Raport Zintegrowany 2021

Program Transformacji Banku

Dotychczasowy program transformacji Banku wpisywał się w strategię Fast Forward, ale opierał się na klasycznym modelu zarządzania projektami. W lipcu 2020 r. Zarząd Banku podjął decyzję o rozpoczęciu transformacji zwinnej (Agile@Scale). Dzięki wdrożeniu podejścia Agile’owego Bank chce osiągnąć następujące cele:

 • Szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby Klientów i warunki na rynku.
 • Dostarczanie innowacyjnych, wysokiej jakości produktów i usług, za którymi stoją potrzeby Klientów.
 • Zaangażowanie pracowników, zadbanie o ich rozwój oraz przyciągnięcie i utrzymanie talentów dzięki nowej kulturze organizacyjnej.

W kolejnym horyzoncie strategicznym (2022-2025) Bank będzie realizował swoje cele w modelu operacyjnym Agile@Scale. Wśród głównych priorytetów liderów i zespołów transformacyjnych są inicjatywy strategiczne mające na celu transformację modelu dystrybucji, rozwijanie ekosystemu, aby stać się głównym bankiem dla innowacyjnych firm w Polsce.

Transformacja Agile@Scale obejmuje część organizacji odpowiedzialną za wytwarzanie i dostarczanie produktów (biznes, IT, funkcje wspierające). Cały Bank jest objęty zmianą kulturową poprzez wdrożenie wspólnego zestawu wartości i zasad.

Agile@Scale – nowy model operacyjny

Od stycznia 2022 r. w nowym modelu operacyjnym Agile@Scale rozpoczęło pracę ok. 1,3 tys. osób.

Wdrożenie Agile@Scale wymagało znacznego przekształcenia struktury organizacyjnej, w której wyodrębniono nowe jednostki organizacyjne Banku: 14 Tribe’ów, 46 Produktów, 54 Chaptery.

Najważniejsze osiągnięcia 2021 oraz priorytety Tribe’ów na rok 2022

OBSZAR TRIBE OSIĄGNIĘCIA 2021 / PRIORYTETY 2022

Dla

Klientów

Indywidualnych

 

Wielokanałowość dla Klienta Detalicznego

 

2021 –  główne rezultaty obszaru

 • MojeID/profil zaufany: potwierdzenie tożsamości przez GOmobile/GOonline – nasi Klienci w 2021 dokonali 400 tys. autoryzacji profilem zaufanym.
 • Dostępność wszystkich programów e-administracji w GOonline (ponad 160 tys. wniosków o świadczenie 500+ i 300+).
 • Nowe zdalne procesy posprzedażowe: możliwość złożenia dyspozycji posprzedażowych, wygenerowanie zaświadczeń, aktualizacja danych Klienta, zarządzanie udzielonymi pełnomocnictwami.
 • Uniwersalny mechanizm e-podpisywania dokumentów w GOmobile/ GOonline.
 • Możliwość dodania w GOonline kont z innych banków.

2022 – priorytety

 • Wdrożenie płatności natychmiastowych 24/7 oraz BLIK P2P.
 • Kolejne zdigitalizowane i pozbawione papieru procesy w oddziałach.
 • Jednakowa jakość obsługi Klienta we wszystkich kanałach: obsługa Klienta na bazie scentralizowanej pełnej historii relacji i komunikacji, jedna metoda uwierzytelniania mobilnego, spersonalizowana i zsynchronizowana komunikacja.
 • Pełny home banking dla Klientów segmentu premium – cyfrowa samoobsługa wspierana przez zdalne doradztwo w ramach wirtualnego oddziału.
 • Nowy ekosystem wielokanałowej komunikacji z Klientami: chat, video chat, email, telefony, w tym wsparcie chat i voice botów.

Dla

Klientów

Indywidualnych

Finansowanie Klientów Indywidualnych

2021 – główne rezultaty obszaru

 • Wdrożenie kredytu „Czyste Powietrze”, leasingu „Mój Elektryk” oraz zielonego kredytu gotówkowego, przyczyniających się do transformacji energetycznej.
 • Proces e-commerce z szerokim wykorzystaniem możliwości ofertowanych przez rozwiązania open banking: KYC (poznaj swojego klienta), przeciwdziałanie oszustwom, wstępne uzupełnianie danych, potwierdzanie dochodów i obliczanie zdolności kredytowej – ponad 14,7 tys. przeprocesowanych wniosków w oparciu o open banking.
 • Wprowadzenie na rynek nowego produktu wspierającego koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) – wynajem długoterminowy telefonów.
 • Digitalizacja: dalsze wdrażanie chatbota, uproszczenie wniosku o kartę kredytową i kredyt gotówkowy, nowy proces zwiększania limitu kredytowego i płatności on-line.
 • Wprowadzenie wirtualnej karty kredytowej.

