Raport Zintegrowany 2021

Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna

Obszar Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej (Corporate and Institutional Banking) (dalej: Obszar Bankowości CIB) udostępnia szeroką ofertę produktową skierowaną zarówno do największych polskich przedsiębiorstw jak i średniej wielkości spółek. Poprzez Departament Usług Powierniczych oferta adresowana jest także do firm ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

Obszar Bankowości CIB dostarcza Klientom w Polsce kompleksowe rozwiązania Grupy BNP Paribas z zakresu finansowania oraz zarządzania ryzykiem, w tym:

 • finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw,
 • doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji, transakcji na dłużnych i akcyjnych rynkach kapitałowych oraz operacji na rynku walutowym i pieniężnym,
 • finansowanie strukturyzowane: finansowanie przejęć oraz projektów inwestycyjnych,
 • zarządzanie przepływami pieniężnymi, płynnością finansową oraz optymalizację kapitału obrotowego,
 • zarządzanie ryzykiem finansowym i ryzykiem związanym z wahaniami cenowymi na rynkach towarowych.

Obszar Bankowości CIB oferuje Klientom najwyższej jakości wiedzę ekspercką, łącząc znajomość rynku polskiego z doświadczeniem na rynkach międzynarodowych i kompetencjami najwyższej klasy specjalistów sektorowych. CIB wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw oraz realizację strategicznych dla Polski przedsięwzięć poprzez finansowanie infrastruktury przemysłowej, komercyjnej i technologicznej oraz strategicznych fuzji i przejęć.

Obszar Bankowości CIB koncentruje się na następujących obszarach działalności:

 • przeprowadzanie operacji na krajowym i międzynarodowych rynkach walutowych i stopy procentowej. W ramach tej działalności realizowane są zadania z zakresu zarządzania ryzykiem rynkowym w księdze handlowej, kwotowania cen instrumentów rynku walutowego i instrumentów rynku stopy procentowej (w tym transakcji na rynku instrumentów pochodnych), a także ustalanie obowiązującej w Banku tabeli kursów walut oraz strukturyzacja i zarządzanie ryzykiem związanym z oferowaniem przez Bank produktów strukturyzowanych,
 • bezpośrednia sprzedaż Klientom produktów rynków finansowych umożliwiających zarządzanie ryzykiem walutowym, stopy procentowej i zmiany cen towarów,
 • organizowanie emisji dłużnych papierów wartościowych dla Klientów korporacyjnych.

W ramach Obszaru Bankowości CIB działa Pion Rynków Finansowych, który w 2021 r. koncentrował się na:

 • dalszym, intensywnym rozwoju platformy FX Pl@net, która jest elektronicznym narzędziem wykorzystywanym przez wielu Klientów biznesowych i indywidualnych do zawierania transakcji walutowych,
 • podnoszeniu jakości obsługi Klientów korporacyjnych przez dealerów walutowych i dedykowanych specjalistów produktowych oraz badaniu satysfakcji Klientów NPS,
 • poszerzaniu dostępnej oferty produktowej wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów.

Wyniki wyszukiwania