Raport Zintegrowany 2021

Wynagrodzenia i benefity

Nasza polityka wynagradzania opiera się na jasnych zasadach i skupia się na pracownikach. Odnosi się do dobrych praktyk rynkowych w obszarze wynagradzania. Jest zgodna z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Zasady wynagradzania pracowników Banku ustalają „Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy” i „Polityka wynagradzania Pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A.”. Zasady systemów premiowania określają regulaminy premiowania pracowników poszczególnych obszarów i linii biznesowych. W Banku funkcjonuje też polityka wynagradzania osób, które mają istotny wpływ na profil ryzyka Banku.

W Banku działa Komitet ds. Wynagrodzeń i Komitet ds. Nominacji. Wspierają one Radę Nadzorczą w pełnieniu obowiązków nadzorczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Monitorują i nadzorują najważniejsze procesy: plany sukcesji, rozwój zawodowy pracowników, politykę wynagradzania. Komitety opracowują dla Rady Nadzorczej opinie i rekomendacje, które dotyczą m.in. oceny kandydatów na członków Zarządu i kandydatów na członków Rady Nadzorczej, warunków zatrudnienia członków Zarządu, w tym wysokości ustalonego i przyznanego wynagrodzenia zmiennego.

 • 202-1

Płaca minimalna w Polsce Stosunek wynagrodzenia na najniższym szczeblu do płacy minimalnej:
w 2021 r. dla kobiet dla mężczyzn
2 800 zł 131% 132%
Płaca minimalna w Polsce Średnie wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla:
w 2021 r. dla kobiet dla mężczyzn
2 800 zł 3 681 zł 3 706 zł

Bank realizuje corocznie proces regulacji wynagrodzeń (Compensation Review Proces) – jednym z istotnych kryteriów branych pod uwagę w tym procesie jest niwelowanie luki płacowej, na którą przeznaczane są dedykowane fundusze.

Luka płacowa

 • 405-2
 • S-P2
 • UNGC 1
 • UNGC 6

Wskaźnik Gender Pay Gap na koniec 2021 r. wyniósł 7,32%. To oznacza, że wynagrodzenia mężczyzn były o 7,32% wyższe od wynagrodzeń kobiet na porównywalnych stanowiskach. Wskaźnik jest średnią ważoną liczebności poszczególnych grup pracowniczych.

Wyliczyliśmy go dla jednorodnych grup pracowniczych, aby zapewnić transparentność i spójność danych. Dlatego podzieliliśmy pracowników na grupy ze względu na obszar zatrudnienia i poziom zaszeregowania. Dzięki temu mogliśmy porównać wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, którzy wykonują podobną pracę.

W obliczeniach tego wskaźnika uwzględniliśmy wszystkich aktywnych pracowników, których staż pracy w Banku przekraczał rok i którzy pozostawali zatrudnieni 31.12.2021 r. W analizie uwzględniliśmy wynagrodzenia całkowite na porównywalnych stanowiskach. Zarejestrowaliśmy także różnice, które wynikają z wynagrodzenia zmiennego i innych procesów.

W 2021 r. obniżyliśmy wskaźnik Gender Pay Gap o 0,94 p.p. w porównaniu do 2020 r.

Oferta benefitowa

 • 401-2
 • 403-6

W ramach realizacji strategii benefitowej Banku działamy, aby kreować przyjazne środowisko pracy. Chcemy w ten sposób zadbać o kondycję psychofizyczną pracowników i zapewnić bezpieczeństwo im i ich bliskim. Zapewniamy pracownikom dostęp do różnego rodzaju benefitów, inicjatyw i rozwiązań stacjonarnych i mobilnych. Uczymy, jak dbać o zdrowie, promujemy aktywność fizyczną i umożliwiamy realizację pasji. Część benefitów opracowaliśmy w taki sposób, aby korzystali z nich również bliscy naszych pracowników.

>7 400

osób objęliśmy prywatną opieką medyczną

3 160

pracowników skorzystało z kart Multisport

4 705

pracowników wzięło udział
w akcji Dwie Godziny dla Rodziny

1 200

pracowników skorzystało
przynajmniej raz z programu DOBRZE

3 500

pracowników skorzystało
z aplikacji Worksmile

3 998

dopłat do wypoczynku
pracowników oraz 735 dopłat
do wypoczynku dzieci pracowników

343

świadczeń pomocy finansowej
udzieliliśmy emerytowanym
pracownikom Banku

761

świadczeń pomocy finansowej
udzieliliśmy pracownikom Banku

250

misiów Szumisiów przekazaliśmy
dla nowonarodzonych dzieci
pracowników

14 715

upominków dla dzieci
przygotowaliśmy z okazji
Dnia Dziecka i Mikołajek

Oferta benefitowa dla pracowników Banku

 

Filar: bezpieczeństwo

 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Ubezpieczenie na życie i NNW dla pracowników i ich bliskich
 • Dodatkowe ubezpieczenie dla dzieci w wieku szkolnym
 • Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w komunikacji
 • Ubezpieczenie podróży
 

Filar: zdrowie

 • Program opieki zdrowotnej Lux-Med dla pracowników i ich bliskich
 • Karta MultiSportPlus, MulitiSportKids i MutliSportSenior
 • Aplikacja Worksmile, która skupia pracowników wokół ich pasji i aktywności sportowych. Aplikacja wspiera program DOBRZE, a w czasie pracy zdalnej pozwala nam być w kontkacie
 • Dni Zdrowia dla pracowników Banku, w czasie których promujemy edukację i prewencję w zakresie chorób przewlekłych – głównie onkologicznych
 • Szczepienia przeciw COVID-19 i grypie

Filar: work-life balance

 • Akcja Dwie Godziny dla Rodziny
 • Akcja Dwie Godziny dla Zdrowia
 • System Kafeteryjny MyBenefit
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci
 • Pomoc z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Akcje i działania w ramach Bank Bliski Bliskim – np. tydzień rodzicielski, który zorganizowaliśmy wraz z Zespołem Programów Rozwojowych i Kultury Organizacyjnej
 

 

Filar: przyjazne środowisko pracy

 • Program wellbeingowy DOBRZE
 • Elastyczne godziny pracy
 • Dodatkowe dni urlopu
 • Upominki dla dzieci pracowników
 • Promocja urlopów rodzicielskich
 • Zapomogi dla pracowników, którzy potrzebują wsparcia
 • Prezenty dla nowonarodzonych dzieci pracowników
 • Pożyczki mieszkaniowe

Wyniki wyszukiwania