Raport Zintegrowany 2021

Przeciwdziałanie korupcji

Bank posiada Politykę Przeciwdziałania Korupcji, która zawiera wytyczne dotyczące identyfikacji i ograniczania ryzyka korupcji oraz określa główne zasady postępowania i zakres odpowiedzialności w tym obszarze. Dzięki przyjęciu wspomnianej regulacji monitoringiem objęte są wszystkie zdarzenia mające – nawet potencjalnie – charakter korupcyjny.

 • 102-25
 • 205-1
 • 205-2
 • 205-3
 • G-P3
 • UNGC 10

Stosujemy zasadę „zero tolerancji” wobec wszystkich form korupcji, w tym przyjmowania, oferowania, żądania, udzielania i wyrażania zgody na dodatkowe świadczenia, przedmioty lub korzyści.

System przeciwdziałania korupcji w Banku opiera się na:

 • Regulacjach wewnętrznych określających sposób działania oraz zgłaszania incydentów korupcyjnych do właściwych komórek organizacyjnych,
 • Szkoleniach pracowników zwiększających ich świadomość i wskazujących ścieżki działania w konkretnych sytuacjach,
 • Kontroli operacyjnej w ramach zaimplementowanego systemu kontroli wewnętrznej.

Bank w systemie ciągłym ocenia system zarządzania i kontroli (procedury, raportowanie, kontrole, szkolenia) wdrożony w celu przeciwdziałaniu korupcji. Na bieżąco wdrażane są i aktualizowane odpowiednie regulacje wewnętrzne w tym zakresie, centralnemu nadzorowi podlega tworzenie map ryzyka oraz analizowanie informacji dotyczących korupcji pochodzących z raportowania. Dyrektor Zarządzający Pionu Monitoringu Zgodności wyznacza osobę pełniącą funkcję Korespondenta ds. Przeciwdziałania Korupcji, do której zadań należy koordynowanie działań antykorupcyjnych.

W ramach przeciwdziałania korupcji Bank monitoruje m.in. wskaźniki dotyczące zgłoszonych przypadków nadużyć, zidentyfikowanych konfliktów interesów, przyjętych/przekazanych prezentów i zaproszeń, należytej staranności w nawiązywaniu relacji z Klientami/kontrahentami/pośrednikami, poziomu świadomości pracowników. W 2021 r. w proces samooceny ryzyka operacyjnego i kontroli (RCSA) włączona została ocena ryzyka korupcji wewnętrznej i zewnętrznej.

Od naszych partnerów biznesowych (dostawców, kontrahentów, zleceniobiorców współpracujących z Bankiem i jego Klientami w imieniu Banku) oczekujemy postępowania zgodnego z zasadami określonymi w Polityce przeciwdziałania korupcji. Integralną częścią każdej umowy zawieranej przez Bank z partnerami biznesowymi jest klauzula antykorupcyjna.

Obowiązujące polityki w obszarze przeciwdziałania korupcji zostały wymienione w podrozdziale Polityki i procedury należytej staranności.

W 2021 r. w BNP Paribas Bank Polska S.A. nie stwierdzono żadnego przypadku korupcji.

 • 205-2
 • G-P3
 • UNGC 10

Proces przeciwdziałania korupcji musi być znany i zrozumiany przez wszystkich pracowników Banku. W tym celu Bank przeprowadza stosowne szkolenie w tej tematyce, które jest dostępne dla wszystkich pracowników oraz prowadzi regularną komunikację wewnętrzną. Dla pracowników szczególnie narażonych na ryzyko korupcji zostało przygotowane odrębne szkolenie, pokazujące m.in. praktyczne sposoby jej przeciwdziałania. Korespondent ds. Przeciwdziałania Korupcji realizuje dodatkowo szkolenia dedykowane poszczególnym jednostkom Banku.

W 2021 r. Bank wdrożył zaktualizowane szkolenie z zakresu Kodeksu Postępowania, którego jeden z modułów poświęcony jest tematowi przeciwdziałania korupcji. Dodatkowo przygotowana została dedykowana strona intranetowa, w której opisany został system przeciwdziałania korupcji.  Przygotowywane są również rozwiązania informatyczne, które pozwolą na efektywniejszy monitoring kluczowych wskaźników korupcji.

99,75%

pracowników, którym przypisano szkolenie antykorupcyjne jako obowiązkowe odbyło je

89%

członków organów zarządczych przeszło szkolenie antykorupcyjne

1 144

dostawców zapoznało się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi, co stanowi 65% aktywnych dostawców i około 93% kluczowych dostawców

Wyniki wyszukiwania