Raport Zintegrowany 2021

Struktura akcjonariatu i notowania akcji Banku

Akcjonariat

31 grudnia 2021 r. w akcjonariacie Banku znajdowało się dwóch akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu: BNP Paribas i BNP Paribas Fortis SA/NV. Łącznie posiadali 88,44% głosów. Pozostała część akcji Banku, czyli 12,56% znajdowała się w wolnym obrocie (free float).

Zmiany jakie miały miejsce w strukturze akcjonariatu Banku w 2021 r. zostały opisane w Rozdziale Akcje i akcjonariusze.

Akcje Banku są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 27 maja 2011 r. (debiut Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.):

 • kod ISIN: PLBGZ0000010
 • nazwa skrócona: BNPPPL
 • Ticker GPW: BNP
 • przynależność do indeksów: mWIG80 i mWIG80TR

Akcje i akcjonariusze

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Banku na 31 grudnia 2021 r. z wyróżnieniem akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu na 31.12.2021 r.

Akcjonariusz liczba akcji % udziału w kapitale akcyjnym liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu % udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
BNP Paribas, łącznie: 128 991 553 87,44% 128 991 553 87,44%
BNP Paribas bezpośrednio 93 501 327 63,38% 93 501 327 63,38%
BNP Paribas Fortis SA/NV bezpośrednio 35 490 226 24,06% 35 490 226 24,06%
Pozostali 18 527 229 12,56% 18 527 229 12,56%
Ogółem 147 518 782 100,00% 147 518 782 100,00%

 

31 grudnia 2021 r. kapitał akcyjny Banku wynosił 147 519 tys. zł. W skład kapitału wchodziło 147 518 782 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:

 • seria A – 15 088 100 akcji,
 • seria B – 7 807 300 akcji,
 • seria C – 247 329 akcji,
 • seria D – 3 220 932 akcji,
 • seria E – 10 640 643 akcji,
 • seria F – 6 132 460 akcji,
 • seria G – 8 000 000 akcji,
 • seria H – 5 002 000 akcji,
 • seria I – 28 099 554 akcji,
 • seria J – 2 500 000 akcji,
 • seria K – 10 800 000 akcji,
 • seria L – 49 880 600 akcji,
 • seria M – 99 864 akcji.

Akcje Banku to akcje zwykłe na okaziciela i akcje imienne. 31 grudnia 2021 r. 67 005 515 akcji Banku stanowiły akcje imienne, w tym cztery akcje serii B. Z akcjami zwykłymi na okaziciela nie są związane żadne specjalne uprawnienia kontrolne.

Cztery akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi. Przywilej ten obejmuje prawo uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcję w razie likwidacji Banku po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejności przed wpłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wpłaty wobec wykonania przywileju mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji.

Statut Banku nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu. Nie zawiera też postanowień, które oddzielają prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi od posiadania papierów wartościowych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Statut Banku nie wprowadza ograniczeń, które dotyczą przenoszenia prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank.

6 kwietnia 2021 r. na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §6 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, nastąpiła rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczenie do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 99 864 akcji zwykłych na okaziciela Banku serii M o wartości nominalnej 1 zł każda (dalej: Akcje Serii M) oraz zapisanie Akcji Serii M na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Akcje Serii M zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 31 stycznia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 29 czerwca 2020 r. Akcje Serii M zostały objęte w wykonaniu praw z objętych wcześniej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii M.

Zgodnie z art. 451 §2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych przyznanie Akcji Serii M stało się skuteczne z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

W związku z powyższym na podstawie art. 451 §2 w zw. z art. 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z łącznie 99 864 Akcji Serii M o łącznej wartości nominalnej 99 864 zł oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku z kwoty 147 418 918 zł do kwoty 147 518 782 zł.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 147 518 782 głosów. Liczba głosów wynikających z przyznanych Akcji Serii M wynosi 99 864 głosów.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu Akcji Serii M wynosi 476 136 zł.

