Raport Zintegrowany 2021

Wpływ działalności operacyjnej na środowisko

Jako Bank Zielonych Zmian dążymy do minimalizowania negatywnego wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Naszymi priorytetami są:

 • Redukcja zużycia zasobów i emisji CO2
 • Wdrażanie nowych ekousprawnień w miejscu pracy
 • Korzystanie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu
 • Rozwijanie bankowej ekofloty

Efektywność energetyczna i zarządzanie emisjami

 • 302-4
 • UNGC 8
 • UNGC 9

W 2020 r. Bank podpisał umowę z firmą Respect Energy na zakup energii na lata 2021-2022, na podstawie której 100% energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez Bank pochodzi z odnawialnych źródeł. Dzięki temu Bank przyczynił się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 16,8 tys. ton (tyle ile rocznie pochłania 3500 ha lasu/35 km2 – poowierzchnia średniego miasta powiatowego w Polsce lub Babiogórskiego Parku Narodowego), a także obniżył emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów zawieszonych.

Ponadto w roku 2021

 • Uruchomiono instalacje fotowoltaiczne w 3 lokalizacjch:
  • Radom, ul Traugutta 29,
  • Gizycko Pl. Grunwaldzki 9,
  • Warszawa ul. Popularna 54.
 • Kolejne 2 są w trakcie insatalacji i przygotowania do uruchomienia,
 • Przeprowadziliśmy analizę możliwości uruchomienia instalacji fotowoltaicznych w 16 oddziałach Banku, w oparciu o którą przygotowane zostaną szczegółowe plany instalacji w kolejnych 3-5 lokalizacjach w 2022 r.
 • W 3 lokalizacjach wymieniono kotły ogrzewające oddział z olejowych na gazowe,
 • W ramach elektryfikacji floty podwoiliśmy liczbę posiadanych samochodów hybrydowych. Obecnie nasza flota liczy 373 z napędem hybrydowym oraz trzy samochody w pełni elektryczne.

Ponieważ liczba samochodów elektrycznych oraz hybryd plug-in będzie rosła, także wśród naszych Klientów, od 2020 r. nasze centrale w Warszawie (budynki Prime i Petrus) są wyposażone w sześć ładowarek elektrycznych na 16 samochodów. W planach jest zamontowanie kolejnych stacji w centralach w Krakowie i Rudzie Śląskiej.

100 %

energii elektrycznej kupowanej w 2021 r. bezpośrednio przez Bank pochodzi z odnawialnych źródeł energii

27 %

wszystkich samochodów służbowych to auta hybrydowe i elektryczne

 • 302-1
 • 302-4
 • E-P2
 • UNGC 8
 • UNGC 9

Zużycie energii (produkcji własnej lub zakupionej) w Banku w 2021 r.

Rodzaj Energii 2020
MWh
2020
GJ
2021
MWh
2021
GJ
Zakupiona energia cieplna, w tym: 37 170 52 982
ciepło z OZE (geotermia) 62 2 005
Zakupiona energia elektryczna, w tym: 22 651 81 543 21 385 76 985
energia elektryczna z OZE potwierdzona gwarancjami pochodzenia 22 651 81 543 21 385 76 985
Łącznie 118 713 129 967

Zużycie energii (produkcji własnej lub zakupionej) w Grupie w 2021 r.

Rodzaj energii 2020
MWh
2020
GJ
2021
MWh
2021
GJ
Zakupiona energia cieplna, w tym: 37 509 53 594
ciepło z OZE 62 2 108
Zakupiona energia elektryczna, w tym: 22 878 82 362 21 672 78 020
energia elektryczna z OZE potwierdzona gwarancjami pochodzenia 22 878 82 362 21 672 78 020
Łącznie 119 871 131 614

Zużycie paliw w Grupie w 2021 r.

