Raport Zintegrowany 2021

Rozporządzenie Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFRD)

Bank BNP Paribas S.A. wypełnia obowiązek w zakresie ujawniania informacji wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16), zwanego w skrócie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

SFDR ma zastosowanie do dwóch grup podmiotów: uczestników rynku finansowego oferujących produkty finansowe zdefiniowane w SFDR oraz doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska jest zobowiązane do wykonania Rozporządzenia SFDR z uwagi na to, że świadczy usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych w sposób dyskrecjonalny (usługa zarządzania portfelem) oraz w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego. Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska stosuje strategię w zakresie uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, o której mowa w rozporządzeniu SFDR, w ramach świadczenia usługi zarządzania portfelem oraz doradztwa inwestycyjnego poprzez:

  • Identyfikację i priorytyzację ryzyk dla zrównoważonego rozwoju;
  • Monitorowanie listy spółek, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności pod względem ryzyk finansowych i niefinansowych, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;
  • Prowadzenia dialogu z producentami i emitentami instrumentów finansowych znajdujących się w spektrum inwestycyjnym usług zarządzania portfelami oraz doradztwa inwestycyjnego;
  • Uwzględnienie polityki zaangażowania w przypadku inwestycji w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek w ramach świadczenia usługi zarzadzania portfelami instrumentów finansowych.

Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych świadczonych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej Biura Maklerskiego, jak również w pakiecie informacyjnym MiFID przekazywanym Klientom przed zawarciem odpowiednich umów.

Bank BNP Paribas S.A. dąży do zapewnienia spójności polityki wynagrodzeń obowiązującej w Banku z wyżej opisaną strategią dotyczącą uwzględniania w działalności Banku ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Wyniki wyszukiwania