Raport Zintegrowany 2021

Zrównoważone finanse

Długoterminowe wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz budowanie trwałych relacji z Klientami i pozostałymi interesariuszami Banku to kluczowy wymiar naszej odpowiedzialności.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Oferujemy produkty i usługi dopasowane do zmieniających się potrzeb naszych Klientów, jednocześnie odpowiadając na wyzwania globalne oraz uwarunkowania rynku lokalnego.

Zobowiązania Banku w ramach odpowiedzialności gospodarczej – jednego z czterech filarów Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju:

 • Pozytywny wpływ inwestycji i finansowania
 • Najwyższe standardy etyczne
 • Zintegrowane zarządzanie i monitoring ryzyk ESG (środowiskowych, społecznych i zarządczych)

W ramach odpowiedzialności gospodarczej wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Aktywnie angażujemy się w inicjatywy oraz partnerstwa na rzecz odpowiedzialności branży finansowej oraz szeroko pojętego biznesu.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które wspieramy w ramach odpowiedzialności gospodarczej:

Artboard1 Artboard1

W 2021 r. kontynuowaliśmy realizację Strategii Fast Forward na lata 2018–2021 oraz jej integralnej części, tj. Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Nadzór nad działaniami z tego zakresu pełnił Zarząd. Równocześnie w 2021 r. opracowywaliśmy strategię na lata 2022–2025, w której zrównoważony rozwój będzie jednym z kluczowych wymiarów. Strategia została opublikowana w pierwszym kwartale 2022 r. Zobowiązania w zakresie odpowiedzialności wobec rynku, które Bank realizuje i odzwierciedli w nowej strategii, dotyczą:

 • Wzrostu udziału zrównoważonego finansowania,
 • Rozwoju zrównoważonych produktów i usług dla Klientów (w tym Sustainability Linked Loans and Bonds, Green Bonds, Social Loans),
 • Rozwoju najlepszych praktyk z zakresu zarządzania ryzykiem ESG, odpowiedzialnego zarządzania, dostępności i transparentności w relacji z Klientami i partnerami,
 • Wzmacniania partnerstw z instytucjami finansowymi, branżowymi i społecznymi na rzecz rozwoju standardów i rozwiązań z zakresu zrównoważonych finansów.

Dbamy o najwyższe standardy etyczne. Dlatego prowadzimy stały monitoring ryzyk CSR/ESG w przedsiębiorstwach, które finansujemy. Każdą decyzję o finansowaniu poprzedzamy analizą ESG. Sprawdzamy, w jaki sposób finansowane przez nas przedsiębiorstwo wpływa na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Szczególną uwagę zwracamy na finansowanie sektorów, które są uznane za wrażliwe pod kątem czynników ESG.

Więcej na temat zarządzania kwestiami ESG w rozdziale Fundamenty Zarządzania oraz w dalszej części rozdziału.

Kryteria ESG w ocenie Klientów

 • 102-11
 • TCFD

Bank zgodnie z Politykami Grupy BNP Paribas, wyróżnia dziewięć sektorów szczególnie wrażliwych ze względu na ryzyka środowiskowe, społeczne lub związane z ładem korporacyjnym.

Są to sektory:

 • energetyki węglowej
 • wydobywczy
 • obronny i bezpieczeństwa
 • leśny – miazga drzewna
 • leśny – olej palmowy
 • nuklearny
 • rolno-spożywczy
 • tytoniowy
 • paliwowy w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu

W każdym z sektorów, uznanym przez Bank jako szczególnie wrażliwy pod kątem zrównoważonego rozwoju, realizowane są Polityki i Zasady CSR, definiujące wymogi wobec Klientów w nich działających. Wszyscy obecni i potencjalni Klienci Banku działający w powyższych branżach informowani są o Politykach CSR. Aby zostać Klientem Banku lub uzyskać finansowanie, podmiot musi spełnić szereg wymogów uregulowanych w Polityce dla danego sektora.

Wobec sektorów najbardziej szkodliwych pod kątem zrównoważonego rozwoju Bank podejmuje strategiczne decyzje o wyjściu z obsługiwania Klientów do nich należących.