Rodzaj paliwa 2020
zużycie
2020
[GJ]
2021
zużycie
2021
[GJ]
Benzyna 1 257 185 litrów 42 048 1 278 866 litrów 42 774
Gaz ziemny 482 130 m3 17 656 556 619 m3 20 339
Olej napędowy 468 399 litrów 16 919 372 711 litrów 13 462
Olej opałowy 20 761 litrów 673 12 934 litrów 446
Łącznie 77 296 77 021
 • Zużycie paliw w Banku i Grupie jest identyczne, ponieważ działalność spółek zależnych jest prowadzona w obiektach, które należą do Banku (poza Spółką Campus Leszno Sp. z o.o.),
 • Dane o zużyciu pozyskiwane są z faktur źródłowych od dostawców poszczególnych mediów. W przypadku braku danych źródłowych, są one szacowane na podstawie analogicznych lokalizacji, w których dane źródłowe są dostępne.
 • Bank przyjął terminy raportowania zgodne ze stosowanymi przez Grupę BNP Paribas. Dlatego dane o zużyciu energii i emisji obejmują okres 1 listopada do 31 października danego roku.
 • Do przeliczenia zużycia paliw na energię wyrażoną w GJ wykorzystano wartości opałowych z dokumentu KOBIZE „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w 2016 r. do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2020 r.” i analogicznym dokumencie za 2021 r.
 • 305-1
 • 305-2
 • 305-3
 • 305-5
 • E-P1
 • E-S2
 • UNGC 8
 • UNGC 9
 • TCFD

Ślad węglowy organizacji (ang. carbon footprint) obejmuje całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez organizację.

źródło emisji GHG wielkość emisji
[TONY CO2E] 2020
wielkość emisji
[TONY CO2E] 2021
2021 VS 2020 [%]
Zakres 1
Benzyna 2 914 2 964 1,72%
Gaz ziemny 979 1 126 15,02%
Olej napędowy 1 254 998 -20,41%
Olej opałowy 52 35 -32,69%
Czynniki chłodnicze 50 166 232 %
Zakres 2
Energia cieplna 3 581 5 113 42,78%
Energia elektryczna 0 0
Zakres 3
Podróże służbowe
Pociąg 90 14 -84,44%
Samochód 245 279 13,88%
Samolot 151 36 -76,16%
Zakres 1 + 2 + 3
Market-based 9 316 10 731 15,19%

 

Emisje z papieru zużytego w 2021 r. przez Bank w drukarkach w centralach i oddziałach wyniosły 101,3 tony CO2.

źródło emisji GHG wielkość emisji
[TONY CO2E] 2020
wielkość emisji
[TONY CO2E] 2021
2021 VS 2020 [%]
Zakres 1
Benzyna 2 914 2 964 1,72%
Gaz ziemny 979 1 126 15,02%
Olej napędowy 1 254 998 -20,41%
Olej opałowy 52 35 -32,69%
Czynniki chłodnicze 50 166 232 %
Zakres 2
Energia cieplna 3 614 5 172 43,11%
Energia elektryczna 0 0
Zakres 3
Podróże służbowe
Pociąg 90 14 -84,44%
Samochód 245 279 13,88%
Samolot 151 38 -74,83%
Zakres 1 + 2 + 3
Market-based 9 349 10 792 15,43%

Wzrost emisji gazów cieplarnianych w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. wynika ze stopniowego powrotu pracowników do biur po zdjęciu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Bank niezmiennie, strategicznie podchodzi do redukcji śladu węglowego czego wynikiem jest redukcja o 46% emisji CO2e z działalności operacyjnej w porównaniu do 2019 r.

