Raport Zintegrowany 2021

Zarządzanie obszarem zatrudnienia i  kultura organizacyjna

W BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzialność w miejscu pracy rozumiemy, jako tworzenie środowiska wspierającego rozwój zawodowy i zaangażowanie pracowników. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne zarządzanie obszarem pracowniczym jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu biznesowego.

 • 102-29
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Zobowiązania Banku w ramach odpowiedzialności wobec pracowników – jednego z czterech filarów Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju:

 • Promujemy różnorodność w miejscu pracy.
 • Tworzymy przyjazne miejsca pracy.
 • Odpowiedzialnie zarządzamy zatrudnieniem.
 • Dynamicznie wspieramy pracowników w rozwoju ich karier.
 • Jesteśmy firmą, która stale się uczy i rozwija.

Kiedy realizujemy te zobowiązania, realizujemy równocześnie globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które wspieramy w ramach odpowiedzialności w miejscu pracy

Artboard11 Artboard11

Chcemy tworzyć innowacyjne miejsca pracy. W ten sposób zachęcamy najlepszych kandydatów do pracy z nami. Nasi pracownicy są zmotywowani, a ich działania – efektywne. Zespołami pracowników kierują doświadczeni liderzy, którzy działają w duchu Agile i zgodnie z wartościami kultury organizacyjnej. To wszystko przyczynia się do naszego sukcesu rynkowego.  Dlatego też dbamy o to, aby nasi liderzy nieustannie rozwijali swoje kompetencje przywódcze. Wspieramy również rozwój naszych pracowników. Uważamy, że to konieczne w obecnych, cyfrowych i zmiennych czasach.

W 2021 r. kontynuowaliśmy realizację Strategii Fast Forward na lata 2018–2021 i jej integralnej części, tj. Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Realizację strategii nadzorował Zarząd z Prezesem Zarządu na czele. W 2021 r. przygotowywaliśmy również strategię Banku na lata 2022–2025. Strategia została opublikowana w pierwszym kwartale 2022 r. Zrównoważony rozwój będzie jednym z kluczowych aspektów naszej nowej strategii. Znajdą się w niej także zobowiązania w zakresie odpowiedzialności wobec naszych obecnych i przyszłych pracowników, które już realizujemy. Zobowiązujemy się:

 • Dbać o zaangażowanie pracowników i wspierać rozwój ich talentów,
 • Tworzyć różnorodne zespoły o wyjątkowym potencjale,
 • Zatrudniać coraz więcej osób z niepełnosprawnością,

 

 • Działać systemowo, aby wyrównać wynagrodzenia kobiet i mężczyzn,
 • Odpowiadać na potrzeby pracowników, a więc rozwijać ofertę benefitową i szkoleniową,
 • Wzmacniać wizerunek organizacji jako atrakcyjnego miejsca pracy.

Kultura organizacyjna

 • 102-16
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • G-P2

Naszą kulturę tworzą wartości, które pozwalają nam rozwijać się jako organizacji i jako pracownikom. Są one fundamentem naszych działań, pozwalają osiągnąć założone cele i spełniać nasze zobowiązania wobec Klientów.

W 2021 r. zaktualizowaliśmy wartości, które współtworzą kulturę organizacyjną Banku. Są one spójne z wartościami Grupy BNP Paribas, które z kolei opierają się na dokumencie „The BNP Paribas Way”. Dokument ten definiuje nasze mocne strony i kwestie, nad którymi musimy stale pracować, aby sprostać wyzwaniom i zapewnić Grupie BNP Paribas dobrą przyszłość.

Wartości Banku, którymi kierujemy się w codziennej działalności

Transparentność

Dostarczamy to, na co się umówiliśmy. Zawsze mówimy, jak jest.

 

Odwaga

Kwestionujemy status quo. Dążymy do celu.

 

Empowerment

Dzielimy się sprawczością w działaniu. Mamy moc.

 

Prostota

Wierzymy, że im prościej, tym lepiej.

 

Współpraca

Wiemy, że razem znaczy lepiej.

