Raport Zintegrowany 2021

Struktura Zarządcza

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Kodeksu spółek handlowych,
 • Prawa bankowego,
 • ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • statutu Banku,
 • Regulaminu Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A., z uwzględnieniem postanowień „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Walne Zgromadzenia mogą mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Zwoływane są przez Zarząd Banku lub w przypadkach określonych w statucie, przez Radę Nadzorczą bądź akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego. Organizator Walnego Zgromadzenia zwołuje posiedzenie poprzez ogłoszenie publikowane na stronie internetowej Banku. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Bank umieszcza na swojej stronie internetowej projekty uchwał oraz inne niezbędne informacje, wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Obrady Walnych Zgromadzeń są transmitowane w czasie rzeczywistym poprzez sieć Internet, następnie nagrania z obrad są dostępne na stronie internetowej Banku.

Bank umożliwia akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym (umożliwiającą akcjonariuszom wypowiadanie się w toku obrad Walnego Zgromadzenia) oraz wykonywanie prawa głosu w trakcie obrad osobiście lub przez pełnomocnika. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w sprawach, które zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Banku zastrzeżone są do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał są przedkładane członkom Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Banku, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą.

Głosowania odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, który zapewnia oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji. Każda akcja daje prawo jednego głosu. W przypadku głosowania tajnego system zapewnia poufność informacji.

W 2021 r. odbyły się dwa Walne Zgromadzenia Banku:

 • 24 marca 2021 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (dalej: ZWZ), zatwierdziło sprawozdania finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie nt. informacji niefinansowych Banku za rok 2020. ZWZ uchwaliło podział zysku netto za 2020 r. – przekazanie całości zysku na kapitał rezerwowy. Udzieliło członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r., a także, po uprzednim zatwierdzeniu ocen adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej, powołało członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Ponadto zaprezentowano informacje o aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem wstępnej analizy założeń programu dobrowolnych ugód.
 • 17 czerwca 2021 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (dalej: NWZ), ustaliło docelową liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. NWZ zatwierdziło ocenę adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej, następnie powołało jej nowe członkinie: Małgorzatę Chruściak, Géraldine Conti i Khatleen Pauwels. NWZ podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.” oraz „Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniającej członków Zarządu Banku)”. NWZ zaopiniowało pozytywnie sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Banku za lata 2019 i 2020 oraz wprowadziło zmiany w statucie Banku i regulaminie Walnego Zgromadzenia. Ponadto prezes Zarządu przedstawił aktualną sytuację dotyczącą portfela kredytów hipotecznych w CHF.

Uprawnienia akcjonariuszy zostały określone w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku i wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Oto najważniejsze uprawnienia akcjonariuszy:

 • akcjonariusz ma dostęp do listy akcjonariuszy. Może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Banku, żądać odpisu listy lub żądać, aby wysłano mu listę akcjonariuszy e-mailem,
 • akcjonariusz ma prawo otrzymać odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad WZ w terminie jednego tygodnia przed datą WZ oraz żądać udzielenia przez Zarząd Banku informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZ, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Kodeks spółek handlowych,
 • akcjonariusz ma prawo przeglądać księgi protokołów z Walnego Zgromadzenia oraz ma prawo żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Banku odpisów uchwał,
 • akcjonariusz ma prawo żądać tajnego głosowania. Ma prawo zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadkach, które określa Kodeks spółek handlowych,
 • akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Regulamin Walnego Zgromadzenia przewiduje również możliwość udziału w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Banku mogą żądać zwołania NWZ. Mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Każda zmiana statutu Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana statutu wymaga również zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o czym mówi „art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.)”. Wnioski Zarządu Banku w sprawie zmiany statutu Banku, podobnie jak inne sprawy wnoszone przez Zarząd Banku do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, powinny być wcześniej zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Banku.

W sprawach zmiany statutu, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności (o którym mowa w § 5 ust. 2 statutu Banku), podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych, a także likwidacji lub rozwiązania Banku, sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa bankowego – uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 (75%) głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z innym bankiem lub instytucją kredytową wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów (66%) (§ 13 ust. 2 statutu Banku).

Stosownie do postanowień § 20 ust.1 pkt.1 lit. m) statutu Banku, niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwał wprowadzających zmiany do statutu Banku, Rada Nadzorcza ustala tekst jednolity statutu oraz odpowiada za wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie uchwały nr 11 NWZ z 17 czerwca 2021 r., w statucie Banku dokonano następujących zmian:

 • w § 5 ust. 2 pkt 8) dodaje się kolejny ppkt oznaczony lit. d) o następującym brzmieniu:
  „d) umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring),
 • w § 5 ust. 2 dodaje się nowy pkt 17) o następującym brzmieniu:
  „17) doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych”,
 • w § 12 ust. 2 dodaje się nowy pkt 10) o następującym brzmieniu:
  „pkt 10) zatwierdzanie procedury powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej”,
 • dotychczasowy § 12 ust. 2 pkt 10) otrzymuje numer 11)
 • § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt i) statutu w dotychczasowym brzmieniu:
  „ppkt i) zatwierdzania strategii rozwoju Banku opracowanej przez Zarząd”,
  otrzymuje następujące brzmienie:
  „ppkt i) zatwierdzania strategii zarządzania Banku opracowanej przez Zarząd”,
 • § 22 ust. 2 pkt 1) statutu w dotychczasowym brzmieniu:
  „pkt 1) przygotowanie projektu strategii rozwoju Banku i przedłożenie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
  otrzymuje następujące brzmienie:
  „pkt 1) przygotowanie projektu strategii zarządzania Banku i przedłożenie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
 • § 27 ust. 1 statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:
  „ust. 1) Jednostkami organizacyjnymi Banku są:
  1) Centrala Banku, w skład której wchodzą: obszary, piony, departamenty, biura, zespoły oraz inne komórki organizacyjne określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 2,
  2) oddziały,
  3) biuro maklerskie,
  4) inne jednostki organizacyjne, określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 2,
  5) przedstawicielstwa i oddziały zagraniczne.
  otrzymuje następujące brzmienie:
  „ust. 1) Cele i zadania Banku są realizowane przez:
  1) oddziały, przedstawicielstwa, biuro maklerskie oraz inne jednostki organizacyjne,
  2) obszary, piony, departamenty, biura oraz inne komórki organizacyjne,
  3) inne niż w pkt 1 i 2 formy organizacyjne”,
 • § 27 ust. 2 statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:
  „ust. 2) Strukturę organizacyjną Banku i Centrali Banku określają regulaminy organizacyjne ustalone przez Zarząd Banku”,
  otrzymuje następujące brzmienie:
  „ust. 2) Szczegółową organizację Banku określają właściwe regulaminy organizacyjne ustalone zgodnie z przyjętym w Banku systemem regulacji wewnętrznych”.

Ww. zmiany weszły w życie po uzyskaniu przez Bank zezwolenia KNF na ich wprowadzenie oraz zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy, tj. z dniem 5 października 2021 r., 15 października 2021 r., i 19 listopada 2021 r.

Rada Nadzorcza

 • 102-18
 • 102-22

Radę Nadzorczą powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza składa się z 12 członków. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej dobrze zna rynek bankowy w Polsce tj. włada językiem polskim i posiada odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.

Statut Banku stanowi, że przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, zgodnie z § 16 ust. 4 statutu. Na 31 grudnia 2021 r. pięciu członków Rady Nadzorczej spełniało te kryteria: Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Jarosław Bauc, Małgorzata Chruściak, Magdalena Dziewguć i Mariusz Warych.

Skład Rady Nadzorczej Banku na 31.12.2021 r. i 31.12.2020 r. wraz z informacją nt. niezależności członków

Funkcja w Radzie Nadzorczej Skład RN na 31.12.2021 r. Skład RN na 31.12.2020 r.
1 przewodnicząca/cy Lucyna Stańczak-Wuczyńska*
członek niezależny
Józef Wancer
2 wiceprzewodniczący Jean-Paul Sabet Jean-Paul Sabet
3 wiceprzewodniczący/ca Francois Benaroya Lucyna Stańczak-Wuczyńska*
członek niezależny
4 członek Jarosław Bauc
członek niezależny
Jarosław Bauc
członek niezależny
5 członek Małgorzata Chruściak
członek niezależny
Francois Benaroya
6 członek Géraldine Conti Sofia Merlo
7 członek Stefaan Decraene Stefaan Decraene
8 członek Magdalena Dziewguć
członek niezależny
Magdalena Dziewguć
członek niezależny
9 członek Vincent Metz Vincent Metz
10 członek Piotr Mietkowski Piotr Mietkowski
11 członek Khatleen Pauwels Stéphane Vermeire
12 członek Mariusz Warych
członek niezależny
Mariusz Warych
członek niezależny
* Lucyna Stańczak-Wuczyńska została wybrana na przewodniczącą Rady Nadzorczej od 1 lipca 2021 r.
 • 24 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało: Józefa Wancera, Lucynę Stańczak-Wuczyńską, Jean-Paul Sabet, Francois Benaroya, Jarosława Bauca, Stefaan Decraene, Magdalenę Dziewguć, Vincenta Metz, Piotra Mietkowskiego, Stéphane Vermeire oraz Mariusza Warycha na członków Rady Nadzorczej kolejnej pięcioletniej kadencji. Sofia Merlo nie kandydowała do Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 • 21 maja 2021 r. Stéphane Vermeire złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na 31  maja 2021 r.
 • 2 czerwca 2021 r. Józef Wancer złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej i przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem na 30 czerwca 2021 r.
 • 17 czerwca 2021 r. NWZ powołało w skład Rady Nadzorczej – od 1 lipca 2021 r. do końca bieżącej pięcioletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej – następujące osoby:
  • Małgorzatę Chruściak (członkini niezależną),
  • Géraldine Conti,
  • Khatleen Pauwels.