 • Bank przyjął terminy raportowania zgodne ze stosowanymi przez Grupę BNP Paribas. Dlatego dane o zużyciu energii, emisji i podróży służbowych obejmują okres 1 listopada do 31 października danego roku,
 • Do przeliczenia zużycia paliw na energię wyrażoną w GJ wykorzystano wartości opałowych z dokumentu KOBIZE „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w 2016 r. do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 2020 r.” i analogicznym dokumencie za 2021 r.,
 • Dane na temat podróży służbowych pochodzą z wewnętrznych rejestrów Banku,
 • Obliczenia wielkości emisji zostały przygotowane zgodnie ze standardami: The Greenhouse Gas Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition, GHG Protocol Scope 2 Guidance oraz Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard,
 • Gazy cieplarniane, które zostały uwzględnione w obliczeniach, to: CO2, CH4 oraz N2O. Gazy te, które zostały wyrażone jako ekwiwalent CO2. Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji CO2,
 • Punktem odniesienia do celów redukcyjnych jest wielkość emisji w 2019 r. wtedy pierwszy raz zastosowano nowe podejście do obliczania emisji GHG,
 • Źródłami wskaźników emisji były publikacje Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Urzędu Regulacji Energetyki oraz baza danych DEFRA (Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich w Rządzie Wielkiej Brytanii),
 • W kategorii „czynniki chłodnicze” uwzględniono R410A i R32 w 2020 r. oraz R410A i R422D w 2021 r. zgodnie z raportem złożonym do CRO (Centralny Rejestr Operatorów) i w przeliczeniu zgodnie GWP (Global Warming Potential).
 • Jako kryterium konsolidacji wielkości emisji dla Grupy przyjęto kryterium kontroli finansowej, co oznacza, że 100% emisji spółek przypisano Grupie.
 • Po raz pierwszy w 2021 r. włączono emisje ze spalania paliw przez flotę oraz podróży służbowych w spółkach zależnych, Uwzględnienie nie wpływa istotnie na wynik.
 • Wielkość emisji z wytwarzania zużywanej energii elektrycznej obliczono wg metody market-based. W przypadku miksu energii zastosowano: (1) wskaźnik średni dla Polski – ze względu na brak znajomości poszczególnych dostawców energii w lokalizacjach, (2) wskaźnik 0 kg CO2E/kWh – dla energii ze źródeł odnawialnych potwierdzonej gwarancjami pochodzenia.

Odpowiedzialne zużycie zasobów

 • 303-3
 • E-S3

W biurach wdrażamy rozwiązania zmniejszające wykorzystanie wody.

Krany i inne urządzenia hydrauliczne mają mechanizmy, które kilkukrotnie zmniejszają zużywanie wody. Są to m.in. np. perlatory, czujniki ruchu i elektroniczne programy zmywania.

Niższy poziom zużycia wody jest także efektem kontynuowania pandemicznego trybu pracy zdalnej.

47 260 m3

wody zużytej w Banku
w 2021 r.

9 %

spadek zużycia wody
w 2021 r.

Bank przyjął terminy raportowania zgodne ze stosowanymi przez Grupę BNP Paribas. Dlatego dane o zużyciu wody obejmują okres 1 listopada do 31 października danego roku,

 • 301-1

Inicjatywy Banku, które dotyczą zmniejszenia zużycia energii i zasobów naturalnych (woda, gaz)

 • Używamy wyłącznie ledowych żarówek w oznakowaniu zewnętrznym
 • Do końca 2022 r. całkowicie wymienimy żarówki na ledowe w oddziałach (w 2021 r. wymieniono ok. 50% żarówek)
 • W oddziałach bez bieżącej ciepłej wody zainstalujemy przepływowe podgrzewacze wody
 • Zakładamy instalacje fotowoltaiczne jako element redukcji utylizacji energii zewnętrznej i sieciowej
 • Kwartalną analizę utylizacji w oddziałach opieramy na KPI (FTE&m2) i na tej podstawie wporwadzamy działania zaradcze
 • Rozpoczęcie prac w zakresie dwóch pilotażowych eko-oddziałów (inicjatywa EKO-BRANCH) z implementacją szeregu eko incjatyw, w tym systemy zarządzania HVAC i oświetleniem do dalszej analizy w celu szerszej implementacji w lokalizacjach sieci
 • Przeanalizowaliśmy nastawy BMS w lokalizacjach centralowych i zmieniliśmy CO w lokalizacjach przy ul. Grzybowska 78 oraz Kasprzaka 2 w Warszawie