Od 2018 r. Bank realizuje proces wyjścia z finansowania sektora tytoniowego. Jest to zbieżne z globalną decyzją Grupy BNP Paribas z 2017 r. o zaprzestaniu działalności finansowej i inwestycyjnej w odniesieniu do producentów wyrobów tytoniowych oraz plantatorów i hurtowników, których główny przedmiot działalności związany jest z tytoniem.

Od 2020 r. Bank zaprzestał finansowania sektora chowu i hodowli zwierząt futerkowych, realizując ograniczenia, które były stopniowo wdrażane od 2017 r.

W 2020 r. Grupa zaostrzyła politykę wobec Klientów, których działalność dotyczy węgla energetycznego, kontynuując oraz rozszerzając obostrzenia wprowadzane od 2015 r. 

Poza cykliczną analizą ryzyk w sektorach szczególnie wrażliwych, od 2019 r. w ramach procesu kredytowego wobec Klientów korporacyjnych dokonywana jest ocena ryzyka ESG. Wszyscy uczestnicy procesu kredytowego dokonują oceny ryzyka ESG, włączając Pion Ryzyka Klientów CIB oraz Korporacyjnych jako druga linia kontroli ryzyka ESG. Proces został usystematyzowany oraz doszczegółowiony poprzez wdrożenie wytycznych EBA/GL/2020/06 dotyczących udzielania i monitorowania kredytów.

Od 30 czerwca 2021 r. w przypadku każdego nowego finansowania oraz dodatkowo zwiększenia finansowania ocena ryzyka ESG została uwzględniona w procesie oceny ryzyka kredytowego dla Klientów korporacyjnych oraz MŚP. Od 1 września 2021 r. ocena ryzyka ESG została uwzględniona także dla Klientów Micro. Ocena ESG przeprowadzana na podstawie informacji uzyskanych od Klientów jest uwzględniana w analizie kredytowej. W przypadku identyfikacji wysokiego poziomu ryzyka ESG istnieje możliwość obniżenia ratingu Klienta.

W Grupie BNP Paribas obowiązują zasady Equator Principles (EP), służące do identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z finansowaniem danego przedsięwzięcia i jego wpływu na środowisko naturalne oraz społeczeństwo. Zasady zapewniają minimalne standardy przeprowadzania badań due diligence projektów.

W 2021 r. Bank przeprowadził 174 analizy CSR w sektorach szczególnie wrażliwych pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Ograniczenia co do współpracy z Klientami działającymi w sektorze węglowym wprowadzane były już od 2015 r. W związku z procesem wyjścia Grupy BNP Paribas z finansowania sektora węglowego do 2030 r. (w krajach OECD, do 2040 r. w pozostałych) w 2020 r. Grupa zdecydowała się zaostrzyć politykę w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami wytwarzającymi energię z węgla.

 • Bank nie rozpocznie współpracy z żadnym nowym Klientem, który uzyskuje więcej niż 25% swoich przychodów z energetyki węglowej i czynności opartych na węglu.
 • Bank będzie współpracować wyłącznie z takimi przedsiębiorstwami energetyki węglowej, które posiadają strategię ograniczania udziału energii węglowej w swoim miksie energetycznym w ramach regularnie monitorowanego planu obejmującego harmonogram, który wyeliminuje (do zera) posiadanie lub obsługę elektrowni /mocy węglowych przez to przedsiębiorstwo do 2030 r.
 • Bank nie dostarczy produktów ani usług finansowych na rzecz nowych projektów energetyki węglowej, niezależnie od ich lokalizacji, ani też na rzecz modernizacji zdegradowanych projektów, których celem jest przedłużenie okresu użytkowania lub zwiększenie zdolności produkcyjnych.
 • Polityka obejmuje Klientów wszystkich segmentów w Banku i dotyczy wszystkich produktów i usług.

Sektor wydobywczy zapewnia surowce mineralne, które są niezbędne dla większości sektorów gospodarki, jednakże jest związany z konkretnymi zagrożeniami środowiskowymi, społecznymi i dotyczącymi ładu korporacyjnego. Obejmują one zużycie i jakość wody, wytwarzanie odpadów, zanieczyszczenie powietrza i emisje gazów cieplarnianych, użytkowanie gruntów i wpływ na różnorodność biologiczną, wpływ na prawa człowieka, jak również zarządzanie i kwestie podziału korzyści. Niniejsza polityka wprowadza kryteria, które muszą zostać spełnione przez przedsiębiorstwa oraz projekty wydobywcze.

