Raport Zintegrowany 2021

Prawa człowieka

Promowanie różnorodności, przeciwdziałanie dyskryminacji jest integralną częścią modelu zarządzania w Banku oraz zasad zarządzania grupy BNP Paribas.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i poszanowanie praw człowieka

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 406-1
 • 412-1
 • 412-2
 • S-P5
 • S-P6
 • UNGC 1
 • UNGC 2
 • UNGC 6

Naszym priorytetem jest sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników i partnerów zewnętrznych, z szacunkiem i zapobieganie jakiejkolwiek dyskryminacji w szczególności ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną, niepełnosprawność i inne.

W 2012 r. Grupa BNP Paribas podpisała Deklarację BNP Paribas dotyczącą praw człowieka, zobowiązując się tym samym do zapewnienia przestrzegania praw człowieka w jej strefie wpływów i obejmującą pracowników, dostawców, Klientów i społeczności. W Kodeksie Postępowania Grupy BNP Paribas opisano, jak ważne jest traktowanie wszystkich zatrudnionych z szacunkiem. Kodeks określa oczekiwane zachowania i postawy pracowników wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Dodatkowo poprzez podpisanie dokumentu zatytułowanego Umowa BNP Paribas dotycząca Praw Podstawowych i Globalnych Rozwiązań Socjalnych wraz z Kartą Sieci Globalnego Biznesu i Niepełnosprawności ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy), Grupa BNP Paribas potwierdziła zgodność swoich działań z międzynarodowymi standardami w zakresie praw człowieka i ich promocji, a także swoje poparcie dla wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Grupa BNP Paribas przestrzega szeregu zasad i standardów, które stanowią wytyczne dla jej działalności gospodarczej. Są to w szczególności:

 • Program zrównoważonego rozwoju ONZ
 • 10 zasad ONZ dotyczących inicjatywy Global Compact
 • Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka
 • Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych, które są uznane międzynarodowo
 • Uznane międzynarodowo standardy praw człowieka zdefiniowane w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka
 • Podstawowe standardy pracy zdefiniowane przez Międzynarodową Organizację Pracy
 • Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas
 • Deklaracja praw człowieka BNP Paribas
 • Deklaracja CSR dla dostawców BNP Paribas

Od 2016 roku Bank jest ponadto sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, która dotyczy m.in. zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, a także angażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

W 2020 r. Grupa BNP Paribas przygotowała specjalny moduł e-learning pt. „Zrozumienie i wdrożenie w firmie praw człowieka”. Moduł jest obowiązkowy dla pracowników, którzy zajmują się identyfikowaniem potencjalnego zagrożenia dotyczącego łamania praw człowieka. Są to pracownicy takich obszarów jak: CSR, ryzyko, zakupy, kierownicy sprzedaży. Przypisanie i wykonanie tego szkolenia przez pracowników z ww. obszarów jest monitorowane z poziomu globalnego. Natomiast szkolenie udostępnione jest wszystkim zainteresowanym pracownikom. Łącznie do końca grudnia 2021 r. szkolenie zostało przypisane 137 osobom, a ukończyło je 104 osoby.

Dodatkowo Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi Banku regularnie prowadzi szkolenia dotyczące dyskryminacji i mobbingu. W 2020 r. zorganizowano dwa webinary, w których wzięło udział blisko 900 pracowników. Prowadziła je radczyni prawna, prezeska Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego Karolina Kędziora. W 2021 r. kontynuowano cykl i przeprowadzono webinar dedykowany kadrze menedżerskiej. Udział wzięło blisko 300 osób.

Zarządzanie prawami człowieka w Banku obejmuje m.in. monitorowanie wskaźnika zgłoszeń dotyczących mobbingu, dyskryminacji, molestowania oraz naruszeń praw pracowniczych.

Bank nie toleruje żadnych przejawów mobbingu w organizacji. Zasady przeciwdziałania mobbingowi reguluje wdrożona w Banku Polityka antymobbingowa. Umożliwia ona pracodawcy zapobieganie temu zjawisku, a w razie jego zaistnienia – natychmiastową reakcję.

Rozpatrywaniem zgłoszeń pracowników w tym zakresie zajmuje się Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi.

W Banku zostały wdrożone Zasady postępowania w przypadku zgłoszeń o nękaniu i molestowaniu seksualnym w relacjach zawodowych. Umożliwiają one bezpieczne zgłaszanie racjonalnie uzasadnionych podejrzeń bez obawy o wystąpienie działań odwetowych w stosunku do zgłaszających. Dokument ten reguluje również kwestię ochrony praw człowieka. Stanowi implementację rozwiązań przyjętych w Polityce Grupy BNP Paribas Treatment of harassment notifications.

Polityka zarządzania różnorodnością zawiera reguły dotyczące postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem dyskryminacji. Ma na celu tworzenie i promowanie różnorodnego środowiska pracy, wykorzystującego potencjał wszystkich pracowników. Polityka zobowiązuje do przestrzegania przyjętych zasad we wszystkich procesach zarządzania zasobami ludzkimi.

Główne polityki, procedury i inne dokumenty regulujące zagadnienia należytej staranności, m.in. w obszarze ochrony praw człowieka, na poziomie Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. zostały wymienione w Podrozdziale Polityki i procedury należytej staranności.

Wyniki wyszukiwania