Raport Zintegrowany 2021

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna jest jednym z filarów Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska S.A. Stale dążymy do tego, aby zwiększać dostępność naszych produktów i usług. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów. Promujemy projekty filantropijne na rzecz równości społecznej. Podejmujemy inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności.

 • 102-29
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 413-1
 • UNGC 8

Nasze zobowiązania w ramach odpowiedzialności społecznej – jednego z czterech filarów
Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju

 • Zwiększamy dostępność produktów i usług
 • Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu
 • Promujemy poszanowanie praw człowieka
 • Działamy filantropijnie na rzecz sztuki, solidarności i środowiska naturalnego

Nasze inicjatywy rozwijamy przede wszystkim tam, gdzie możemy realnie przyczynić się do pozytywnej zmiany. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, wspieramy edukację i kulturę – szczególnie w małych społecznościach. Koordynacją tych działań zajmują się:

 • Departament CSR i Zrównoważonych Finansów,
 • Fundacja BNP Paribas,
 • Biuro Wsparcia Sprzedaży oraz powołani w ramach jego struktur Lokalni Ambasadorzy Dostępności.

Działania na rzecz zwiększania dostępności produktów i usług opisane zostały w rozdziale Perspektywa biznesowa.

Wraz z organizacjami pozarządowymi prowadzimy liczne programy edukacyjne, a nasi pracownicy angażują się w działania społeczne. W ten sposób wzmacniamy kapitał społeczny i przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które wspieramy w ramach odpowiedzialności społecznej

cele cele

W 2021 r. kontynuowana była realizacja Strategii Fast Forward na lata 2018-2021 oraz jej integralnej części, tj. Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Nadzór nad realizacją Strategii pełnił Zarząd, kierowany przez prezesa Zarządu. Równocześnie w 2021 r. trwały prace przygotowawcze nad Strategią Banku na lata 2022-2025, w której aspekt zrównoważonego rozwoju będzie stanowił jeden z kluczowych wymiarów. Strategia została opublikowana w pierwszym kwartale 2022 r. Zobowiązania w zakresie odpowiedzialności społecznej – które Bank realizuje we współpracy z Fundacją BNP Paribas – odzwierciedlone w nowej strategii, dotyczą:

 • Rozwijania oferty produktów i usług z pozytywnym wpłwem,
 • Zwiększania dostępności produktów i usług oraz kanałów komunikacji z Bankiem dla wszystkich Klientów oraz w sposób szczególny dla Klientów pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem (np. osób z niepełnosprawnościami, seniorów),
 • Wzmacniania roli Banku jako agenta pozytywnych zmian społecznych i bycia dobrym sąsiadem, bliskim lokalnym społecznościom poprzez zwalczanie wykluczenia społecznego, wspieranie różnorodności i edukację finansową,
 • Wzmacniania wpływu społecznego Banku poprzez realizację misji społecznej Fundacji BNP Paribas w zakresie edukacji, solidarności społecznej i kultury,
 • Zwiększania zaangażowania społecznego i wolontariatu pracowników Banku poprzez inspirowanie  do działania i oferowanie konkretnych narzędzi.
2317_ret_w1_IT TESTYm 2317_ret_w1_IT TESTYm

Kluczowe liczby:

3 797

tyle razy pracownicy zaangażowali się społecznie w 2021 r.

24 767

godzin poświęconych w 2021 r. inicjatywom społecznym. To 100 000 godzin od 2011 r., czyli od początku programu

2 610

wolontariuszy z Banku i spółek Grupy zaangażowało się w Szlachetną Paczkę w 2021 r.

4 000

godzin 100 Lokalnych Ambasadorów Banku przepracowało na rzecz lokalnych społeczności w 2021 r.

33

litrów krwi oddało 74 pracowników w 2021 r. w ramach akcji Krwinka

>1 157

kilogramów nieużywanych tekstyliów zebrali nasi pracownicy wraz z firmą Ubrania do Oddania w 2021 r.

71 952

kilometrów przejechaliśmy w 2021 r. w ramach akcji Dobre Kilometry, która wspiera organizacje społeczne

260

pracowników wzięło udział w programie filantropii indywidualnej Wspieram Cały Rok w 2021 r.

>1,2 mln zł

Fundacja BNP Paribas przekazała na realizację 250 projektów w dziewięciu edycjach Konkursu na Projekty Wolontariackie

250 000

to łączna kwota comiesięcznych odpisów od pensji w ramach programu Wspieram Cały Rok w ciągu ostatnich 4 lat

32 809

osób wsparliśmy w dziewięciu edycjach Konkursu na Projekty Wolontariackie

20

wolontariuszy wyróżnili nasi pracownicy w 2021 r. z okazji 15-lecia Fundacji BNP Paribas

Wyniki wyszukiwania