Raport Zintegrowany 2021

Strategia „Fast Forward”

Głównym założeniem strategii „Fast Forward” na lata 2018-2021, przyjętej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku w maju 2018 r., była koncentracja na Kliencie oraz transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, mające na celu przyśpieszenie rozwoju i zwiększenie rentowności.

 • 102-26
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Finansowe cele strategiczne, które Bank planował osiągnąć w horyzoncie strategii to: tempo wzrostu wyniku z działalności bankowej szybsze niż rynek, ROE powyżej 10% i wskaźnik C/I na poziomie ok. 50%.

Rozwój działalności oparty jest na pięciu kluczowych filarach: wzrost, prostota, jakość, entuzjazm i digitalizacja.

Podstawowym motorem rozwoju jest bankowość detaliczna. W jej ramach, Bank przygotował nową ofertę dla Klientów indywidualnych, wraz z jednoczesną modernizacją narzędzi cyfrowych (bankowość internetowa i mobilna). Wachlarz produktów i usług będzie stale dostosowywany tak, aby promować większe uproduktowienie Klientów. Nowa akwizycja zostanie natomiast wsparta poprzez rozbudowę współpracy z Klientami B2B. Ambicją Banku jest stanie się jednym z liderów bankowości korporacyjnej oraz MŚP, uzyskanie statusu banku pierwszego wyboru dla mikroprzedsiębiorstw oraz umocnienie pozycji wśród liderów bankowości prywatnej.

Po stronie Klienta, Bank będzie dążył do uproszczenia produktów i sposobów komunikacji wraz z poprawą procesów, szczególnie tych powiązanych z tzw. ścieżką Klienta (customer journey). Od strony organizacji biznesu, Bank dokona przeglądu struktur wewnętrznych oraz przeprowadzi optymalizację sieci sprzedaży.

Osiągnięcie wysokiego poziomu satysfakcji, a tym samym lojalności Klientów będzie priorytetem. Na poziomie syntetycznym, Bank stawia sobie za cel podwojenie wskaźnika NPS w horyzoncie obecnej strategii. Poziom satysfakcji jest stale monitorowany na różnych poziomach, umożliwiając poprawę procesów wewnętrznych. Dodatkowym wsparciem będzie systemowe promowanie parametrów jakościowych w obszarach związanych z obsługą Klienta.

Aby zrealizować strategiczne cele, Bank będzie dbał o wysoką retencję najlepszych pracowników oraz wspierał współpracę i wymianę informacji między jednostkami biznesowymi. Priorytetem pozostanie również prowadzenie biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny, co jest jednocześnie elementem tożsamości marki.

W ramach wzmacniania efektywności kosztowej, Bank wprowadza automatyzację procesów z użyciem sztucznej inteligencji. Duży wysiłek kładziony jest na cyberbezpieczeństwo oraz modernizację architektury informatycznej. Klienci odczują lepiej zintegrowane kanały sprzedaży i serwisu, a także będą otrzymywali bardziej trafne propozycje produktów i usług.

Realizacja strategicznych celów finansowych w 2021 r.