2 czerwca 2021 r. zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy Banku – BNP Paribas S.A. oraz Rabobank International Holding B.V. (dalej: Akcjonariusze), w którym Akcjonariusze poinformowali o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (dalej: ABB), którego celem była sprzedaż przez Akcjonariuszy nie więcej niż 7 472 786 akcji zwykłych na okaziciela Banku, stanowiących łącznie nie więcej niż 5,07% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz reprezentujących nie więcej niż 5,07% ogólnej liczby głosów w Banku (dalej: Akcje Sprzedawane).

Zgodnie z Zawiadomieniem, w wyniku procesu ABB łączna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na 7 472 786, co stanowi 5,07% akcji w kapitale zakładowym Banku oraz w ogólnej liczbie głosów w Banku, z czego:

 • BNP Paribas S.A. sprzeda 1 858 911 Akcji Sprzedawanych, które stanowią 1,26% akcji w kapitale zakładowym Banku oraz w ogólnej liczbie głosów w Banku, a
 • Rabobank International Holding B.V. sprzeda 5 613 875 Akcji Sprzedawanych, które stanowią 3,81% akcji w kapitale zakładowym Banku oraz w ogólnej liczbie głosów w Banku.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB:

 • BNP Paribas S.A. bezpośrednio posiada 93 501 327 akcji Banku reprezentujących 63,38% ogólnej liczby akcji i głosów w Banku, a wraz z innymi podmiotami grupy kapitałowej BNP Paribas S.A. kontroluje łącznie 128 991 553 akcje Banku reprezentujące 87,44% ogólnej liczby akcji i głosów w Banku,
 • Rabobank International Holding B.V. nie posiada żadnych akcji Banku.

Zestawienie stanu posiadania akcji Banku oraz uprawnień do akcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku na dzień publikacji sprawozdania za 3 kwartały 2021 r. (9 listopada 2021 r.) oraz raportu za 2021 r. (3 marca 2022 r.) zostało zaprezentowane poniżej.

Stan posiadania przez poszczególnych członków Zarządu akcji Banku oraz uprawnień do akcji nie uległ zmianie od dnia publikacji poprzedniego sprawozdania tj. 9 listopada 2021 r.

Liczba akcji i warrantów subskrypcyjnych w posiadaniu członków Zarządu Banku

Członek Zarządu Banku Akcje*
09.11.2021
Warranty subskrypcyjne
09.11.2021
Akcje*
03.03.2022
Warranty subskrypcyjne**
03.03.2022
Przemysław Gdański 7 989 9 148 7 989 9 148
Jean-Charles Aranda 0 2 338 0 2 338
André Boulanger 0 3 129 0 3 129
Przemysław Furlepa 0 2 722 0 2 722
Wojciech Kembłowski 0 3 195 0 3 195
Kazimierz Łabno 0 1 862 0 1 862
Magdalena Nowicka 0 0 0 0
Volodymyr Radin 0 895 0 895
Agnieszka Wolska 0 0 0 0
* akcje serii M objęte 6.04.2021 r. w wykonaniu praw wynikających z warrantów serii A1 (objęcie imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A1 nastąpiło 8.03.2021 r.; jeden warrant uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję); w przypadku Pana Przemysława Gdańskiego liczba objętych akcji serii M wynosiła 7 489 szt., liczba akcji nabytych na rynku akcji GPW 500 szt.
** warranty subskrypcyjne serii A2 objęte 25.03.2021 r. - jeden warrant serii A2 uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii M BNP Paribas Bank Polska S.A., po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję

 

Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie deklarowali posiadania akcji/uprawnień do akcji Banku na 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu rocznego, tj. 3 marca 2022 r., co nie uległo zmianie od dnia przekazania sprawozdania za 3 kwartały 2021 r., tj. 9 listopada 2021 r.

Zobowiązanie inwestorskie BNP Paribas dotyczące płynności akcji Banku

Zgodnie z zobowiązaniem podjętym przez BNP Paribas SA – głównego akcjonariusza Banku – wobec Komisji Nadzoru Finansowego, złożonym 14 września 2018 r., liczba akcji Banku w wolnym obrocie powinna zostać zwiększona do co najmniej 25% plus jedna akcja w terminie najpóźniej do końca 2023 r.

