Raport Zintegrowany 2021

Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Segmentacja

Obszar Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w 2021 r. obsługiwał trzy główne podsegmenty Klientów:

prowadzących pełną sprawozdawczość finansową o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy od 4 do 60 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym Banku wobec Klienta nie większym niż 18 mln zł. Do tego podsegmentu zaliczane są także grupy producentów rolnych (wobec których zaangażowanie kredytowe Banku nie przekracza 40 mln zł) oraz terenowe jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe tj. regionalne dyrekcje, nadleśnictwa itp. niezależnie od skali obrotów i zaangażowania kredytowego

podsegment, do którego kwalifikowane są podmioty prowadzące pełną sprawozdawczość finansową, o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy od 4 do 60 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym Banku wobec Klienta nie większym niż 18 mln zł, a także jednostki finansów publicznych z budżetem w wysokości do 100 mln zł. Dodatkowo podsegment ten obejmuje także kościoły i inne organizacje wyznaniowe oraz ich podmioty zależne,

(tj. podmioty gospodarcze prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie) prowadzących pełną sprawozdawczość finansową, o przychodach netto za poprzedni rok obrotowy mieszczących się w przedziale od 0 do 60 mln zł oraz zaangażowaniu kredytowym nieprzekraczającym 40 mln zł, a także rolników indywidualnych, jeżeli ich zaangażowanie kredytowe znajduje się w przedziale od 4 do 40 mln zł oraz pomiędzy 3 a 4 mln zł, jeśli zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa mniej niż 50% zaangażowania kredytowego.

Kanały dystrybucji

W ramach sieci sprzedaży w Obszarze Bankowości MŚP w 2021 r. funkcjonowało 6 Regionów Bankowości MŚP skupiających 45 Centrów Biznesowych MŚP zlokalizowanych na 34 rynkach lokalnych o największym potencjale.

W IV kwartale 2021 r. Bank przeprowadził strategiczny przegląd struktury organizacyjnej w Obszarze Bankowości MŚP. W jego wyniku od 1 stycznia 2022 r. zostały zmienione zasięgi terytorialne regionów a dotychczasowe 6 Regionów Bankowości MŚP zostało skonsolidowane do 3 Regionów. Zmiana ta miała na celu uspójnienie regionalnej sieci sprzedaży w Obszarze Bankowości MŚP do zmian organizacyjnych zachodzących w Obszarze Bankowości Korporacyjnej, a przez to lepsze wykorzystanie synergii pomiędzy Klientami MŚP oraz średniej wielkości Klientami korporacyjnymi (MID CAP).

Model obsługi Klientów MŚP w Banku jest modelem relacyjnym. Jego istotą jest indywidualna obsługa doradcy, który odpowiedzialny jest za całość relacji Klienta z Bankiem. Ponadto, aby w pełni sprostać potrzebom Klientów, do obsługi przedsiębiorstw MŚP dedykowane są zespoły specjalistów oferujące wysoki standard obsługi sprzedaży i doradztwa produktowego, opartego na wiedzy i doświadczeniu z zakresu cash management, treasury, leasingu, faktoringu oraz obsługi i finansowania handlu.

Klienci MŚP mogą korzystać z bieżącej obsługi operacyjnej w sieci oddziałów detalicznych, kanałów bankowości internetowej i mobilnej oferowanych przez Bank, a także mogą liczyć na telefoniczne wsparcie operacyjno-informacyjne ze strony dedykowanej do tego celu Strefy Obsługi Biznesu.

