Raport Zintegrowany 2021

Bankowość Korporacyjna

Segmentacja

Obszar Bankowości Korporacyjnej w 2021 r. kierował swoją ofertę do dużych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego o rocznych przychodach netto ze sprzedaży równych lub większych niż 60 mln zł lub do przedsiębiorstw, w przypadku których zaangażowanie kredytowe Banku wobec Klienta jest większe lub równe 18 mln zł, a także do podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.

Klienci Bankowości Korporacyjnej dzielą się na 4 podstawowe grupy:

 • polskie korporacje o rocznych przychodach netto ze sprzedaży powyżej 60 mln zł lub o zaangażowaniu kredytowym większym bądź równym 18 mln zł (lub w przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w rolnictwie o zaangażowaniu kredytowym większym bądź równym 40 mln zł),
 • Klienci międzynarodowi (spółki należące do międzynarodowych grup kapitałowych),
 • największe polskie korporacje (o przychodach netto ze sprzedaży powyżej 150 mln euro, notowane na giełdzie oraz z potencjałem w zakresie usług bankowości inwestycyjnej),
 • podmioty sektora publicznego oraz instytucje finansowe.

W ramach powyższych grup funkcjonują podsegmenty Klientów z obszaru Agro i non-Agro.

Kanały dystrybucji

Obszar Bankowości Korporacyjnej prowadzi działalność w oparciu o stabilne relacje z Klientami, a szczególny nacisk położony jest na wysoki standard i jakość świadczonych usług, profesjonalizm, wyspecjalizowane kompetencje pracowników sieci sprzedaży oraz specjalistów produktowych.

Sieć sprzedaży dla obszaru Bankowości Korporacyjnej w 2021 r. tworzyło 6 Regionów Bankowości Korporacyjnej zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Lublinie. W ramach Regionów funkcjonowało 30 Centrów i Biur Bankowości Korporacyjnej rozmieszczonych w największych ośrodkach biznesowych w Polsce, zapewniając w ten sposób szeroki zasięg geograficzny i sektorowy. W ramach tych placówek doradcy Klienta obsługują Klientów korporacyjnych lokalnie. W II półroczu 2021 r. w celu dalszego doskonalenia jakości obsługi i jeszcze lepszego dopasowania oferowanych usług w zależności od specyfiki Klientów wprowadzona została specjalizacja poszczególnych Centrów i Biur Bankowości Korporacyjnej na centra dedykowane do obsługi Klientów krajowych lub Klientów międzynarodowych.

W IV kwartale 2021 r. Bank przeprowadził strategiczny przegląd struktury organizacyjnej w Obszarze Bankowości Korporacyjnej, w wyniku którego od 1 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • dotychczasowe 6 Regionów Bankowości Korporacyjnej zostało skonsolidowane do 3 Regionów,
 • utworzony został Pion Klientów Strategicznych, w skład którego włączeni zostali Klienci międzynarodowi, największe polskie korporacje, instytucje finansowe oraz wybrane podmioty sektora publicznego.

Zmiany te mają na celu z jednej strony lepsze zaadresowanie potrzeb i specyfiki danego segmentu Klientów oraz lepsze wykorzystanie synergii pomiędzy Klientami MŚP oraz średniej wielkości Klientami korporacyjnymi (MID CAP), a z drugiej strony uproszczenie wewnętrznej struktury organizacyjnej.

Obsługa posprzedażowa Klientów segmentu Bankowości Korporacyjnej jest świadczona poprzez dedykowane Biuro Obsługi Klientów Korporacyjnych. Dostęp do produktów i usług oferowany jest za pomocą nowoczesnych systemów bankowości internetowej i mobilnej. Dodatkowo w 2021 r. w ramach zapewnienia najwyższego poziomu obsługi posprzedażowej dla strategicznych Klientów Bankowości Korporacyjnej została powołana nowa centralna jednostka – Biuro Obsługi Klientów Premium.

