Raport Zintegrowany 2021

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność i  wyniki Banku i Grupy

BNP Paribas Bank Polska S.A. od połowy marca 2020 r. aktywnie angażuje się w działania wspierające walkę z pandemią, podejmując kroki, których celem jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług, tym samym dbając o zdrowie pracowników i Klientów, jak również bezpieczeństwo powierzonych mu środków.

W 2021 r. wraz z ożywieniem gospodarki Bank odnotował rosnące zainteresowanie Klientów produktami bankowymi, zarówno kredytowymi, jak i oszczędnościowymi i inwestycyjnymi, co odzwierciedlone jest w rosnących wolumenach sprzedaży kont inwestycyjnych, pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych. W II półroczu 2021 r. widoczny był wzrost aktywności Klientów Bankowości Korporacyjnej i MŚP, co przełożyło się na wzrost salda kredytów przedsiębiorstw o 11,9% r/r.

Działania w zakresie organizacji pracy (ochrona pracowników i Klientów)

Praca zdalna

Forma organizacji pracy rekomendowana w Banku od początku pandemii. W jednostkach organizacyjnych, w których nie była możliwa taka forma działania dla całych zespołów, organizacja pracy opierała się na systemie wymiennym (tzw. split-team), polegającym na podzieleniu zespołu w celu odseparowania osób wykonujących te same obowiązki.

Nowe modele pracy w Centrali Banku

Od 16 sierpnia 2021 r., decyzją Zarządu Banku, wprowadzono 4 modele pracy zdalnej – uwzględniające specyfikę zadań realizowanych przez poszczególne obszary oraz konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Modele przewidywały pracę zdalną w wymiarze od kilku do kilkunastu dni w miesiącu. W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej pod koniec 2021 r. pracownicy powrócili do pracy zdalnej w większym wymiarze niż zakładały to ww. modele pracy. W grudniu 2021 r. ponad 85% pracowników Centrali pracowało zdalnie.

Praca zdalna w sieci sprzedaży

Umożliwienie zdalnego wykonywania obowiązków pracownikom sieci sprzedaży jest oparte na odrębnych zasadach wypracowanych bezpośrednio przez Pion Sprzedaży Bankowości Detalicznej i Biznesowej wraz z reprezentantami oddziałów tak, aby ta forma pracy nie wpływała na relacje z Klientami. Praca zdalna w placówkach uzależniona jest m.in. od sytuacji biznesowej, obsady kadrowej, zakresu realizowanych zadań.

Standardy obsługi Klientów

Nadal obowiązuje model obsługi dostosowany do warunków epidemicznych, tj. w  oddziale może odbywać się tylko bieżąca obsługa Klientów – jeden doradca obsługuje w bezpiecznej odległości jednego Klienta (również na stanowisku kasowym); placówki wyposażone są w ochronne szyby plexi, maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące dla pracowników oraz Klientów.

Inicjatywy edukacyjne i pro-pracownicze

Dostosowywane do potrzeb pracowników i prowadzone w większości poprzez platformy online, dedykowana pracownikom specjalna sekcja w wewnętrznej sieci Echonet poświęcona epidemii jest na bieżąco aktualizowana. W ramach programu wellbeingowego „DOBRZE”, pracownicy mogą zadbać o szeroko pojęte zdrowie głównie w zakresie dobrostanu psychicznego, mentalnego oraz fizycznego. Za pośrednictwem webinarów, podcastów, artykułów, porad w formie video oraz tele-porad 1 na 1, mają możliwość korzystania z wiedzy i usług m.in. dietetyków, psychologów, także do spraw parentingu, coachów rozwoju mentalnego czy fizjoterapeutów. Dodatkowo w listopadzie prowadzone były webinary na temat profilaktyki chorób przewlekłych oraz akcja „2 godziny dla Zdrowia”.

Wsparcie inicjatyw społecznych

Środki z programu Wspieram Cały Rok za 2021 były przekazane m.in. na utrzymanie infolinii Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji, która wspiera osoby w kryzysie psychicznym wywołanym pandemią COVID-19. W ramach walki ze skutkami pandemii w grudniu 2021 r. przekazaliśmy posiłki dla pracowników Szpitala – Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim o wartości 100 tys. zł.

Bezpłatne testy na COVID-19

Możliwość wykonania przez pracowników testów w laboratoriach diagnostycznych ALAB, na koszt Banku, o ile zachodzi uzasadnione podejrzenie o zakażenie wirusem w trakcie wykonywania czynności służbowych.

Zniżki na testy na COVID-19

W ramach umowy z ALAB pracownicy Banku mogą skorzystać z 25% bonifikaty na wykonanie testów serologicznych. W ramach umowy z LUX MED każdemu pracownikowi, który posiada aktywny pakiet opieki medycznej (minimum Srebrny) przysługuje 20% rabatu na usługę wykonania testu serologicznego na przeciwciała IgG z krwi oraz testu antygenowego. Oferta dotyczy badań wykonywanych we własnych placówkach medycznych LUX MED.

Infolinia psychologiczna Uniqa

Pracownicy oraz ich współmałżonkowie/partnerzy i dzieci, którzy przystąpili do ubezpieczenia Uniqa mogli do 31 sierpnia 2021 r. korzystać z konsultacji u psychologa lub psychiatry. Na konsultację mogły się umówić osoby ze wszystkimi problemami, które wiążą się z epidemią COVID-19 i mają wpływ na stan zdrowia psychicznego.

Ekwiwalent za pracę zdalną

Został wypłacony pracownikom Banku, w celu wparcia efektywnego i bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych zdanie.