Główne osiągnięcia w roku 2021

 • Wzrost wyniku z działalności bankowej +1,3% r/r pomimo dynamicznych zmian w otoczeniu i utrzymującej się pandemii COVID-19
 • Wzrost przychodów r/r z transakcji rynków finansowych (+12,3% r/r)
 • Wzrost przychodów z leasingu (+22,1% r/r)
 • Wzrost nowych wolumenów kredytowych Klientów segmentu Agro – ponad 1,1 mld zł nowej sprzedaży kredytów Agro, najlepszy wynik od 5 lat
 • Wzrost wyniku z tytułu prowizji (+15,2% r/r)
 • Odwrócenie negatywnego trendu w aktywach, wzrost wartości portfela kredytów i pożyczek netto segmentu MŚP (+2,9% r/r)
 • Kontynuacja działalności biznesowej i operacyjnej z szerokim wykorzystaniem bezpiecznej formuły pracy zdalnej, kanałów bankowości internetowej i mobilnej oraz narzędzi zdalnej obsługi Klientów
 • Przejrzysta oferta pakietów produktowych dla Klientów MŚP
 • Popularyzacja wykorzystania podpisów elektronicznych do procesów wewnętrznych jak i interakcji z Klientami
 • Poprawa satysfakcji Klientów i oceny Banku mierzona wskaźnikiem Net Promoter Score NPS (+26 r/r)
 • Wydzielenie w Strefie Obsługi Biznesu odrębnego zespołu do obsługi kluczowych Klientów MŚP oraz wdrożenie personalizacji obsługi (przypisanie pracownika do portfela Klientów)
 • Dalsze udoskonalanie procesów obsługi Klientów MŚP w Strefie Obsługi Biznesu
  • wdrożenie wskaźnika FCR (First Contact Resolution) dla zleceń mailowych i  połączeń telefonicznych
  • wprowadzenie mechanizmu informowania Klientów o czasie realizacji obsługiwanych zleceń oraz osobie realizującej zlecenie
  • automatyzacja kluczowych procesów
 • Udoskonalenie procedur i procesów pozwalające na efektywną zdalną obsługę Klientów w sytuacji trwającej pandemii COVID-19 i ograniczeń związanych z osobistymi kontaktami
 • Dalszy rozwój systemu GOonline Biznes, w szczególności:
  • udostępnienie Klientom: nowych modułów Inkasa Eksportowego oraz Importowego
  • rozbudowa modułu Kredyty (m.in. w zakresie wydruku harmonogramów oraz prezentacji subwencji PFR)
  • udostępnienie modułu Rachunki – m.in. w zakresie listy rachunków, historii rachunków, zarządzania rachunkami (nadawanie nazw, sortowanie itp.)
  • udostepnienie Klientom nowej strony logowania
  • ujednolicenie nazw kanałów w ramach ekosystemu GOBiznes dla Klientów firmowych: GOconnect Biznes – rozwiązania H2H, GOmobile Biznes – bankowość mobilna
  • rozwój modułu samoobsługi Klientów w GOonline Biznes: dodanie nowych typów dyspozycji oraz automatyzacja procesów po stronie Banku np. w pełni cyfrowy natychmiastowy proces otwierania rachunków pomocniczych
 • Wdrożenie w pełni cyfrowych i zautomatyzowanych procesów wnioskowania, obsługi umorzeń subwencji finansowych przyznanych Klientom w ramach Programów Tarcz Finansowych PFR 1.0 oraz 2.0
 • Poszerzenie cyfrowego onboardingu Klienta bez konieczności użycia dokumentacji papierowej o rachunki dla nierezydentów
 • Udostepnienie Klientom eWniosku Recertyfikacyjnego przenoszącego w świat cyfrowy procesu okresowej recertyfikacji KYC

Oferta produktowa

Bank posiada bogatą ofertę produktową skierowaną do Klientów z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, charakteryzującą się dużą elastycznością, co pozwala na dopasowanie wielu parametrów do indywidualnych potrzeb Klienta.

W ofercie Banku dedykowanej dla segmentu MŚP znajdują się produkty takie jak: produkty transakcyjne w ramach posiadanego rachunku lub pakietu, bankowość internetowa i mobilna: BiznesPl@net, GOmobile Biznes, FX Pl@net, BNP Paribas Connect Host to Host – integracja systemu finansowo-księgowego z systemem bankowości internetowej, produkty depozytowe, produkty kredytowe, produkty finansowania handlu, transakcje rynku finansowego, usługi faktoringowe oferowane we współpracy z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., usługi leasingowe oferowane we współpracy z BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.

Rozwój działalności linii biznesowej w 2021 r.

