Raport Zintegrowany 2021

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa

Suma bilansowa Grupy według stanu na koniec 2021 r. wyniosła 131 777 481 tys. zł i była wyższa o 12 200 193 tys. zł, tj. o 10,2%, w porównaniu do końca 2020 r.

Najważniejszą zmianą w strukturze aktywów Grupy w porównaniu do końca 2020 r. był spadek udziału portfela papierów wartościowych (-3,5 p.p.) przy równoczesnym wzroście udziału portfela kredytowego (suma portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz według wartości godziwej), który wzrósł o 2,2 p.p. Wzrosły również udziały należności od banków o 1,3 p.p. oraz kasy i środków w Banku Centralnym o 0,7 p.p.

W strukturze aktywów Grupy dominowały kredyty i pożyczki udzielone Klientom (suma portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz według wartości godziwej), które stanowiły 65,5% wszystkich aktywów na koniec 2021 r. w porównaniu do 63,3% na koniec 2020 r. Wzrost wartości wolumenu kredytów i pożyczek netto wyniósł 10 662 364 tys. zł (+14,1%) i dotyczył zarówno portfela Klientów indywidualnych (+16,1%), jak również portfela Klientów instytucjonalnych (+12,6%). Największą dynamiką charakteryzowały się kredyty na nieruchomości (+18,9%).

Drugą co do wielkości pozycją aktywów były papiery wartościowe, które na koniec 2021 r. stanowiły 24,9% sumy bilansowej (na koniec 2020 r.: 28,4%). Według stanu na 31 grudnia 2021 r. ich wartość spadła o 1 202 779 tys. zł (tj. 3,5%) w stosunku do końca 2020 r. Spadek portfela dotyczył przede wszystkim papierów wartościowych wycenianych wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody, w tym obligacji emitowanych przez banki i instytucje rządowe szczebla centralnego.

Jednocześnie z powyższymi zmianami nastąpił wzrost udziału należności od banków z 0,6% do 2,0% (wartościowo 1 840 428 tys. zł, tj. o 237,6%) oraz wzrost udziału pozycji kasy i środków w Banku Centralnym z 2,9% do 3,5% (wartościowo o 1 209 600 tys. zł, tj. o 35,3%).

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 zmiana
tys. zł
zmiana
%
Kasa i środki w Banku Centralnym 4 631 477 3 421 877 1 209 600 35,3%
Należności od banków 2 615 150 774 722 1 840 428 237,6%
Pochodne instrumenty finansowe 1 901 919 1 531 617 370 302 24,2%
Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczającej 65 465 531 793 (466 328) (87,7%)
Kredyty i pożyczki udzielone Klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 85 080 454 74 097 269 10 983 185 14,8%
Kredyty i pożyczki udzielone Klientom wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 219 027 1 539 848 (320 821) (20,8%)
Papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 23 268 041 23 361 022 (92 981) (0,4%)
Papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 347 309 371 900 (24 591) (6,6%)
Papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody 9 143 353 10 228 560 (1 085 207) (10,6%)
Wartości niematerialne 728 475 651 608 76 867 11,8%
Rzeczowe aktywa trwałe 1 243 523 1 479 540 (236 017) (16,0%)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 876 599 745 606 130 993 17,6%
Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego 94 55 087 (54 993) (99,8%)
Inne aktywa 656 595 786 839 (130 244) (16,6%)
Aktywa razem 131 777 481 119 577 288 12 200 193 10,2%

Portfel kredytowy

Struktura i jakość portfela kredytowego

Na koniec 2021 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone Klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wycenianego wg wartości godziwej) wyniosły 89 386 369 tys. zł i wzrosły o 10 386 615 tys. zł, tj. o 13,1% w porównaniu do końca 2020 r.