Główne osiągnięcia w roku 2021

 • Wzrost wyniku z działalności bankowej +5,9% r/r pomimo dynamicznych zmian w otoczeniu i utrzymującej się pandemii COVID-19
 • Wzrost przychodów z cash management (+8,6% r/r)
 • Dynamiczny wzrost przychodów z produktów rynków finansowych (+16,6% r/r)
 • Znaczący wzrost wartości portfela kredytów i pożyczek netto segmentu Bankowości Korporacyjnej (+12,1% r/r)
 • Działalność biznesowa i operacyjna z szerokim wykorzystaniem bezpiecznej formuły pracy zdalnej, kanałów bankowości internetowej i mobilnej oraz narzędzi zdalnej obsługi Klientów
 • Popularyzacja wykorzystania podpisów elektronicznych do procesów wewnętrznych jak i interakcji z Klientami
 • Wyraźna poprawa satysfakcji Klientów i oceny Banku mierzona za pomocą wskaźnika Net Promoter Score (+12 r/r)
 • Dalsze udoskonalanie procesów obsługi Klientów w Biurze Obsługi Klientów Korporacyjnych – centrum wsparcia i obsługi posprzedażowej klientów:
  • wdrożono wskaźnik FCR (First Contact Resolution) dla zleceń mailowych i połączeń telefonicznych
  • wprowadzono mechanizm informowania klientów o czasie realizacji obsługiwanych zleceń oraz osobie realizującej zlecenie
  • wdrożono badanie transakcyjne dla zrealizowanych zleceń mailowych (możliwość oceny NPS każdego zrealizowanego zlecenia)
  • wprowadzono standard odpowiedzi do Klientów
  • wprowadzono zakładanie zleceń w imieniu Klienta w trakcie połączenia telefonicznego, jeżeli sprawa nie może zostać załatwiona w rozmowie telefonicznej
  • wdrożono możliwość nadawania/zmiany PIN-u przez Klientów (PIN na IVR)
 • W II półroczu wprowadzono specjalizację w obsłudze Klientów krajowych oraz Klientów międzynarodowych w Centrach i Biurach Bankowości Korporacyjnej mającą na celu zapewnienie wzrostu jakości obsługi Klientów, jak również wykorzystanie standardów Grupy BNP Paribas przy obsłudze Klientów międzynarodowych
 • Dalszy rozwój systemu GOonline Biznes, w szczególności:
  • udostępnienie modułu Rachunki m.in. w zakresie listy rachunków, historii rachunków (w tym zarządzania widokiem listy), zarządzania rachunkami (nadawanie nazw, sortowanie itp.)
  • udostępnienie Klientom nowych modułów Inkasa Eksportowego oraz Importowego
  • rozbudowa modułu Kredyty (m.in. w zakresie wydruku harmonogramów oraz prezentacji Subwencji PFR)
  • udostepnienie Klientom nowej strony logowania
  • ujednolicenie nazw kanałów w ramach ekosystemu GO Biznes dla klientów firmowych: GOconnect Biznes – rozwiązania H2H, GOmobile Biznes – bankowość mobilna, GOonline Biznes – bankowość internetowa
  • rozwój modułu samoobsługi Klientów w GOonline Biznes: dodanie nowych typów dyspozycji oraz automatyzacja procesów po stronie Banku jak np. w pełni cyfrowy natychmiastowy proces otwierania rachunków pomocniczych
 • Wdrożenie w pełni cyfrowych i zautomatyzowanych procesów wnioskowania, obsługi i umorzeń subwencji finansowych przyznanych Klientom w Ramach Programów Tarcz Finansowych PFR 1.0 oraz 2.0
 • Poszerzenie cyfrowego onboardingu klienta bez konieczności użycia dokumentacji papierowej o rachunki dla nierezydentów

Oferta produktowa

Bank zapewnia Klientom korporacyjnym pełny katalog produktów w obszarze finansowania i bankowości transakcyjnej, korzystając z doświadczeń i „know how” Grupy BNP Paribas.

 • cash management,
 • lokowanie nadwyżek,
 • finansowanie,
 • obsługę i finansowanie handlu,
 • bankowość internetową i  mobilną,
 • strukturyzowane finansowanie spółek o średniej kapitalizacji,
 • finansowanie nieruchomości,
 • usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej,
 • produkty rynków finansowych,
 • faktoring oferowany we współpracy z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.,
 • usługi leasingowe oferowane we współpracy z BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.,
 • obsługę jednostek sektora publicznego i instytucji

 

W II półroczu 2021 r. w ramach oferty kredytowej został udostępniony Klientom nowy produkt – kredyt w rachunku bieżącym z maksymalną stopą bazową (MSB) odpowiadający na wzrostowy trend stóp procentowych.

W trosce o środowisko i w ramach realizacji polityki zrównoważonego rozwoju Bank w 2021 r. poszerzył ofertę dla Klientów w ramach zielonego i zrównoważonego finansowania (fotowoltaika i projekty OZE, kredyty inwestycyjne Zielona Energia oraz UNIA+, kredyty technologiczne, program EKO-FIRMA z zyskiem, leasing instalacji fotowoltaicznych, kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem, tzw. Sustainability Linked Loan – SLL).

Rozwój działalności linii biznesowej w 2021 r.

Rok 2021 w Bankowości Korporacyjnej był okresem intensywnych działań nakierowanych na dalsze zwiększanie skali prowadzonej działalności i umacnianie pozycji rynkowej. Było to szczególnie istotne po 2020 r., kiedy to wybuch pandemii COVID-19 i ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze przełożyło się na spadek aktywności biznesowej Klientów i wyników Banku.

