Raport Zintegrowany 2021

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Troszczymy się o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Dlatego dbamy o to, aby zarządzanie BHP w Banku przebiegało zgodnie z przepisami, które obowiązują w tym zakresie. Dodatkowo przygotowaliśmy i wdrożyliśmy własne regulacje wewnętrzne.

 • 403-1
 • 403-2
 • 403-3
 • 403-4
 • 403-5
 • 403-6
 • 403-7
 • S-S1

Zespół ds. BHP w Obszarze Operacji i Wsparcia Biznesu odpowiada za kwestie BHP w Banku. Aby wzmocnić działania prewencyjne, zrezygnowaliśmy w 2021 r. z udziału firm zewnętrznych. Zamiast tego zatrudniliśmy więcej inspektorów ds. BHP wewnątrz Banku.

W Banku działa także Komisja ds. BHP jako organ doradczy i opiniodawczy. W skład Komisji wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy – w tym pracownicy Zespołu ds. BHP i lekarz, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami – oraz przedstawiciele pracowników. Przewodniczącym Komisji ds. BHP jest dyrektor Departamentu Nieruchomości i Administracji, a wiceprzewodniczącym – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.

Prowadzimy rejestr wypadków przy pracy. Po każdym zgłoszonym wypadku zostaje opracowany protokół powypadkowy, który zaleca wnioski oraz zalecenia profilaktyczne. W ten sposób dążymy do tego, aby zminimalizować liczbę wypadków. Dodatkowo raz w roku całościowo analizujemy wypadkowość w Banku. Analizę omawia Komisja ds. BHP. Informacje na temat wypadków przy pracy rejestrujemy również w systemie RiskCare.

Dbamy o zdrowie naszych pracowników w czasie pracy:

 • Przeprowadzamy obowiązkowe szkolenia BHP – wstępne i okresowe. W ramach tych szkoleń pracownicy uczą się udzielać pierwszej pomocy. Szkolenia odbywają się w nowej, przyjaznej dla pracowników formie – proces został zautomatyzowany,
 • Refundujemy okulary dla wszystkich pracowników, którzy tego potrzebują,
 • Dbamy o to, aby wyposażenie stanowisk pracy było ergonomiczne. Kupujemy krzesła ortopedyczne, pionowe myszy komputerowe, poduszki sensomotoryczne dla osób ze schorzeniami typu RSI.

Wspieramy kulturę bezpieczeństwa w pracy. Dlatego rozwijamy świadomość pracowników w tym obszarze. Podczas regularnych i obowiązkowych szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP omawiamy m.in.:

 • Wybrane zarządzenia BHP i regulacje prawne z zakresu prawa pracy i organizacji warunków pracy,
 • Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Sposoby na zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, czyli profilaktykę,
 • Procedury postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń, np. w razie pożaru lub awarii.

W 2021 r. przeprowadziliśmy dwie kampanie, które miały na celu podniesienie świadomości i popularyzację problematyki bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.

 • 403-9
 • S-S1

Monitorujemy liczbę wypadków przy pracy i wyjaśniamy przyczyny ich powstania. Analizujemy nieobecności pracowników oraz wyliczamy średnią długość absencji. W 2021 r. odnotowywaliśmy wypadki, z których najwięcej miało miejsce na terenia biura. Dotyczyły poślizgnięć, potknięć i związanych z tym upadków. Odnotowaliśmy także kilka kolizji drogowych.

Liczba wypadków w miejscu pracy w Banku w 2021 r.

Wypadkowość w podziale na płeć: Kobiety Mężczyźni Łącznie
Łącznie 19 2 21
Oddziały 17 2 19
Centrale 2 0 2

 

Metoda prezentowania wskaźników:

Wskaźnik częstości wypadków oblicza się jako relację liczby wypadków do liczby osób pracujących. Wskaźnik wypadkowości obliczany jest na podstawie wzoru: w=(liczba wypadków/liczba pracujących)*1000

Wyniki wyszukiwania