Raport Zintegrowany 2021

Obszar Food & Agro

Oferta produktowa

BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: Bank) dla segmentu rolno-spożywczego posiada kompleksową ofertę produktową, w tym: rachunki bieżące, lokaty terminowe, kredyty oraz ubezpieczenia dla rolników (dobrowolne i obowiązkowe).

W zakresie działalności kredytowej oferta Banku obejmuje szeroki wachlarz kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla rolników oraz firm Agro, w tym kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką – Agro Ekspres, kredyt inwestycyjny na finansowanie gospodarstw rolnych – Agro Progres oraz kredyty preferencyjne. Tradycyjnie kredyty preferencyjne w większości wykorzystywane są na zakup gruntów rolnych, budowę, modernizację budynków oraz zakup maszyn i urządzeń, a także zakładanie plantacji wieloletnich. Z oferty tej mogą korzystać nie tylko rolnicy, ale również firmy z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

Poza własną ofertą Bank we współpracy z firmami zewnętrznymi przygotowuje oferty dedykowane dla rolników dotyczące usług dodatkowych.

Bank jako Agent Generali T.U. S.A.[1] oferuje rolnikom szeroką gamę ubezpieczeń. Składka przypisana brutto w 2021 r. wyniosła 51,7 mln zł (dynamika wzrostu +122% r/r).

Główne produkty ubezpieczeniowe oferowane przez Bank to:

 • ubezpieczenie upraw z dopłatą z budżetu państwa – składka przypisana brutto 35 mln zł (dynamika wzrostu +129% r/r),
 • ubezpieczenie sprzętu rolniczego – składka przypisana brutto 10 mln zł (dynamika wzrostu +121% r/r).

[1] W dniu 30 lipca 2021 r. nastąpiło połączenie Concordia Polska T.U. S.A. i Generali T.U. S.A. W wyniku połączenia Generali T.U. S.A. wstąpiło w prawa i obowiązki Concordia Polska T.U. S.A., stając się stroną umów zawartych przez tę spółkę.

Bank kontynuuje udzielanie gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych (dalej: FGR) wdrożonej na bazie umowy zawartej w 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK). Gwarancja ta może stanowić zabezpieczenie kredytu udzielanego rolnikowi lub przetwórcy rolno-spożywczemu i jest całkowicie bezkosztowa dla Klienta.

Korzyści dla Klienta wynikające z nowej formy zabezpieczenia:

 • może stanowić jedyne zabezpieczenie dla: kredytu inwestycyjnego przeznaczonego m.in. na zakup i montaż zestawów fotowoltaicznych lub na finansowanie instalacji nawodnieniowych w gospodarstwach rolnych bądź kredytu obrotowego na sfinansowanie pierwszego cyklu produkcyjnego, a także kredytów obrotowych do kwoty 250 tys. zł dla Mikro rolników, 500 tys. zł dla rolników i firm z segmentu MŚP i bankowości korporacyjnej,
 • gdy stanowi dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu istnieje możliwość stosowania wydłużonego okresu kredytowania lub niższego udziału własnego,
 • możliwość zastosowania dopłaty do oprocentowania do kredytów zabezpieczonych gwarancją FGR. Rozwiązanie to zostało wdrożone w Banku do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności. W pierwszym roku od uruchomienia BGK finansuje część odsetek (wysokość dopłaty wynosi nie więcej niż 2% od kwoty przyznanego kredytu). Maksymalna kwota kredytu to 200 tys. EUR w przeliczeniu na złotówki,
 • niższa marża niż przy finansowaniu komercyjnym.

Kredyty obrotowe z gwarancją FGR i dopłatą BGK pierwotnie miały być udzielane wyłącznie do końca 2020 r. Od tego czasu termin ten był trzykrotnie wydłużany. Aktualnie oferta dostępna jest do końca czerwca 2022 r.

Poza przedłużeniem terminu udzielania gwarancji i dopłat BGK, dla Klientów z segmentu MŚP i Bankowości Korporacyjnej wprowadzono możliwość objęcia gwarancją FGR i dopłatami BGK do istniejącego kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym w przypadku odnowienia kredytu na kolejny okres lub zwiększenia kwoty kredytu. Odnowienie kredytu może odbywać się w formie kredytu zarówno odnawialnego jak i nieodnawialnego.

