Raport Zintegrowany 2021

Cel 16:
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
Budowa silnych instytucji oraz wymiaru sprawiedliwości, których zadaniem jest ochrona praw jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci, przeciwdziałanie przemocy i wykluczeniu społecznemu - wszystko to powinno przyświecać nam w dążeniu do zrównoważonej przyszłości.

Opis działań banku związanych z wymienionym celem można znaleźć w następujących sekcjach i aktualnościach serwisu:

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Wyniki wyszukiwania