienione poniżej. W wartościach procentowych został zaprezentowany udział Banku w kapitale własnym poszczególnych spółek zależnych:

Struktura Grupy

struktura grupy_green-mint struktura grupy_green-mint

* BGZ Poland ABS1 DAC („SPV”) – spółka celowa, z którą Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji części portfela kredytowego. Grupa nie posiada zaangażowania kapitałowego w tej jednostce. Spółka jest kontrolowana przez Bank jedynie w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 10.

W 2021 r. nie zaszły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wszystkie transakcje pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi wynikały z bieżącej działalności operacyjnej i obejmowały przede wszystkim kredyty, depozyty, transakcje na instrumentach pochodnych oraz przychody i koszty z tytułu usług doradczych i pośrednictwa finansowego. Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi znajdują się w Nocie 53 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Poza spółkami wymienionymi powyżej (wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej), Bank posiadał na koniec 2021 r. inwestycje kapitałowe w spółkach infrastrukturalnych (m.in. Biuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., VISA Inc., Mastercard Inc., SWIFT) oraz portfel kilkunastu spółek, w których posiadał mniejszościowe, niekontrolujące udziały. Portfel ten zawiera głównie udziały, akcje lub obligacje zamienne na akcje emitowane przez spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce, zaliczane do średnich przedsiębiorstw. Wartość inwestycji w akcje i udziały mniejszościowe nie jest istotna z punktu widzenia skali działalności i wyników finansowych Banku i Grupy. Inwestycje te finansowane są ze środków własnych.

Grupa Kapitałowa w liczbach w 2021 r.

Kluczowe dane finansowe

131 777 mln zł

aktywów

176 mln zł

zysku netto

4 809 mln zł

wyniku z działalności bankowej

2 544 mln zł

kosztów

16,9 %

łączny współczynnik kapitałowy

1,5 %

ROE

85,5 %

kredyty/depozyty

52,9 %

koszty/dochody

Kluczowe dane w obszarach usług i ESG

4,1 mln

Klientów wszystkich linii biznesowych

790 tys.

użytkowników GOonline (+6% r/r)

911 tys.

użytkowników GOmobile (+36% r/r)

427

oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej

8 809

osób zatrudnionych w Banku

9 035

osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej

8 504

etatów w Banku

8 667

etatów w Grupie Kapitałowej

>3,9 mld zł

zrównoważonego finansowania

174

analizy ESG w sektorach wrażliwych

>16 tys.

przydomowych instalacji fotowoltaicznych

100 %

energii elektrycznej kupowanej z odnawialnych źródeł

>5 000

uczestników kampanii edukacyjnej Bank Zielonych Zmian od 2019 r.

83

stypendystów Programu Klasa w roku szkolnym 2021/2022

60

grantów dla NGO w 11. edycji Programu Grantów Lokalnych

96

wolontariuszy w programie BAKCYL

Wyniki wyszukiwania