Portfel kredytów i pożyczek brutto wycenianych według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 88 042 967 tys. zł i zwiększył się o 10 758 893 tys. zł, tj. o 13,9% w porównaniu do końca 2020 r.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020
tys. zł udział % tys. zł udział %
Podmioty gospodarcze z wyłączeniem rolników 35 599 112 40,4% 30 554 320 39,5%
Rolnicy 7 755 784 8,8% 8 118 713 10,5%
Klienci indywidualni 38 817 716 44,1% 33 802 097 43,7%
kredyty na nieruchomości 26 710 997 30,3% 22 559 727 29,2%
złotowe 22 141 389 25,1% 17 687 284 22,9%
walutowe 4 569 608 5,2% 4 872 443 6,3%
kredyty gotówkowe 7 701 994 8,7% 7 312 444 9,5%
pozostałe kredyty detaliczne 4 404 725 5,0% 3 929 926 5,1%
Należności leasingowe 4 989 351 5,7% 4 112 460 5,3%
Sektor budżetowy 84 487 0,1% 101 382 0,1%
Niebankowe podmioty finansowe 796 517 0,9% 595 102 0,8%
Kredyty i pożyczki brutto 88 042 967 100,0% 77 284 074 100,0%

Struktura kredytów i pożyczek brutto wycenianych według zamortyzowanego kosztu

Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych Klientom indywidualnym wyniosła na koniec 2021 r. 38 817 716 tys. zł (wzrost o 5 015 619 tys. zł, tj. o 14,8% w porównaniu do końca 2020 r.). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 44,1% (+0,4 p.p. w porównaniu do końca 2020 r.). Ponad dwie trzecie (68,8%) zaangażowania kredytowego Klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec 2021 r. wyniosły 26 710 997 tys. zł. W strukturze kredytów mieszkaniowych 82,9% to kredyty udzielone w PLN, natomiast 17,0% to kredyty udzielone w CHF (w porównaniu do końca ubiegłego roku udział CHF spadł o 4,4 p.p.).

Wartość portfela kredytów i pożyczek brutto udzielonych podmiotom gospodarczym (z wyłączeniem rolników) wyniosła 35 599 112 tys. zł (wzrost o 5 044 792 tys. zł, tj. o 16,5% w porównaniu do końca 2020 r.). Ich udział w analizowanym portfelu kredytowym na koniec 2021 r. wyniósł 40,4% (+0,9 p.p. w stosunku do końca 2020 r.). Niemal połowę tego portfela (49,2%) stanowią kredyty o charakterze bieżącym.

Wolumen kredytów udzielonych rolnikom indywidualnym na koniec 2021 r. wyniósł 7 755 784 tys. zł, odnotowując 4,5% spadek w stosunku do grudnia 2020 r.

Wartość należności leasingowych wyniosła 4 989 351 tys. zł (wzrost o 21,3% w porównaniu do końca 2020 r). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 5,7% (wobec 5,3% na koniec 2020 r.).

Wolumen kredytów udzielonych niebankowym podmiotom finansowym oraz instytucjom sektora budżetowego wyniósł łącznie 881 004 tys. zł, odnotowując 26,5% wzrost w porównaniu do grudnia 2020 r.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 zmiana
tys. zł
zmiana
%
Kredyty i pożyczki brutto udzielone Klientom, razem 88 042 967 77 284 074 10 758 893 13,9%
Odpisy na należności (2 962 513) (3 186 805) 224 292 (7,0%)
Kredyty i pożyczki netto udzielone Klientom, razem 85 080 454 74 097 269 10 983 185 14,8%
Ekspozycje bez przesłanek utraty wartości
Zaangażowanie bilansowe brutto 84 836 248 73 134 823 11 701 425 16,0%
Odpis (1 123 186) (1 099 866) (23 320) 2,1%
Zaangażowanie bilansowe netto 83 713 062 72 034 957 11 678 105 16,2%
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (faza 3)
Zaangażowanie bilansowe brutto 3 206 719 4 149 251 (942 532) (22,7%)
Odpis z tytułu utraty wartości (1 839 327) (2 086 939) 247 612 (11,9%)
Zaangażowanie bilansowe netto 1 367 392 2 062 312 (694 920) (33,7%)
Wskaźniki 31.12.2021 31.12.2020 zmiana
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w portfelu brutto 3,6% 5,4% (1,7 p.p.)
Pokrycie odpisami ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (57,4%) (50,3%) 7,1 p.p.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020
Razem brutto w tym: z utratą wartości udział % Razem brutto w tym: z utratą wartości udział %
Kredyty instytucjonalne z wyłączeniem rolników 36 480 116 1 240 992 3,4% 31 250 804 1 711 016 5,5%
Rolnicy 7 755 784 633 557 8,2% 8 118 713 789 395 9,7%
Klienci indywidualni 38 817 716 1 127 343 2,9% 33 802 097 1 444 716 4,3%
kredyty na nieruchomości 26 710 997 522 335 2,0% 22 559 727 672 458 3,0%
złotowe 22 141 389 167 127 0,8% 17 687 284 275 967 1,6%
walutowe 4 569 608 355 208 7,8% 4 872 443 396 490 8,1%
kredyty gotówkowe 7 701 994 489 948 6,4% 7 312 444 595 880 8,1%
pozostałe kredyty detaliczne 4 404 725 115 060 2,6% 3 929 926 176 378 4,5%
Należności leasingowe 4 989 351 204 827 4,1% 4 112 460 204 124 5,0%
Kredyty i pożyczki brutto 88 042 967 3 206 719 3,6% 77 284 074 4 149 251 5,4%