W 2021 r. w warunkach trudnego otoczenia gospodarczego związanego z utrzymującą się pandemią COVID-19 Bank kontynuował wsparcie Klientów Bankowości Korporacyjnej w ramach rządowych programów pomocowych skierowanych do polskich przedsiębiorstw:

oferująca bezzwrotne subwencje dla branż szczególnie dotkniętych drugą falą pandemii COVID-19, wartość programu to 13 mld zł. W pierwszym kwartale 2021 r. Bank udostępnił Klientom w pełni cyfrową możliwość aplikowania oraz otrzymania subwencji,

oferująca bezzwrotne subwencje do 75%, wartość programu 100 mld zł. W II kwartale 2021 r. Bank udostępnił klientom w pełni cyfrowy proces rozliczania oraz umarzania otrzymanych subwencji, Bank będzie obsługiwał proces spłaty nieumorzonej części subwencji przez kolejne 24 miesiące do końca okresu rozliczenia.

Tradycyjnie jak w latach poprzednich również w 2021 r. Bank kontynuował organizowanie konferencji informacyjno-edukacyjno-biznesowych w ramach cyklu pod nazwą Program Handlu Zagranicznego (PHZ). Głównym motywem przewodnim PHZ jest dzielenie się wiedzą o rynkach zagranicznych, ich specyfice oraz wsparcie polskich przedsiębiorców i pokazywanie pozytywnych przykładów ekspansji zagranicznej na nowe rynki. Konferencje w ramach PHZ w 2021 r. dotyczyły tematyki „Ekspansja na rynki zagraniczne poprzez E-COMMERCE”. Ze względu na trwające obostrzenia w związku z trwającą pandemią konferencje zostały przeprowadzone w formule webinariów i spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem Klientów.

W 2021 r. przyjęta strategia wzrostu biznesu opierała się na:

 • akwizycji i aktywacji nowych Klientów,
 • rozwoju transakcyjności Klientów i zwiększaniu liczby produktów wykorzystywanych przez Klientów (cross-sell poszczególnych linii produktowych),
 • rozwoju akcji kredytowej,

 

 • pozyskiwaniu i obsłudze przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodową,
 • budowie pozycji czołowego Banku w obsłudze handlu zagranicznego i finansowania specjalistycznego (trade finance / specialized finance, global trade solutions).

Powyższe działania przyniosły bardzo dobre wyniki sprzedażowe w tym m.in.:

 • pozyskano 905 nowych Klientów tj. +4% r/r,
 • nowa sprzedaż limitów kredytów wyniosła blisko 10,8 mld zł, tj. +20% r/r,

 

 • wolumen portfela depozytowego Klientów zwiększył się o 8,6 mld zł, tj. +37,2% osiągając na koniec grudnia 2021 r. wartość 31,6 mld zł.

Podjęte działania przełożyły się na wzrost wyniku z działalności bankowej +5,9% r/r.

W ramach działań Bankowości Korporacyjnej w obszarze zrównoważonego finansowania Bank zawarł kilka istotnych umów kredytowych. W lipcu Bank podpisał jedną z pierwszych w europejskiej branży logistycznej umów kredytowych, powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Linked Loan – SLL). Był to 5-letni kredyt konsorcjalny na kwotę 225 mln EUR dla operatora logistycznego – Grupy Raben, w której to transakcji Bank pełni rolę Koordynatora ds. Zrównoważonego Rozwoju. Bank sfinansował również portfel elektrowni słonecznych spółki R.Power, największego polskiego dewelopera projektów fotowoltaicznych.

W 2021 r. Bank kontynuował także prace związane ze zwiększaniem skali digitalizacji i automatyzacji procesów, w ramach których m.in.:

 • sukcesywnie rozwijany był system bankowości internetowej GOonline Biznes – wdrażano lub rozbudowywano kolejne nowe funkcjonalności i moduły (moduł Rachunki, moduł Inkasa Eksportowego oraz Importowego, moduł Kredyty) oraz udostępniono nową stronę logowania do systemu,
 • wprowadzano nowe rozwiązania samoobsługowe dla Klientów w ramach GOonline Biznes: udostępniono nowe typy dyspozycji, wdrożono automatyczny procesu otwierania rachunków pomocniczych,
 • rozszerzono zakres działania zdalnego procesu onboardingu Klientów opartego na podpisie elektronicznym. Nie wymaga on fizycznego spotkania z pracownikiem Banku oraz korzystania z dokumentów w wersji papierowej. Procesem tym zostali objęci również Klienci nierezydenci,
 • usprawniono proces okresowej recertyfikacji KYC poprzez udostępnienie Klientom elektronicznego eWniosku Recertyfikacyjnego obsługującego ten proces.

