Raport Zintegrowany 2021

Struktura zatrudnienia

 • 102-8

8 809

osób zatrudnionych
w Banku

9 035

osób zatrudnionych
w Grupie

56,2 %

kobiet na stanowiskach menadżerskich w Banku

55,7 %

kobiet na stanowiskach menadżerskich w Grupie

Metoda prezentowania wskaźników:
 • W kategorii „Stanowiska menadżerskie” uwzględniono Zarząd Banku, kluczowych menadżerów, czyli MRT (Material Risk Taker) – osoby mające istotny wpłw na profil ryzyka Banku oraz wszystkich pozostałych przełożonych

Skala zatrudnienia

 • 102-8
 • 102-41

Skala zatrudnienia Liczba etatów Liczba aktywnych etatów Liczba pracowników Liczba aktywnych pracowników
Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. – łącznie 8 667 7 983 9 035 8 088
Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. ogółem, w tym: 8 504 7 833 8 809 7 880
Centrala 4 669 4 397 4 884 4 429
Oddziały 3 704 3 309 3 793 3 324
Mobilni doradcy 80 77 80 77
Biuro Maklerskie 46 45 47 45
Związki Zawodowe 5 5 5 5
Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o. 0 0 0 0
BNP Paribas Towarszystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 36 35 37 36
BNP Paribas Leasing Services Sp z o.o. 7 7 24 24
BNP Paribas Group Service Center S.A. 76 69 117 105
Campus Leszno Sp. z o.o. 8 7 8 7
BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. 36 32 40 36
BGZ POLAND ABS1 DAC 0 0 0 0

Skala zatrudnienia (2020 vs. 2021) 31.12.2020 31.12.2021
Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. – łącznie 9 019 8 667
Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. ogółem, w tym: 8 845 8 504
Centrala 4 662 4 669
Oddziały 4 048 3 704
Mobilni doradcy 84 80
Biuro Maklerskie 44 46
Związki Zawodowe 7 5
Bankowy Fundusz Nieruchomościowy Actus Sp. z o.o. 0 0
BNP Paribas Towarszystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 38 36
BNP Paribas Leasing Services Sp z o.o. 6 7
BNP Paribas Group Service Center S.A. 72 76
Campus Leszno Sp. z o.o. 10 8
BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. 48 36
BGZ POLAND ABS1 DAC 0 0
Metoda prezentowania wskaźników:
 • Dane wyrażone w wymiarze etatów zostały zaokrąglone do pełnej jednostki

Restrukturyzacja zatrudnienia

W związku z koniecznością adaptacji modelu biznesowego Banku do zmieniającego się otoczenia biznesowego, ogłosiliśmy nowy program zwolnień grupowych – w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi. Porozumienie w tej sprawie podpisaliśmy 18.12.2020 r. Przewidzieliśmy w nim zwolnienia grupowe na lata 2021–2023.

Aby złagodzić skutki społeczne zwolnień grupowych, uzgodniliśmy z organizacjami związkowymi, że będziemy wypłacać dodatkowe odszkodowania i inne elementy osłony socjalnej. Będziemy to robić niezależnie od odpraw ustawowych, które należą się zwalnianym pracownikom. Przewidujemy również możliwość uruchomienia Programu Dobrowolnych Odejść.

Zatrudnienie na umowę o pracę (w wymiarze etatów) w podziale na okres zatrudnienia i płeć – stan na 31.12.2021 r.

Umowa o pracę (etaty) Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A.
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnieni na czas określony 846 467 1313 836 460 1296
Zatrudnieni na czas nieokreślony 4954 2401 7355 4880 2329 7208
Suma 5800 2868 8667 5716 2789 8504
Udział procentowy w łącznej liczbie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 67% 33% 100% 67% 33% 100%

Umowa o pracę (osoby) Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnieni na czas określony 874 496 1370
Zatrudnieni na czas nieokreślony 5011 2428 7439
Suma 5885 2924 8809
Udział procentowy w łącznej liczbie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 67% 33% 100%

Zatrudnienie na umowę o pracę (w wymiarze etatów) w podziale na płeć i wiek – stan na 31.12.2021 r.