2022 – priorytety

 • Dalsza digitalizacja procesów kredytowych i procesów posprzedażowych.
 • Wykorzystanie rozwiązań opartych o możliwości open banking do procesu sprzedaży kredytów gotówkowych i kart kredytowych.
 • Dalszy rozwój oferty „zielonych” kredytów wspierających transformację energetyczną.

Dla

Klientów

Indywidualnych

Inwestycje
i
Oszczędności

2021 – główne rezultaty obszaru

 • Uruchomienie widoku całego portfela inwestycyjnego Klienta w GOinvest – usprawnienie procesu badania i dopasowania oferty inwestycyjnej do potrzeb Klienta.
 • Wdrożenie nowego, zautomatyzowanego i intuicyjnego procesu sprzedaży funduszy inwestycyjnych w GOone. Średni czas obsługi transakcji skrócił się z 15 minut do niecałej 1 minuty.
 • Dalsza aktywizacja sprzedaży funduszy w GOonline – wzrost liczby transakcji o 410% r/r.
 • Optymalizacja i standaryzacja między kanałami procesu sprzedaży inwestycji w zakresie liczby i layoutu dokumentów otrzymywanych przez Klientów.
 • Udostępnianie nabycia i zarządzania produktami inwestycyjnymi w kanałach zdalnych oraz optymalizacja procesów w oddziałach, co przyczyniło się do 30% wzrostu udziału inwestycji w portfelach Klientów.

2022 – priorytety

 • Wdrożenie robodoradztwa w GOonline  i doradztwa w GOinvest.
 • Rozwój świadomości odpowiedzialnego inwestowania poprzez uwzględnienie w decyzjach inwestycyjnych aspektów ESG. Rozszerzenie oferty produktów „zielonych”.
 • Wdrożenie atrakcyjnych programów systematycznego oszczędzania w kanałach digital.
 • Łatwy w obsłudze i nowoczesny system maklerski dla Klientów, doradców i maklerów.

Dla

Klientów

Indywidualnych

Bankowość Codzienna

2021 – główne rezultaty obszaru

 • Wdrożenie wirtualnej karty debetowej.
 • Wdrożenie nowych procesów sprzedażowych w bankowości mobilnej GOmobile: zakładanie kont w walutach obcych oraz kont oszczędnościowych.
 • Wdrożenie w bankowości internetowej GOonline zdalnego procesu otwarcia konta dla dzieci 0–7 lat – „Konto Samodzielniaka” oraz wydawania kart płatniczych dla dzieci 7-13 lat.
 • Optymalizacja procesu transakcji kartami w e-commerce z zabezpieczeniem 3DSecure.

2022 – priorytety

 • Wdrożenie nowoczesnej, zdalnej i wygodnej dla Klientów metody potwierdzenia tożsamości.
 • Wdrożenie nowego modelu akwizycji we współpracy z jedną sieci handlowych.
 • Wdrożenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dedykowanego dla wyodrębnionego segmentu klienta (ROR dla Seniora).
 • Przystąpienie do nowego programu lojalnościowego w zakresie kart debetowych i kredytowych.
 • Rozwój płatności mobilnych.