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych Klientom i wycenianych według zamortyzowanego kosztu wyniósł 3,6% na koniec 2021 r. i spadł w porównaniu do końca 2020 r. o 1,7 p.p.

Sekurytyzacja portfela kredytów

W grudniu 2017 r. Bank dokonał transakcji sekurytyzacji portfela kredytów gotówkowych oraz samochodowych wykorzystując w tym celu spółkę zależną BGZ Poland ABS1 DAC (SPV). Zawarta transakcja jest sekurytyzacją tradycyjną polegającą na przeniesieniu prawa własności sekurytyzowanych wierzytelności na rzecz spółki BGZ Poland ABS1 DAC (SPV) z siedzibą w Irlandii. Okres rewolwingowy wynosił 24 miesiące i zakończył się w grudniu 2019 r. Od stycznia 2020 r. transakcja podlega amortyzacji.

W wyniku sekurytyzacji Bank uzyskała finansowanie działalności w zamian za oddanie praw do przyszłych przepływów wynikających z sekurytyzowanego portfela kredytów o wartości wynoszącej na 22.11.2017 r. (tzw. cut-off) 2 300 471 tys. zł. Maksymalny termin pełnego wykupu obligacji i spłaty pożyczki to 27.04.2032 r.

SPV wyemitowała na bazie sekurytyzowanych aktywów obligacje o łącznej wartości 2 180 850 tys. zł i otrzymała pożyczkę w wysokości 119 621 tys. zł, które zostały zabezpieczone poprzez zastaw rejestrowy na prawach do przepływów pieniężnych z sekurytyzowanych aktywów. Na koniec grudnia 2021 r. wartość obligacji i pożyczki wynosiła łącznie 761 924 tys. zł.

Główną korzyścią przeprowadzonej transakcji jest pozytywny wpływ na wskaźniki adekwatności kapitałowej oraz poprawa płynności i dywersyfikacja źródeł finansowania.

W świetle zapisów MSSF 9 warunki umowne sekurytyzacji nie spełniają przesłanek do usunięcia sekurytyzowanych aktywów ze sprawozdania finansowego. W związku z powyższym Grupa rozpoznaje sekurytyzowane aktywa w pozycji Kredyty i pożyczki udzielone Klientom na 31 grudnia 2021 r. według wartości netto 775 591 tys. zł.

Bank pełni funkcję serwisera w przedmiotowej transakcji.

Zobowiązania i kapitał własny

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. łączna wartość zobowiązań Grupy wynosiła 120 415 850 tys. zł i była o 12 869 089 tys. zł, tj. o 12,0% wyższa niż na koniec 2020 r. Udział zobowiązań w sumie zobowiązań i kapitału własnego Grupy wyniósł w analizowanym okresie 91,4% (+1,4 p.p. w porównaniu do końca 2020 r.).