W 2021 r. Rada Nadzorcza Banku odbyła 20 posiedzeń, w tym 14 w trybie pisemnym. Podjęła 139 uchwał. Frekwencja członków Rady wynosiła 85%.

Indywidualna aktywność członków Rady Nadzorczej w 2021 r.

Józef Wancer Lucyna Stańczak-Wuczyńska Francois Benaroya Jean-Paul Sabet Jarosław Bauc Małgorzata Chruściak Géraldine Conti Stefaan Decraene
13/13 17/20 20/20 19/20 15/20 6/7 6/7 19/20
Magdalena Dziewguć Sofia Merlo Vincent Metz Piotr Mietkowski Khatleen Pauwels Stéphane Vermeire Mariusz Warych
10/20 6/7 20/20 20/20 6/7 9/10 20/20
* obecność na posiedzeniach oraz udział w głosowaniach pisemnych / liczba posiedzeń i głosowań pisemnych w trakcie sprawowania mandatu

 

W 2021 r. Rada Nadzorcza realizowała swoje obowiązki, które wynikają z przepisów prawa i statutu Banku. Obowiązki te zostały określone w „Ramowym Planie Pracy Rady Nadzorczej oraz Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej na rok 2021.” Ponadto Rada Nadzorcza otrzymywała bieżące informacje o najważniejszych wydarzeniach i decyzjach Zarządu, dzięki czemu dysponowała odpowiednią wiedzą na temat pozycji Banku, sytuacji makroekonomicznej i otoczenia rynkowego. W ten sposób mogła ocenić, jak te czynniki wpływały na osiągnięcie założonych wyników oraz plany rozwoju Banku.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają zróżnicowaną wiedzę ekspercką, wysoki poziom kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego. Zapewniają odpowiedni poziom kolegialnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności Banku oraz gwarantują szeroką i wszechstronną reprezentację poglądów w zakresie oceny pracy Zarządu i funkcjonowania Banku.

Członkowie Rady Nadzorczej

Absolwentka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii. Od początku blisko trzydziestoletniej kariery zawodowej Lucyna Stańczak-Wuczyńska związana jest z bankowością. W latach 1992-1996 pracowała w IBP Bank S.A. w obszarze bankowości korporacyjnej. Następnie w latach 1996-1997 w Credit Lyonnais Bank Polska, w obszarze corporate finance. W 1997 r. objęła stanowisko Vice President w ABN Amro Bank Polska w Departamencie Finansowania Strukturalnego. Od 2000 r. związana jest z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (dalej: EBOR). Początkowo jako Senior Banker odpowiadała za inwestycje w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym. Od 2008 r. jako Country Director EBOR w Polsce. Od 2014 r. pełniła funkcję Dyrektora Regionalnego EU-Banks, Financial Institution, regionu Europy Centralnej i Południowej. W swojej karierze zawodowej Lucyna Stańczak-Wuczyńska pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkinią i obserwatorką Rad Nadzorczych i członkinią komitetów audytu i ryzyka m.in. w Polkomtelu Sp. z o.o., Alior Banku S.A., Polskich Inwestycjach Rozwojowych, obecnie w Erste Bank, Hungary oraz jest członkiem Advisory Board Funduszu Private Equity Concordia 21. Od grudnia 2020 r. jest członkinią rady nadzorczej, następnie jej wiceprzewodniczącą a obecnie przewodniczącą rady nadzorczej.

Absolwent francuskiej szkoły biznesu Hautes Etudes Commerciale w Paryżu. Karierę zaczynał w spółkach Grupy Paribas, m. in. w Departamencie Przemysłowym w Paribas S.A. oraz Departamencie Private Equity. Zasiadał w organach spółek z Grupy Paribas. W latach 1996-1998 był dyrektorem wykonawczym oraz członkiem Zarządu w Société Centrale d’Investissements. Następnie był członkiem Zarządu Klépierre S.A. (spółki która specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości komercyjne). W latach 2004-2006 był członkiem Komitetu Wykonawczego bankowości detalicznej Grupy BNP Paribas we Francji, gdzie odpowiadał za finanse i strategię. Od 2006 r. pracował w Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. we Włoszech, gdzie nadzorował proces integracji tej spółki z Grupą BNP Paribas, następnie w latach 2008-2009 był dyrektorem operacyjnego (COO) w tejże spółce. Od 2010 r. pracował w obszarze International Retail Banking (dalej: IRB), obejmującym bankowość detaliczną Grupy BNP Paribas poza strefą euro. W latach 2013 – 2021 był zastępcą dyrektora IRB, sprawując kontrolę nad strategią i rozwojem tego segmentu. Nadzorował m.in. bankowość detaliczną w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Azji. Ponadto od 2017 r. jest członkiem rady nadzorczej BMCI w Maroku, od 1988 r. członkiem rady nadzorczej L.D.C. we Francji, oraz członkiem rady nadzorczej TEB Holding A.S. w Turcji – od 2010 r. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska w latach 2013-2015. W latach 2014-2015 był przewodniczącym Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (wtedy: BGŻ S.A.), a następnie został jej wiceprzewodniczącym.

Absolwent Politechniki (École Polytechnique) oraz École Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique w Paryżu. Uzyskał również tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia). Jest także absolwentem Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Ministerstwie Finansów we Francji jako zastępca dyrektora Departamentu Rynków Wschodzących. Następnie był doradcą ekonomicznym ds. Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw w Ambasadzie Francji w Moskwie. W latach 1999-2001 był dyrektorem Departamentu Analiz Handlu Międzynarodowego w Ministerstwie Gospodarki, Finansów i Przemysłu we Francji. Następnie był zastępcą dyrektora Gabinetu Ministra ds. europejskich. Z Grupą BNP Paribas związany jest od 2004 r., kiedy objął stanowisko zastępcy dyrektora ds. Rozwoju Bankowości Korporacyjnej. W latach 2007-2011 pracował dla UkrSibbank – ukraińskiego banku w Grupie BNP Paribas jako zastępca dyrektora Pionu Bankowości Detalicznej (Retail Banking), a następnie dyrektor tego pionu i wiceprezes Zarządu Banku. Następnie był dyrektorem ds. Bankowości Detalicznej linii biznesowej International Retail Banking Grupy BNP Paribas. W 2014 r. został dyrektorem zarządzającym ds. Integracji BNP Paribas Banku Polska oraz Banku BGŻ. Od kwietnia 2015 r. był wiceprezesem Zarządu Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Początkowo odpowiadał za Obszar Integracji, zaś od września 2015 r. za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej. Od września 2017 r. należy do kierownictwa IRB w Grupie BNP Paribas, gdzie odpowiada za obszar Europy Centralnej i Wschodniej oraz Turcji. Ponadto jest przewodniczącym rady nadzorczej Ukrsibbank oraz członkiem rady nadzorczej TEB AS. Od 2018 r. jest członkiem rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. a obecnie wiceprzewodniczącym.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Windsor w Ontario w Kanadzie. Odbył staże w London School of Economics oraz w Wirtschafts-Universitat Wien. W latach 1982-1991 jako doktor nauk ekonomicznych był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1992-1997 był doradcą i menadżerem projektów w Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych (CASE). W 1995 r. był konsultantem Banku Narodowego Estonii. W 1996 r. był doradcą USAID w Ministerstwie Finansów w Mongolii, w 1997 r. – w Rumunii, a w 2000 r. – w Gruzji. W latach 1998-2000 był sekretarzem stanu i pierwszym zastępcą polskiego ministra finansów. W latach 1998-2000 należał do Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2000-2001 był ministrem finansów RP. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych. W latach 2002-2003 był prezesem zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec-Emerytura, w latach 2004-2005 – Skarbca Investment Management, w latach 2004-2005 – Skarbca Asset Management Holding, w latach 2004-2006 – Skarbca Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W latach 2006-2007 oraz 2008-2011 był prezesem zarządu oraz dyrektorem generalnym Polkomtel, następnie – członkiem zarządu tej spółki. W 2013 r. był wiceprezesem zarządu HAWE. Następnie w latach 2013-2015 był wiceprezesem zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. Z Grupą BNP Paribas jest związany od 2010 r. We wrześniu 2014 r. został powołany do składu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (wtedy: BGŻ S.A.).Do grudnia 2020 r. był wiceprzewodniczącego rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., obecnie jest członkiem rady nadzorczej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych coachingu i mentoringu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Jest prawnikiem z ponad 20-letnim doświadczeniem we wspieraniu biznesu, które zdobyła m.in. jako partner i szef praktyki bankowej podczas pracy w największych międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie: White & Case, CMS Cameron McKenna oraz EY Law. Od 2017 r. pracuje w EY Law Polska, specjalizując się w doradztwie z zakresu bankowości i finansów oraz procesów restrukturyzacji. Jest uznawana za czołowego eksperta w dziedzinie prawa i rekomendowana w najbardziej prestiżowych rankingach prawniczych: Chambers Europe, IFRL i Legal 500. Współpracuje z Europejskim Kongresem Finansowym (EFC). Jest praktykującym coachem i mentorem biznesu oraz członkiem Europejskiej Rady Mentoringowej i Coachingowej i członkiem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji. W 2020 r. założyła własną firmę „Mentoring dla prawników” łącząc praktykę prawniczą i coaching/ mentoring.