 

Zanim ogłosiliśmy nasze nowe wartości, przez wiele miesięcy intensywnie pracowaliśmy z liderami osi strategicznych i kluczowymi interesariuszami. Analizowaliśmy rady naszych pracowników i Klientów. Sprawdzaliśmy najlepsze praktyki rynkowe. Do końca 2021 r. zrealizowaliśmy wiele wydarzeń, które miały za zadanie budować świadomość, internalizować i operacjonalizować wartości wśród najwyższej kadry menadżerskiej. Rozpoczęliśmy rozmowy w tej sprawie z wszystkimi pracownikami Banku

W słowie „MOGĘ” zawiera się zarówno sprawczość, jak i wolność. Trudno o silniejsze, bardziej pozytywne słowo. Potencjał jaki wyraża płynie z wnętrza zarówno nas – pracowników, jak i całej organizacji. MOGĘ, bo potrafię, mam siłę i umiejętności. A przede wszystkim – MOGĘ, bo organizacja stwarza mi do tego odpowiednie warunki.

Wiem, że MOGĘ działać odważnie. MOGĘ ponieść porażkę i wyciągnąć wnioski, aby w przyszłości nie popełnić tego samego błędu. MOGĘ proponować proste rozwiązania. MOGĘ działać transparentnie i otwarcie mówić o swoich intencjach i celach. MOGĘ stawiać na współpracę, bo wspólnie osiągamy więcej.

W 2022 r. planujemy dalsze działania, które będą promować nasze wartości i budować dialog. Będziemy organizować warsztaty, kampanie komunikacyjne i konkursy. Będziemy prowadzić wykłady inspiracyjne i realizować podcasty. Przeprowadzimy program Ambasadorzy Kultury. Chcemy, aby wartości towarzyszyły nam w każdym aspekcie naszej działalności.

Chcemy dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. Chcemy też sprawnie wdrażać w naszej pracy nowe technologie i regulacje. To wymaga od nas odpowiedniego podejścia do zarządzania organizacją. Dlatego bardzo ważną częścią organizacji pracy w Banku jest transformacja Agile@Scale. Jest nie tylko zbiorem praktyk i metod, ale przede wszystkim – sposobem myślenia, który łączy pracowników na wszystkich poziomach i tworzy nową kulturę organizacyjną.

Wpływ pandemii na zarządzanie obszarem zatrudnienia

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

W 2021 r. największym wyzwaniem dla zarządzania miejscem pracy nadal pozostawała pandemia COVID-19, która przyśpieszyła transformację modeli pracy. Spowodowała, że musieliśmy zmienić podejście do wielu elementów odpowiedzialnego zarządzania miejscem pracy w naszym Banku.

Dlatego wciąż staramy się zapewniać bezpieczne miejsca pracy naszym pracownikom. Umożliwiamy pracę zdalną i wdrażamy rozwiązania wirtualne wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Nieustannie zapewniamy wsparcie psychologiczne i dbamy o dobrostan pracowników. Przeszliśmy na model pracy oparty na metodzie Agile. Zgodnie z tą metodą wymagamy od naszych liderów, aby działali elastycznie. W naszych działaniach skupiamy się na potrzebach Klientów, eksperymentujemy, współpracujemy interdyscyplinarnie i adaptujemy się do nowej rzeczywistości

BNPP413m BNPP413m

Zasady składania skarg i wniosków

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 402-1

Bank oraz Grupa w swojej działalności kierują się wysokimi standardami etycznymi, wynikającymi w szczególności z przepisów prawa, rekomendacji organów nadzorczych, norm przewidzianych w Kodeksie Postępowania Grupy BNP Paribas i regulacji wewnętrznych oraz zgodnych z nowo przyjętymi wartościami.

Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegania obowiązujących standardów. Tym samym są zobowiązani do reagowania w sytuacjach, w których są świadkami nieetycznych lub niezgodnych z prawem zachowań innych pracowników Banku, budzących wątpliwości i wskazujących na istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia.

Bank zapewnia pracownikom mozliwość poufnego i bezpiecznego zgłaszania wszystkich ww sytuacji.

Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania wszelkich zgłoszeń w sprawach pracowniczych, składanych zarówno przez obecnych pracowników, jak i byłych pracowników lub działające w Banku organizacje reprezentujące pracowników, zostały określone w Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w sprawie skarg i wniosków w sprawach pracowniczych.

Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane są przez Departament Relacji Pracowniczych i Zgodności HR. Dodatkowo, nadzór nad procesem rozpatrywania skarg i wniosków pracowników pełni Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Po każdym kwartale kalendarzowym otrzymuje on do wglądu rejestr skarg i wniosków w sprawach pracowniczych.