Dla

Klientów

Biznesowych

Przedsiębiorcy i Rolnicy

2021 – główne rezultaty obszaru

 • Uproszczenie procesów kredytowych dla mikroprzedsiębiorstw (automatyczne generowanie umów dla kredytów z gwarancją BGK – 68% umów, uruchomienia kredytów gotówkowych niezabezpieczonych do 120 tys. zł – wzrost o 144% r/r).
 • Wzrost efektywności procesów kredytowych o 17% r/r.
 • Rozwój zrównoważonego biznesu:
  • wdrożenie do oferty kredytu na zielone zmiany;
  • wdrożenie ankiety ESG (badanie wpływu czynników środowiskowych, społecznych, korporacyjnych na decyzje inwestycyjne) we wniosku kredytowym;
  • rozbudowa oferty „Auto-Plan” o samochody elektryczne.
 • Zdalny proces wnioskowania i zawarcia umowy wynajmu długoterminowego (we współpracy z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.) – sprzedaż zdalna stanowiła 60% sprzedaży ogółem.
 • Rozwój portalu Agronomist o użyteczne i innowacyjne funkcjonalności wspierające zrównoważoną produkcję m.in.:
  • Kalkulator Emisji Gazów Cieplarnianych – szybkie i łatwe oszacowanie wpływu działań Klientów na środowisko,
  • Kredytomat – badanie potrzeb Klienta i wsparcie w wyborze odpowiedniego produktu.

2022 – priorytety

 • Wdrożenie procesu zdalnego onboardingu dla Klientów Micro.
 • Digitalizacja głównych dyspozycji posprzedażowych oraz udostępnienie wybranych funkcjonalności self-service w aplikacjach transakcyjnych.
 • Wdrożenie szybkich, sprawnych i przewidywalnych procesów kredytowych.
 • Oferta 360 wiążąca wszystkie produkty dla Klientów Micro.
 • Rozwój portalu Agronomist o nowe narzędzia środowiskowe wspierające branżę spożywczą i agro.

Dla

Klientów

Biznesowych

Cash Management  & Omnichannel

2021 – główne rezultaty obszaru

 • Nowe moduły we flagowym systemie bankowości elektronicznej GOonline Biznes (w tym główny moduł Rachunki i nowa strona logowania) oraz zmiana nazwy systemu z BiznesPL@net na GOonline Biznes.
 • Szybsze i bardziej efektywne rozliczanie płatności SEPA – migracja do systemu EuroElixir obsługiwanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową.
 • Uruchomienie w pełni cyfrowego onboardingu dla większości Klientów MŚP – w 2021 r. 76% klientów pozyskano cyfrowo.
 • Implementacja procesu wnioskowania o subwencje finansowe w ramach tarcz PFR.

2022 – priorytety

 • Dokończenie migracji flagowego systemu bankowości internetowej BiznesPL@net na GOonline Biznes.
 • Dalsza digitalizacja interakcji z Klientami.
 • Optymalizacja i automatyzacja procesu onboardingu i recertyfikacji Klientów MŚP i korporacyjnych.

Dla

Klientów

Biznesowych

Finansowanie Klientów Firmowych

2021 – główne rezultaty obszaru

 • Wdrożenie narzędzia do automatycznego generowania umów kredytowych dla Klientów firmowych.
 • Wprowadzenie aplikacji monitorującej kredyty konsorcjalne.
 • Zaktualizowanie narzędzia wspierającego zarządzanie portfelem Trade Finance.
 • Udostępnienie uczestnikom procesu kredytowego modułu oceniającego ryzyka ESG (środowiskowe, społeczne i regulacyjne).

2022 – priorytety

 • Budowa nowego elektronicznego archiwum dokumentów z szybkim dostępem dla uczestników procesu kredytowego.
 • Wdrożenie nowego modułu monitoringu ekspozycji kredytowych z automatyzacją pozyskiwania niezbędnych danych.
 • Udostepnienie nowej aplikacji kredytowej usprawniającej proces oceny kredytobiorcy przez analityka.
 • Elektroniczny wniosek kredytowy dla Klientów Agro.
 • Optymalizacja dla kredytowego procesu korporacyjnego.

Dla

Klientów

Biznesowych

Rynki Finansowe

2021 – główne rezultaty obszaru

 • Wdrożenie nowych funkcjonalności i produktów dostępnych dla Klientów na platformie transakcyjnej FX Pl@net, w tym m.in. nowych typów instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko walutowe oraz strukturyzowanych depozytów dwuwalutowych (91% transakcji bieżącej wymiany walutowej Klientów Korporacyjnych zostało zrealizowanych za pośrednictwem platformy, wolumen wszystkich typów transakcji zawieranych na platformie +30% r/r).
 • Automatyzacja procesu onboardingu w GOBiznes dla Klientów korzystających z płatności zagranicznych z negocjowanym kursem walut (FX+Cash).
 • Wdrożenie kredytu w rachunku bieżącym z maksymalną stopą bazową dla Klientów korporacyjnych i MŚP. Dzięki temu Klient może ograniczyć ryzyko związane ze wzrostem stopy procentowej (WIBOR lub EURIBOR).
 • Wdrożenie nowych stawek referencyjnych stóp procentowych dla instrumentów finansowych (SARON, SONIA i SOFR) zastępujących LIBOR.