Absolwentka Uniwersytetu Sapienza w Rzymie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Bocconi i London Business School. Była uczestniczką programu szkoleniowego Women on Board w Europejskiej Szkole Biznesu. Karierę zawodową rozpoczęła w latach 1996-1997 we włoskim Stowarzyszeniu ds. Organizacji Międzynarodowych współpracujących z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W latach 1997-1998 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Włoch w obszarze finansowania projektów. W latach 1998-2000 pracowała w Abbott – Diagnostic Division, jakjo specjalista ds. kontrolingu odpowiadając za obszar Włoch. W latach 2000-2009 pracowała w Banca Nazionale del Lavoro, początkowo jako HR Biznes Partner w obszarze „e-usług”, menedżer ds. budżetu oraz menedżer HR ds. Rozwoju Talentów, następnie jako specjalistą ds. Wynagrodzeń i Benefitów oraz dyrektor ds. Międzynarodowej Mobilności w procesie integracji z BNP Paribas. Od listopada 2009 r. jest dyrektorem zarządzającym ds. systemu wynagrodzeń i finansów HR w Obszarze IRB. Jest odpowiedzialna za kwestie HR na terenie USA oraz Regionu Azji i Pacyfiku w obszarze IRB.

Absolwent ekonomii stosowanej na Uniwersytecie Katolickim w Leuven (Belgia). Karierę rozpoczął w 1988 r. w Bacob Bank. W 1998 r. został dyrektorem Bankowości Inwestycyjnej w Artesia Banking Corporation, a następnie prezesem spółki Artesia Securities. Następnie związany był z bankowością hurtową w Dexia Bank Belgia, później został prezesem Zarządu Artesia Bank Holandia. Od 2002 r. był członkiem Zarządu Dexia Bank Holandia i Dexia Bank Belgia. W latach 2006-2011 był prezesem zarządu Dexia Bank Belgia i członkiem zarządu Dexia S.A. Posiada obszerną wiedzę na temat bankowości detalicznej i komercyjnej, zarządzania aktywami, ubezpieczeń i usług inwestycyjnych. W latach 2008-2011 był przewodniczącym Belgijskiej Federacji Sektora Finansowego (Febelfin). Od 2011 r. pełni funkcję dyrektora zarządzającego BNP Paribas International Retail Banking w Grupie BNP Paribas oraz członka Komitetu Wykonawczego Grupy BNP Paribas. Od września 2015 r. jest członkiem rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz University of Minnesota/ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie i studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS) i Harvard Business School. W latach 1997-1999 pracowała w dziale sprzedaży w Scala Polska, będącym globalnym liderem oprogramowania ERP. Następnie odpowiadała za rozwój biznesu w Orange Polska. Pracowała w Biurze Rynku Korporacyjnego Orange B2B. W latach 2007-2012 pracowała w Plus GSM jako dyrektorka Departamentu Klientów Strategicznych, dyrektorka Departamentu Sprzedaży Biznesowej, dyrektorka Departamentu Kluczowych Klientów, a następnie dyrektorka zarządzająca B2B – odpowiadała za zarządzanie całą sprzedażą B2B oraz wsparcie sprzedaży. W latach 2011-2012 była doradczynią inwestycyjną w MCI Management (VC i Private Equity). W latach 2012-2014 była dyrektorką ds. marketingu oraz wiceprezeską Zarządu w Exatel. Odpowiadała wówczas za sprzedaż, marketing, PR, rozwój produktów i HR. Od września 2014 r. pracuje w Google i jest dyrektorką w obszarze rozwoju biznesu Google Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej – Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. W latach 2012–2014 była członkinią rady nadzorczej PGE Dystrybucja SA i przewodniczącą rady nadzorczej Niezależnego Operatora Międzystrefowego (NOM). W latach 2012-2018 była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LiderShe. W latach 2014-2018 – członkinią rady nadzorczej Fundacji Humanites. W latach 2016-2019 – członkinią Rady Powierniczej SWPS-u. Od czerwca 2019 r. jest członkinią Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Paryskim – École Politechnique oraz w École Normale Supérieure de Lyon Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w spółce Compagnie Bancaire, która w 1997 r. zmieniła nazwę na Paribas. Był wówczas dyrektorem ds. modeli finansowych w Departamencie Planowania i Rozwoju. Od 1999 r. związany był z Grupą CETELEM, w której pełnił wiele funkcji. Był dyrektorem ds. Rozwoju Zewnętrznego, dyrektorem ds. Analiz CRM i Global B2C w Departamencie Sprzedaży, dyrektorem ds. Planowania i Rozwoju w Departamencie Finansów. W 2009 r. został dyrektorem ds. Marketingu Produktów w Departamencie Sprzedaży i Marketingu w BNP Paribas Personal Finance. Kontynuował karierę w strukturach BNP Paribas Personal Finance. Pełnił tam m.in. obowiązki dyrektora ds. Analiz Marketingowych i Sterowania w Departamencie Sprzedaży i Marketingu, zastępcy Dyrektora Departamentu Kluczowych Partnerów, a także zastępcy CEO w Obszarze PF Inside. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym obszarem Ameryki Łacińskiej i obszarem PF Inside oraz członkiem Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Personal Finance. Nadzoruje BNP Paribas Personal Finance w sześciu krajach. Jest ekspertem w zarządzaniu projektami rozwojowymi – rozwój zewnętrzny, relacje partnerskie. Specjalizuje się w usługach finansowych i posiada doświadczenie w sprzedaży i marketingu, w tym finansach i ryzyku.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Paris Dauphine. Ukończył podyplomowe studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Rozpoczął karierę zawodową jako ekonomista, koncentrując się na rynkach wschodzących i zagadnieniach europejskich. Następnie pracował w Departamencie Rozwoju Biznesu BNP Paribas oraz w Departamencie Finansów Korporacyjnych, gdzie odpowiadał za Europę Środkową i Wschodnią. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym Bankowości Inwestycyjnej w Grupie. Odpowiada za Europę Środkową i Wschodnią, WNP, Grecję i Turcję. Od września 2015 r. jest członkiem rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Uzyskała tytuł inżyniera komercyjnego w Wyższej Szkole Handlowej EHSAL w Brukseli w 2000 r. Karierę zawodową rozpoczęła w Siemens IT Services, gdzie odpowiadała za stworzenia portfolio e-commerce. Następnie kontynuowała pracę w Siemens Business Services, gdzie była kierownikiem projektu, kierownikiem ds. Portfela Sprzedaży oraz dyrektorem ds. Ofertowania i Przetargów. Kierowała również zespołem IT ds. Outsourcingu i Przedsprzedaży. Od 2007 r. związana była z Fortis Bank. Następnie pracowała w BNP Paribas Fortis, w którym pełniła wiele funkcji. Od 2010 r. była kierownikiem Zespołu ds. Zarządzania Zasobami IT i Zaopatrzenia Strategicznego. Od 2013 r. kierowała kilkunastoma inicjatywami dotyczącymi usprawnienia procesów w zakresie Kanałów Dystrybucji i CRM, a następnie w 2015 r. została dyrektorem ds. Kanałów Dystrybucji i CRM w Obszarze Operacji E2E. W 2018 r. objęła kierownictwo działu operacyjnego który prowadzi obsługę Klientów Indywidualnych i Biznesowych. Od stycznia 2020 r. jest dyrektorem zarządzającym Obszaru Operacji E2E (zwanego: Centrum Obsługi Klientów) oraz członkiem Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Fortis.

Absolwent ekonomii na Wydziale Ekonomii i Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie w Łodzi. Uzyskał dyplom w dziedzinie Finansów i Rachunkowości na Hogeschool van Utrecht w Holandii. W latach 1997-1998 uczestniczył w programie Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym z uprawnieniami od Certified Internal Auditor (CIA). W latach 1996-2002 pracował jako audytor zewnętrzny w Ernst & Young w Nowym Jorku, Toronto, Vancouver, Londynie i Warszawie. W latach 2003-2004 był dyrektorem finansowym w Citileasing Sp. z o.o. oraz Handlowy-Leasing S.A., w latach 2004-2008 był koordynatorem regionalnym na Europę Centralną w KBC GROUP N.V. W latach 2008-2011 był dyrektorem audytu wewnętrznego na Europę Środkową, Wschodnią i Rosję w AVIVA. W latach 2011-2012 był dyrektorem ds. zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw w Deloitte Advisory i członkiem rady nadzorczej i komitetu audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Był doradcą ds. finansowych w Kongresie Polonii Kanadyjskiej w Vancouver, gdzie również prowadził audycje w Polskim Radiu NOFA. Od 2009 r. przewodniczy Klubowi Szefów Audytu w Polsce. Zasiada w radzie nadzorczej i jest przewodniczącym komitetu audytu w Selena FM S.A. Jest specjalistą w zakresie: zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych oraz niezależnego członkostwa w radach nadzorczych oraz komitetach audytu. Od czerwca 2013 r. jest członkiem Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zasady działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku działa na podstawie w przepisów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Treść Statutu oraz Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Banku.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. W szczególności ocenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku oraz Sprawozdania finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku za poprzedni rok obrotowy. Sprawdza, czy są zgodne z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym. Ocenia wnioski Zarządu, które dotyczą podziału zysku albo pokrycia straty. Jednocześnie nadzoruje wprowadzanie systemu kontroli wewnętrznej i ocenia jego adekwatność i skuteczność.

Uchwały Rady Nadzorczej są skutecznie podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym w kwestiach, które określa prawo lub w sprawach osobowych. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym, bez zwołania posiedzenia lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej.

Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne Komitety, które składają się z członków Rady Nadzorczej. Komitety pełnią funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej i mają usprawniać jej pracę. W tym celu Komitety przygotowują w trybie roboczym opinie, rekomendacje i propozycje decyzji w sprawach wniosków, które otrzymuje Rada Nadzorcza. Zakres i tryb działania komitetów określają ich regulaminy, które Rada Nadzorcza wprowadza w formie uchwały.

ZWZ zatwierdza roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów.

 • Komitet Audytu
 • Komitet ds. Ryzyka
 • Komitet ds. Wynagrodzeń
 • Komitet ds. Nominacji

Skład Komitetów Rady Nadzorczej na 31.12.2021 r.

Imię i nazwisko Komitet
Audytu
Komitet
ds. Ryzyka
Komitet
ds. Wynagrodzeń
Komitet
ds. Nominacji
Lucyna Stańczak-Wuczyńska  Członek Członek Członek Członek
Jean-Paul Sabet  Przewodniczący Przewodniczący
Francois Benaroya   Członek Przewodniczący Członek Członek
Jarosław Bauc  Członek
Małgorzata Chruściak  Członek
Géraldine Conti  Członek Członek
Mariusz Warych  Przewodniczący Członek

Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych, skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej. Odpowiada za zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego Banku, dlatego też nadzoruje działalność Pionu Audytu Wewnętrznego. Zapewnia przepływ informacji i dba o dobrą współpracę pomiędzy audytorem zewnętrznym (biegłym rewidentem), audytem wewnętrznym a Radą Nadzorczą. Komitet Audytu sporządza sprawozdania roczne ze swojej działalności. Uwzględnia w nich ocenę ryzyka obszarów, które nadzoruje oraz ocenia efekty swoich działań. Ponadto Komitet Audytu nadzoruje działalność biegłego rewidenta i okresowo ocenia jego pracę. Komitet Audytu został utworzony przez Radę Nadzorczą zgodnie z przepisami prawa, które dotyczą powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, a także niezależności jego członków oraz posiadania przez nich odpowiedniej wiedzy i umiejętności, znajomości zasad rachunkowości i badania  sprawozdań finansowych.

Skład Komitetu Audytu

Komitet Audytu składa się z czterech członków, z czego trzy osoby to niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Spełniają oni kryteria niezależności, o których mowa w „Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie komitetu audytu oraz § 16 ust. 4 Statutu Banku” oraz w „Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”.

Skład Komitetu Audytu na 31 grudnia 2021 r.:

 • Mariusz Warych – przewodniczący Komitetu (członek niezależny)
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – członek Komitetu (członek niezależny)
 • Jarosław Bauc – członek Komitetu (członek niezależny)
 • Francois Benaroya – członek Komitetu

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają adekwatną wiedzę, kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w sferze finansów i rachunkowości:

 • Mariusz Warych – kompetencje w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej oraz audytu wewnętrznego, potwierdzone posiadanym dyplomem CIA. Uczestnik programu ACCA Coursework. Wieloletnie doświadczenie jako niezależny członek w radach nadzorczych i komitetach audytu (JSW, Selena FM, Ukrsibbank Ukraina). Audytor zewnętrzny w Ernst & Young – audytujący banki w Polsce, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Dokonywał oceny funkcjonowania Komitetów Audytu. Przewodniczący Klubu Szefów Audytu w Polsce. Wiedzę i umiejętności zdobywał jako Dyrektor finansowy w Grupie Citi – w spółkach leasingowych, a także koordynator regionalny w Grupie KBC – nadzorujący działalność Grupy KBC w Polsce.
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – wyksztalcenie ekonomiczne oraz 30-letnie doświadczenie w zakresie bankowości i finansów, zdobyte podczas pracy w sektorze bankowym, w bankowości komercyjnej oraz EBRD. Pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkiem rad nadzorczych (lub obserwatorem) i członkiem komitetów audytu i ryzyka (m.in. Alior Bank). Wiedzę i umiejętności z zakresu branży zdobyła dzięki wieloletniemu zarządzaniu (jako Dyrektor EU Banks Team w EBRD w Londynie) portfelem (dług i kapitał) znaczącej grupy banków w 12 krajach Unii Europejskiej, w Europie Centralnej i Południowej.
 • Jarosław Bauc – doktor nauk ekonomicznych. Doświadczenie zdobył zasiadając w zarządach i radach nadzorczych szeregu spółek kapitałowych (Powszechne Towarzystwo Emerytalne Skarbiec-Emerytura, Skarbiec Investment Management, Skarbiec Asset Management Holding oraz Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Polkomtel, HAWE, PGNiG). Posiada wszechstronną wiedzę w dziedzinie finansów i bankowości w kraju oraz poza granicami.
 • Francois Benaroya – wykształcenie ekonomiczne. Wiedzę i doświadczenie w zakresie bankowości zdobył w trakcie wieloletniego zatrudnienia w sektorze bankowym na wysokich stanowiskach w Grupie BNP. Był członkiem zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzialnym za Obszar Integracji, następnie za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej. Pełni funkcję w radach nadzorczych (Ukrsibbank Ukraina, TEB AS) oraz w kierownictwie IRB w Grupie BNP Paribas, gdzie jest odpowiedzialny za obszar Europy Centralnej i Wschodniej oraz Turcji.

Szczegółowe informacje nt. wykształcenia i doświadczenia zawodowego członków Komitetu przedstawiono w części Rada Nadzorcza oraz na stronie internetowej https://www.bnpparibas.pl/o-banku/wladze-banku.

W posiedzeniach Komitetu Audytu uczestniczą również stali członkowie posiedzeń:

 • prezes zarządu,
 • członek zarządu, który nadzoruje Obszar Finansów,
 • członek zarządu, który nadzoruje Obszar Ryzyka,
 • dyrektor zarządzający Pionem Audytu Wewnętrznego,
 • dyrektor zarządzający Pionem Monitoringu Zgodności.

Posiedzenia Komitetu Audytu

Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się co najmniej cztery razy w roku lub częściej, w zależności od potrzeb, wynikających z pełnionych zadań, w tym każdorazowo przed publikacją wyników i raportów finansowych Banku.

W 2021 r. odbyło się 9 posiedzeń Komitetu Audytu, w tym 2 w trybie pisemnym, na których omówiono m.in.:

 • sprawozdania finansowe za 2020 r.,
 • sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku za 2020 r.
 • raport zawierający informacje niefinansowe za 2020 r.,
 • sprawozdania kwartalne i półroczne dotyczące wyników finansowych w 2021 r.,
 • świadczenie dodatkowych usług przez firmę audytorską,
 • plany działań Pionu Audytu Wewnętrznego oraz Pionu Monitoringu Zgodności,
 • okresowe raporty z działalności Pionów Audytu i Compliance,
 • roczny raport dotyczący oceny efektywności mechanizmów i procesów kontroli wewnętrznej,
 • okresowe raporty dotyczące statusu monitorowanych rekomendacji pokontrolnych oraz realizacji zaleceń KNF,
 • kwestię zgodności działania Banku z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”,
 • rekomendację przedłużenia umowy z firmą audytorską,
 • wyniki oceny BION Banku w 2021 r.

Ponadto Komitet dokonał okresowej oceny działania audytora zewnętrznego. Omówił i zweryfikował aktualizowane przepisy z obszaru rachunkowości, audytu i Compliance oraz zarekomendował radzie nadzorczej aby je przyjęła.

W 2021 r. wszyscy członkowie Komitetu Audytu aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu i wykazywali wysokie zaangażowanie dla prawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Liczba i czas trwania posiedzeń, a także dostęp do zasobów były wystarczające, aby umożliwić Komitetowi Audytu wywiązywanie się w pełni z jego obowiązków.

Nadzór Komitetu Audytu nad wyborem firmy audytorskiej

Komitet Audytu sprawuje nadzór nad działalnością biegłego rewidenta. Wydaje rekomendacje dla Rady Nadzorczej dotyczące wyboru bądź rezygnacji z usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Monitoruje przestrzeganie zasady niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta oraz zasad wymiany informacji. Ponadto Komitet dokonuje okresowej oceny działania audytora zewnętrznego.

We wrześniu 2017 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła dokumenty opracowane przez Komitet Audytu:

 • „Politykę wyboru firmy audytorskiej w BNP Paribas Bank Polska S.A.”
 • „Procedurę wyboru firmy audytorskiej w BNP Paribas Bank Polska S.A.”,
 • „Politykę świadczenia przez firmę audytorską, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członków sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem w BNP Paribas Bank Polska S.A.”.

Dokumenty te ustalają takie zasady, aby wybór firmy audytorskiej przebiegł prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej znajdują się najważniejsze zasady:

 • zachowanie niezależności firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta,
 • stosowanie przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów oceny przy wyborze firmy audytorskiej podczas postępowania ofertowego,
 • zapewnienie zachowania zasad właściwej rotacji firm audytorskich oraz kluczowego biegłego rewidenta, w tym okresy karencji.

Głównym  założeniem „Polityki świadczenia przez firmę audytorską, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członków sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem w BNP Paribas Bank Polska S.A.” jest analiza zgodności dodatkowej usługi z przepisami prawa, jak również kontrolowanie i monitorowanie niezależności kluczowego biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej. Polityka umożliwia świadczenie usług dozwolonych, w zakresie niezwiązanym z polityka podatkową Banku, po analizie niezależności oraz wyrażeniu zgody na ich świadczenie.

12 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie wyboru Mazars Audyt Sp. z o.o. jako firmy audytorskiej uprawnionej do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. wraz z pakietami sprawozdawczymi, za lata 2020-2021.