Od 1 marca 2021 r. dla kredytu obrotowego nieodnawialnego z gwarancją FGR i dopłatą do oprocentowania, wydłużony został okres kredytowania do 4 lat. Jest to maksymalny okres dopuszczony umową z BGK.

W IV kwartale 2021 r. zwiększona została w segmencie MŚP kwota kredytu (z 300 do 500 tys. zł), dla którego gwarancja FGR może stanowić jedyne zabezpieczenie.

Od 1 marca 2021 r. wprowadzono możliwość stosowania „0” udziału własnego w transakcjach na finansowanie nowych i używanych maszyn i urządzeń rolniczych.  Zmiany dotyczyły zarówno Kredytu Agro Progres, jak i Kredytu Unia+.

W lutym 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) odnowiła linię kredytów inwestycyjnych z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników, tj. osoby, które w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie mają więcej niż 40 lat, posiadają kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu trzech lat od podpisania umowy kredytu. Produkt dedykowany jest rolnikom, którzy rozpoczynają działalność rolniczą lub prowadzą gospodarstwo nie dłużej niż 24 miesiące.

Do kredytów stosowana jest przez ARiMR pomoc do maksymalnej wysokości 20 tys. EUR i nie więcej niż 60% udzielonego kredytu, płatna w dwóch ratach: 80% pomocy od razu po zrealizowaniu inwestycji, a 20% po 5 latach od daty udzielenia kredytu. Kredyt nie może przekroczyć 5 mln zł, udział własny – minimum 10%, oprocentowanie – komercyjne, prowizja – do 2% kwoty kredytu.

W 2021 r. pracownicy Departamentu Ekspertów Agro brali udział w szeregu zadań pro-sprzedażowych oraz podnoszących jakość obsługiwanego portfela. Odbyło się ponad 900 spotkań z obecnymi i potencjalnymi Klientami Banku oraz sporządzono blisko 530 opinii eksperckich – na potrzeby nowych transakcji oraz w ramach wsparcia przeglądów obecnego portfela Agro (weryfikacja kondycji gospodarstw i rekomendacja kierunku współpracy).

Realizowane były m.in. poniższe zadania niezbędne do podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej w segmencie Agro:

 • przygotowanie materiałów nt. bieżącego i perspektywicznego wpływu pandemii COVID-19 na sektor Agro oraz konsumentów tego sektora, przygotowanie eksperckiego rankingu kondycji wybranych typów produkcji Agro w kontekście zagrożenia rynku przez COVID-19, w celu wskazania potencjalnie bezpiecznych (lub nierekomendowanych) kierunków finansowania w segmencie MŚP,
 • monitoring i raportowanie sytuacji hydrologicznej w kraju – określenie przyczyn i bieżących skutków niedoboru wody w uprawach roślin, prognozowanie plonów w 2021 r. oraz wpływu na portfel Klientów Agro,
 • cykliczne raporty nt. bieżącej sytuacji pogodowej, jej wpływu na harmonogram prac polowych, zbiory i przygotowanie do kolejnego sezonu oraz prognozy zapotrzebowania na finansowanie,
 • analiza sytuacji Klientów Banku w kontekście wzrostu cen pasz i wystąpienia ptasiej grypy (HPAI),
 • analiza sytuacji Klientów Banku w kontekście ASF, wzrostu cen pasz i spadku cen sprzedaży,
 • udział w spotkaniach i webinariach dotyczących rolnictwa zrównoważonego,
 • udział w konsultacjach do nowej metodyki obliczania wskaźników.

W ramach działań w obszarze zarządzania ryzykiem wypracowano:

 • narzędzia wsparcia do oceny Klienta w ramach ulepszenia matrycy branżowej, uaktualnianie benchmarków oraz wektorów wyznaczających przewagi i słabości, mające wpływ na rentowność biznesu dla producentów drobiu (do stosowania w ocenie kredytowej).

W ramach bieżących prac na rzecz Sieci Sprzedaży zostały przygotowane i przeprowadzone szkolenia:

 • dotyczące wykorzystania baz informacyjnych o potencjalnych Klientach,
 • dla doradców w zakresie dopasowywania produktów kredytowych w zależności od rodzaju i potrzeb Klienta.

