Raport Zintegrowany 2021

List Prezesa Zarządu

  • 102-14
  • 102-15

Szanowni Akcjonariusze, Klienci oraz Pracownicy Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska,

za nami kolejny rok pełen wyzwań. Na wzrost niepewności wpływały czynniki makroekonomiczne i geopolityczne, trwająca pandemia oraz wyzwania sektora bankowego związane z kredytami frankowymi, w tym rosnąca liczba pozwów Klientów przeciwko bankom, co obserwujemy również w naszym banku. Mimo wszystko, był to dla nas dobry rok, w którym konsekwentnie zwiększaliśmy skalę biznesu. Dynamicznie rozwijaliśmy się w obszarze detalicznym i powróciliśmy do wzrostów w bankowości korporacyjnej. Odnotowaliśmy rekordowy poziom sprzedaży kont osobistych, kredytów hipotecznych oraz salda kredytów dla firm.

Wynik z działalności bankowej banku w 2021 r. osiągnął historyczny poziom 4 809 mln zł, dzięki wzrostowi zarówno wyniku z tytułu odsetek, jak i wyniku prowizyjnego. Wypracowaliśmy zysk netto na poziomie 176 mln zł, spadek zysku netto rok do roku był konsekwencją decyzji o utworzeniu dodatkowych rezerw na poczet roszczeń związanych z kredytami frankowymi w wysokości 1 045 mln zł. Bez uwzględniania rezerw frankowych, zysk netto wyniósłby 1,2 mld zł.

Nasze osiągnięcia w 2021 r. zostały dostrzeżone i docenione. BNP Paribas Bank Polska został uznany przez prestiżowy miesięcznik The Banker, należący do Financial Times Group, bankiem 2021 roku w Polsce.

Miniony rok był ostatnim rokiem realizacji strategii Fast Forward. Spośród pięciu „filarów”, na których opieraliśmy rozwój (prostota, digitalizacja, jakość, wzrost, entuzjazm), każdy zrealizowaliśmy zgodnie z założeniami. Znacząco poprawiliśmy jakość obsługi Klientów, zanotowaliśmy spadek liczby reklamacji i skróciliśmy czas ich rozpatrywania. W niektórych obszarach, jak digitalizacja, osiągnęliśmy wzrosty wyższe od zakładanych. Na realizację celów finansowych wpływ miała istotna zmiana sytuacji makroekonomicznej wywołana wybuchem pandemii i skutkująca znaczącą obniżką stóp procentowych, jak również czasowe ograniczenie aktywności Klientów. Mimo niesprzyjających warunków i wielu wyzwań osiągnięta skala biznesu oraz wzrost poziomu realizowanych przychodów daje nam powody do satysfakcji i dobrą pozycję wyjściową do dalszego wzrostu.

Digitalizacja, zarówno w obszarze usług dla Klientów, jak i własnej działalności, pozostaje priorytetem. Nasze działania obejmujące m.in. stały rozwój funkcjonalności bankowości internetowej i mobilnej – są doceniane, a najlepszym dowodem jest dynamicznie rosnąca liczba użytkowników kanałów zdalnych, która przekroczyła już 1,5 mln osób. Codzienna praca banku w coraz większym stopniu opiera się o metodyki agile. W 2021 r. przygotowywaliśmy się do wdrożenia nowego modelu operacyjnego Agile@Scale, który przenosi sposób myślenia, wartości i zasady agile na cały bank. Od 1 stycznia 2022 r. pracę w Agile@Scale rozpoczęło ok. 1 300 osób, zajmując się w ramach 14 Tribe’ów, 46 Produktów i 54 Chapterów, tworzeniem i rozwijaniem produktów oraz wdrożeniami procesowo-systemowymi.

Niezmiennie bardzo istotne jest dla nas nie tylko to, jakie cele chcemy osiągnąć, ale także sposób w jaki chcemy to zrobić. Fundamentem naszych działań są wartości nowej kultury organizacyjnej przyjęte w minionym roku: transparentność, odwaga, empowerment, prostota i współpraca. To tymi wartościami kierujemy się w codziennej działalności.

Zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko zarówno wynikającego wprost z naszej działalności biznesowej, jak i będącego pochodną finansowanych inwestycji, wcielanie w życie idei zrównoważonego rozwoju, wywieranie pozytywnego wpływu społecznego i walka o środowisko naturalne pozostają bardzo wysoko na liście naszych priorytetów. Dlatego nie tylko towarzyszymy naszym Klientom w transformacji energetycznej (łączna wartość „zrównoważonego finansowania”, którego udzieliliśmy w 2021 r. wyniosła 3,9 mld zł), ale także inspirujemy i wskazujemy drogę. Dążymy do tego, aby budować świadomość naszych interesariuszy, a także wdrażać i promować dobre praktyki rynkowe w zakresie ESG. Od 2021 r. 100% energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez nasz bank pochodzi ze źródeł odnawialnych, flota naszych samochodów jest systematycznie elektryfikowana, a naszą dumą pozostaje wcielanie w życie idei paperless, dzięki wdrożeniu rozwiązań Autenti.

Aby jeszcze efektywniej odpowiadać na najistotniejsze wyzwania, powołaliśmy w banku Obszar Zrównoważonego Rozwoju. Ten krok odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do aspektów ESG oraz nasze zaangażowanie na rzecz realizacji misji zrównoważonego rozwoju.

Bardzo duże nadzieje na dalszy rozwój, ale także na jeszcze silniejsze akcentowanie kluczowych dla nas wartości i idei, wiążę z nową strategią banku, którą zamierzamy opublikować jeszcze w pierwszym kwartale tego roku, po zatwierdzeniu jej przez Radę Nadzorczą.

Wzrost skali biznesu i skuteczna realizacja założonych celów, pomimo trudnego otoczenia rynkowego, pozwalają nam patrzeć w przyszłość z optymizmem. Liczę, że bieżący rok przyniesie nam znaczne ograniczenie wpływu pandemii COVID-19 na nasze życie, z zadowoleniem odbieram decyzje RPP o stopniowym dostosowywaniu stóp procentowych do gospodarczych realiów. Wśród najważniejszych czynników ryzyka pozostaje niepewność związana z dalszym rozwojem pandemii, wpływ wydarzeń geopolitycznych na naszą gospodarkę i kwestia kredytów frankowych. Mimo niepewności, jesteśmy w pełni skoncentrowani na dalszym wzroście i zapewnieniu naszym Klientom najwyższej jakości usług. Bez wątpienia najważniejszym czynnikiem warunkującym nasze przyszłe sukcesy pozostają pracownicy. To ich zaangażowanie, profesjonalizm, umiejętność współpracy pozwoliła nam zbudować dzisiejszą pozycję i pozwala z optymizmem myśleć o dalszym rozwoju.

Przemek Gdański

Prezes Zarządu
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wyniki wyszukiwania