9 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza postanowiła o przedłużeniu umowy z dotychczasową firmą audytorską na lata 2022-2023.

Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych została sporządzona w następstwie zorganizowanej procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.

Ponadto, zgodnie z wymogami określonymi w Polityce wyboru (§ 4) oraz Procedurze wyboru firmy audytorskiej (§  8), biorąc pod uwagę zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta (§ 6 i 7 Polityki) , Komitet Audytu zarekomendował, a Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie ponownego wyboru dotychczasowej firmy audytorskiej i przedłużenia z tą firmą umowy o badanie sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku.

W 2021 r. firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe świadczyła na rzecz Banku dozwolone usługi niebędące badaniem w zakresie przeglądu półrocznych raportów finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku jak i pakietów konsolidacyjnych. Przy ocenie niezależności firmy audytorskiej oraz wyrażeniu zgody na świadczenie usługi Bank skorzystał ze ścieżki akceptacji kluczowego biegłego rewidenta i firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku, określonej Polityką wyboru biegłego rewidenta.

Komitet ds. Ryzyka wspiera Radę Nadzorczą w nadzorowaniu obszaru zarządzania ryzykiem. Komitet opiniuje całościową, bieżącą i przyszłą gotowość Banku do podejmowania ryzyka. Opiniuje strategię zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładane przez Zarząd informacje dotyczące realizacji tej strategii. Wspólnie z Radą Nadzorczą nadzoruje wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla. Komitet ds. Ryzyka weryfikuje czy ceny pasywów i aktywów oferowanych Klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka. W przypadku kiedy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka, zgodnie z  modelem i strategią zarządzania ryzykiem – Komitet przedstawia Zarządowi Banku propozycje takich rozwiązań, aby ceny pasywów i aktywów były adekwatne do rodzajów ryzyka.

Skład Komitetu ds. Ryzyka

Komitet składa się z co najmniej trzech osób – powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu ds. Ryzyka na 31 grudnia 2021 r.:

 • Francois Benaroya – przewodniczący Komitetu
 • Małgorzata Chruściak* – członkini Komitetu (członkini niezależna)
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – członkini Komitetu (członkini niezależna)
 • Mariusz Warych – członek Komitetu (członek niezależny)

*  Małgorzata Chruściak jest członkinią Komitetu ds. Ryzyka od 29 września 2021 r. Wcześniej Komitet ds. Ryzyka składał się z trzech osób.

Posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka

Posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka odbywają się co najmniej raz na pół roku lub częściej, jeśli jest taka potrzeba. Terminy posiedzeń ustala przewodniczący Komitetu. W 2021 r. Komitet ds. Ryzyka odbył cztery posiedzenia.

W trakcie posiedzeń Komitet ds. Ryzyka omówił okresowe raporty dotyczące:

 • ryzyka kredytowego,
 • ryzyka rynkowego i płynności,
 • ryzyka operacyjnego i zapobiegania nadużyciom,
 • ryzyka ALMT,
 • ryzyka prawnego,

Ponadto Komitet opiniował i rekomendował Radzie Nadzorczej podjęcie uchwał, które dotyczyły m.in.:

 • strategii ryzyka operacyjnego na 2021 r.,
 • strategii ryzyka operacyjnego na 2022 r.,
 • strategii inwestycyjnej BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • metodologii analizy testów warunków skrajnych na wrażliwości pozycji stopy procentowej, pozycji walutowej, płynności oraz kapitału,
 • polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • apetytu na ryzyko BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • strategii zarządzania ryzykiem,
 • zatwierdzenia poziomu tolerancji na ryzyko modeli,
 • planu naprawy BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • polityki informacyjnej BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej.

W 2021 r. Komitet zwrócił szczególną uwagę na kwestię ryzyka prawnego związanego z postępowaniami sądowymi dotyczącymi kredytów walutowych/denominowanych do CHF.

Liczba członków Komitetu uczestniczących w poszczególnych posiedzeniach Komitetu ds. Ryzyka umożliwiała prawidłowy przebieg wszystkich posiedzeń Komitetu w 2021 r.

Komitet ds. Wynagrodzeń wspiera Radę Nadzorczą w pełnieniu przez nią obowiązków nadzorczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Monitoruje i nadzoruje kluczowe procesy, w szczególności dotyczące polityki kadrowej, rozwoju zawodowego pracowników oraz polityki wynagradzania. Do kompetencji Komitetu należy m.in.: analiza wyników pracy członków Zarządu oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji rekomendacji w tym zakresie, a także rekomendowanie Radzie kluczowych wskaźników wydajności dla członków Zarządu. Ponadto Komitet opiniuje i monitoruje plany sukcesji na kluczowe stanowiska w Banku, monitoruje poziom i strukturę wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w Banku. Co roku Komitet  przedstawia Radzie Nadzorczej aktualne informacje o strukturze zatrudnienia i wynagrodzeń w Banku.

Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń

Komitet składa się z co najmniej trzech osób powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń na 31 grudnia 2021 r.:

 • Jean-Paul Sabet – przewodniczący Komitetu
 • Géraldine Conti* – członkini Komitetu
 • Francois Benaroya – członek Komitetu
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – członkini Komitetu (członkini niezależna)

*  Géraldine Conti jest członkinią Komitetu ds. Wynagrodzeń od 29 września  2021 r. Do 30 czerwca 2021 r. członkiem Komitetu był Józef Wancer.

Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń

Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń odbywają się co najmniej raz na pół roku lub częściej, jeśli jest taka potrzeba. W 2021 r. Komitet ds. Wynagrodzeń odbył cztery posiedzenia – w tym jedno w trybie pisemnym. W trakcie posiedzeń Komitet omówił:

 • raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w 2020 r., w tym polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
 • roczne cele członków Zarządu Banku i realizację tych celów,
 • zasady wynagradzania i wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu oraz kierujących obszarem audytu i compliance,
 • raport o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w Banku w 2020 r.,
 • system przyznawania nagród motywacyjnych,
 • zmianę polityki wynagradzania pracowników, polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku i polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 • zmiany w regulaminie Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Komitet ds. Nominacji wspiera Radę Nadzorczą w ocenie kwalifikacji kandydatów na członków Zarządu Banku i Rady Nadzorczej. Wspólnie z Radą Nadzorczą Komitet ds. Nominacji określa kryteria, które służą przy wyborze  członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Kryteria uwzględniają: wiedzę, kompetencje i przewidywane zaangażowanie pod względem poświęconego czasu, niezbędne do pełnienia funkcji. Ponadto Komitet ustala zakres obowiązków kandydata do Zarządu Banku. Komitet ds. Nominacji co najmniej raz roku dokonuje okresowej oceny wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu Banku jako całości oraz poszczególnych członków Zarządu Banku. Ocenia także strukturę, wielkość, skład i skuteczność działań Zarządu Banku, następnie przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje ew. zmian w tym zakresie.

Komitet ds. Nominacji tworzy i aktualizuje „Politykę oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A.”, stosowaną przez Bank. Monitoruje jej skuteczność. Polityka oceny sprawdza adekwatność członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i osób, które pełnią najważniejsze funkcje w Banku. Komitet ds. Nominacji dokonuje okresowego przeglądu polityki oraz przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zmian. Ponadto Komitet ds. Nominacji pełni nadzór nad kluczowymi procesami, takimi jak plany sukcesji czy rozwój zawodowy pracowników. Przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące procesu nominacji i sukcesji osób na stanowiskach kluczowych oraz rekomendacje zmniejszenia lub zwiększenia liczby członków Zarządu Banku.

Skład Komitetu ds. Nominacji

Komitet składa się z co najmniej trzech osób powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu ds. Nominacji muszą posiadać odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie, aby móc właściwie ocenić skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz rekomendowanych kandydatów do Zarządu i Rady nadzorczej.

Skład Komitetu ds. Nominacji na 31 grudnia 2021 r.:

 • Jean-Paul Sabet – przewodniczący Komitetu
 • Géraldine Conti* – członkini Komitetu
 • Francois Benaroya – członek Komitetu
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – członkini Komitetu (członkini niezależna)

*  Géraldine Conti jest członkinią Komitetu ds. Nominacji od 29 września 2021 r. Do 30 czerwca 2021 r. członkiem Komitetu był Józef Wancer.

Posiedzenia Komitetu ds. Nominacji

Posiedzenia Komitetu odbywają się tak często, jak jest to potrzebne do skutecznego wypełniania swojej misji. Terminy posiedzeń ustala przewodniczący Komitetu ds. Nominacji. W 2021 r. Komitet ds. Nominacji odbył pięć posiedzeń – w tym dwa w trybie pisemnym.

W 2021 r. Komitet dokonał okresowej oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej członków rady nadzorczej oraz członków Zarządu Banku. W związku z kończącą się w 2021 r. pięcioletnią kadencją Rady Nadzorczej, Komitet dokonał i potwierdził pozytywną ocenę adekwatności członków Rady Nadzorczej przed powołaniem na nową kadencję. Komitet ocenił również adekwatność nowych kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz dokonał oceny adekwatności indywidualnej członków Rady Nadzorczej przed powołaniem w skład Komitetów. Ponadto Komitet omówił zmiany w Polityce oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A. Jednocześnie Komitet omówił Politykę powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu oraz i Politykę planowania sukcesji. Komitet zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie powyższych regulacji.