2022 – priorytety

 • Dalszy rozwój usług wymiany walut dostępnych na platformie transakcyjnej FX PL@net, w tym wdrożenie wersji mobilnej, automatycznego procesu onboardingu dla Klientów korporacyjnych, MŚP i mikroprzedsiębiorstw oraz zwiększanie udziału transakcji zawieranych automatycznie.
 • Wzmocnienie cyberodporności istniejących rozwiązań technologicznych Banku (zewnętrznych i wewnętrznych).

Wspólne aktywa

strategiczne

Platforma Danych

2021 – główne rezultaty obszaru

 • Implementacja algorytmów zaawansowanej analityki na potrzeby Process Miningu oraz kategoryzacji transakcji dokonywanych przez klientów w kanałach elektronicznych.
 • Wdrożenie Księgi Głównej w oparciu o Korporacyjną Hurtownię Danych w technologii Big Data.

2022 – priorytety

 • Wzmocnienie wykorzystania sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki.
 • Optymalizacja architektury oraz procesów w obszarze finansów.
 • Wzmocnienie wysokiej jakości i spójności danych w całym ekosystemie

Wspólne aktywa

strategiczne

Open Banking

 

2021 – główne rezultaty obszaru

 • Stworzenie pierwszej komercyjnej usługi w ramach otwartej bankowości (PoC na platformie Agromonist).
 • Nowy model danych, który umożliwia integrację z BlueMedia oraz 7 bankami: BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Alior Bank S.A., Santander Bank Polska SA, Bank Millennium S.A, PKO BP, Pekao S.A.. Zastosowanie w procesie KYC (e-shop) i agregacji informacji o kontach Klienta w systemie bankowości elektronicznej GOonline.
 • Wzrost liczby uprawnionych usługodawców rynku płatniczego (Third Party Provider) korzystających z połączenia z bankiem w ramach otwartej bankowości (22 do 40 r/r).
 • Wykorzystanie serwisów otwartej bankowości do weryfikacji tożsamości lub informacji o dochodach w procesie udzielania kredytu ratalnego – 14,7 tys. wniosków.

2022 – priorytety

 • Rozwój serwisów otwartej bankowości w oparciu o nową platformę API.
 • Rozwój serwisów wspierających działalność e-commerce Klientów.

Wspólne aktywa

strategiczne

 

CRM i Analityka

2021 –  główne rezultaty obszaru

 • Wzrost udziału kampanii CRM w sprzedaży produktów Banku: 42% (+4 p.p. vs 2020) w sprzedaży kredytu gotówkowego; 52% (+5 p.p. vs 2020) w zakresie finansowania Klientów Micro; 48% (+16 p.p. vs 2020) w zakresie produktów inwestycyjnych.
 • Wdrożenie nowego środowiska CRM Omnichannel Interaction Ecosystem:
  • ponad 130 kampanii wyzwalanych zachowaniem Klientów w czasie rzeczywistym (Event Based Real Time Marketing), we wszystkich kanałach kontaktu z Klientem;
  • 12 modeli predykcyjnych opartych o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe usprawniających targetowanie kampanii CRM w komunikacji z Klientami, co przekłada się na zwiększenie dopasowania oferty do potrzeb Klienta;
  • personalizacja działań CRM w oparciu o segmenty Klienta, podsegmenty i profile zakupowe;
  • wdrożenie programów zarządzania cyklem życia Klienta (CLM/Onboarding) – Klient Indywidualny & Micro.

2022 – priorytety

 • Wzrost satysfakcji Klientów (NPS) poprzez precyzyjne dopasowanie produktów do potrzeb Klientów w kampaniach CRM.
 • Wzrost aktywności i digitalizacji Klientów (transakcyjność, płatności mobilne, kanały zdalne).
 • Rozwój hiper-personalizacji w interakcjach CRM z Klientami – dopasowanie oferty i kanału kontaktu do oczekiwań Klientów w czasie rzeczywistym.
 • Wzrost efektywności komunikacji CRM z Klientami poprzez wdrożenie geotargetowania w komunikacji z Klientami.

