Raport Zintegrowany 2021

Zarządzanie kwestiami ESG

Nadzór nad kwestiami ESG, w tym nad realizacją celów strategicznych z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju pełni Zarząd, kierowany przez Prezesa Zarządu.

 • 102-26

W październiku 2020 r. Bank powołał funkcję – Chief Sustainability Officera, który stoi na czele Sustainability Council (Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju). Chief Sustainability Officer raportuje bezpośrednio do Prezesa Zarządu, który nadzoruje realizację strategicznego uwzględnienia aspektów ESG w działaniach organizacji.

Do głównych obowiązków Sustainability Council należy:

 • Definiowanie oraz monitorowanie strategicznych zobowiązań z zakresu ESG, które stanowić będą integralną część nowej Strategii BNP Paribas Bank Polska S.A. na lata 2022-2025,
 • Nadzór nad rozwojem zrównoważonych produktów i usług bankowych,
 • Łączenie inicjatyw ESG podejmowanych w różnych obszarach działalności.

Do końca 2021 r. jednostkami odpowiedzialnymi za zrównoważony rozwój i działania w zakresie ESG były: Biuro CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju.

Od stycznia 2022 r., zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju, podzielone dotąd między różne jednostki Banku, zostały zebrane w jednym centrum kompetencyjnym – powołanym w grudniu 2021 r. Obszarze Zrównoważonego Rozwoju. Dyrektorem Wykonawczym Obszaru został Jarosław Rot dotychczasowy Chief Sustainability Officer.

W skład Obszaru Zrównoważonego Rozwoju wchodzą trzy jednostki:

 • Departament Wsparcia Transformacji Energetycznej zarządzany przez Adama Hirnego, którego kluczową rolą jest współpraca z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami finansowymi i organizacjami w celu wspierania rynku w transformacji energetycznej.
 • Departament CSR i Zrównoważonych Finansów zarządzany przez Marię Krawczyńską, którego odpowiedzialnością jest koordynacja realizacji strategii Banku w obszarze zrównoważonego rozwoju i czynników ESG, współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, agencjami ratingowymi, monitorowanie ryzyka ESG Klientów i transakcji Banku oraz koordynacja polityk i analiz z zakresu CSR, szczególnie w sektorach wrażliwych.
 • Zespół Inicjatyw Zrównoważonego Rozwoju i Raportowania zarządzany przez Andrzeja Budasza – Centrum Eksperckie Agile. Jednostka współpracująca ze wszystkimi Tribami w kontekście zadań z obszaru zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadająca za procesy budżetowe i raportowe oraz nadzór nad strategicznymi inicjatywami z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Ujawnianie informacji związanych z klimatem (Wytyczne TCFD)

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie. Pełne ujawnienie informacji związanych z klimatem w odniesieniu do rekomendacji TCFD przedstawiamy w rozdziale Wytyczne TCFD.

 • Nadzór Zarządu Banku nad podejściem do kwestii klimatycznych.
 • Kwartalny system omawiania kwestii ESG, w tym klimatycznych, przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
 • Cykliczne raportowanie Zarządowi Banku statusu ESG przez Sustainability Council.
 • Coroczny przegląd apetytu na ryzyko w obszarze klimatycznym i omówienie wyników na posiedzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej oraz na Komitecie Zarządzania Ryzykiem.
 • Raportowanie przez Chief Sustainability Officera kwestii klimatycznych bezpośrednio do Prezesa.
 • Odpowiedzialność menedżerów poszczególnych obszarów za realizację celów i inicjatyw ukierunkowanych na ochronę klimatu.
 • Zidentyfikowane na globalnym poziomie Grupy BNP Paribas główne ryzyka klimatyczne i szanse związane z klimatem.
 • Zidentyfikowane ryzyka klimatyczne i szanse związane z klimatem na poziomie BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Kwestie klimatyczne uwzględnione w realizowanej dotąd Strategii Fast Forward oraz jeszcze wyraźniej w przygotowywanej na przełomie 2021 / 2022 r. nowej strategii biznesowej Banku.
 • Dokonana na poziomie całej Grupy BNP Paribas analiza odporności strategii Grupy na ryzyka klimatyczne.
 • Ryzyka związane ze zmianami klimatu analizowane są zgodnie z procesem identyfikacji ryzyk Banku.
 • W wyniku przeglądu procesu identyfikacji ryzyk, w 2021 r. Bank wprowadził zmiany w taksonomii czynników ryzyka poprzez wydzielenie czynników związanych z ESG (w tym klimatycznych) do odrębnej kategorii czynników.
 • Analizując ryzyka klimatyczne Bank bierze pod uwagę czynniki środowiskowe, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na wyniki finansowe, wypłacalność Klientów lub na wartość przedsiębiorstwa, jak również wpływ działalności gospodarczej Klienta na czynniki środowiskowe.
 • Dostosowanie celów Banku do celów Porozumienia Paryskiego oraz zaangażowania w ramach Sojuszu Bankowego Net Zero.
 • Ograniczanie finansowania sektorów wysoko emisyjnych.
 • Bank mierzy swój wkład w transformację energetyczną swoich Klientów.
 • Mierzenie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w działalności operacyjnej Banku.
 • Nawiązywania partnerstw i promowania sprawiedliwości klimatycznej.

Szczegółowe informacje o globalnym podejściu Grupy BNP Paribas do zarządzania szansami i ryzykami związanymi ze zmianami klimatu oraz o globalnej strategii klimatycznej, z którą spójne są cele i działania Banku, znajdują się w Raporcie TCFD 2020 Grupy BNP Paribas.

Wyniki wyszukiwania