Raport Zintegrowany 2021

Podejście do zarządzania odpowiedzialnością wobec środowiska

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego jest jednym z kluczowych zobowiązań BNP Paribas Bank Polska S.A. Dlatego od 2019 r. prowadzimy program „Bank Zielonych Zmian”, który scala wszystkie działania Banku wspierające środowiskowe Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 • 102-29
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Zobowiązania Banku w ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego – jednego z czterech filarów Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju

 • Wsparcie Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną
 • Ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne
 • Zwiększanie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska

W tym obszarze Bank przede wszystkim:

 • Ogranicza finansowanie sektorów wysokoemisyjnych,
 • Wspiera transformację energetyczną poprzez oferowanie „zielonych” produktów i usług,
 • Ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko,
 • Promuje postawy proekologiczne wśród swoich pracowników, Klientów i kontrahentów,
 • Nawiązuje partnerstwa i promuje sprawiedliwość klimatyczną.

Obszar Zrównoważonego Rozwoju

Do końca 2021 r. jednostkami odpowiedzialnymi za zrównoważony rozwój i działania w zakresie ESG (ang. environmental, social, governance) były: Biuro CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju. Od 1.01.2022 r. w naszym Banku funkcjonuje Obszar Zrównoważonego Rozwoju. Przez powołanie nowego obszaru chcemy podkreślić rolę i zaangażowanie Banku w budowanie zrównoważonej gospodarki. Dyrektorem Wykonawczym został Jarosław Rot pełniący funkcję Chief Sustainability Officer.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Fundamenty Zarządzania w części Zarządzanie aspektami ESG.

Realizując przyjęte zobowiązania, realizujemy także globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jakie wspieramy w ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego

Artboard12 Artboard12

W 2021 r. kontynuowaliśmy realizację Strategii Fast Forward na lata 2018–2021 oraz jej integralnej części, tj. Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Nadzór nad działaniami z tego zakresu pełnił Zarząd. Równocześnie w 2021 r. opracowywaliśmy strategię na lata 2022–2024, w której zrównoważony rozwój będzie jednym z kluczowych wymiarów. Strategia została opublikowana w pierwszym kwartale 2022 r. Zobowiązania w zakresie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego, które Bank realizuje i odzwierciedli w nowej strategii, dotyczą:

 • Wzrostu zrównoważonego finansowania (w tym zielonego finansowania, produktów Sustainability Linked Loan, zielonych obligacji – green bonds – zrównoważonych produktów inwestycyjnych),
 • Wzmacniania praktyk z zakresu zarządzania ryzykiem ESG,
 • Redukcji emisji CO2,
 • Redukcji zużycia energii oraz wody i gazu,
 • Rozwoju ekofloty,
 • Redukcji zużycia zasobów (w tym papieru),
 • Wzmacniania edukacji klimatycznej.

Zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem

 • 102-11
 • 102-15
 • 102-29
 • 102-30
 • TCFD
 • E-P3

Bank analizuje możliwy wpływ trendów związanych ze zmianami klimatu – identyfikuje szanse i zagrożenia dla swojej działalności i perspektyw rozwoju. W tym celu Bank wyróżnił ryzyka i szanse związane z klimatem w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

 • Wysoka energochłonność opartego na węglu polskiego przemysłu (ponad 70% wytwarzanej energii pochodzi z węgla) obniża jego konkurencyjność na tle gospodarek innych państw.
 • Przestarzałe i energochłonne budynictwo w Polsce generuje duże zapotrzebowanie na energię.
 • Rosnące ceny energii prowadzą do obniżenia konkurencyjności gospodarki i spadku poziomu życia.
 • Zmiany klimatyczne (głównie susze) zakłócają działalność przedsiębiorstw.
 • Część portfela Klientów Banku składa się z podmiotów wrażliwych na zmiany klimatu, np. na rosnące ceny energii (przedsiębiorstwa energochłonne) czy susze (sektor rolno-spożywczy).
 • Narażenie na niekorzystne ekonomicznie efekty regulacji związanych z ochroną klimatu dla Klientów Banku (szczególnie w perspektywie krótko i średnioterminowej).
 • Niepewność regulacyjna w kontekście możliwie wprowadzanych w przyszłości przez regulatorów mechanizmów wpływających na działalność przedsiębiorstw (np. opłaty emisyjne, zarządzanie odpadami, dodatkowe podatki).

Perspektywa krótko- i średnioterminowa

 • Nowe regulacje światowe/unijne/lokalne wymuszają wdrożenie systemów oceniających i raportujących działalność Banku i jego Klientów w zakresie klimatu.
 • Nowe ryzyko utraty udziału rynkowego w przypadku wyraźnie ostrzejszych wymogów Banku w stosunku do konkurencji.
 • Ryzyko operacyjne projektów inwestycyjnych dotyczących nowoczesnych rozwiązań korzystnych ekologicznie związane z relatywnie wczesną fazą rozwoju wdrażanych technologii.