Wspólne aktywa

strategiczne

Systemy Ryzyka

2021 – główne rezultaty obszaru

 • Obniżenie ryzyka potencjalnych nadużyć kredytowych dzięki BIK PAF (Platformie AntyFraudowej), co pozwoliło zatrzymać ok. 280 transakcji podejrzanych kredytów w 2021 r.
 • Usprawnienie procesu kredytowego poprzez:
  • zbudowanie automatycznego procesu do wyliczania limitów pre-akceptowanych dla Klientów indywidualnych;
  • wdrożenie nowych modeli scoringowych i ratingowych dla Klientów z segmentów Detal/MŚP/Korporacje.
 • Usprawnienie procesów ryzyka poprzez implementację pełnej aplikacji zarządzania ryzykiem rynkowym.

2022 –  priorytety

 • Budowa automatycznego procesu wyliczania limitów pre-akceptowanych i automatyzacja monitoringu dla klientów Micro i MŚP.
 • Zbieranie i raportowanie danych ESG (Environmental, Social Responsibility, Corporate Governance).
 • Wdrożenie kolejnych nowych modeli scoringowych i ratingowych dla Klientów z segmentów Detal/MŚP/Korporacje.

Wspólne aktywa

strategiczne

Operacyjna Doskonałość

2021 – główne rezultaty obszaru

 • Zwiększona wydajność dzięki wdrożeniu 58 nowych robotów dla procesów biznesowych i operacyjnych (obsługa Klientów, procesy kredytowe i posprzedażowe), co wpłynęło m.in. na skrócenie czasu obsługi Klientów.
 • W zakresie procedur KYC opracowanie automatycznych procesów certyfikacji dla Klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw.

2022 – priorytety

 • Rozwój platformy do obsługi procesów operacyjnych.
 • Dalsze usprawnienia w procesie KYC (m.in. narzędzia automatyzujące procesy certyfikacji i aktualizacji danych, integracja z udoskonalonymi aplikacjami do komunikacji z klientami)
 • Dalsza robotyzacja mająca na celu optymalizację kosztów procesów i zwiększenie satysfakcji Klientów.

Wspólne aktywa

strategiczne

 

Ścieżka Kandydata i  Pracownika

2021 – główne rezultaty obszaru

 • Zdefiniowanie i komunikacja kultury organizacyjnej, w tym misji Banku, wspólnych wartości (transparentność, odwaga, empowerment, prostota, współpraca) i promowanych postaw.
 • Zdefiniowanie głównych filarów marki Banku jako pracodawcy, aby przyciągać talenty: „Bank BNP Paribas Polska jest inkluzywny i czerpie z różnorodności. Jesteśmy Bankiem Zielonych Zmian. Dajemy przestrzeń do działania przy jednoczesnym wsparciu przełożonych. Zmieniamy się dla Ciebie i dla świata”.
 • Rozwój system kadrowego – udostępnienie pracownikom nowoczesnej mobilnej aplikacji i pulpitu TETA ME wspierających procesy HR.
 • Wdrożenie nowego modelu pracy hybrydowej, aby zapewnić komfort pracy i bezpieczeństwo naszych pracowników.
 • Rozszerzenie oferty benefitowej oraz programu wellbeingowego (np. wsparcie psychologiczne, webinary dot. kondycji psycho-fizycznej).
 • Działania dedykowane studentom i stażystom – Program Ambasadorskie Duety i Program Praktyk Letnich, programy stażowe.
 • Wzmocnienie i promowanie działań z zakresu Różnorodności i Włączania (Diversity&Inclusion), np. wspieranie społeczności Pride, promowanie Tygodnia Rodzicielskiego, Tacierzyńskiego, Różnorodności, Kampania włączająca Osoby z Niepełnosprawnościami (OzN) pracujące w banku, a także rekrutacja OzN.

2022 – priorytety

 • Rozwijanie liderów i pracowników w kontekście zdefiniowanych wartości i postaw; odświeżenie oferty rozwojowej, a także przyciąganie talentów prezentujących zdefiniowane wartości.
 • Wdrożenie zmian w procesach HR, tak aby reprezentowały wartości Banku (transparentność, prostota) i promowały postawy oparte na wartościach (m.in. proces oceny pracowników).
 • Zwiększenie efektywności wdrożenia nowych pracowników do organizacji poprzez zdigitalizowanie i uproszczenie procesu onboardingu oraz pozostałych procesów HR.

Wyniki wyszukiwania