Zarząd Banku

 • 102-18
 • 102-22
 • 102-24

Zarząd Banku jest organem zarządzającym i wykonawczym, który działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu Banku oraz Regulaminu Zarządu. Od 1 stycznia 2020 r. Zarząd Banku liczy dziewięciu członków i jest to zgodnie ze statutem Banku. Członków Zarządu – prezesa i wiceprezesów powołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają po upływie kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza, działając w oparciu o „Politykę powoływania i odwoływania członków Zarządu” może w dowolnym czasie odwołać członka Zarządu lub zawiesić go w czynnościach. Prezes Zarządu i co najmniej jeszcze jeden członek Zarządu Banku, muszą posiadać wiedzę i doświadczenie, dzięki którym będą stabilnie i ostrożnie zarządzać Bankiem. Co najmniej połowę członków Zarządu Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, to znaczy, że mieszkają w Polsce na stałe, mówią po polsku i mają doświadczenie na rynku polskim.

Skład Zarządu Banku na 31.12.2021 r. wraz z podziałem odpowiedzialności funkcjonalnej poszczególnych członków

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Banku Nadzorowany obszar
Przemysław Gdański prezes Obszar Zarządzania Bankiem, Strategii i Rynków Rolnych, Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Obszar Transformacji.
Sprawuje nadzór nad Pionem Audytu Wewnętrznego, Pionem Monitoringu Zgodności, Pionem Marketingu, Komunikacji i  Zaangażowania Społecznego, Pionem Prawnym, Pionem Strategii i Analiz Rynkowych, Pionem Agrobiznesu.
Jean-Charles Aranda wiceprezes Obszar Finansów, w tym Pion Rachunkowości Finansowej, Departament Zarządzania Kapitałowego, Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich, Departament Podatkowy, Pion Zarządzania Aktywami i Pasywami, Departament Data Governance.
André Boulanger wiceprezes Obszar Bankowości CIB, w tym Pion Rynków Finansowych, Departament Klientów Strategicznych CIB, Departament Wsparcia i Rozwoju Biznesu CIB oraz Departament Usług Powierniczych.
Przemysław Furlepa wiceprezes Biuro Maklerskie, Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej, w  tym Pion Sprzedaży, Pion Bankowości Internetowej, Pion Produktów Detalicznych i Biznesowych, Departament Decyzji Kredytowych, Biuro Budżetowania i Analiz Bankowości Detalicznej, Departament Wealth Management, Departament Rozwoju Relacji z Klientem, Departament Transformacji i Rozwoju Doświadczeń Klienta.
Wojciech Kembłowski wiceprezes Obszar Ryzyka, w tym Pion Restrukturyzacji i Windykacji Przedsiębiorstw, Pion Ryzyka Klientów MŚP i Agro, Pion Ryzyka Klientów Indywidualnych i Mikroprzedsiębiorstw, Pion Ryzyka Finansowego i Kontrahenta, Pion Ryzyka Klientów CIB i Korporacyjnych, Pion Zarządzania Ryzykiem Systemowym, Pion Ryzyka Operacyjnego, Kontroli Kredytowej i Przeciwdziałania Nadużyciom.
Kazimierz Łabno wiceprezes Obszar Operacji i Wsparcia Biznesu, w tym Pion Operacji, Departament Zakupów Centralnych, Departament Nieruchomości i  Administracji, Departament Kontroli Operacyjnej.
Magdalena Nowicka wiceprezes Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa, w tym Pion Nowych Technologii, Architektury i Wsparcia IT, Pion IT dla Funkcji Centralnych, Pion Rozwoju IT Bankowości Korporacyjnej i Rynków Kapitałowych, Pion Rozwoju Systemów IT dla Klienta Detalicznego, Departament Zarządzania Portfelem Projektów i Organizacji IT, Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania, Zespół GCS (SPV).
Volodymyr Radin wiceprezes Obszar Bankowości Personal Finance (PF), w tym Pion Sprzedaży Automotive – Personal Finance, Pion Sprzedaży Consumer Finance, Departament Sprzedaży B2C, Departament Nowych Modeli Biznesowych i Innowacji PF, Pion Rozwoju Produktów i Relacji z Klientami PF, Departament Obsługi Partnerów i Bankowości Ubezpieczeniowej PF, Pion Operacji PF, Departament Planowania i Finansów PF.
Agnieszka Wolska wiceprezes *Obszar Bankowości MŚP i Korporacyjnej, w tym Pion Sieci Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej, Pion Przedsiębiorstw Międzynarodowych, Sektora Publicznego i Instytucji, Departament Decyzji Kredytowych Bankowości Korporacyjnej, Pion Rozwoju Biznesu i Organizacji, Pion Finansowania Specjalistycznego, Pion Cash Management, Pion Zarządzania Siecią Sprzedaży MŚP, Pion Rozwoju Produktów, Strategii i Decyzji Kredytowych MŚP, Departament Leasingu, Departament Finansowania Handlu, Departament Zarządzania Faktoringiem, Departament Doradztwa Transakcyjnego, Biuro Dużych Korporacji.
* W okresie 8 marca-31 sierpnia 2021 r. André Boulanger nadzorował Obszar Bankowości MŚP i Korporacyjnej – do chwili objęcia funkcji przez Agnieszkę Wolską.
 • 8 marca 2021 r. – Rada Nadzorcza Banku powołała: Przemysława Gdańskiego, Jean-Charles Aranda, André Boulanger, Przemysława Furlepę, Wojciecha Kembłowskiego, Kazimierza Łabno, Magdalenę Nowicką oraz Volodymyra Radina na członków Zarządu nowej trzyletniej kadencji, zaczynającej się po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok 2020 (tj. 24 marca 2021 r.).Jerzy Śledziewski, który nadzorował Obszar Bankowości MŚP i Korporacyjnej, nie ubiegał się o stanowisko wiceprezesa Zarządu na nową kadencję (pełnił funkcję wiceprezesa do 8 marca 2021 r.)
 • 12 maja 2021 r. – Rada Nadzorcza Banku powołała Agnieszkę Wolską na stanowisko wiceprezesa Zarządu, nadzorującego Obszar Bankowości MŚP i Korporacyjnej od 1 września 2021 r. do końca obecnej kadencji Zarządu.

Członkowie Zarządu Banku

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Ukończył Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School oraz szereg profesjonalnych i menedżerskich programów rozwojowych w m. in. Harvard Business School, London Business School, University of California, Berkeley – Haas School of Business, Ashridge – Hult International Business School i HEC. Związany jest z bankowością od ponad 25 lat. W latach 1993-1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002-2006 był dyrektorem zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA. Od maja do listopada 2006 r. – CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 r. został wiceprezesem Zarządu Banku BPH, gdzie odpowiadał za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Następnie był wiceprezesem Zarządu Pekao SA, odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. W latach 2008-2017 był członkiem zarządu i wiceprezesem mBanku, gdzie odpowiadał za Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Od listopada 2017 r. kieruje BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz pełni funkcję Territory Head  – nadzoruje spółki Grupy BNP Paribas działające w Polsce. Od wielu lat patronuje inicjatywom na rzecz propagowania różnorodności, równości płci oraz wspierania działalności  i promowania rozwoju zawodowego kobiet.

Absolwent Uniwersytetu Bordeaux we Francji, gdzie z wyróżnieniem uzyskał tytuł magistra w zakresie Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządzania. Dyplomowany Księgowy. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w KPMG w Paryżu, gdzie jako menedżer odpowiadał za obszar bankowego audytu finansowego. W latach 2004-2009 pełnił funkcje szefa misji w Centralnym Zespole Księgowości Inspekcji Generalnej BNP Paribas. Do jego zadań należało m.in. stworzenie nowego zespołu audytowego dedykowanego audytom finansowym. W 2009 r. został dyrektorem finansowym BNP Paribas El Djazaïr w Algierii, a następnie – od 2013 r. dyrektorem generalnym tego banku. Od sierpnia 2016 r. do kwietnia 2017 r. był dyrektorem wykonawczym Działu Rachunkowości Zarządczej i Zarządzania Kapitałowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. Od kwietnia 2017 r. został członkiem Zarządu, następnie wiceprezesem Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A., odpowiedzialnym za Obszar Finansów.