Inicjatywy Banku, które dotyczą zmniejszenia zużycia plastiku

 • Nie zamawiamy jednorazowych plastikowych akcesoriów ani wody w plastikowych butelkach
 • Wyposażyliśmy nasze budynki centrali, centra biznesowe i oddziały w dystrybutory z wodą, karafki i szklanki
 • W kantynach używamy biodegradowalnych sztućców i opakowań. Ze względów bezpieczeństwa w pandemii czasowo wstrzymaliśmy możliwość pakowania posiłków w pojemniki Klientów i pracowników
 • Minimalizowanie plastikowych opakowań w maszynach vendingowych
 • Udoskonalamy proces archiwizacji dokumentów w Banku – wprowadziliśmy nowe zasady użycia foliowych koszulek na dokumenty
 • Produkujemy ekologiczne gadżety marketingowe: wielorazowe pojemniki na żywność, bidony i torby
 • Wykorzystujemy zdezaktualizowane materiały promocyjne – np. rollupy zostają powtórnie przetworzone na torby, placaki i inne akcesoria użytkowe
 • Zamawiamy ekologiczne i wegetariańskie posiłki na nasze spotkania i wydarzenia
 • Stosujemy ekologiczną folię, którą wyklejamy witryny naszych oddziałów – jest pozbawiona PCV i innych szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych. Zużytą folię przekazujemy do recyklingu

60 ton mebli o wartości 450 tys. zł zyskało drugie życie dzięki partnerstwu z Fundacją Habitat for Humanity Poland

Od kilku lat przekazujemy organizacjom społecznym meble i sprzęty, które pozostały po zamknięciach lub remontach naszych oddziałów. Jednym z beneficjentów jest Fundacja Habitat for Humanity prowadząca charytatywny sklep ReStore przy ul. Łojewskiej 12 w Warszawie. Fundacja przeznacza zyski ze sprzedaży na cele statutowe polskiego oddziału. ReStore to unikatowy projekt, który promuje postawy dobroczynne, ekologiczne i twórcze, łączy pokolenia oraz integruje lokalną społeczność.

Inicjatywy Banku, które dotyczą zmniejszenia zużycia papieru

 • Od 2021 r. całą korespondencję masową do naszych Klientów oraz ulotki marketingowe drukujemy na certyfikowanym papierze – całkowicie pochodzącym z recyklingu. Są to m.in. certyfikaty FSC, EcoLabel i Błękitnego Anioła
 • W budynkach central Banku używamy ekologicznego papieru o obniżonej gramaturze
 • Ograniczamy drukowanie korenspondecji elektronicznej – poszerzamy zasoby sieciowe
 • W budynkach centrali Banku funkcjonuje system druku podążającego – Follow Me Printing
 • Zrezygnowaliśmy z ekspozycji ulotek i innych materiałów drukowanych w oddziałach transformowanych
 • Dzięki uruchomieniu programu E-delegacje całkowicie zrezygnowaliśmy z papierowych wniosków delegacyjnych
 • Stale rozwijamy inicjatywy obniżające zużycie papieru: m.in. digitalizujemy kolejne procesy bankowe, korzystamy z platformy Autenti do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów

161

oddziałów Banku nie korzysta z wydrukowanych materiałów marketingowych – informacje są udostępniane Klientom na tabletach

83 %

tyle papieru do drukarek, którego używamy, ma certyfkat i pochodzi z recyklingu (wzrost z 69% w 2020 r.)

613 tys.

dokumentów podpisanych elektronicznie (ponad dwukrotnie więcej niż w 2020 r.), co przełożyło się na oszczędność 2 935 ryz papieru

>2,8 mln

zaoszczędzonych kartek papieru od wdrożenia Autenti w 2018 r.

Wyniki wyszukiwania