Raport Zintegrowany 2021

Polityki i procedury należytej staranności

Główne polityki, procedury i inne dokumenty regulujące zagadnienia należytej staranności na poziomie Grupy Kapitałowej oraz Banku.

 • 102-25

Na poziomie Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas
 • Zasady odpowiedzialnego biznesu obowiązujące w Grupie BNP Paribas
 • Polityka Whistleblowing

Na poziomie BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Polityka CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Polityka zarządzania różnorodnością
 • Polityka wynagradzania
 • Polityka antymobbingowa
 • Zasady postępowania w przypadku zgłoszeń o nękaniu i molestowaniu seksualnym w relacjach zawodowych
 • Polityka zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, w tym zgłaszania anonimowego (Whistleblowing)
 • Polityka zarządzania relacjami pracowniczymi
 • Regulamin pracy
 • Zasady rekrutacji pracowników
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
 • Regulamin premiowania pracowników
 • Polityka wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku BNP Paribas
 • Regulamin przypisywania i wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego osobom mającym istotny wpływ na profil ryzyka innym niż Członkowie Zarządu
 • Regulamin Komitetu Dyscyplinarnego BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Polityka planowania sukcesji
 • Polityka identyfikowania kluczowych funkcji oraz powoływania i odwoływania osób pełniących te funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Zasady postępowania w procesie dokonywania zmian organizacyjnych, wnioskowania o dodatkowe etaty oraz przekraczania kosztów w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Zasady postępowania w procesach zatrudniania, przeszeregowania i rozwiązywania umów z pracownikami BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Polityka oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na poziomie Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas
 • Zasady odpowiedzialnego biznesu obowiązujące w Grupie BNP Paribas
 • Statut Fundacji BNP Paribas

Na poziomie BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Polityka CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Regulamin wolontariatu pracowniczego
 • Regulamin Programu Grantów Lokalnych
 • Regulamin Budżetu Darowizn BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na poziomie Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas
 • Zasady odpowiedzialnego biznesu obowiązujące w Grupie BNP Paribas
 • Polityki sektorowe Grupy BNP Paribas

Na poziomie BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Polityka CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Polityki sektorowe i zasady finansowania CSR

Na poziomie Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas
 • Zasady odpowiedzialnego biznesu obowiązujące w Grupie BNP Paribas
 • Deklaracja BNP Paribas w sprawie praw człowieka
 • Polityka Whistleblowing

Na poziomie BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Polityka CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Polityka zarządzania różnorodnością
 • Polityka antymobbingowa
 • Zasady postępowania w przypadku zgłoszeń o nękaniu i molestowaniu seksualnym w relacjach zawodowych

Na poziomie Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas
 • Zasady odpowiedzialnego biznesu obowiązujące w Grupie BNP Paribas
 • Polityka Whistleblowing
 • Polityka Przeciwdziałania Korupcji

Na poziomie BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Polityka CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Polityka powiadamiania o incydencie braku zgodności
 • Zasady przyjmowania i wręczania prezentów przez pracowników Banku
 • Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Banku
 • Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych
 • Regulamin inwestowania przez osoby powiązane oraz dokonywania transakcji przez menadżerów
 • Polityka wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na poziomie BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Polityka kredytowa
 • Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji
 • Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej
 • Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej portfela handlowego
 • Polityka ryzyka operacyjnego
 • Polityka sprawowania kontroli wewnętrznej
 • Polityka rachunkowości, w tym zasady wyceny aktywów i zobowiązań
 • Polityka oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje
 • Polityka CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej
 • Polityka informacyjna
 • Polityka wyboru firmy audytorskiej
 • Deklaracja CSR dla dostawców BNP Paribas
 • Polityka świadczenia przez firmę audytorską, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członków sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem

Na poziomie Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Kodeks Postępowania Grupy BNP Paribas
 • Zasady odpowiedzialnego biznesu obowiązujące w Grupie BNP Paribas

Na poziomie BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 • Polityka rozpatrywania reklamacji

Wyniki wyszukiwania