Na początku czerwca 2021 r. Grupa BNP Paribas sprzedała części posiadanych akcji Banku. Szczegółowe informacje dotyczące tej transakcji zostały opisane w Rozdziale Akcje i akcjonariusze.

Notowania akcji

Na sesji w dniu 30 grudnia 2021 r. kurs zamknięcia akcji Banku wyniósł 91,20 zł i był wyższy o 43,40% w porównaniu do 30 grudnia 2020 r. (63,60 zł). W tym samym okresie wartość indeksu WIG-Banki wzrosła o 81,32%.

Czynnikiem, który istotnie wpływał na notowania akcji w pierwszej połowie 2021 r. pozostawały zmiany sytuacji pandemicznej oraz oczekiwań co do wpływu obostrzeń sanitarnych na wyniki spółek, w tym banków. Trend wzrostowy widoczny od listopada 2020 r. utrzymał się do połowy marca 2021 r. (maksimum dla ceny akcji Banku w I kwartale miało miejsce 17 lutego i wyniosło 74,20 zł). Pierwszy kwartał 2021 r. zakończył się korektą notowań akcji Banku i spadkiem poniżej 60,00 zł za akcję (spadek kursu o 5,66% w stosunku do końca 2020 r.). Minimum dla I kwartału (i całego 2021 r.) wyniosło 58,00 zł i wystąpiło 22 i 25 marca 2021 r.

Drugi kwartał 2021 r. przyniósł zakończenie kolejnej fali pandemii i odwrócenie trendu spadkowego na GPW. Wzrosty kursu akcji Banku zakończyły się ustanowieniem 31 maja 2021 r. lokalnego maksimum na poziomie 74,60 zł. Pomimo ponownej korekty jaka miała miejsce w czerwcu, w całym II kwartale kursu akcji Banku wzrósł o 6,67%.

Trzeci kwartał 2021 r. to okres najlepszy pod względem kwartalnej zmiany ceny akcji, na co z pewnością wpłynęła poprawa oczekiwań dotyczących sytuacji zewnętrznej oraz sentymentu do GPW. Kurs akcji Banku wzrósł o 31,25%. Wzrost ten był kontynuowany do 5 listopada kiedy to odnotowano maksimum roczne na poziomie 100.50 zł. Czwarty kwartał zakończył się wzrostem ceny o 8,57%.

Na kształtowanie się kursu akcji Banku pozytywnie wpłynęła konsekwentna realizacja strategii oraz widoczna w 2020 r. i 2021 r. odporność modelu biznesowego na negatywne uwarunkowania zewnętrzne o czym świadczy m.in. skuteczność działań dostosowawczych mających na celu neutralizację negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na wyniki finansowe Banku i realizowany wzrost dochodów podstawowych.

W I kwartale 2021 r, średnia dzienna cena akcji pozostawała na najniższym poziomie w analizowanym okresie (66,14 zł). Styczeń był najgorszym miesiącem ze średnią na poziomie 64,49 zł. Wzrosty kursu w maju pozwolił na wzrost średniej II kwartału do poziomu 68,08 zł. Obserwowana w kolejnych miesiącach poprawa koniunktury pozwoliła na wzrost średniego kursu do poziomu 71,94 zł w III kwartale oraz 90,39 zł w IV kwartale 2021 r. Średnia dla całego 2021 r. wyniosła 74,18 zł i była wyższa od średniej dla 2020 r. (52,23 zł) o 42,04%.

Średni dzienny wolumen obrotu w I kwartale 2021 r. pozostawał na niskim poziomie 3 529,19 szt. akcji (nieznacznie wyższym od średniej dla całego 2020 r. – 3 164,17 szt.). Stopniowa poprawa koniunktury obserwowana w II kwartale 2021 r. przyniosła wzrost średniego dziennego wolumenu obrotu do poziomu 5 767,40 szt. akcji. Druga połowa 2021 r. była najlepsza nie tylko pod względem wzrostu cen akcji ale również wielkości obrotu. Średni dzienny wolumen  wzrósł dwukrotnie: do 11 701,61 szt. akcji w III kwartale i 11 929,48 szt. w IV kwartale 2021 r.