Na koniec 2021 r. nie wystąpiły istotne zmiany w strukturze zobowiązań Grupy.

W strukturze zobowiązań dominują zobowiązania wobec Klientów. Ich udział na 31 grudnia 2021 r. wyniósł 84,0% i wzrósł w porównaniu do końca 2020 r. o 0,2 p.p. W ujęciu wartościowym wolumen tych zobowiązań zwiększył się o 11 041 937 tys. zł, tj. o 12,3% w porównaniu do grudnia 2020 r. i wyniósł 101 092 941 tys. zł.

Wzrost udziału w sumie zobowiązań o 0,3 p.p. do poziomu 6,7% odnotowały zobowiązania wobec banków. Ich wartość wyniosła 8 012 244 tys. zł i była wyższa w porównaniu do końca 2020 r. o 1 187 350 tys. zł (tj. o 17,4%).

Kapitały własne Grupy według stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 11 361 631 tys. zł i spadły w porównaniu do 31 grudnia 2020 r. o 5,6% tj. o 668 896 tys. zł. Udział kapitału własnego razem w sumie zobowiązań i kapitału własnego Grupy wyniósł na 31 grudnia 2021 r. 8,6% (wobec 10,1% na koniec ubiegłego roku).

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 zmiana
tys. zł
zmiana
%
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 84 675 (84 675) (100,0%)
Zobowiązania wobec innych banków 8 012 244 6 824 894 1 187 350 17,4%
Pochodne instrumenty finansowe 1 918 032 1 521 148 396 884 26,1%
Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej 44 107 542 719 (498 612) (91,9%)
Zobowiązania wobec Klientów 101 092 941 90 051 004 11 041 937 12,3%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 722 628 1 318 380 (595 752) (45,2%)
Zobowiązania podporządkowane 4 334 572 4 306 539 28 033 0,7%
Zobowiązania z tytułu leasingu 860 004 968 749 (108 745) (11,2%)
Pozostałe zobowiązania 1 556 289 1 269 243 287 046 22,6%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 175 681 175 681
Rezerwy 1 699 352 659 410 1 039 942 157,7%
Zobowiązania razem 120 415 850 107 546 761 12 869 089 12,0%
Kapitał akcyjny 147 519 147 419 100 0,1%
Kapitał zapasowy 9 110 976 9 110 976
Pozostałe kapitały rezerwowe 2 946 115 2 208 982 737 133 33,4%
Kapitał z aktualizacji wyceny (595 622) 255 833 (851 455) (332,8%)
Zyski zatrzymane (247 357) 307 317 (554 674) (180,5%)
wynik z lat ubiegłych (423 655) (425 778) 2 123 (0,5%)
wynik bieżącego okresu 176 298 733 095 (556 797) (76,0%)
Kapitał własny razem 11 361 631 12 030 527 (668 896) (5,6%)
Zobowiązania i kapitał własny razem 131 777 481 119 577 288 12 200 193 10,2%

Zobowiązania wobec Klientów

Na koniec grudnia 2021 r. zobowiązania wobec Klientów wynosiły 101 092 941 tys. zł i były wyższe o 11 041 937 tys. zł, tj. o 12,3% w porównaniu do końca 2020 r.

W układzie podmiotowym wzrost dotyczył przede wszystkim zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych (stan na 31.12.2021 r. wyniósł: 53 418 415 tys. zł), których wolumen zwiększył się o 9 740 909 tys. zł, tj. o 22,3% w porównaniu do stanu na koniec 2020 r., głównie w wyniku wzrostu depozytów bieżących (o 6 991 830 tys. zł). Udział tego segmentu w strukturze zobowiązań wobec Klientów ogółem wzrósł do 52,8% wobec 48,5% na koniec grudnia 2020 r.

Przyrost wolumenów depozytowych został odnotowany również w grupie Klientów indywidualnych, których stan na koniec grudnia 2021 r. wynosił 44 771 970 tys. zł i był o 1 193 141 tys. zł (tj. 2,7%) wyższy w stosunku do końca roku ubiegłego. Jednocześnie udział depozytów Klientów indywidualnych w strukturze zobowiązań wobec Klientów ogółem obniżył sę do poziomu 44,3% wobec 48,5% na koniec 2020 r.