MIARA CEL STRATEGICZNY WYKONANIE 2021 KOMENTARZ
tempo wzrostu wyniku z działalności bankowej szybsze niż rynek +2,2% r/r
 • Grupa wypracowała wzrost wyniku z działalności bankowej w porównaniu do 2020 r. przede wszystkim dzięki wyższemu wynikowi prowizyjnemu, odsetkowemu oraz na wycenie do wartości godziwej na rachunkowości zabezpieczeń. Wzrost tych pozycji przychodowych skompensował niższe wyniki z działalności handlowej i inwestycyjnej.
 • Poprawa wyniku prowizyjnego była możliwa w dużym stopniu dzięki wyższym poziomom sprzedaży, przede wszystkim produktów dla Klientów detalicznych.
 • Przychody netto sektora w 2021 r. zanotowały wzrost o 10,0% r/r. Po wyłączeniu pozostałych przychodów, które w 2020 r. były obciążone kosztami rezerw na ryzyko prawne dotyczące kredytów mieszkaniowych w CHF, dynamika przychodów netto sektora r/r wyniosłaby 3,6%.
ROE >10% 1,5% (9,9%*)
 • Rentowność Banku była pod presją przede wszystkim w związku negatywnym wpływem rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF oraz utrzymującym się w I połowie 2021 r. negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na otoczenie (niższa aktywność Klientów, bliskie zeru stopy procentowe, niepewność prognoz sytuacji makroekonomicznej).
 • Wskaźnik ROE obliczony z wyłączeniem wpływu tworzenia rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF wyniósłby 9,9% (na poziomie zbliżonym do celu strategicznego).
 • Wskaźnik dla sektora bankowego w 2021 r. wyniósł 4,1%.
C/I ok. 50% >52,9%
 • Efektywność Banku mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów w ujęciu raportowanym poprawiła się o 0,4 p.p. r/r (52,9% wobec 53,3%). W ujęciu bez wpływu kosztów integracji wskaźnik poprawiłby się o 0,6 p.p. Było to możliwe zarówno dzięki wzrostowi przychodów, jak i utrzymaniu dyscypliny kosztowej.
 • Wskaźnik dla sektora bankowego (uwzględniający podatek bankowy) za 2021 r. wyniósł 58,8%.
* Wartość wskaźnika obliczona z wyłączeniem wpływu tworzenia rezerw na ryzyko związane ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych w CHF.