Gwarancje bankowe i akredytywy

W zakresie gwarancji oraz akredytyw Bank oferuje szybką i kompleksową obsługę w oparciu o dedykowane rozwiązania informatyczne.

W 2021 r. Bank na zlecenia Klientów Obszaru Bankowości Korporacyjnej:

 • wystawił 5 103 gwarancje bankowe na łączną kwotę 3 952 mln zł,
 • otworzył 1 290 akredytyw importowych na łączną kwotę 1 031,2 mln zł oraz obsłużył 417 akredytyw eksportowych o łącznej wartości 718,9 mln zł wystawionych przez banki trzecie na rzecz tych Klientów.

 

Wolumeny komercyjne

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. depozyty Klientów Bankowości Korporacyjnej wyniosły 31 597 965 tys. zł i były o   8 562 766 tys. zł, tj. o 37,2% wyższe niż na koniec 2020 r. W strukturze portfela zmniejszył się udział rachunków bieżących (o 6,9 p.p., do 86,3%), przy jednoczesnym wzroście udziału depozytów terminowych (o 5,4 p.p., do 11,7%) oraz rachunków oszczędnościowych (o 1,4 p.p. do 2,0%).

Wartość portfela kredytów i pożyczek netto segmentu Bankowości Korporacyjnej w ujęciu skonsolidowanym wyniosła na 31 grudnia 2021 r. 24 655 759 tys. zł, tj. o 12,1% powyżej stanu na koniec 2020 r. Wzrost dotyczył przede wszystkim kredytów w rachunku bieżącym (najwyższa dynamika 28,4%), kredytów inwestycyjnych oraz leasingu.

Depozyty i Kredyty Bankowości Korporacyjnej*

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 zmiana r/r
tys. zł
zmiana r/r
%
Rachunki bieżące 27 269 707 21 473 020 5 796 687 27,0%
Rachunki oszczędnościowe 14 545 437 14 108 3227,5%
Depozyty terminowe 3 692 061 1 437 117 2 254 945 156,9%
Lokaty overnight 621 652 124 625 497 027 398,8%
Rachunki i depozyty 31 597 965 23 035 199 8 562 766 37,2%
Kredyty inwestycyjne 14 871 172 13 691 947 1 179 225 8,6%
Kredyty w rachunku bieżącym 7 672 517 5 977 687 1 694 830 28,4%
Należności leasingowe 2 071 598 1 984 999 86 598 4,4%
Faktoring 38 796 334 945 (296 149) (88,4%)
Inne kredyty 1 677 1 417 260 18,3%
Kredyty i pożyczki (netto) 24 655 759 21 990 996 2 664 764 12,1%

Wynik brutto segmentu Bankowości Korporacyjnej

Segment Bankowości Korporacyjnej w 2021 r. wypracował zysk brutto w wysokości 607 691 tys. zł (wobec 542 412 tys. zł w 2020 r., wzrost o 12,0%). Było to możliwe dzięki wyższemu wynikowi z działalności bankowej, niższym kosztom ryzyka oraz niższemu podatkowi od instytucji finansowych.

Wynik z działalności bankowej Bankowości Korporacyjnej wyniósł 1 157 209 tys. zł i był wyższy o 64 655 tys. zł, tj. o 5,9% w porównaniu do 2020 r. Było to możliwe dzięki poprawie wyniku z tytułu prowizji oraz wyniku na działalności handlowej w efekcie m.in. zmian polityki cenowej oraz większej aktywności klientów, zwłaszcza w II połowie 2021 r. Wynik z działalności bankowej segmentu stanowił w 2021 r. 24,1% wyniku z działalności bankowej Grupy.

Wynik brutto segmentu Bankowości Korporacyjnej*

tys. zł 12 miesięcy
do 31.12.2021
12 miesięcy
do 31.12.2020
zmiana r/r
tys. zł
zmiana r/r
%
Wynik z tytułu odsetek 557 923 569 678 (11 755) (2,1%)
Wynik z tytułu prowizji 320 643 285 997 34 646 12,1%
Wynik z działalności handlowej i pozostałej 278 643 236 879 41 764 17,6%
Wynik z działalności bankowej 1 157 209 1 092 555 64 655 5,9%
Wynik odpisów z z tytułu utraty wartości (79 021) (68 331) (10 690) 15,6%
Koszty działania i amortyzacja (267 819) (261 585) (6 233) 2,4%
Alokacja kosztów (119 088) (124 395) 5 307 (4,3%)
Wynik na działalności operacyjnej 691 282 638 244 53 038 8,3%
Podatek od instytucji finansowych (83 591) (95 832) 12 242 (12,8%)
Wynik brutto segmentu 607 691 542 412 65 280 12,0%

Wyniki wyszukiwania