Wiek (etaty) Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A.
Wiek Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
<30 740 431 1 171 728 415 1 144
30-50 4 429 2 134 6 563 4 364 2 079 6 444
>50 631 303 934 623 294 917
Łącznie 5 800 2 868 8 667 5 716 2 789 8 504

Wiek (osoby) Kobiety Mężczyźni Łącznie
<30 756 442 1 198
30-50 4 489 2 173 6 662
>50 640 309 949
Łącznie 5 885 2 924 8 809

Umowy (inne niż umowa o pracę) Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A.
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 102 66 168 89 55 144
Zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło 2 0 2 2 0 2
Zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 1 0 1 1 0 1
Samozatrudnionych 72 140 212 65 102 167
Pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 0 0 0 0 0 0
Łącznie 177 206 383 157 157 314

Zatrudnienie wg województw (etaty) Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP Paribas Bank Polska S.A.
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Dolnośląskie 234 90 324 234 89 323
Kujawsko-pomorskie 177 50 227 177 50 227
Lubelskie 186 64 250 186 64 250
Lubuskie 88 19 107 88 19 107
Łódzkie 175 61 236 175 61 236
Małopolskie 496 443 939 495 443 938
Mazowieckie 2 318 1 433 3 751 2 240 1 357 3 597
Opolskie 67 16 83 65 16 81
Podlaskie 97 23 120 97 23 120
Podkarpackie 146 36 182 146 36 182
Pomorskie 208 122 331 208 122 331
Śląskie 879 278 1 157 878 278 1156
Świętokrzyskie 71 18 89 70 18 88
Warmińsko-mazurskie 169 36 205 169 36 205
Wielkopolskie 332 149 481 332 148 480
Zachodniopomorskie 157 28 185 156 28 184
Łącznie 5 800 2 868 8 667 5 716 2 789 8 504

Zatrudnienie wg województw (osoby) Kobiety Mężczyźni Łącznie
Dolnośląskie 258 104 362
Kujawsko-pomorskie 177 51 228
Lubelskie 192 66 258
Lubuskie 88 22 110
Łódzkie 178 63 241
Małopolskie 508 448 956
Mazowieckie 2 342 1 436 3 778
Opolskie 65 17 82
Podlaskie 97 24 121
Podkarpackie 146 37 183
Pomorskie 212 126 338
Śląskie 881 284 1165
Świętokrzyskie 70 18 88
Warmińsko-mazurskie 169 36 205
Wielkopolskie 345 164 509
Zachodniopomorskie 157 28 185
Suma 5 885 2 924 8 809
Metoda prezentowania wskaźników:
 • Dane wyrażone w wymiarze etatów zostały zaokrąglone do pełnej jednostki.
 • Do pracowników Central zaliczamy wszystkich pracowników obszarów wsparcia, Związków Zawodowych oraz Biura Maklerskiego.
 • Do pracowników Oddziałów zaliczamy wszystkich pracowników pracujących w sieci sprzedaży, składającej się na: Regiony Bankowości Detalicznej i Biznesowej, Pion Sieci Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej i MŚP, Pion Sprzedaży Consumer Finance oraz Mobilnych Doradców.
 • 401-1
 • S-P3

Dane obrazujące rotację w zatrudnieniu w Grupie oraz w Banku w 2021 r. (w przeliczeniu na osoby):

1 283

osób nowozatrudnionych w Grupie
(zatrudnienie na umowę o pracę)

1 703

osoby zakończyły pracę w Grupie
(zatrudnienie na umowę o pracę)

20 %

wskaźnik rotacji w Grupie w 2021 r.

1 236

osób nowozatrudnionych w Banku
(zatrudnienie na umowę o pracę)

1 637

osób zakończyło pracę w Banku
(zatrudnienie na umowę o pracę)

19 %

wskaźnik rotacji w Banku w 2021 r.

Wskaźnik rotacji w Banku w 2021 r.

Rotacja Kobiety Mężczyźni Rotacja ogółem
Oddziały 26,2% 26,7% 26,3%
Centrale 12,6% 13,5% 13,0%
Rotacja ogółem 19,5% 18,1% 19,0%
Metoda prezentowania wskaźników:
 • Liczba osób, które w 2021 r. zakończyły pracę w Banku (zatrudnionych na umowę o pracę) uwzględnia odejścia z inicjatywy pracownika oraz pracodawcy.
 • W obliczaniu wskaźnika rotacji w Banku w 2021 r. uwzględniono:
  • w liczniku: osoby, które zakończyły pracę w Banku w okresie 31.12.2020 – 30.12.2021 r., z wyłączeniem etatów technicznych;
  • w mianowniku: liczbę osób zatrudnionych w Banku – stan na 31.12.2021 r. z wyłączeniem etatów technicznych oraz osób nieaktywnych.

Wyniki wyszukiwania