Dodatkowo w 2020 r. Grupa zaostrzyła kryteria obowiązujące Klientów, których działalność dotyczy węgla energetycznego:

 • Bank nie będzie dostarczać żadnych produktów ani usług finansowych spółkom infrastrukturalnym istotnie zaangażowanym w branżę węgla energetycznego, w tym:
  • Portom lub terminalom w istniejących portach;
  • Firmom zajmującym się kolejowym lub drogowym transportem węgla; firmom prowadzącym działalność w zakresie przechowywania (magazynowania) węgla;
 • Bank nie będzie oferować żadnych produktów ani usług finansowych podmiotom zajmującym się obrotem węglem energetycznym.
 • Bank nie będzie dostarczać żadnych produktów ani usług finansowych podmiotom należącym do grup wydobywczych, które:
  • Produkują ponad 10 mln ton węgla energetycznego rocznie, lub
  • Uzyskują ponad 20% swoich przychodów z węgla energetycznego.

Zawarte w Polityce postanowienia dotyczące sprzętu służącego obronności i bezpieczeństwu odnoszą się ogólnie do broni (w tym także broni kontrowersyjnej), sprzętu wojskowego, towarów podwójnego zastosowania, do represji wewnętrznych, a także dla organów bezpieczeństwa wewnętrznego i policji. Polityka określa zbiór zasad i wytycznych, dotyczących sektora obronnego i bezpieczeństwa, które muszą być stosowane przez wszystkie obszary, jednostki i komórki organizacyjne Banku.

Popyt na produkty wytwarzane z papieru zwiększy się w nadchodzącej dekadzie, co będzie miało wpływ na globalny rozwój. W związku z procesem produkcji miazgi drzewnej, Bank zauważył, że aktywność przemysłu ciężkiego wywiera duży wpływ na środowisko, zanieczyszczanie wód, ziemi i powietrza, ale także na zdrowiei bezpieczeństwo pracowników wytwórni miazgi i otaczających je społeczności. Na podstawie łańcucha produkcji papieru, udziałowcy rozpoznali, że największy wpływ koncentruje się na zarządzaniu lasami i procesach produkcji miazgi drzewnej. Polityka CSR koncentruje się na tych dwóch etapach.

Rozwój plantacji oleju palmowego może mieć niekorzystny wpływ na lokalne społeczności, zmiany klimatu i ekosystem. Jako instytucja finansowa, Bank chce wspierać odpowiedzialnych producentów, stosujących zrównoważone praktyki rozwoju w sektorze produkcji oleju palmowego. Wobec czego wstrzymuje się od finansowania lub inwestowania w przedsiębiorstwa, których działalność aktywnie przyczynia się do wylesiania lub które naruszają prawa lokalnych społeczności.

Bank, jako instytucja finansowa, może zaoferować swoje produkty i obsługę finansową jednostkom rządowym wspierającym przedsiębiorstwa rozwijające niewojskową energię atomową. Bank uważa, że dla krajów planujących rozwój energetyki jądrowej, bądź nowych elektrowni, a także dla międzynarodowej społeczności niezbędne jest nie tylko działanie zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, ochrony populacji, ale też działanie z myślą o ochronie środowiska dla przyszłych pokoleń. Przez stosowanie Polityki CSR Bank chciałby zapewnić, że projekty, które mógłby finansować są zgodne z zasadami monitorowania, a także łagodzenia społecznego i środowiskowego wpływu sektora energetyki jądrowej.

Bank jest zaangażowany we wspieranie realnej sfery gospodarki i dlatego zapewnia szeroką gamę produktów finansowych i usług dla sektora rolno-spożywczego w całym łańcuchu wartości. Partnerów Banku odznacza wysoki poziom odpowiedzialności, co przejawia się w zobowiązaniu do żywienia ludzi zdrowymi i bezpiecznymi produktami w sposób niezagrażający dostawom żywności dla przyszłych pokoleń. Polityka sektorowa odzwierciedla zaangażowanie Banku we wspieranie zrównoważonego rozwoju.