FILAR ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE OSIĄGNIĘCIA W 2021 R.
WZROST koncentracja zasobów (ludzi, IT i kapitału) na najbardziej rentownych produktach i segmentach w celu zwiększenia akwizycji, sprzedaży oraz w rezultacie wyników finansowych
 • Skuteczna akwizycja klientów, sprzedaż kont osobistych w 2021: 321,8 tys. (+25% r/r).
 • Rosnąca sprzedaż kredytów detalicznych w 2021:
  • kredyty hipoteczne 6,6 mld zł (+18% r/r);
  • kredyty gotówkowe 3,6 mld zł (+32% r/r).
 • 3,9 mld zł zrównoważonego (głównie zielonego) finansowania udzielonego w 2021.
 • Ponad 16 tys. sfinansowanych instalacji fotowoltaicznych dla prosumentów.
 • Udział w znaczących transakcjach Klientów korporacyjnych:
  • finansowanie konsorcjalne: Ciech (2,1 mld zł), Press Glass, (1,1 mld zł), Polpharma (0,8 mld zł), Cargounit (0,6 mld zł), CLIP logistyka (0,14 mld EUR), Arctic Paper (0,3 mld zł), Resi4Rent (0,3 mld zł), Scanmed (0,2 mld zł), finansowanie po IPO dla InPost (2,75 mld);
  • pakiet finansowania strukturyzowanego Bielenda Kosmetyki (215 mln zł);
  • wyłączny kredytodawca finansowania budowy parku logistycznego pod Wrocławiem (70 mln euro); finansowanie nabycia pięciu parków logistycznych o łącznej powierzchni 209 tys. m2 przez spółkę inwestycyjną Polish Logistics LLP;
  • wyłączny organizator i dealer emisji dwuletnich obligacji ATAL SA o wartości 120 mln zł. Współorganizator i dealer rekordowej emisji obligacji Ghelamco o wartości 285 mln zł.
 • Istotne transakcje zielonego finansowania: inwestycje firmy Qair Polska (184 mln zł), transakcja przejęcia portfela 130 farm fotowoltaicznych przez Aberdeen Standard Investments; R.Power udział w konsorcjum finansującym budowę 7 elektrowni słonecznych (242 mln zł); umowa EBI i BNP Paribas Leasing Services na wsparcie finansowania MŚP w Polsce (200 mln EUR).
 • Pierwszy kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Linked Loan) dla Grupy Raben o wartości 225 mln EUR.
 • 100-tny certyfikat strukturyzowany w ofercie Biura Maklerskiego Banku (pierwsza subskrypcja X 2016).
 • Współpraca z renomowanymi partnerami: DECATHLON, Media Saturn Holding.
 • Wprowadzenie możliwości długoterminowego wynajmu urządzeń użytkowych dla Klientów indywidualnych. Pilotażowa usługa udostępniona w stacjonarnych salonach iSpot.
 • Dołączenie do programu „Czyste Powietrze” 2021-22.
PROSTOTA prostsza oferta produktowa, szczególnie w obszarze Bankowości Detalicznej oraz uproszczona i interaktywna komunikacja z klientami, uproszczone procesy oraz koncentracja na obsłudze klienta, optymalizacja tradycyjnych kanałów dystrybucji i migracja klientów do kanałów cyfrowych, uproszczenie organizacji w celu zwiększenia jej efektywności
 • Rozwój rozwiązania Autenti: 613 tys. dokumentów podpisanych elektronicznie w 2021 (290 tys. w 2020).
 • Udostępnienie usługi mojeID świadczonej przez Krajową Izbą Rozliczeniową – bezpłatne utworzenie Tożsamości Elektronicznej, pozwalającej na zdalną identyfikację na potrzeby spraw urzędowych i komercyjnych.
 • Bezpłatny kalkulator AgroEmisja, który pozwala producentom rolnym i rolnikom szacować wielkość emisji gazów cieplarnianych z upraw roślin i produkcji mleczarskiej.
 • „Lokalne Smaki” akcja promocyjna BNP Paribas Food & Agro z Allegro Lokalnie – możliwość sprzedaży produktów spożywczych online bez prowizji dla Klientów Banku.
 • Uruchomienie standardu NFC dla płatności zegarkiem SwatchPAY.
 • Chatbot Eva – rozwijanie samouczącego się programu wspierającego procesy wewnątrz Banku.
JAKOŚĆ znacząca poprawa poziomu jakości obsługi klienta oraz jego satysfakcji poprzez zmianę organizacji i usprawnienie procesów obsługi oraz koncentrację na relacji z klientem, uznawanie i docenianie lojalności obecnych klientów oraz zmianę znaczenia i podejścia do pomiaru satysfakcji klienta
 • Nagroda „Bank of the Year in Poland” miesięcznika The Banker należącego do Financial Times Group. Ocenie podlegały wyniki finansowe, a także inicjatywy strategiczne, rozwój technologiczny, produkty i usługi oraz działania podjęte w ramach walki z pandemią.
 • 1. miejsce trzeci rok z rzędu w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.
 • Tytuł Best Private Bank in Poland dla BNP Paribas Wealth Management w konkursie Global Private Banking Innovation Awards 2021.
 • Nagroda Fastest Time to Value za wdrożenie platformy Nexus wspierającej tworzenie bezpiecznego oprogramowania.
 • Poprawa jakości obsługi, spadek liczby reklamacji.