Perspektywa długoterminowa

 • Segment Klientów Agro należy do branż najbardziej narażonych na ryzyka klimatyczne, co przekłada się na ryzyko kredytowe Banku.
 • Zakłócenie działalności i płynności Klientów w segmencie korporacyjnym ze względu na zmiany klimatyczne i wysokie temperatury oraz konieczność ograniczenia ekspozycji na branże wysokoemisyjne uderzają w kondycję finansową firm.
 • Umiarkowane zwiększanie popytu (przedsiębiorstwa, osoby indywidualne) na inwestycje z zakresu transformacji energetycznej. W perspektywie średnio i długoterminowej popyt ten najprawdopodobniej będzie się zwiększał w ślad za rosnącymi cenami energii oraz potrzebą przejścia na tańsze źródła energii i poprawę efektywności jej wykorzystania. Banki komercyjne będą stroną istotnie finansującą te inwestycje.
 • Zwiększenie roli instytucji finansowych w transferze środków krajowych i unijnych przeznaczonych na wsparcie w zakresie transformacji energetycznej. Eksperci Banku szacują, że około 30% funduszy krajowych i unijnych będzie przechodzić przez instytucje finansowe.
 • Wdrożenie polityki Unii Europejskiej strategii „Od pola do stołu” („Farm to Fork”), która wspiera zrównoważony sposób produkcji żywności.

Perspektywa krótkoterminowa:

 • Wzmocnienie reputacji i marki Banku,
 • Wykorzystanie zaawansowanego zaangażowania w kwestie klimatu jako wyróżnika na rynku.

Perspektywa średnioterminowa:

 • Oferowanie nowych zielonych produktów poprzez zdobycie silnej pozycji beneficjenta i pośrednika środków unijnych przeznaczonych na transformacje energetyczna i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Perspektywa długoterminowa:

 • Rozwój biznesu i przewodzenia pozytywnym zmianom w gospodarce przy jednoczesnym zachowaniu rentowności

Metoda prezentowania wskaźników:

 • BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjął na potrzeby tej analizy, że perspektywa krótkoterminowa to okres do roku, średnioterminowa to okres od roku do pięciu lat, zaś długoterminowa – ponad 5 lat.

Grupa BNP Paribas zobowiązała się dostosowywać swój portfel kredytowy do globalnych celów klimatycznych. Aby realizować to zobowiązane, wspiera cel z art. 21 c Porozumienia Paryskiego: „Uzgadnianie przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiej emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatyczne”.

Bank monitoruje poziom ryzyk ESG (środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem korporacyjnym) u swoich Klientów biznesowych. Dodatkowo, jako część Grupy BNP Paribas, Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG.

Jako odpowiedzialna instytucja finansowa Bank świadomie ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szczególnie szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie wspiera proekologiczne inwestycje i finansuje odnawialne źródła energii.

Sektory związane z ryzykiem środowiskowym, społecznym oraz ładem korporacyjnym zostały opisane w rozdziale Fundamenty zarządzania w podrozdziale Zarządzanie ryzykiem ESG.

W każdym z sektorów, które Bank uznał za szczególnie szkodliwe, realizujemy polityki i zasady CSR wobec działających w tych sektorach Klientów. Aby zostać Klientem Banku lub uzyskać finansowanie, podmiot musi spełnić wymogi zapisane w polityce dla danego sektora. Bank sukcesywnie rezygnuje z obsługi Klientów z sektorów szczególnie szkodliwych dla zrównoważonego rozwoju.

Przykładem jest sektor energetyki węglowej. Od 2015 r. Bank nie udziela nowego finansowania grupom energetycznym opartym na energii pochodzącej z węgla. Od 2017 r. nie finansuje budowy nowych elektrowni węglowych ani kopalni węgla energetycznego. Od tamtego roku Bank wspiera wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora energetyki węglowej, które przechodzą na inne źródła energii. W 2019 r. Grupa przyjęła ostateczne terminy (2030 r. dla Unii Europejskiej i OECD oraz 2040 r. dla reszty świata), po których Klienci Banku zaangażowani w energetykę węglową, wydobycie lub infrastrukturę węgla chcąc pozostać w relacji z Bankiem, nie będą już mogli stosować węgla.

Bank zobowiązał się, że nie będzie nawiązywał współpracy z nowymi Klientami, jeśli działalność związana z węglem generuje ponad 25% ich przychodów. Dodatkowo Grupa podtrzymuje zobowiązanie, że zakończy współpracę z każdym Klientem, który będzie opierał nowe moce wytwórcze oparte na węglu. Bank infromuje także o politykach CSR wszystkich obecnych i potencjalnych Klientów, którzy działają w szkodliwych branżach. Przekazuje także tym Klientom wyjaśnienia dotyczące procesu analizy.

Wyniki wyszukiwania