W połączeniu ze zmianami średniej ceny, znalazło to odzwierciedlenie w zmianach średniej dziennej wartości obrotu, która w analizowanych kwartałach wyniosła odpowiednio: 224,02 tys. zł, 379,50 tys. zł, 870,10 tys. zł oraz 1 098,23 tys. zł. Na sesji 29 października 2021 r. zanotowano maksimum wolumenu obrotu (224 787 szt. akcji) oraz maksimum wartości obrotu (21 358,39 tys. zł) dla 2021 r.

Oprócz widocznego wzrostu wolumenów obrotu (średnia dla 2021 r.: 8 351,63 szt. akcji, wzrost w porównaniu do 2020 r. o 163,94%), o wzroście zainteresowania inwestorów akcjami Banku świadczy przeprowadzenie na początku czerwca 2021 r. procesu przyspieszonej budowy księgi popytu, którego celem była sprzedaż wszystkich akcji posiadanych przez Rabobank International Holding B.V. oraz części akcji posiadanych przez BNP Paribas SA (stanowiącej 1,26% akcji w kapitale zakładowym Banku). Po zakończeniu tych transakcji łączny udział akcjonariuszy posiadających mniej niż 5% akcji w kapitale zakładowym Banku wzrósł do 12,56%.

Najważniejsze informacje dotyczące akcji BNP Paribas Bank Polska S.A

2021 2020 2019 zmiana
2021/2020
Cena akcji na koniec roku (zł) 91,20 63,60 68,00 +43,4%
Średnia cena akcji (zł) 74,18 52,23 58,90 +42,0%
Maksymalna cena akcji (zł) 100,50 78,60 73,80 +27,9%
Minimalna cena akcji (zł) 58,00 33,10 47,60 +75,2%
Wartość WIG-Banki na koniec roku (pkt.) 8 640,27 4 765,33 6 768,39 +81,3%
Liczba akcji na koniec roku (szt.) 147 518 782 147 418 918 147 418 918 +99 864 (+0,1%)
Kapitalizacja na koniec roku (tys. zł) 13 453 713 9 375 843 10 024 486 +43,5%
Średni wolumen obrotu na sesję (szt.) 8 351,63 3 164,17 1 860,55 +163,9%
Średnia wartość obrotu na sesję (tys. zł) 652,14 155,94 118,26 +318,2%
Zysk na akcję (zł)* 1,20 4,97 4,17 -3,78
Wskaźnik C/Z* 76,31 12,79 16,31 +63,52
Wartość księgowa na akcję (zł)* 77,02 81,61 75,70 -4,59
Wskaźnik C/WK* 1,18 0,78 0,90 +0,40
* Obliczenie na bazie danych skonsolidowanych.

Oceny ratingowe

Na koniec 2021 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. posiadał rating agencji ratingowej Moody’s Investors Service Ltd.

Oceny Banku dokonywane przez Agencję Moody’s Investors Service Ltd. potwierdzają stabilną sytuację BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: Bank). Długoterminowy rating depozytów Banku jest na poziomie Baa1. Ratingi depozytów krótkoterminowych na poziomie Prime-2. Ocena uwzględnia niepewność co do rozwoju pandemii COVID-19 i potencjalne ugody dla umów kredytów hipotecznych w CHF.

Z uwagi na systematyczną poprawę sytuacji finansowej Banku podstawowa ocena kredytowa BCA (Baseline Credit Assessment) znajduje się na poziomie ba1 a skorygowana podstawowa ocena kredytowa (Adjusted Baseline Credit Assessment) oraz ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessments) na poziomach odpowiednio: Baa3 i A3(cr)/Prime-2 (cr).

