Raport Zintegrowany 2021

Zakres raportowania

 • 102-10
 • 102-45
 • 102-48
 • 102-49
 • 102-50
 • 102-51
 • 102-52
 • 102-54
 • 102-56

BNP Paribas Bank Polska S.A. publikuje zintegrowane roczne raporty w wersji online od 2019 r. i udostępnia je na stronie: https://raportroczny.bnpparibas.pl/

Raporty roczne BNP Paribas Bank Polska S.A. za poprzednie lata, w tym publikowane od 2011 r. raporty zawierające informacje niefinansowe, dostępne są na stronach Banku: https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe oraz https://www.bnpparibas.pl/csr/raporty-csr.

 • Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A.).
 • Raport ESG prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2021(oficjalna zmiana nazwy z „Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r.”).

Dane prezentowane w Raporcie zintegrowanym dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., chyba, że w treści zaznaczono inaczej. Raport prezentuje działalność oraz dane finansowe i niefinansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. obejmującej BNP Paribas Bank Polska S.A. jako jednostkę dominującą oraz spółki wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r. Są to:

 • BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.
 • BNP Paribas Group Service Center S.A.
 • BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.
 • Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o.
 • Campus Leszno Sp. z o.o.
 • BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company

Niniejszy Raport spełnia wymogi formalne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Ustawy o Rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Raport uwzględnia najlepsze praktyki rynkowe oraz odnosi się do krajowych i międzynarodowych wytycznych istotnych dla biznesu, a w szczególności sektora finansowego:

 • Nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) implementującej do polskiego prawodawstwa Dyrektywę UE 2014/95 dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych (NFRD),
 • Global Reporting Initiative (GRI) – międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego GRI Standards na podstawowym poziomie zgodności (Core).
 • Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdy Papierów Wartościowych (DPSN 2021),
 • Wytycznych do raportowania ESG przygotowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR),
 • Wytycznych Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC),
 • Rekomendacji Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie raportowania ryzyka klimatycznego,
 • Wymogów w zakresie ujawnień dot. spółek giełdowych wymaganych przez rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation),
 • Rozporządzenia w sprawie Taksonomii UE,
 • Projektu Dyrektywy Corporate Sustainability Reporting (CSRD),
 • Agendy 2030 obejmującej Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ,
 • 10 zasad United Nations Global Compact.

W raportowanym okresie nie było znaczących zmian w rozmiarze, strukturze, formie własności czy łańcuchu dostaw Banku. Dane raportowane w poprzednich latach nie wymagają korekt. W bieżącym Raporcie zmianie uległy istotne tematy raportowania informacji niefinansowych.

W związku z zastosowaniem w 2021 r. najnowszej dostępnej wersji Standardu GRI 403: Occupational Health and Safety 2018, która w stosunku do poprzednich wersji nie uwzględnia wskaźnika absencji pracowników, a także w wyniku analizy praktyk raportowania Grupy BNP Paribas, Bank zrezygnował w tym roku z raportowania ww. wskaźnika. Dodatkowo, rozszerzono wyliczenia emisji gazów cieplarnianych o czynniki chłodnicze. Dla porównywalności danych zaktualizowano również dane za 2020 r. Jednocześnie zapewniamy, że zmiany te nie wpływają na kompleksowość ujawniania istotnych tematów raportowania. W pozostałych kwestiach nie zmieniono zakresu, zasięgu lub zastosowanych metod pomiaru w stosunku do poprzedniego Raportu.

W procesie przygotowania Raportu wspierała nas niezależna firma edukacyjno-doradcza CSRinfo. Publikacja została poddana dodatkowej zewnętrznej weryfikacji, którą przeprowadziła firma Bureau Veritas (przeczytaj Oświadczenie).

Poprzedni raport zintegrowany został opublikowany 15 kwietnia 2021 r. i znajduje się pod adresem: http://raportroczny.bnpparibas.pl/2020/

Proces raportowania ESG

 • 102-43
 • 102-44
 • 102-46

W Raporcie zamieściliśmy istotne informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw Banku. Zaprezentowaliśmy je, uwzględniając kontekst gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy NFRD oraz Wytycznymi do raportowania ESG Giełdy Papierów Wartościowych i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zarówno w procesie określania istotnych tematów raportowania, jak i sposobu ich prezentacji w Raporcie, zastosowaliśmy perspektywę podwójnej istotności. W ten sposób uwzględniliśmy rzeczywiste i potencjalne ryzyka i szanse ESG, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i wyniki finansowe Banku, a także wpływ Banku na kwestie zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z wytycznymi GRI Standards, proces określania istotnych tematów raportowania został przeprowadzony w trzech etapach: identyfikacji, priorytetyzacji oraz walidacji.