Ukończył z wyróżnieniem Université Libre de Bruxelles w Belgii. Karierę rozpoczął w 1986 r. w Crédit Communal de Belgique (obecnie Belfius Bank), gdzie pracował do 1989 r. Następnie został dyrektorem oddziału Banque Paribas Belgium w Brukseli, a później zastępcą dyrektora Departamentu ds. Ryzyka w Banque Paribas Belgium. W latach 1994-1998 był wiceprezesem Banque Paribas France, gdzie odpowiadał za bankowość komercyjną w podmiotach zależnych na terenie Europy. W latach 1998-2000 był dyrektorem zarządzającym Obszarem Bankowości Korporacyjnej w Banque Paribas Belgium. Po fuzji BNP i Paribas w 2000 r. został dyrektorem zarządzającym Obszarem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Od 2002 r. kontynuował karierę w BNP Paribas we Francji jako dyrektor zarządzający Obszarem Transakcji Finansowania Przejęć oraz Kredytów Strukturyzowanych w regionie Europy Kontynentalnej. W 2005 r. został dyrektorem zarządzającym Obszarem Bankowości Korporacyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej w BNP Paribas we Francji, a w 2007 r. dyrektorem Generalnego Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej. W latach 2010-2014 został dyrektorem generalnym i prezesem zarządu w BNP Paribas w Holandii. W 2014 r. został dyrektorem zarządzającym Obszarem Operacji w Bankowości Korporacyjnej w regionie Europy, a w 2015 r. dyrektorem zarządzającym Obszarem Operacji w Regionie EMEA. Od 2017 r. był prezesem zarządu BNP Paribas JSC oraz dyrektorem generalnym dla obszaru Federacji Rosyjskiej. Od listopada 2018 r. jest wiceprezesem Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzialnym za Obszar Bankowości CIB.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych na Gdańskiej Akademii Bankowej, w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestniczył w licznych szkoleniach i warsztatach managerskich w kraju i za granicą. Karierę zawodową rozpoczął w BPS Consultants Poland (Nielsen Marketing Research). Następnie w latach 1993-1994 pracował jako kierownik Zespołu Analiz w Wydawnictwie Papierów Wartościowych. W latach 1996-2002 związał się z ING Bankiem Śląskim, początkowo pracował w Departamencie Controllingu, następnie był kierownikiem Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i  kierownikiem Rynku Klienta Korporacyjnego oraz zastępcą dyrektora Departamentu Klientów Korporacyjnych. W latach 2002-2004 był dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu w Alpinus S.A. (HiMountain). W latach 2005 – 2017 związał się ponownie z ING Bankiem Śląskim S.A., początkowo był Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży Detalicznej, następnie dyrektorem Departamentu Sprzedaży Detalicznej, dyrektorem Departamentu Sprzedaży i Rozwoju Jakości. Od 2013 r. był dyrektorem zarządzającym Bankowością Detaliczną  i odpowiadał za zarządzanie relacjami z klientami, segmentami i bankowością internetową oraz zarządzanie bankowością cyfrową i segmentem przedsiębiorców. Brak udział w projektach międzynarodowych skoncentrowanych na budowaniu wartości dla klientów poprzez podejście omnikanałowe, wzrost jakości oferty usług digital oraz współpracę ze fin-techami. Od października 2017 r. jest wiceprezesem Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. i odpowiada za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Absolwent ekonomii na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył szkolenia z zakresu zarządzania, organizowane m.in. przez Harvard Business School oraz szkolenia dla kadry kierowniczej przygotowane przez Raiffeisen Bank International AG. Na początku swojej kariery zawodowej – w latach 1993-1997 związany był z CSBI w grupie Sygnity, gdzie był kierownikiem analiz w Departamencie Finansowym. Następnie pracował w Raiffeisen Bank Polska, początkowo w latach 1997-2000 jako analityk finansowy i opiekun klienta, a następnie w latach 2000-2003 jako menedżer ds. Zarządzania Ryzykiem. W latach 2003-2008 był dyrektorem Departamentu Ryzyka Kredytowego Raiffeisen Bank Polska, gdzie odpowiadał za obszar przedsiębiorstw – korporacje i średnie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe. W latach 2008-2011 był dyrektorem, a następnie dyrektorem zarządzającym Obszarem Ryzyka Kredytowego w Raiffeisen Bank Polska. Od 2011 r. związany był z BNP Paribas Bankiem Polska, gdzie został członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym Obszarem Ryzyka (Chief Risk Officer). Od maja 2015 r. jest wiceprezesem Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. i odpowiada za Obszar Ryzyka.

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek bankowość). Posiada blisko 30-letnie doświadczenie w pracy przy uniwersalnych projektach bankowych, w obszarze nearshoringu i operacji. Karierę w bankowości rozpoczął w 1990 r. w Banku BPH, z którym był związany do 2010 r. Odpowiadał m.in. za projekt połączenia Banku Przemysłowo-Handlowego z Powszechnym Bankiem Kredytowym. W 2005 r. kierował procesem podziału Banku BPH. W 2007 r. został wiceprezesem tego Banku, odpowiedzialnym za IT, operacje, usługi i integrację. W 2010 r. związał się z  Alior Bankiem, gdzie był kierownikiem Departamentu Projektów Strategicznych. W 2012 r. przerwał karierę bankową i stworzył od podstaw fabrykę opakowań z tektury falistej – TriPack Ltd. W 2013 r. został wiceprezesem zarządu spółki IT BPS, należącej do Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Następnie był dyrektorem ds. operacji i menedżerem ds. transformacji w Raiffeisen Bank Polska S.A. Od listopada 2018 r. jest wiceprezesem Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. nadzorującym Obszar Operacji i Wsparcia Biznesu.

Absolwent Ukraińskiej Akademii Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Ponadto ukończył studia marketingowe na HEC w Paryżu i studia z zakresu kierowania zarządem na Ukraińskiej Akademii Ładu Korporacyjnego. Z bankowością jest związany od ponad 15 lat. W latach 2002-2003 pracował w Bank Aval (Raiffeisen Bank Aval) jako dyrektor Departamentu Consumer Finance. W latach 2003-2007 był dyrektorem Linii Biznesowej Bankowości Detalicznej w Uniwersalnym Banku Rozwoju i Partnerstwa (Grupa Foxtrot), a następnie w latach 2007-2008 zastępcą dyrektora Linii Biznesowej Bankowości Detalicznej i dyrektora ds. Zarządzania Produktami w Kreditprombank. W 2008 r. dołączył do Grupy BNP Paribas jako dyrektor ds. sprzedaży i marketingu oraz zastępca dyrektora linii biznesowej Personal Finance w Ukrsibbank (Grupa BNP Paribas). W 2014 r. został dyrektorem linii biznesowej Personal Finance i członkiem zarządu Ukrsibbank, a następnie wiceprezesem zarządu. Podczas ponad 15 lat pracy zawodowej w instytucjach finansowych, brał udział w licznych projektach dotyczących tworzenia, transformacji lub kompleksowej modernizacji operacji bankowości detalicznej: kredyty konsumenckie, karty kredytowe, finansowanie pojazdów, kredyty hipoteczne, płatności, produkty oszczędnościowe, windykacja, centrum telefoniczne. Wykształcenie w dziedzinie finansów stanowiło podstawę zdobytych wysokich umiejętności w wielu obszarach bankowości, takich jak sprzedaż i marketing, planowanie finansowe i budżetowanie, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i kredytowym, analiza rynku, zarządzanie satysfakcją klienta. Od października 2019 r. jest wiceprezesem Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. nadzorującym Obszar Bankowości Personal Finance.

Absolwentka Wydziału Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studiów MBA na Politechnice Warszawskiej. Ukończyła również podyplomowe studia zarządzania i „Informatyka w biznesie” w Szkole Głównej Handlowej. Przez 20 lat związana była z Grupą ING. Karierę zaczynała w ING Barings w 1997 r. Następnie pracowała w Pionie IT ING Banku Śląskiego. Była dyrektorem Departamentu Wsparcia Informatycznego. W latach  2006 – 2016 była prezesem zarządu ING Services Polska. Budowała  wówczas ING Tech Poland, centrum technologiczne Grupy ING, dostarczające usługi IT, w tym cyberbezpieczeństwa i rozwiązań chmurowych, dla klientów w ponad 20 krajach. W 2017 r. związała się z Nordea, gdzie pracowała na stanowisku Head of IT Poland. Brała udział m.in. w tworzeniu Nordea Horizon Center – nowoczesnego ośrodka monitorowania i operacji IT. Następnie, jako Global Head of Technology Sourcing odpowiadała za realizację strategii w zakresie wykorzystania globalnych centrów usług informatycznych. Od stycznia 2021 r. jest wiceprezesem Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. i nadzoruje Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa. Magdalena Nowicka aktywnie działa w projektach wspierających rozwój kobiet w świecie nowych technologii. Jest mentorką programu „Technologia w spódnicy”.

Absolwentka finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ma ponad 17-letnie doświadczenie w międzynarodowych bankach giełdowych. Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 r. w Banku BPH w Departamencie Finansowania Strukturalnego. W 2006 r. została zastępcą dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego. W 2007 r. związała się z Bankiem Pekao, gdzie została zastępcą dyrektora Biura ds. Kompleksowych Rozwiązań dla Przedsiębiorstw, zaś w 2010 r. szefową Biura TMT. W 2014 r. została dyrektorem Departamentu Dużych Przedsiębiorstw w Santander Bank Polska, następnie w 2016 r. została w dyrektorem Obszaru Bankowości Korporacyjnej, dołączając tym samym do grona kilkunastu menedżerów najwyższego szczebla w Santander Bank Polska, tworzących zespół zarządzający operacjami w Polsce. W 2018 r. została dyrektorem Obszaru Bankowości Biznesowej i Bankowości Korporacyjnej w Santander Bank Polska. W trakcie swojej kariery uczestniczyła w licznych kursach z zakresu finansów, zarządzania i przywództwa. Od września 2021  r. jest wiceprezesem Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. i nadzoruje Obszar Bankowości MŚP i Korporacyjnej.

Zasady działania Zarządu

Zarząd  zajmuje się wszystkimi sprawami Banku, których nie zastrzega prawo i które nie należą do kompetencji innych organów Banku. Szczegółowy opis działania, w tym zakres kompetencji Zarządu znajduje się w § 22 ust. 2 statutu Banku oraz Regulaminie Zarządu Banku.

Lista najważniejszych spraw, którymi zajmuje się Zarząd:

 1. Przygotowuje projekt strategii rozwoju Banku i przedstawia go radzie nadzorczej do zatwierdzenia.
 2. Przygotowuje plan finansowy i przyjmuje sprawozdania z jego realizacji.
 3. Przyjmuje sprawozdania z działalności Banku, sprawozdania finansowe Banku oraz sprawozdania z działalności i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej.
 4. Określa politykę kadrową, szczególnie zasady wynagradzania, strukturę i profil zatrudnienia, zasady polityki socjalnej.
 5. Określa politykę produktową Banku.
 6. Ustala strukturę organizacyjną Banku.
 7. Tworzy i znosi komitety Banku oraz określa ich właściwości.
 8. Ustanawia prokurentów.
 9. Określa obszary zarządzania, nadzorowane przez poszczególnych członków zarządu.
 10. Ustala zasady funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego.
 11. Podejmuje decyzje w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 10 000 000 (dziesięć milionów) zł, ale wyższa niż 5 000 000 (pięć milionów) zł, zastrzega się jednak, że uchwała Zarządu nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.
 12. Podejmuje decyzje o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem, którego łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych.

Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz. Statut Banku określa w jaki sposób Zarząd reprezentuje Bank. Zgodnie § 26 statutu Banku oświadczenia woli w imieniu Banku mogą składać:

 • dwaj członkowie zarządu, którzy działają łącznie lub jeden członek Zarządu, który działa łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem, działającym w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
 • prokurenci, którzy działają w granicach swoich uprawnień. Uprawnienia te wynikają z przepisów o prokurze. W przypadku ustanowienia prokury łącznej dwaj prokurenci działający łącznie.

Do składania oświadczenia woli w imieniu Banku mogą zostać ustanowieni także pełnomocnicy działających samodzielnie lub z drugą upoważnioną osobą (pełnomocnikiem, prokurentem lub członkiem Zarządu Banku) w granicach udzielonych im pełnomocnictw.

Statut Banku nie przyznał Zarządowi żadnych szczególnych uprawnień w zakresie emisji lub wykupu akcji. Jednak 31 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku warunkowo upoważniło Zarząd do nabywania przez Bank akcji własnych spółki od osób objętych programem motywacyjnym. NWZ zgodziło się, aby Zarząd utworzył  kapitał rezerwowy, który przeznaczy w całości na nabycie akcji własnych. Decyzja NWZ weszła w życie po uzyskaniu zgody KNF na powyższe działania.

Decyzje Zarządu mają formę uchwał i zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zawsze wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Członkowie Zarządu mogą zebrać się na posiedzenie Zarządu w jednym miejscu lub komunikować się przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 posiedzenia Zarządu w 2021 r. odbywały się w modelu hybrydowym. W 2021 r. odbyły się 72 posiedzenia Zarządu Banku, w tym 17 w trybie pisemnym. Członkowie Zarządu podjęli 155 uchwał.

Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Imienne dane dotyczące wynagrodzeń wypłaconych w danym roku dla poszczególnych członków Zarządu przedstawiają się następująco:

tys. zł Data pełnienia funkcji Wynagr.
zasadnicze
Wynagr. zmienne wypłacone
w roku
Odkup akcji fantom Wydane akcje2 Dodatkowe świadczenia Razem
Imię i nazwisko od do
Przemysław Gdański 01.01.2021 31.12.2021 2 132 886 81 345 147 3 591
Jean-Charles Aranda 01.01.2021 31.12.2021 985 294 36 171 260 1 746
André Boulanger 01.01.2021 31.12.2021 1 068 242 6 176 129 1 621
Przemysław Furlepa 01.01.2021 31.12.2021 1 080 286 36 206 214 1 822
Wojciech Kembłowski 01.01.2021 31.12.2021 1 045 392 76 236 107 1 856
Kazimierz Łabno 01.01.2021 31.12.2021 890 128 117 106 1 241
Magdalena Nowicka 01.01.2021 31.12.2021 960 83 1 043
Volodymyr Radin 01.01.2021 31.12.2021 682 88 28 647 1 445
Jerzy Śledziewski3 01.01.2021 24.03.2021 852 336 61 234 4764 1 959
Agnieszka Wolska 01.09.2021 31.12.2021 340 80 420
Razem 10 034 2 652 296 1 513 2 249 16 744
1 Wynagrodzenie i świadczenia wypłacone członkom Zarządu za okres pełnienia funkcji w Zarządzie.
2 Wartość wydanych akcji zgodna z wyceną z raportu aktuarialnego.
3 Podano wynagrodzenia do dnia rozwiązania stosunku pracy.
4 Zawiera wypłacone już z tytułu rozwiązania umowy o pracę odprawy oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

tys. zł Data pełnienia funkcji Wynagr.
zasadnicze
Wynagr. zmienne wypłacone
w roku
Odkup akcji fantom Dodatkowe świadczenia Razem
Imię i nazwisko od do
Przemysław Gdański 01.01.2020 31.12.2020 2 020 592 467 135 3 214
Jean-Charles Aranda 01.01.2020 31.12.2020 902 376 155 250 1 683
André Boulanger 01.01.2020 31.12.2020 1 022 263 40 126 1 451
Przemysław Furlepa 01.01.2020 31.12.2020 1 067 339 191 294 1 891
Wojciech Kembłowski 01.01.2020 31.12.2020 1 020 538 297 111 1 966
Kazimierz Łabno 01.01.2020 31.12.2020 830 171 94 1 095
Jaromir Pelczarski 01.01.2020 31.12.2020 1 037 441 227 107 1 812
Volodymyr Radin 01.01.2020 31.12.2020 679 50 590 1 319
Jerzy Śledziewski 01.01.2020 31.12.2020 1 135 425 260 113 1 933
Razem 9 712 3 195 1 637 1 820 16 364
1 Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu za okres pełnienia funkcji w Zarządzie.

Członkowie Zarządu zawarli z BNP Paribas Bank Polska S.A. umowy o pracę na czas nieokreślony. Warunki umów przygotowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Członkowie Zarządu podpisali ponadto umowy o zakazie działalności konkurencyjnej w trakcie stosunku pracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. Dodatkowo, 2 członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji przez 9 miesięcy po ustaniu stosunku pracy. Członkowie Zarządu Banku nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zgodnie z zawartymi indywidualnymi umowami o pracę członkowie Zarządu mają prawo do ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej oraz premii rekompensacyjnych. Ponadto do świadczeń dodatkowych przysługujących członkom Zarządu (na podstawie indywidualnych umów o pracę) należą m.in.:

 • dodatek mieszkaniowy określony w umowie o pracę,
 • pokrycie lub zwrot kosztów poniesionych w związku z delegowaniem do pracy w Polsce,
 • pokrycie kosztów podróży prywatnych do kraju delegującego dla członka Zarządu i członków rodziny mieszkających w Polsce (w określonej częstotliwości),
 • pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do szkół w Polsce,
 • jednorazowy dodatek związany ze zmianą miejsca pracy.

BNP Paribas Bank Polska S.A. nie posiada w stosunku do byłych osób zarządzających i nadzorujących żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze.

Imienne dane dotyczące wynagrodzeń wypłaconych w danym roku dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej zaprezentowano w poniższych tabelach:

tys. zł Data pełnienia funkcji Wynagrodzenie
z tytułu prac
w Radzie Nadzorczej1
Z tytułu wcześniejszego zasiadania w Zarządzie
Imię i nazwisko od do Wynagrodzenie zmienne Odkup akcji fantomowych
Lucyna Stańczak-Wuczyńska 01.01.2021 31.12.2021 365
Józef Wancer 01.01.2021 30.06.2021 350
Jean-Paul Sabet 01.01.2021 31.12.2021 21
Francois Benaroya 01.01.2021 31.12.2021 34 26
Jarosław Bauc 01.01.2021 31.12.2021 190
Małgorzata Chruściak 01.07.2021 31.12.2021 73
Géraldine Conti 01.07.2021 31.12.2021
Stefaan Decraene 01.01.2021 31.12.2021
Magdalena Dziewguć 01.01.2021 31.12.2021 153
Sofia Merlo 01.01.2021 24.03.2021
Vincent Metz 01.01.2021 31.12.2021
Piotr Mietkowski 01.01.2021 31.12.2021
Khatleen Pauwels 01.07.2021 31.12.2021
Stéphane Vermeire 01.01.2021 31.05.2021
Mariusz Warych 01.01.2021 31.12.2021 305
Razem 1 457 34 26
1 Dotyczy tylko wynagrodzenia z tytułu prac w Radzie Nadzorczej.

tys. zł Data pełnienia funkcji Wynagrodzenie
z tytułu prac
w Radzie Nadzorczej1
Z tytułu wcześniejszego zasiadania w Zarządzie
Imię i nazwisko od do Wynagrodzenie
zmienne
Odkup akcji fantomowych
Józef Wancer 01.01.2020 31.12.2020 600
Jarosław Bauc 01.01.2020 31.12.2020 180
Jean-Paul Sabet 01.01.2020 31.12.2020
Francois Benaroya 01.01.2020 31.12.2020 154 90
Stefaan Decraene 01.01.2020 31.12.2020
Magdalena Dziewguć 01.01.2020 31.12.2020 150
Michel Falvert 01.01.2020 19.03.2020
Sofia Merlo 01.01.2020 31.12.2020
Vincent Metz 29.06.2020 31.12.2020
Piotr Mietkowski 01.01.2020 31.12.2020
Monika Nachyła 01.01.2020 30.11.2020 150
Lucyna Stańczak-Wuczyńska 01.12.2020 31.12.2020
Stéphane Vermeire 01.01.2020 31.12.2020
Mariusz Warych 01.01.2020 31.12.2020 300
Razem     1 380 154 90
1 Dotyczy tylko wynagrodzenia z tytułu prac w Radzie Nadzorczej.

Informacje o wynagrodzeniu członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku znajdują się również w nocie 52 Transakcje z podmiotami powiązanymi w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

24 sierpnia 2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę, w wyniku której członkowi Rady Nadzorczej, który jest jednocześnie zatrudniony w jakimkolwiek podmiocie w Grupie BNP Paribas SA lub w jakimkolwiek podmiocie zależnym od jakiegokolwiek podmiotu wchodzącego w skład Grupy BNP Paribas SA, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wyniki wyszukiwania