W 2021 r. aktualizacji uległy kryteria segmentacji Klientów do linii MŚP, która od początku 2021 r. objęła swoim zasięgiem Klientów osiągających przychody netto ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy w przedziale od 4 do 60 mln zł (poprzednio 4-40 mln zł).

Działalność obszaru MŚP w 2021 r. koncentrowała się przede wszystkim na wzroście aktywności sprzedażowej poprzez:

 • zwiększanie bazy Klientów,
 • odwrócenie negatywnego trendu w wolumenach kredytowych, które w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 i uruchomieniem wsparcia dla firm ze strony państwa w formie rządowych programów pomocowych uległy redukcji,
 • zwiększanie poziomu transakcyjności Klientów i cross-sellu głównie w zakresie cash managementu i transakcji wymiany walut.

Pomimo restrykcji związanych z trwającą pandemią COVID-19 oraz mniejszemu popytowi na kredyt ze strony firm MŚP, zwłaszcza w pierwszej połowie roku, obszar Bankowość MŚP zwiększył wolumen sprzedaży nowych limitów kredytowych. W 2021 r. sprzedaż nowych limitów kredytowych wzrosła o 27% r/r. Na uwagę zasługuje fakt, że około 47% nowych wolumenów kredytowych skierowane było do Klientów podsegmentu AGRO, co było najwyższym wynikiem sprzedaży kredytów w tym podsegmencie w ciągu ostatnich 5 lat.

Na wynik Banku w 2021 r. pozytywnie wpłynęły również inne działania podejmowane w obszarze MŚP:

W ramach tych działań Bank m.in. prowadził akwizycję nowych Klientów oferując pakiet produktowy Profit Box Plus wraz ze specjalną promocją na rozwiązania H2H GOconnect Biznes i podpis elektroniczny. Działania te wsparte były specjalną kampanią „sadzimy drzewa za każdy otwarty rachunek”. W związku ze zmianami w prawie wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2022 r., Bank promował również ofertę terminali płatniczych dla Klientów MŚP. Wszystkie te działania w skali roku umożliwiły cross-sell produktów cash management dla 1,9 tys. Klientów MŚP, z którymi zawarte zostało prawie 2,4 tys. nowych umów produktowych,

W wyniku działań podejmowanych przez Bank nastąpił wzrost liczby Klientów korzystających z produktów związanych z obszarem rynków finansowych.

W 2021 r. Bank kontynuował wsparcie Klientów MŚP w ramach rządowych programów pomocowych

Bank udostępnił Klientom w pełni cyfrową możliwość aplikowania oraz otrzymania subwencji,

Bank uruchomił elektroniczny proces rozliczania oraz umarzania otrzymanych subwencji.

Oprócz powyższych aktywności Bank w 2021 r. kontynuował działania w zakresie digitalizacji i optymalizacji procesów, w tym zwłaszcza w procesie kredytowym oraz procesach posprzedażowych.

Gwarancje bankowe i akredytywy

W zakresie gwarancji oraz akredytyw Bank oferuje szybką i kompleksową obsługę w oparciu o dedykowane rozwiązania informatyczne.

W 2021 r. Bank na zlecenia Klientów Obszaru Bankowości MŚP:

 • wystawił 634 gwarancji bankowych na łączną kwotę 173,4 mln zł,
 • otworzył 133 akredytywy importowe na łączną kwotę 38,3 mln zł oraz obsłużył 82 akredytywy eksportowe o łącznej wartości 22,4 mln zł wystawione przez banki trzecie na rzecz tych Klientów.

 

Wolumeny komercyjne

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. depozyty Klientów Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ujęciu skonsolidowanym wyniosły  12 966 188 tys. zł i były o  444 358 tys. zł, tj. o 3,5% wyższe niż na koniec 2020 r. Struktura portfela w porównaniu do końca 2020 r. nie uległa istotnym zmianom (wzrost udziału kont firmowych o 0,3 p.p., do 94,5%, przy jednoczesnym spadku udziału rachunków oszczędnościowych o 0,3 p.p., do 0,4% i spadku lokat overnight o 0,1 p.p. do 0,3%).