W 2021 r. kampania sprzedażowa Agro Ofensywa miała miejsce w 2 odsłonach: wiosennej oraz jesiennej.

Kampania przeznaczona była zarówno dla mikroprzedsiębiorstw jak i Klientów MŚP. Celem kampanii było pozyskanie nowych Klientów oraz wzrost sprzedaży produktów kredytowych i leasingowych w tym segmencie.

Oferta promocyjna dotyczyła kredytów: Agro Ekspres, Agro Rzeczówka light oraz Agro Progres. Dla nowych Klientów została przygotowana promocyjna oferta na prowadzenie rachunku bieżącego w ramach Konta Otwartego na Agrobiznes za 0 zł. W ramach współpracy ze spółką BNP Paribas Leasing Solutions oferowane były również atrakcyjne warunki cenowe dla leasingu i pożyczki leasingowej.

Edycja wiosenna (od 1 lutego do 31 maja) pod hasłem „Zyskaj więcej powodów do dumy”.

W ramach wiosennej edycji kampanii wprowadzona została premia za polecenie. W celu zachęcenia do polecania naszych usług w okresie trwania kampanii, doradcy mogli wystawiać „Certyfikat Promocyjny”. Upoważniał on Klienta do zmniejszonej prowizji za zachęcanie znajomych rolników do skorzystania z oferty Banku (0% do końca roku). Po raz pierwszy też darmowy dostęp do narzędzi Premium na portalu Agronomist.pl został przedstawiony, jako bonus do rzeczonej promocji.

Edycja jesienna (od 20 września do 30 listopada) pod hasłem „Świat Cię potrzebuje w najlepszej roli”.

Promocja dotycząca Konta Otwartego na Agrobiznes została połączona z promocją Money Back – zwrotem 2% wartości od każdej transakcji bezgotówkowej za płatności wykonane kartą debetową Debit Mastercard Business w PLN wydaną do nowo założonego rachunku.

Ponadto, w ramach wspierania działań związanych ze zrównoważoną produkcją rolną, wprowadzony został bonus EKO. Jest to dodatkowa obniżka marży kredytów o 0,2 p.p. dla gospodarstw z certyfikatem zrównoważonej produkcji lub EKO, jak również będących w procesie konwersji.

Wsparciem dla kampanii były dedykowane materiały marketingowe, kampania w mediach tradycyjnych (np. prasa, bankomaty) oraz kampanie on-line i w social mediach.

Agronomist.pl to kompleksowy i nowoczesny portal internetowy stworzony z udziałem i na potrzeby podmiotów z sektora rolno-spożywczego. Jest to unikatowe rozwiązanie, które w jednym miejscu gromadzi wiedzę sektorową, dostarcza informacje dotyczące bieżącej sytuacji w sektorze rolno-spożywczym i umożliwia dostęp do szerokiego zestawu profesjonalnych narzędzi IT przydatnych w prowadzeniu biznesu.

W 2021 r. na portalu udostępnione zostały nowe, unikatowe na rynku narzędzia i funkcjonalności, które odpowiadają na potrzeby podmiotów działających w sektorze rolno-spożywczym:

 • AgroEmisja – kalkulator emisji gazów cieplarnianych dedykowany dla produkcji rolniczej. Jedyny na rynku kalkulator dostępny w języku polskim, umożliwiający wyliczenie ekwiwalentu emisji gazów cieplarnianych w gospodarstwie prowadzącym produkcję roślinną i mleczną. Bank jest pierwszą instytucją finansową, która realizując cele zrównoważonego rozwoju bezpłatnie udostępnia narzędzie wspierające rolników i producentów rolnych w transformacji w kierunku zrównoważonej produkcji,
 • Kredytomat – pierwsze na polskim rynku, łatwe do nawigowania, narzędzie uwzględniające potrzeby związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pozwalające dopasować ofertę bankową obejmującą kredyty, ubezpieczenia oraz produkty uzupełniające,
 • Gabinet Spożywczy – seria inspirujących rozmów z liderami sektora spożywczego w Polsce,
 • Systematyczny rozwój modułu średnich cen produktów rolnych,
 • Dział „Rola prawnika” wyjaśniający przystępnym językiem zawiłości przepisów prawa związane z prowadzeniem działalności w sektorze rolno-spożywczym,
 • Cykl materiałów video Food&Agro Sonar, w którym analitycy BNP Paribas Food&Agri Hub oraz zaproszeni goście komentują bieżącą sytuację na rynkach rolnych,
 • Rozszerzenie modułu „Zielone zmiany” o materiały edukacyjne dotyczące transformacji w kierunku zrównoważonej produkcji oraz możliwości wykorzystania potencjału konkurencyjnego związanego z wymogami i celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Na koniec grudnia 2021 r. liczba użytkowników portalu wzrosła o 70% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r., (liczba użytkowników zarejestrowanych wzrosła o 38% r/r). Liczba wejść na portal w 2021 r. wyniosła ponad 727 tys.