Program szczepień przeciw SARS-COV-2

W kwietniu 2021 r. Bank dołączył do inicjatywy rządu dotyczącej zaangażowania pracodawców w program szczepień; w czerwcu i lipcu przeprowadzono szczepienia w kilku miastach (Gdańsk, Kraków, Poznań, Katowice, Warszawa) dla chętnych pracowników Banku i spółek Grupy BNP Paribas w Polsce oraz członków ich rodzin. Dodatkowo w listopadzie chętni pracownicy mogli przyjąć bezpłatnie szczepionkę przeciwko grypie w największych lokalizacjach placówek bankowych (Warszawa, Kraków, Ruda Śląska) lub w dowolnej placówce własnej lub partnerskiej operatora medycznego LUX MED.

Zdecydowana większość pracowników (ponad 80%) ocenia, że Bank zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki pracy
w trakcie pandemii

– na podstawie wyników przeprowadzonego badania Pulse Check.

Działania w zakresie wsparcia Klientów i digitalizacji

  • Programy pomocowe dla Klientów – od połowy stycznia 2021 r. do końca marca 2021 r. Grupa skupiała się na możliwie najpełniejszym wykorzystaniu dostępnych programów pomocowych dla klientów, w tym również udzielając czasowego odroczenia spłat rat od kredytów.
  • Według stanu na koniec grudnia 2021 r. liczba Klientów, którym przyznano kredyty i pożyczki podlegające moratoriom wyniosła 37,2 tys., o łącznej wartości ekspozycji bilansowej brutto Grupy Kapitałowej 5 709 313 tys. zł, z czego: 2 960 346 tys. zł dotyczyło Klientów indywidualnych, 2 213 339 tys. zł – podmiotów gospodarczych, a 535 628 tys. zł – należności leasingowych i pozostałych. Ponadto łączna wartość brutto kredytów i pożyczek objętych moratoriami ustawowymi na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 255 747 tys. zł. Stan wygasłych moratoriów wyniósł 5 696 483 tys. zł, a stan aktywnych moratoriów – 12 830 tys. zł.
    Szczegółowe informacje o kredytach i pożyczkach objętych moratoriami oraz wpływ pandemii na zarządzanie ryzykiem zostały zaprezentowane w Nocie 56 Zarządzanie ryzykiem finansowym w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • Bank pozostał partnerem programu rządowego dotyczącego wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (dalej: PFR). W ramach programu Bank w styczniu 2021 r. zakupił obligacje PFR0827 za kwotę 540 mln zł. Łącznie zaangażowanie Banku w obligacje PFR na koniec grudnia 2021 r. wyniosło 2,5 mld zł. Ponadto Bank w I półroczu 2021 r. objął 387 mln zł obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
  • Tarcza Finansowa PFR 2.0 – Klienci Banku prowadzący działalność gospodarczą od 15 stycznia 2021 r. do końca lutego 2021 r. mogli składać wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Udział Banku w dystrybucji funduszy dla Klientów to 4 tys. decyzji pozytywnych na kwotę 0,7 mld zł. Łączna kwota wypłacona przez PFR w ramach Tarczy 2.0 za pośrednictwem banków dla firm mikro, małych i średnich wynosiła na 15.08.2021 r. – 7 133 mln zł.
  • Promowanie rozwiązań cyfrowych, pozwalających Klientom w jeszcze większym stopniu na wykorzystanie urządzeń mobilnych i bankowości elektronicznej w kontaktach z Bankiem, poprzez ich dalszy rozwój i modyfikacje. Przykładowo, składanie wniosków w ramach tarcz finansowych PFR zostało udostępnione przedsiębiorstwom w systemach bankowości internetowej GOonline i BiznesPl@net (obecnie: GOonline Biznes). Ponadto wdrożono w pełni cyfrowy i zautomatyzowany procesu umarzania Subwencji Tarczy PFR 1.0 oraz 2.0. Bank rozszerzył również zakres usług związanych z wygodną wymianą walut oferując dostępność platformy FX Pl@net w wymiarze 24/7. Klientom indywidualnym udostępniona została usługa mojeID – bezpłatne utworzenie Tożsamości Elektronicznej, pozwalającej na zdalną identyfikację na potrzeby spraw urzędowych i komercyjnych. W 2021 r. Klienci Banku dokonali 400 tys. autoryzacji profilem zaufanym.

Mając na uwadze adekwatne odzwierciedlenie w wycenie portfela kredytowego wpływu sytuacji COVID-19, Grupa monitoruje portfel kredytowy pod kątem zagrożeń związanych z sytuacją epidemiologiczną. W szczególności przy wyznaczaniu odpisów aktualizujących Grupa uwzględnia wpływ scenariuszy makroekonomicznych oraz specyfikę portfela Klientów szczególnie narażonych na skutki pandemii, w tym Klientów korzystających ze wsparcia publicznego oraz działających w branżach narażonych na COVID-19.

W 2021 r. w wyniku poprawy prognoz makroekonomicznych, w tym w szczególności tempa wzrostu produktu krajowego brutto Polski, Grupa rozwiązała 155 854 tys. zł rezerwy na niezrealizowane straty kredytowe związane ze zmianą scenariuszy makroekonomicznych. Jednocześnie, mając świadomość, że w przypadku części klientów rozpoznanie negatywnych skutków COVID-19 na jakość kredytową będzie opóźnione (m.in. ze względu na korzystanie przez przedsiębiorstwa ze wsparcia publicznego w ramach tarcz kryzysowych, co wspiera ich sytuację finansową i płynnościową), Grupa uwzględniła w odpisach ryzyko pogorszenia się ich kondycji finansowej w przyszłości dowiązując rezerwy w wysokości 122 130 tys. zł. Łączna kwota zmiany salda rezerw związanych z COVID-19 w 2021 r. wyniosła 33 724 tys. zł (rozwiązanie netto).

Wyniki wyszukiwania