Raport Zintegrowany 2021

Najważniejsze wydarzenia korporacyjne

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) wydaje zalecenie dotyczące wstrzymania przez BNP Paribas Bank Polska S.A. wypłaty dywidendy w I półroczu 2021 r.

 • Bank powołuje Zarząd na nową kadencję
 • Odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • Bank powołuje Radę Nadzorczą na nową kadencję
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydaje oświadczenie o warunkowej rejestracji akcji serii M Banku
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuszcza i wprowadza do obrotu akcje serii M Banku
 • Bank wydaje akcje serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Zmienia wartość kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy Banku zostaje podwyższony z 147 418 tys. zł do 147 519 tys. zł
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: BFG) ustala dla Banku wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r. Składka wynosi 90 147 tys. zł
 • Bank rozpoczyna realizację programu odkupu akcji własnych w związku z wdrożeniem programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku
 • Zmiana Statutu Banku zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana wynika z podwyższenia kapitału zakładowego Banku do kwoty 147 519 tys. zł
 • Dwaj akcjonariusze Banku zawiadamiają, że rozpoczęli proces sprzedaży części swoich akcji Banku w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (dalej: ABB)*

* Szczegóły procesu sprzedaży przez BNP Paribas SA oraz Rabobank International Holding B.V. części swoich akcji Banku zostały opisane w Rozdziale Bank na GPW

 • Dwaj akcjonariusze Banku zawiadamiają, że zakończyli proces sprzedaży części swoich akcji Banku w ramach ABB*
 • Odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

* Szczegóły procesu sprzedaży przez BNP Paribas SA oraz Rabobank International Holding B.V. części swoich akcji Banku zostały opisane w Rozdziale Bank na GPW

Część zmian Statutu Banku przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 17 czerwca 2021 r. zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

 • Część zmian Statutu Banku przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 17 czerwca 2021 r. zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
 • BFG wyznacza minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych („MREL”) dla Banku na poziomie indywidualnym: 15,90% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko („TREA”) oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej („TEM”). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2023 r. Cele śródokresowe MREL: w relacji do TREA wynoszą: 11,95% na koniec 2021 r. oraz 13,92% na koniec 2022 r., oraz w relacji do TEM wynoszą: 3,00% na koniec 2021 r. oraz 4,46% na koniec 2022 r.

Wszystkie zmiany w składzie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku w 2021 r. zostały opisane w Rozdziale Struktura Zarządcza BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wyniki wyszukiwania