 

Bank od lat wspiera producentów żywności nie tylko sprzedając dopasowane produkty bankowe, ale również prowadząc akcje edukacyjne, wskazując nowe możliwości rozwoju.

Bank nawiązał współpracę z portalem Allegro Lokalnie, będącym częścią Grupy Allegro – największej platformy sprzedażowej w Polsce. W ramach współpracy przeprowadzona została Akcja #lokalne smaki, podczas której przystępujący do akcji rolnicy zajmujący się produkcją zdrowej, ekologicznej lub regionalnej żywności mogli sprzedawać swoje produkty bez prowizji. Celem akcji było przekonanie rolników do Internetu, jako nowego kanału sprzedaży oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na korzyści spożywania zdrowej żywności. Akcja była wsparta kampanią edukacyjną.

Bank od lat związany jest z finansowaniem rynku agro, stale obserwuje ten rynek i zachodzące na nim zmiany. Ostatnio Bank zauważył pogorszenie sytuacji ekonomicznej rolników, co skutkuje zwiększeniem ich zainteresowania zaciąganiem kredytów. To z kolei wywołuje odpowiedź na ww. zapotrzebowanie ze strony różnych instytucji finansowych, oferujących kredyty i pożyczki, często niedopasowane do specyfiki funkcjonowania gospodarstw i powodujących ich zadłużanie.

Jako lider bakowości agro, znający specyfikę tego biznesu, wiemy na co zwrócić uwagę, aby korzystanie z zewnętrznego finansowania przez agrobiznes, było maksymalnie bezpieczne i służyło jego rozwojowi.  W 2021 r. Bank kontynuował działania informacyjno-edukacyjne, dopasowując je do bieżących wyzwań jakie przynosił rynek. Były to m.in.:

 • video podcasty – seria „Rozmowy o Zielonym Ładzie”, gdzie zaproszeni eksperci wskazywali na główne aspekty, wyzwania, ale i możliwości wynikające z wdrożenia strategii UE „Od pola do stołu”;
 • e-learning dotyczący stabilności finansowej w gospodarstwie rolnym – szkolenie przygotowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP jest dostępne bezpłatnie dla każdego zainteresowanego na stronie asapakademia.pl;
 • Food & Agro Conference – spotkanie przedstawicieli ekosystemu rolno-spożywczego, w trakcie którego dyskutowane są najważniejsze uwarunkowania prowadzenia działalności przez firmy z tego sektora. Organizowane od 2006 r. wydarzenie stało się ważnym, dorocznym spotkaniem Banku z Klientami i instytucjami z branży. Food & Agro Conference jest rozwinięciem formuły dotychczasowych Agrokonferencji. Wydarzenie zostało w większym niż dotychczas stopniu skierowane do grona międzynarodowego. Jest dostępne w języku polskim i angielskim, a do wystąpień zaproszeni są międzynarodowi eksperci. W 2021 r. wydarzenie przeprowadzono w formie hybrydowej;
 • konkurs na pracę licencjacką lub magisterską o tematyce Agro – 3. edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro. Celem Konkursu jest promowanie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekologii oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności. W 2021 r. do Konkursu zgłoszono 51 prac. Kapituła konkursu, doceniając wysoki poziom konkursu przyznała 5 nagród głównych oraz 5 nagród specjalnych. Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/agroabsolwent/.

 

 

Wyniki wyszukiwania