 • Przedłużenie na kolejne dwa lata certyfikacji OK SENIOR dla sieci oddziałów, potwierdzającej obsługę według najwyższych standardów bezpieczeństwa, ochronę przed nadużyciami oraz sprzedaż produktów wiarygodnych i zrozumiałych.
 • Pętle indukcyjne wspomagające obsługę osób niedosłyszących w 50 oddziałach.
 • Przewodnik podpowiadający pracownikom zasady savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami.
 • Zwiększenie liczby oddziałów z certyfikatem „Obiekt bez barier” do 77.
 • Ponad 600 połączeń z tłumaczem języka migowego po ponad roku od wdrożenia usługi.
 • Ubezpieczenie podróżne z kartą Mastercard World Elite rozszerzone o zachorowania na COVID-19.
ENTUZJAZM wzrost zaangażowania pracowników dzięki udziałowi w interesujących projektach i zwiększonemu poziomowi współpracy, ożywienie kultury organizacyjnej poprzez nagradzanie za wyniki, koncentrację na talentach, przyciąganie najlepszych na rynku oraz dbałość o najlepszych pracowników
 • 15 lat działalności Fundacji BNP Paribas. Ponad 1,3 tys. beneficjentów programów stypendialnych i blisko 100 tys. godzin przeznaczonych na społeczne działania przez bankowych wolontariuszy. W ramach działalności w 2021 m.in.:
  • 9. edycja konkursu na projekty wolontariackie – zgłoszonych 56 projektów,
  • partner strategiczny Fundacji Ocalenie,
  • prawie 72 tys. km pokonanych przez pracowników Banku w ramach akcji „Dobre Kilometry” organizowanej przez Fundację.
 • Program Grantów Lokalnych przekazanie 300 tys. zł dla 60 lokalnych organizacji pozarządowych w całej Polsce w 2021 r.
 • Chapter Zero Poland – Opiekun programu dla organów zarządczych spółek, podnoszący świadomość konsekwencji zmian klimatycznych.
 • Kolejne działania w zakresie redukcji śladu węglowego (-46% vs 2019).
 • BNP Paribas Poland Open. Partner tytularny jedynego w Polsce turnieju tenisowego WTA.
 • Mastercard OFF CAMERA – Partner strategiczny Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego.
 • „Gdzie są nasze Patronki?” inicjatywa zachęcająca szkoły do przyjmowania niezwykłych kobiet jako patronek szkół.
 • Podpisanie karty #JamaisSansElle (Nigdy Bez Niej) zobowiązanie kluczowych menadżerów do nie uczestniczenia w wydarzeniach publicznych powyżej trzech osób bez udziału kobiety.
 • „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku”. Przygotowanie wraz z partnerami z kilkunastu innych firm poza bankowych, przewodnika dla firm rozwijających się w oparciu o idee diversity and inclusion.
 • Partner strategiczny 4. edycji programu Jestem Liderką organizowanego przez Vital Voices Poland.
 • Kampania „Świat Cię potrzebuje” angażująca interesariuszy w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
 • Akcja #razemzmieniamy granty w łącznej wysokości 50 tys. zł dla twórców i organizacji realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju.
 • Kampania „Każdy powód jest dobry, by pomagać”, podkreślająca zaangażowanie pracowników Banku w wolontariat na rzecz Szlachetnej Paczki.
 • Realizacja projektu BeeOmonitoring polegający na lokalnym monitoringu bioróżnorodności oraz zanieczyszczenia środowiska na terenach rolniczych i przemysłowych za pomocą pszczół.
DIGITALIZACJA budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologie: digitalizacja w celu optymalizacji kosztowej poprzez automatyzację operacji, digitalizacja umożliwiająca wzrost przy wykorzystaniu kompleksowej, wielokanałowej sprzedaży i modelu obsługi oraz digitalizacja wspierająca identyfikację potrzeb klienta poprzez wykorzystanie CRM i analityki danych w celu poprawy dopasowania oferty oraz spersonalizowanie komunikacji z klientem za pomocą spójnych platform online i mobile
 • GOmobile: 911 tys. użytkowników, +36% r/r.
 • GOonline: 790 tys. użytkowników, +6% r/r.
 • GOonline oraz GOmobile (w tym użytkownicy obu systemów): 1,38 mln, +19% r/r.
 • Nowe funkcjonalności w aplikacji mobilnej: Spłata karty kredytowej z konta w innym banku, wygodne i szybkie otwieranie kont walutowych i oszczędnościowych, modyfikacja zleceń stałych oraz podwyższanie limitu w zakupach Allegro.
 • Wdrożenie GOonline Biznes w miejsce BiznesPl@net.
 • Pierwsze wykorzystanie usługi AIS (Account Information Service) w ramach otwartej bankowości, pozwalające na potwierdzenie dochodów klienta podczas wnioskowania o kredyt ratalny, wraz z automatycznym wypełnieniem wniosku.
 • Ponad 2,8 mln kartek papieru zaoszczędzonych dzięki digitalizacji od 2018 r.