Moody’s Investors Service Rating
Długoterminowe ratingi depozytów (LT Bank Deposits) Baa1
Krótkoterminowe ratingi depozytów (ST Bank Deposits) Prime-2
Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment, BCA) ba1
Skorygowana ocena indywidualna
(Adjusted Baseline Credit Assessment, Adjusted BCA)
Baa3
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa/krótkoterminowa
(Counterparty Risk assessments, CRa)
A3(cr)/Prime-2(cr)
Perspektywa stabilna

Dobra ocena sytuacji finansowej Banku wynika z:

 • poprawy zyskowności i efektywności działania,
 • utrzymania umiarkowanego poziomu ryzyka kredytowego oraz wzmocnienia sytuacji kapitałowej,
 • finansowania aktywów środkami spoza rynku międzybankowego,
 • posiadania wysokiego poziomu aktywów płynnych,
 • optymalizowania kosztów finansowania.

Sytuacja makroekonomiczna Polski, pomimo pandemii COVID-19, wpływa pozytywnie na utrzymanie oceny Banku.

Od lutego 2022 r. oceny ratingowe Moody’s nie są zamawiane przez Bank.

W styczniu 2022 r. Bank otrzymał oceny ratingowe od agencji Fitch Ratings

Fitch Ratings Rating
Long-Term Issuer Default Rating (LT IDR) „A+” z perspektywą stabilną
Short-Term Issuer Default Rating (ST IDR) „F1”
National Long-Term Rating (Natl LT) „AAA(pol)” z perspektywą stabilną
National Short-Term Rating (Natl ST) „F1+(pol)”
Viability Rating (VR) „bbb-”
Shareholder Support Rating (SSR) „a+”

 

Oceny ratingowe IDR i SSR Banku odzwierciedlają przekonanie Fitch Ratings o wysokim prawdopodobieństwie wsparcia ze strony BNP Paribas SA (dalej: BNPP, IDR na poziomie „A+”, perspektywa stabilna). Ten sam poziom ocen ratingowych Banku i BNPP odzwierciedla oczekiwaną bardzo silną skłonność BNPP do udzielania wsparcia, biorąc pod uwagę włączenie Banku do grupowego planu przymusowej restrukturyzacji BNPP (w ramach strategii zakładającej pojedynczy punkt kontaktowy („single-point-of-entry”)) oraz znaczne ryzyko reputacyjne dla BNPP w razie wystąpienia upadłości Banku.

Wszelkie niezbędne wsparcie dla Banku byłoby nieistotne w stosunku do zdolności BNPP do jego zapewnienia. Stabilna perspektywa dla IDR Banku odzwierciedla perspektywę dla ratingu BNPP. Zdaniem agencji Fitch Ratings ocena VR Banku na poziomie „bbb-” odzwierciedla m.in. umiarkowaną i stosunkowo mniej ugruntowaną franczyzę Banku na konkurencyjnym polskim rynku bankowym, a także tradycyjny, dobrze wyważony model biznesowy skutkujący umiarkowanym ogólnym profilem ryzyka.

Relacje inwestorskie

BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: Bank) prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, której celem jest zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji uwzględniającej potrzeby informacyjne uczestników rynku kapitałowego.

Bank jako spółka publiczna i instytucja nadzorowana, udzielając informacji, kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz zapewnia uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do informacji na temat bieżącej działalności spółki, podejmowanych przez nią działań czy jej wyników finansowych, wypełniając obowiązki informacyjne w sposób umożliwiający dokonywanie rzetelnej wyceny akcji Banku.

Za relacje z akcjonariuszami, inwestorami oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego odpowiada dedykowana jednostka organizacyjna w Banku – Biuro Relacji Inwestorskich. Istotne informacje dla inwestorów, akcjonariuszy Banku i analityków są dostępne na dedykowanej stronie internetowej Relacji Inwestorskich.

W 2021 r. Bank po raz drugi udostępnił cyfrową wersję raportu rocznego. Raport za 2020 r. dostępny jest tutaj.

Na przestrzeni 2021 r. rekomendacje dla akcji Banku wydawało 9 instytucji finansowych. Na koniec 2021 r. Bank posiadał 7 rekomendacji, z czego 2 „Kupuj” i 5 „Trzymaj”. Mediana cen docelowych z rekomendacji wyniosła 96,0 zł, a średnia cen docelowych – 93,3 zł, tj. była wyższa od ceny akcji z 30 grudnia 2021 r. (91,2 zł) odpowiednio o 5,3% i 2,3%.

Wyniki wyszukiwania