Na etapie identyfikacji wyłoniliśmy kluczowe zagadnienia z obszaru gospodarczej, środowiskowej oraz społecznej odpowiedzialności Banku. W tym celu przeanalizowaliśmy Strategię Fast Forward wraz ze Strategią CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Przeanalizowaliśmy również opinie interesariuszy Banku, wytyczne dla sektora finansowego, a także trendy w naszej branży.

W celu priorytetyzacji kluczowych zagadnień przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy Banku. W badaniu udział wzięli pracownicy spółek i jednostek organizacyjnych objętych raportowaniem oraz reprezentanci kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych Banku, w tym m.in. partnerzy biznesowi i dostawcy, członkowie społeczności lokalnych, Klienci indywidualni, przedstawiciele rynku kapitałowego, przedstawiciele otoczenia rynkowego i partnerzy instytucjonalni.

Zidentyfikowane przez Bank oraz wskazane w badaniu ankietowym zagadnienia, zostały zweryfikowane i doprecyzowane przez przedstawicieli kadry zarządzającej Banku, w tym członków Sustainability Council. Walidacja tematów raportowania odbyła się podczas warsztatu strategicznego w ramach prac nad Raportem. W toku dokonanej rewizji istotności tematów raportowania niefinansowego, określono trzynaście najistotniejszych zagadnień, które wskazaliśmy poniżej.

Najbardziej istotne tematy raportowania niefinansowego Banku za rok 2021

 • 102-44
 • 102-47

Wszystkie tematy raportowania, które zostały wyróżnione w procesie określania treści Raportu jako istotne, wpływają zarówno na naszą organizację i jej cele, jak i na nasze otoczenie (zgodnie z zasadą podwójnej istotności). Opisując najbardziej istotne tematy raportowania niefinansowego Banku, prezentujemy podejście do zarządzania tymi zagadnieniami, jak również odpowiadające im wskaźniki. Kluczowe tematy zostały także ujęte na matrycy istotności, która przedstawia ich wagę dla Banku oraz interesariuszy zewnętrznych.

bnp-mapa ESG_squared (1) bnp-mapa ESG_squared (1)

Ponadto, przedstawiamy listę najbardziej istotnych tematów raportowania niefinansowego Banku za 2021 r. w zestawieniu z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, z którymi korespondują i których realizację w ramach poszczególnych zagadnień wspieramy.

Temat Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ Miejsce w raporcie
1. Oferowanie produktów i usług odpowiadających na wyzwania (społeczne i/lub) środowiskowe
2. Cyfryzacja / digitalizacja usług i produktów bankowych
3. Przyjazne miejsce pracy, odpowiedzialne zarządzanie zatrudnieniem różnorodność
4. Edukacja i rozwój pracowników
5. Działalność charytatywna i filantropijna (w tym projekty Fundacji BNP Paribas)
6. Etyka w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych
7. Odpowiedzialna sprzedaż produktów i usług oraz samoregulacje w tym zakresie
8. Oferowanie innowacyjnych usług i produktów bankowych
9. Prosta i transparentna komunikacja
10. Podsumowanie strategii rozwoju Banku na lata 2018-2021 (Strategia Fast Forward)
11. Wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie i wyniki Banku
12. Ograniczenie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko
13. Ograniczenie emisyjności portfela kredytowego

Dziękujemy pracownikom Banku i Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy BNP Paribas w Polsce za zaangażowanie i udział w przygotowaniu niniejszej publikacji!

Dziękujemy za zapoznanie się treścią Raportu. Zapraszamy do kontaktu w celu podzielenia się wszelkimi komentarzami na temat raportowanych przez nas treści.

 • 102-53

Departament CSR i Zrównoważonych Finansów

CSR@bnpparibas.pl

Maria Krawczyńska

dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów
członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas
maria.krawczynska@bnpparibas.pl

Agnieszka Michalik-Stankowska

menedżerka ds. CSR i zrównoważonych finansów
agnieszka.michalik@bnpparibas.pl

Magdalena Obłoza

ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów
magdalena.obloza@bnpparibas.pl

Alicja Romanowska

młodsza specjalistka ds. CSR i zrównoważonych finansów
alicja.romanowska@bnpparibas.pl

Biuro Relacji Inwestorskich

RelacjeInwestorskie@bnpparibas.pl

Katarzyna Tatara

dyrektorka Biura Relacji Inwestorskich
katarzyna.tatara@bnpparibas.pl

Konrad Anczaruk

starszy ekspert ds. relacji inwestorskich
konrad.anczaruk@bnpparibas.pl

Izabela Święs-Szywacz

ekspertka ds. relacji inwestorskich
izabela.swies@bnpparibas.pl

Monika Zaręba

ekspertka ds. relacji inwestorskich
monika.zareba@bnpparibas.pl

Wyniki wyszukiwania