Raport Zintegrowany 2020

Prawa człowieka

Naszym priorytetem jest sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników i partnerów zewnętrznych, z szacunkiem bez względu na wiek, płeć, zajmowane stanowisko, wyznanie, narodowość czy światopogląd.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i poszanowanie praw człowieka

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 406-1

W 2012 r. Grupa BNP Paribas podpisała Deklarację BNP Paribas dotyczącą praw człowieka, zobowiązując się tym samym do zapewnienia przestrzegania praw człowieka w jej strefie wpływów i obejmującą pracowników, dostawców, Klientów i społeczności. W Kodeksie Postępowania Grupy BNP Paribas opisano, jak ważne jest traktowanie wszystkich zatrudnionych z szacunkiem. Kodeks określa oczekiwane zachowania i postawy pracowników wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Dodatkowo poprzez podpisanie dokumentu zatytułowanego Umowa BNP Paribas dotycząca Praw Podstawowych i Globalnych Rozwiązań Socjalnych, Grupa BNP Paribas potwierdziła zgodność swoich działań z międzynarodowymi standardami w zakresie praw człowieka i ich promocji, a także swoje poparcie dla wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Grupa BNP Paribas przestrzega szeregu zasad i standardów, które stanowią wytyczne dla jej działalności gospodarczej. Są to w szczególności:

 • Program zrównoważonego rozwoju ONZ
 • 10 zasad ONZ dotyczących inicjatywy Global Compact
 • Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka
 • Uznane międzynarodowo Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych
 • Uznane międzynarodowo standardy praw człowieka zdefiniowane w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka
 • Podstawowe standardy pracy zdefiniowane przez Międzynarodową Organizację Pracy
 • Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas
 • Deklaracja praw człowieka BNP Paribas
 • Deklaracja CSR dla dostawców BNP Paribassu

Dobra praktyka

W 2020 r. Grupa BNP Paribas przygotowała specjalny moduł e-learning pt. „Zrozumienie i wdrożenie w firmie praw człowieka”. Moduł jest obowiązkowy dla pracowników, którzy zajmują się identyfikowaniem potencjalnego zagrożenia dotyczącego łamania praw człowieka. Są to pracownicy takich obszarów jak: CSR, ryzyko, zakupy, kierownicy sprzedaży. Przypisanie i wykonanie tego szkolenia przez pracowników z ww. obszarów jest monitorowane z poziomu globalnego. Natomiast szkolenie udostępnione jest wszystkim zainteresowanym pracownikom. Szkolenie zostało przypisane 103 osobom, a w 2020 r. ukończyło je 86 osób.

Dodatkowo Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi Banku regularnie prowadzi szkolenia dotyczące dyskryminacji i mobbingu. W 2020 r. zorganizowano dwa webinary, w których wzięło udział blisko 900 pracowników. Prowadziła je radczyni prawna, prezeska Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego Karolina Kędziora.

 • 406-1
 • 412-1
 • 412-2

Zarządzanie prawami człowieka w Banku obejmuje m.in. monitorowanie wskaźnika zgłoszeń dotyczących mobbingu, dyskryminacji, molestowania oraz naruszeń praw pracowniczych.

BNP Paribas Bank Polska S.A. nie toleruje żadnych przejawów mobbingu w organizacji. Zasady przeciwdziałania mobbingowi reguluje wdrożona w Banku Polityka antymobbingowa. Umożliwia ona pracodawcy zapobieganie temu zjawisku, a w razie jego zaistnienia – natychmiastową reakcję.

Rozpatrywaniem zgłoszeń pracowników w tym zakresie zajmuje się Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi.

W Banku zostały wdrożone Zasady postępowania w przypadku zgłoszeń o nękaniu i molestowaniu seksualnym w relacjach zawodowych. Umożliwiają one bezpieczne zgłaszanie racjonalnie uzasadnionych podejrzeń bez obawy o wystąpienie działań odwetowych w stosunku do zgłaszających. Dokument ten reguluje również kwestię ochrony praw człowieka. Stanowi implementację rozwiązań przyjętych w Polityce Grupy BNP Paribas Treatment of harassment notifications.

Polityka zarządzania różnorodnością zawiera reguły dotyczące postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem dyskryminacji. Ma na celu tworzenie i promowanie różnorodnego środowiska pracy, wykorzystującego potencjał wszystkich pracowników. Polityka zobowiązuje do przestrzegania przyjętych zasad we wszystkich procesach zarządzania zasobami ludzkimi.

Zgodność z prawem i regulacjami

 • 206-1
 • 307-1
 • 417-3
 • 418-1
 • 419-1

W 2020 r.:

 • Wobec BNP Paribas Bank Polska S.A. i w Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. nie toczyło się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące zachowań naruszających swobodę konkurencji lub przepisy antymonopolowe.
 • Stwierdzono łącznie 44 przypadki wycieków, kradzieży lub innych form utraty danych Klientów.
 • Odnotowano jeden przypadek niezgodności z regulacjami i/lub dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej oraz jeden dotyczący niezgodności z prawem lub regulacjami w obszarze społecznym i ekonomicznym. UOKiK zakończył pierwsze powyższe postępowanie ostrzeżeniem, a od drugiego z obszaru społecznego i ekonomicznego Bank złożył odwołanie. W drugim przypadku urząd nałożył karę finansową.
 • W Banku nie odnotowano żadnego przypadku postępowania sądowego i administracyjnego dotyczącego zachowań naruszających swobodę konkurencji lub przepisów antymonopolowych oraz nie odnotowano żadnej skargi, kary lub sankcji w zakresie wpływu na środowisko naturalne w ramach działalności administracyjnej organizacji.

Wyniki wyszukiwania