W lutym 2021 r. Grupa BNP Paribas zdefiniowała nową restrykcyjną politykę zwalczania wylesiania w regionach Amazonii i Cerrado. Więcej informacji o Politykach sektorowych Grupy BNP Paribas znajduje się na stronie: https://group.bnpparibas/en/financing-investment-policies

W 2021 r. Grupa wprowadziła nowe kryteria dotyczące przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność związaną z soją i wołowiną w Brazylijskiej Amazonii i Cerrado.  Bank będzie oferował produkty lub usługi finansowe wyłącznie firmom, które przyjęły strategię zerowego wylesiania w swoich łańcuchach produkcji i dostaw najpóźniej do 2025 r. w szczególności:

 • W przypadku Amazonii, Bank nie będzie finansował Klientów produkujących lub kupujących wołowinę i soję z obszarów wykarczowanych lub przekształconych po 2008, w przypadku Cerrado, na obszarach oczyszczonych lub przekształconych po 1 stycznia 2020 r. , zgodnie z normami światowymi;
 • W przypadku wszystkich Klientów, Bank będzie wymagał pełnej identyfikowalności łańcuchów dostaw wołowiny i soi (bezpośrednich i pośrednich) do 2025

Grupa oczekuje, że jej Klienci:

 • Zaczną oceniać ryzyko wylesiania,
 • Przekształcą swoje łańcuchy dostaw wołowiny i soi,
 • Wdrożą systemy monitorowania, aby obserwować swoje bezpośrednie i pośrednie łańcuchy dostaw wołowiny i soi z Amazonii i Cerrado,
 • Wdrożą programy angażowania dostawców, aby promować strategię zerowego wylesiania,
 • Wykluczą dostawców, którzy naruszają strategię zerowego wylesiania,
 • Będą regularnie informować Bank o postępach w zakresie przekształcania swoich łańcuchów dostaw wołowiny i soi,
 • Będą regularnie informować Bank o postępach w zakresie produkcji wołowiny i soi wolnej od wylesiania,
 • Przygotują wymogi dla swoich dostawców i procedury postępowania w przypadku, gdy dostawcy nie spełnią tych wymogów. Bank oczekuje, że Klienci udostępnią im na życzenie te wymogi i procedury.

Dodatkowo Grupa zachęca Klientów do zaangażowania się w przejście na systemy obejmujące infrastrukturę bezklatkową dla brojlerów i kur niosek do 2025 r. oraz wdrożenia Odpowiedzialnych Standardów Minimalnych Inicjatywy FARMS zachęcając wszystkie firmy hodowlane zajmujące się hodowlą kurcząt (brojlerów i kur niosek) do przestrzegania maksymalnej gęstości obsady wynoszącej 30 kg/m2.

Bank intensywnie angażuje się w transformację energetyczną: prowadzi działania obniżające emisję dwutlenku węgla w portfelu kredytowym oraz dąży do tego, aby działalność Banku pozytywniej wpływała na środowisko naturalne. Dlatego Bank opracował spójną politykę wobec przedsiębiorstw naftowych i gazowniczych, które wykorzystują niekonwencjonalne zasoby ropy naftowej i gazu.

 • Bank nie będzie oferował produktów i usług finansowych przedsiębiorstwom, które wykorzystują niekonwencjonalne zasoby ropy naftowej i gazu.
 • Bank nie będzie finansował projektów poszukiwawczych i wydobywczych w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu.
 • Bank nie będzie finansował podmiotów, które angażują się w działalność związaną z niekonwencjonalnymi zasobami ropy naftowej i gazu – tzn. zajmują się ich obrotem, transportem lub przesyłem.

Dodatkowo Bank przestrzega polityk, które obowiązują w Grupie BNP Paribas:

 • Polityka dotycząca ochrony oceanów – ustanawia kryteria finansowania działań, które uznaje się za ryzykowne dla środowiska i bioróżnorodności oceanicznej. Określa cel Grupy BNP Paribas – aktywnie wspierać inicjatywy na rzecz zrównoważonej gospodarki, która dba o ekosystemy morskie i dobrostan społeczeństwa,
 • Polityka dotycząca praw człowieka – ustala standardy etyczne Grupy BNP Paribas. Grupa BNP Paribas chroni i szanuje prawa człowieka. Zapewnia poszanowanie tych praw we wszystkich swoich działaniach na terenie wszystkich krajów, w których prowadzi działalność.

Wyniki wyszukiwania