Wartość portfela kredytów i pożyczek netto segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ujęciu skonsolidowanym wyniosła na 31 grudnia 2021 r. 7 262 029 tys. zł (wzrost o 207 429 tys. zł, tj. o 2,9% w porównaniu do stanu na koniec 2020 r.). Największy wartościowo wzrost dotyczył kredytów w rachunku bieżącym oraz leasingu.

Depozyty i Kredyty Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw*

tys. zł 31.12.2021 31.12.2020 zmiana r/r
tys. zł
zmiana r/r
%
Rachunki bieżące 12 254 801 11 795 792 459 010 3,9%
Rachunki oszczędnościowe 56 834 89 973 (33 139) (36,8%)
Depozyty terminowe 614 046 587 276 26 770 4,6%
Lokaty overnight 40 507 48 790 (8 283) (17,0%)
Rachunki i depozyty 12 966 188 12 521 830 444 358 3,5%
Kredyty inwestycyjne 4 510 564 4 670 893 (160 329) (3,4%)
Kredyty w rachunku bieżącym 2 055 745 1 772 700 283 045 16,0%
Należności leasingowe 693 373 608 857 84 515 13,9%
Faktoring 512 841 (329) (39,1%)
Inne kredyty 1 836 1 309 527 40,3%
Kredyty i pożyczki (netto) 7 262 029 7 054 600 207 429 2,9%
* Wolumeny depozytów i kredytów wybranych segmentów zostały zaprezentowane na podstawie danych z systemów informacji zarządczej, z uwagi na dostępność bardziej szczegółowych informacji produktowych. Dla zachowania porównywalności dane wg stanu na 31.12.2020 r. zostały zaprezentowane zgodnie z segmentacją obowiązującą w 2021 r. Wolumen depozytów nie zawiera sald niektórych instytucji kredytowych, które w sprawozdawczości zarządczej traktowane są jako depozyty międzybankowe, natomiast w sprawozdawczości finansowej ujęte są w depozytach Klientów; ponadto salda nie zawierają odsetek naliczonych niezapadłych.

Wynik brutto segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Segment Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2021 r. wypracował zysk brutto w wysokości 80 582 tys. zł (wobec 106 012 tys. zł w 2020 r., spadek o 24,0% r/r).

Na pogorszenie wyniku wpłynęły m.in. wyższe niż w 2020 r. koszty ryzyka oraz koszty alokowane.

Wynik z działalności bankowej Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2021 r. wyniósł 449 798 tys. zł i był wyższy o 1,3% w porównaniu do 2020 r. Było to efektem poprawy wyniku z tytułu prowizji oraz wyniku na działalności handlowej możliwych m.in. dzięki zmianom polityki cenowej oraz większej aktywności klientów, zwłaszcza w II połowie 2021 r. Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowił w analizowanym okresie 9,4% wyniku z działalności bankowej Grupy.

Wynik brutto segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw*

tys. zł 12 miesięcy
do 31.12.2021
12 miesięcy
do 31.12.2020
zmiana r/r
tys. zł
zmiana r/r
%
Wynik z tytułu odsetek 241 560 264 110 (22 550) (8,5%)
Wynik z tytułu prowizji 129 558 112 460 17 098 15,2%
Wynik z działalności handlowej i pozostałej 78 679 67 515 11 165 16,5%
Wynik z działalności bankowej 449 798 444 085 5 713 1,3%
Wynik odpisów z z tytułu utraty wartości (40 255) (15 875) (24 380) 153,6%
Koszty działania i amortyzacja (126 592) (136 130) 9 538 (7,0%)
Alokacja kosztów (175 598) (150 494) (25 104) 16,7%
Wynik na działalności operacyjnej 107 352 141 586 (34 233) (24,2%)
Podatek od instytucji finansowych (26 771) (35 574) 8 803 (24,7%)
Wynik brutto segmentu 80 582 106 012 (25 430) (24,0%)
* Dane w oparciu o notę segmentacyjną ujętą w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2021 r.

Wyniki wyszukiwania