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju

Wierzymy, że warunkiem osiągnięcia faktycznych efektów działań z zakresu odpowiedzialności jest holistyczne podejście.

Dlatego realizujemy Strategię CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) i Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska S.A., której cztery filary obejmują:

 • etyczne finansowanie gospodarki,
 • odpowiedzialne podejście do rozwoju pracowników,
 • bycie agentem pozytywnej zmiany społecznej,
 • wspieranie transformacji energetycznej i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju jest spójna ze Strategią CSR Grupy BNP Paribas, jest także integralną częścią Strategii biznesowej.

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska S.A. składa się z 12 zobowiązań w ramach czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiskowa naturalnego.

StrategiaCSRiZrownowazonegoRozwojuBankuBNPParibas StrategiaCSRiZrownowazonegoRozwojuBankuBNPParibas

Realizacja strategii w 2021 r.

 • TCFD

Przebieg zdarzeń w 2021 r. potwierdził często powtarzaną tezę, że obecnie pewna pozostaje jedynie niepewność. Przetaczające się kolejne fale koronawirusa wraz z kolejnymi jego mutacjami wciąż nie pozwalają na pełny powrót do normalności. Zaburzenia łańcuchów dostaw, globalne niedobory materiałów, czy kryzys energetyczny dodatkowo napędzały rosnącą inflację. Jej skala przebiła wszelkie wcześniejsze prognozy i przełożyła się na relatywnie mocne podniesienie stóp procentowych. Ponadto banki wciąż zmagały się z problemem kredytów CHF. Rok 2021 nie przyniósł spodziewanych rozstrzygnięć w Sądzie Najwyższym, skala niepewności prawnej wzrosła, co spowodowało, że większość banków zdecydowała się na zawiązanie znaczących rezerw z tego tytułu. W rezultacie wyniki finansowe były pod presją, niejednokrotnie oznaczając wynik netto na poziomach ujemnych.

Biorąc pod uwagę trudne otoczenie, miniony rok Bank może zaliczyć do udanych. Wzmocniliśmy fundamenty wzrostu organicznego, dzięki czemu baza Klientów przekroczyła poziom 4 milionów. Dobrze sprzedawały się wszystkie kluczowe produkty, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów hipotecznych. W każdym kwartale rosło saldo kredytów, zarówno po stronie detalicznej, jak i korporacyjnej. Bank rozwijał swoje możliwości cyfrowe, co znalazło odzwierciedlenie w rosnącej liczbie Klientów korzystających z kanałów zdalnych. Już na tym etapie, kanał mobilny wykazuje największy potencjał do dalszych wzrostów.

Bank coraz intensywniej wspiera inicjatywy z obszaru ESG. Ma to odzwierciedlenie w zmianie struktur wewnętrznych, które zostały nakierowane na rozwój tego obszaru i stanowiły ramę do określenia planów na kolejne lata. Co istotne, Bank nie ograniczał się do klasycznych zrównoważonych produktów opartych o finansowanie Klientów. Równie ważna jest współpraca z obiecującymi startupami, dzięki którym Bank oferuje doradztwo w zakresie zielonej transformacji. Przykładem może być np. wdrożenie kalkulatora online AgroEmisja pozwalające na monitoring własnych emisji gazów cieplarnianych.

Rok 2021 był ostatnim rokiem horyzontu strategii Fast Forward na lata 2018-21. W tym czasie Bank z sukcesem przeprowadził fuzję z wydzieloną częścią Raiffeisen Bank Polska, dokonał rebrandingu i rozpoczął systematyczną budowę tożsamości nowej marki. Dzięki zbudowanej skali, większej dywersyfikacji działalności udało się wejść na ścieżkę wzrostu organicznego, poprawić rentowość i efektywność. Klienci indywidualni i firmowi mogą też korzystać z nowoczesnych systemów transakcyjnych. Wszystko to udało się osiągnąć, dbając o etykę wobec Klientów oraz o bezpieczeństwo pracowników. Mimo to Bank dostrzega elementy które wciąż wymagają uwagi. Ze względu na niższe niż zakładano pierwotnie stopy procentowe, pandemię oraz wyższe obciążenie kosztami rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów CHF rentowność mierzona ROE oraz wskaźnik kosztów do dochodów były poniżej celów strategicznych. Niższa efektywność kosztowa częściowo wynika ze złożoności systemów i procesów, w których modernizację i optymalizację Bank planuje nadal inwestować. Ponadto w centrum uwagi pozostanie dalsza poprawa satysfakcji Klientów, co wzmocni możliwości organicznego wzrostu w kolejnym horyzoncie strategicznym.

Równocześnie w 2021 r. trwały prace przygotowawcze nad Strategią Banku na lata 2022-2025, w której aspekt zrównoważonego rozwoju będzie stanowił jeden z kluczowych wymiarów. Strategia została opublikowana w pierwszym kwartale 2022 r.

Wyniki wyszukiwania