Relacje pracownicze

W działalności Banku i jego podmiotów zależnych kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, naszymi wartościami i dbałością o poszanowanie praw człowieka. Uczestniczymy w inicjatywach na rzecz budowania etycznego i bezpiecznego miejsca pracy.

Zarządzanie relacjami pracowniczymi w Banku opiera się na:

 • Przepisach prawa pracy,
 • Wartościach Grupy BNP Paribas,
 • Ogólnie przyjętych zasadach współżycia społecznego.

Wszyscy pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegać:

 • „Kodeksu Postępowania Grupy BNP Paribas” oraz
 • Wewnętrznych regulacji Banku.

Nie tolerujemy żadnych przypadków naruszania godności pracownika w miejscu pracy. Aby pracodawcy mogli skutecznie zapobiegań mobbingowi, a w razie problemu – mogli natychmiast reagować, wdrożyliśmy „Politykę antymobbingową”.

Nie tolerujemy również działań, ani zachowań o charakterze nękania lub molestowania seksualnego w miejscu pracy. Dlatego wdrożyliśmy „Zasady postępowania w przypadku zgłoszeń o nękaniu i molestowaniu seksualnym w relacjach zawodowych”.

Dzięki tym regulacjom pracownicy mogą zgłaszać niewłaściwe zachowania i naruszenia – bez obawy, że spotkają się z jakimikolwiek nieprzyjemnościami z tego powodu.  Regularnie informujemy pracowników o tym, gdzie i w jaki sposób mogą zgłaszać niepokojące ich sytuacje. Takie zgłoszenia rozpatruje Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi.

Informacje na temat naszej polityki w zakresie praw człowieka znajdują się w rozdziale „Fundamenty Zarządzania”. Procedury, które regulują obszar zatrudnienia znajdują się w rozdziale „Fundamenty Zarządzania” w podrozdziale „Polityki i procedury należytej staranności”.

AdobeStock_181785078 AdobeStock_181785078

Zarządzanie zgodnością w obszarze zatrudnienia

Aby skutecznie zarządzać zgodnością w obszarze pracowniczym, weryfikujemy m.in., czy wszyscy nasi pracownicy przestrzegają „Polityki antymobbingowej” i szanują prawa człowieka.

Systematycznie badamy, czy procesy, procedury i działania, które dotyczą zarządzania miejscem pracy, są zgodne i spójne z przepisami prawa, wymogami krajowymi i unijnymi organów nadzoru oraz standardami Grupy BNP Paribas.

Analizujemy poszczególne procesy, aby unikać sporów sądowych z pracownikami, utraty reputacji, wystąpienia nadużyć i korupcji. Analizujemy także tendencje na rynku pracy, które wpływają na proces rekrutacji, systemy motywacyjne i ścieżki kariery w Banku. Kiedy zidentyfikujemy zagrożenie, właściciele procesów podejmują działania, aby ograniczyć ryzyko i utrzymać je na akceptowalnym niskim lub umiarkowanym poziomie. Działania te monitorujemy i raportujemy w ramach systemu zarzadzania ryzykiem operacyjnym. Skuteczne zarządzanie ryzykiem w obszarze pracowniczym wspiera realizację strategicznych celów biznesowych Banku.

Zarządzanie obszarem pracowniczym w Spółkach Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska S.A. (dalej: Grupa) zarządzają kwestiami zatrudnienia z najwyższą starannością. Kluczowym pracodawcą w Grupie jest spółka wiodąca, czyli Bank.

Spółki stosują się do przepisów prawa pracy, które obowiązują w Polsce i w Unii Europejskiej. Przyjęły również polityki globalne Grupy BNP Paribas. We wszystkich spółkach Grupy obowiązuje „Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas”, który jest nadrzędnym dokumentem dla wszystkich regulacji w poszczególnych spółkach.

Polityki Grupy BNP Paribas wprowadzają poszczególne departamenty Banku. Odpowiadają one merytorycznie i wykonawczo za dany obszar – każdy z nich podlega regulacji na podstawie procedury grupowej. Polityki Grupy BNP Paribas obowiązują w brzmieniu oryginalnym, a w uzasadnionych przypadkach zostają uzupełnione o przepisy wewnętrzne, dostosowane do uwarunkowań rynku lokalnego. W zależności od specyfiki działalności każda ze spółek Grupy przyjęła szczegółowe regulacje, które dotyczą zarządzania zatrudnieniem.

Wyniki wyszukiwania