Raport Zintegrowany 2021

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Całkowite dochody Grupy Kapitałowej w 2021 r. wyniosły 675 157 tys. zł i były o 1 538 834 tys. zł (tj. o 178,2%) niższe w porównaniu do 2020 r.

Na odnotowany spadek wpłynęło przede wszystkim pogorszenie o 1 132 824 tys. zł wyceny aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody związane z podwyżkami stóp procentowych NBP (negatywny wpływ na całkowite dochody 2021 r. w wysokości 969 416 tys. zł, w porównaniu do pozytywnego wpływu w kwocie 163 408 tys. zł w 2020 r.). Kolejnym elementem, który wpłynął na spadek całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej był wynik finansowy netto, który na koniec 2021 r. był niższy o 556 797 tys. zł (tj. o 76,0%) w stosunku do końca 2020 r.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

tys. zł 12 miesięcy do 31.12.2021 12 miesięcy do 31.12.2020 zmiana r/r
tys. zł
zmiana r/r
%
Zysk netto 176 298 733 095 (556 797) (76,0%)
Inne całkowite dochody
Pozycje, które mogą zostać przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków (854 322) 132 361 (986 683) (745,4%)
Wycena aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody brutto (969 416) 163 408 (1 132 824) (693,2%)
Podatek odroczony od wyceny aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody brutto 184 189 (31 047) 215 236 (693,3%)
Wycena instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne brutto (85 303) (85 303)
Podatek odroczony od wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne brutto 16 208 16 208
Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane na zyski lub straty 2 867 (1 779) 4 646 (261,2%)
Wycena metodą aktuarialną świadczeń pracowniczych brutto 3 540 (2 196) 5 736 (261,2%)
Podatek odroczony od wyceny metodą aktuarialną świadczeń pracowniczych brutto (673) 417 (1 090) (261,3%)
Inne całkowite dochody (netto) (851 455) 130 582 (982 037) (752,0%)
Całkowite dochody ogółem (675 157) 863 677 (1 538 834) (178,2%)

Wyniki wyszukiwania