Do poziomu 1 586 835 tys. zł wzrósł również wolumen zobowiązań wobec instytucji sektora budżetowego, zmiana o 25,3% w stosunku do końca 2020 r.

Spadek został natomiast odnotowany w grupie depozytów niebankowych podmiotów finansowych zmiana wartościowa 212 977 tys. zł, tj. 13,9% w stosunku do końca ubiegłego roku.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020
tys. zł udział % tys. zł udział %
Rachunki bieżące 88 332 287 87,4% 78 495 305 87,2%
Depozyty terminowe 11 398 894 11,3% 10 384 101 11,5%
Kredyty i pożyczki otrzymane 101 666 0,1% 0,0%
Inne zobowiązania 1 260 094 1,2% 1 171 598 1,3%
Zobowiązania wobec Klientów 101 092 941 100,0% 90 051 004 100,0%
w tym depozyty 100 991 275 99,9% 90 051 004 100,0%

Udział rachunków bieżących w strukturze zobowiązań wobec Klientów ogółem wyniósł na koniec grudnia 2021 r. 87,4%, odnotowując wzrost o 0,2 p.p. w porównaniu do końca 2020 r. Środki zdeponowane na rachunkach bieżących wyniosły 88 332 287 tys. zł i zwiększyły się o 9 836 982 tys. zł, tj. o 12,5%. Na wzrost ten wpłynęły głównie wzrosty zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych (+6 991 830 tys. zł, tj. o 17,4%), oraz wobec Klientów indywidualnych (+2 604 196 tys. zł, tj. o 7,3%).

Udział depozytów terminowych w strukturze zobowiązań wobec Klientów w analizowanym okresie wyniósł 11,3% i spadł o 0,3 p.p. w porównaniu do końca 2020 r. Wartościowo lokaty terminowe wzrosły 1 014 793 tys. zł do poziomu 11 398 894 tys. zł, tj. o 9,8% w porównaniu do grudnia 2020 r.

Udział innych zobowiązań oraz kredytów i pożyczek otrzymanych łącznie w strukturze zobowiązań wobec Klientów wyniósł 1,3% (brak zmian w porównaniu do grudnia 2020 r.). Ich wolumen ogółem wyniósł 1 361 760 tys. zł.

Strukturę terytorialną zobowiązań wobec Klientów Banku na koniec 2021 r. według głównych regionów, w ujęciu zarządczym, przedstawiono w tabeli po prawej.

Udział w % 31.12.2021
Warszawa 30,0%
Poznań 15,9%
Kraków 15,7%
Gdańsk 13,4%
Lublin 12,8%
Katowice 6,8%
Pozostałe 5,4%

Kapitał własny

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. kapitał własny Grupy wyniósł 11 361 631 tys. zł i był o 668 896 tys. zł, tj. o 5,6% niższy niż na koniec 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 24.03.2021 r., zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2020 w wysokości 731 060 tys. zł w całości został przekazany na kapitał rezerwowy.

Zobowiązania warunkowe

Poniższa tabela przedstawia wartość pozycji zobowiązań udzielonych i otrzymanych.

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 zmiana r/r
tys. zł
zmiana r/r
%
Udzielone zobowiązania warunkowe 43 750 937 38 053 674 5 697 263 15,0%
zobowiązania dotyczące finansowania 33 487 647 30 220 021 3 267 626 10,8%
zobowiązania gwarancyjne 10 263 290 7 833 653 2 429 637 31,0%
Otrzymane zobowiązania warunkowe 27 524 546 21 911 007 5 613 539 25,6%
zobowiązania o charakterze finansowym 13 592 590 13 037 589 555 001 4,3%
zobowiązania o charakterze gwarancyjnym 13 931 956 8 873 418 5 058 538 57,0%

 

Kwota udzielonych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2021 r. wynosi 18 813 999 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 15 903 598 tys. zł), natomiast otrzymanych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 24 046 996 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 20 249 636 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania