Raport Zintegrowany 2021

Interesariusze i relacje z otoczeniem

Interesariuszami Banku są wszyscy ci, na których wpływamy i którzy oddziałują na naszą organizację. W naszej działalności bierzemy pod uwagę ich potrzeby oraz uwzględniamy ich opinie w naszych działaniach. Stawiamy na stały i otwarty dialog również dlatego, że opinie naszych interesariuszy pozwalają uwzględniać w planach Banku zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne.

 • 102-40
 • 102-42
 • 102-43
 • S-P4
 • UNGC 1
 • UNGC 3

Klienci indywidualni i instytucjonalni

(bankowość detaliczna, Wealth Management, bankowość korporacyjna, bankowość mikro, bankowość MŚP, segment Agro)

 • Bezpośrednie spotkania i rozmowy telefoniczne / on-line z naszymi Klientami
 • Analiza opinii Klientów na temat jakości obsługi i oferowanych przez nas usług
 • Badania ankietowe opinii interesariuszy prowadzone w ramach przygotowań do raportowania danych niefinansowych
 • Strony www (chat, wideochat, formularz kontaktowy, bankowość internetowa)
 • Konta w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram i LinkedIn
 • Platforma Agronomist
 • Badania Customer Journey, które pozwalają na bieżąco reagować na potrzeby i zgłoszenia Klientów
 • Dni Klienta
 • Kampania „A co Ty zrobiłeś dla swojego Klienta?”
 • Kampania „Kto słucha, nie błądzi”
 • Kampania „Świat Cię potrzebuje”
 • Program Handlu Zagranicznego
 • Food & Agro Conference

Pracownicy i współpracownicy

 • Cykliczne badania satysfakcji pracowników (raz na kwartał)
 • Narzędzia komunikacji wewnętrznej
 • Bezpośrednie spotkania i rozmowy
 • Badania ankietowe opinii interesariuszy prowadzone w ramach przygotowań do raportowania danych niefinansowych
 • Spotkania walidacyjne istotnych tematów raportowania dla kadry menadżerskiej
 • Echonet – wewnętrzny portal informacyjny
 • Newsletter Hello
 • Magazyn Bonjour (miesięcznik w postaci strony responsywnej)
 • Lunche z prezesem Przemkiem Gdańskim
 • Spotkania z członkami Zarządu dla wszystkich pracowników (cykl Bliżej) oraz w poszczególnych obszarach (np. Magda goes live czy Kawa z Kazikiem)

Spółki Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • Bieżąca komunikacja wewnętrzna pomiędzy spółkami zależnymi tworzącymi Grupę Kapitałową BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Badania ankietowe opinii interesariuszy prowadzone w ramach przygotowań do raportowania danych niefinansowych
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podmioty w ramach Grupy BNP Paribas w Polsce i za granicą

 • Bieżąca komunikacja wewnętrzna w ramach Grupy BNP Paribas w Polsce i za granicą
 • Zintegrowany raport roczny za 2020 r.

Otoczenie rynkowe

(partnerzy biznesowi, dostawcy, Związek Banków Polskich, organizacje konsumenckie i branżowe, otoczenie konkurencyjne, administracja, media ogólnopolskie)

 • Bieżący kontakt z parterami biznesowymi i dostawcami
 • Badania ankietowe opinii interesariuszy prowadzone w ramach przygotowań do raportowania danych niefinansowych
 • Deklaracja CSR dla dostawców – dokument opisujący zasady współpracy z dostawcami
 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży – jesteśmy sygnatariuszem, realizujemy zasady odpowiedzialnej sprzedaży
 • Office Hours

Organy nadzorujące

(Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski)

 • Materiały informacyjne i raporty przeznaczone dla organów nadzorujących
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rynek kapitałowy

(inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, agencje ratingowe, analitycy)

 • Materiały informacyjne i raporty przeznaczone dla środowiska inwestorskiego
 • Bieżący kontakt z przedstawicielami instytucji rynku kapitałowego

Zintegrowany raport roczny za 2020 r.

Społeczności lokalne

(partnerzy społeczni, lokalna administracja samorządowa, instytucje wspierające wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe, uczelnie, szkoły, mieszkańcy lokalnych społeczności, media lokalne, organizacje pozarządowe, Fundacja BNP Paribas)

 • Bieżący kontakt z partnerami społecznymi w ramach realizacji projektów z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju Banku oraz Fundacji BNP Paribas
 • Badania ankietowe opinii interesariuszy prowadzone w ramach przygotowań do raportowania danych niefinansowych
 • Strony www (chat, wideochat, formularz kontaktowy, bankowość internetowa)
 • Kampania „Gdzie są nasze Patronki?”
 • Kampania „Świat Cię potrzebuje”
 • Szlachetna Paczka
 • Misja Edukacja 2021
 • Misja Samodzielność

Środowisko naturalne

(organizacje regulacyjne oraz organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami środowiskowymi)

 • Bieżący kontakt z partnerami społecznymi w ramach realizacji projektów z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju Banku oraz Fundacji BNP Paribas
 • Badania ankietowe opinii interesariuszy prowadzone w ramach przygotowań do raportowania danych niefinansowych
 • Strony www (chat, wideochat, formularz kontaktowy, bankowość internetowa)
 • Konta w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram i LinkedIn
 • Podcasty na platformie Spotify
 • Udział w konferencjach branżowych
 • Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs
 • Kampania „Świat Cię potrzebuje”
 • Open Eyes Economy Summit
 • Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie
 • Grupa robocza Climate Positive przy UN Global Compact
 • Program Climate Leadership we współpracy z UNEP GRID

Kluczowe partnerstwa

 • 102-12
 • 102-13

Bank kieruje się przekonaniem, że do osiągnięcia stanu sprawiedliwości społecznej i klimatycznej, niezbędne jest realizowanie 17. Celu Zrównoważonego Rozwoju, czyli nawiązywanie partnerstw międzysektorowych. Aby skutecznie zmieniać świat wokół nas, promować dobre praktyki w biznesie, a w szczególności w sektorze usług finansowych w zakresie dostępności produktów, usług i placówek czy też odpowiedzialnej sprzedaży, podejmujemy współpracę międzysektorową z licznymi partnerami.

Wybrane partnerstwa BNP Paribas Bank Polska S.A. z perspektywy zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społecznego

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
(Program Partnerstwa FOB, Karta Różnorodności, Chapter Zero Poland)
Agenda
Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce
United Nations Global Compact
(Climate Positive, Standard Etyki)
UNEP/GRID-Warszawa
(Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju – Razem dla środowiska, Climate Leadership)
Związek Banków Polskich
(m.in. Grupa Robocza ds. Zrównoważonych Finansów)
Konfederacja Lewiatan
(m.in. Rada ds. Zielonej Transformacji)
Koalicja Liderzy Pro Bono
Stowarzyszenie Wiosna – Szlachetna Paczka
Fundacja Integracja

Więcej informacji o partnerstwach Banku znajduje się w rozdziałach Perspektywa biznesowa, Perspektywa środowiskowa oraz Perspektywa społeczna, a także zbiorczo na tej stronie internetowej.

O partnerach Fundacji BNP Paribas można przeczytać na tej stronie.

Wyniki wyszukiwania