Raport Zintegrowany 2020

Fundusze własne i   wskaźniki kapitałowe

Łączny współczynnik kapitałowy Banku na 31 grudnia 2020 r. wyniósł 19,46% i wzrósł w stosunku do grudnia 2019 r. o 3,81 p.p. Jednostkowy współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz jednostkowy współczynnik kapitału Tier I (Tier I) Banku na 31 grudnia 2020 r. były identyczne i wyniosły 14,16% (wzrost w stosunku do końca 2019 r. o 0,84 p.p.).

Całkowite fundusze własne na 31 grudnia 2020 r. wzrosły o 3 136 909 tys. zł w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r. cały zysk Banku za rok 2019, w kwocie 628 696 tys. zł, przeznaczony został na kapitał rezerwowy.

W dniu 28 grudnia 2020 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków z tytułu pożyczki podporządkowanej w kwocie 2,3 mld zł jako instrumentu w kapitale Tier II Banku. Umowa pożyczki podporządkowanej została podpisana przez Bank z BNP Paribas S.A. w dniu 7 grudnia 2020 r. w celu wypełnienia minimalnego wymogu poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL).

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 81 145 806 tys. zł i wzrosła o 293 243 tys. zł w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów od 1 stycznia 2019 r. wymogi kapitałowe obowiązujące banki w Polsce zwiększyły się poprzez:

  • wprowadzanie bufora ryzyka systemowego w wysokości 3%,
  • wzrost poziomu bufora zabezpieczającego z 1,875% do 2,5%.

W dniu 19 marca 2020 r., weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U. z 2020 r. poz. 473) z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego – obniżenie bufora z 3% do poziomu 0%.

W dniu 27 czerwca 2020 r., weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020 r., zmieniające rozporządzenia (UE) nr 272/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19, pozwalające m.in. na obniżenie wag ryzyka dla części kredytów MŚP.

w tys. zł 31.12.2020 31.12.2019 zmiana
tys. zł %
Kapitał podstawowy (Tier I)
– kapitał akcyjny 147 419 147 419 0 0,0%
– kapitał zapasowy 7 259 316 7 259 316 0 0,0%
– kapitał rezerwowy 3 425 961 2 797 264 628 696 22,5%
– fundusz ogólnego ryzyka 627 154 627 154 0 0,0%
– wartości niematerialne (651 202) (519 124) (132 078) 25,4%
– inne składniki funduszy własnych, uwzględniane w wyliczeniu kapitałów podstawowych (Tier I) 644 674 460 064 217 610 47,3%
Razem kapitał podstawowy (Tier I) 11 486 322 10 772 093 714 229 6,6%
Fundusze uzupełniające (Tier II)
– zobowiązania podporządkowane zaliczane do funduszy własnych 4 302 575 1 879 895 2 422 680 128,9%
Razem fundusze własne 15 788 897 12 651 988 3 136 909 24,8%
Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu
– ryzyka kredytowego 71 778 685 71 910 197 (131 512) (0,2%)
– ryzyka rynkowego 1 265 023 876 152 388 871 44,4%
– ryzyka operacyjnego 7 994 887 7 789 712 205 175 2,6%
– korekty wyceny kredytowej 107 211 276 502 (169 291) (61,2%)
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 81 145 806 80 852 563 283 243 0,4%
Wskaźniki kapitałowe Banku
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 19,46% 15,65% 3,81 p.p.
Współczynnik kapitału Tier I 14,16% 13,32% 0,84 p.p.

W dniu 8 sierpnia 2018 r. Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informujące o przeprowadzeniu przez Komisję przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. W rezultacie przeglądu Komisja stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające uchylenie lub zmianę decyzji Komisji z dnia 4 października 2016 r., w brzmieniu ustalonym decyzją Komisji z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie nałożenia na Bank (w ujęciu skonsolidowanym oraz jednostkowym) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

W dniu 10 lipca 2019 r. Bank otrzymał od KNF decyzję z 9 lipca 2019 r. stwierdzającą wygaśnięcie decyzji KNF z 15 października 2018 r., na podstawie której KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 0,36 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, 0,27 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I oraz 0,20 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o których mowa w art. 92 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie nr 575/2013”).

W rezultacie opisanych powyżej zmian, minimalne poziomy współczynników wypłacalności wynikające z przepisów prawa oraz z decyzji administracyjnych wydanych przez KNF na datę sprawozdawczą 31 grudnia 2020 r., zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym, wynoszą:

Minimalne poziomy współczynników kapitałowych Banku i Grupy Kapitałowej 31.12.2020
współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) 7,25%
współczynnik kapitału Tier I 8,75%
łączny współczynnik kapitałowy 10,75%

12 grudnia 2017 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły Rozporządzenie nr 2017/2395 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego. Niniejsze rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i znajduje zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r. Parlament Europejski oraz Rada (UE) uznali, że stosowanie MSSF 9 może doprowadzić do nagłego zwiększenia odpisów na oczekiwane straty kredytowe, a co za tym idzie do spadku kapitału podstawowego Tier I.

Bank, po analizie wymogów Rozporządzenia nr 2017/2395, zdecydowała o zastosowaniu przepisów przejściowych przewidzianych przez niniejsze rozporządzenie, co oznacza, że na potrzeby oceny adekwatności kapitałowej Banku i Grupy nie uwzględniany będzie pełen wpływ wdrożenia MSSF 9. W wyniku dostosowania obliczeń regulacyjnych wymogów kapitałowych oszacowano, iż uwzględnienie pełnego wpływu wdrożenia MSSF 9, na łączny współczynnik kapitałowy Banku obniżyłoby jego wartość o 29 punktów bazowych wg szacunków na datę wdrożenia MSSF 9.

Wymóg minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL)

W dniu 16 marca 2020 r. Bank otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board, SRB), Central Bank of Hungary, Finanstilsynet, Bank of England oraz BFG, w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych („MREL”). Decyzja ta opiera się na zastosowanej dla Grupy BNP Paribas strategii przymusowej restrukturyzacji zakładającej jeden punkt kontaktowy (Single Point of Entry – SPE).

Wymóg MREL dla Banku został określony na poziomie subskonsolidowanym na 16,001% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem („TLOF”), co odpowiada 20,866% kwoty ekspozycji na ryzyko („TRE”). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2022 r. Ponadto, BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL na poziomie subskonsolidowanym, które: – w relacji do TLOF wynoszą: 12,363% na koniec 2020 r. oraz 14,182% na koniec 2021 r., oraz – w relacji do TRE wynoszą: 16,122% na koniec 2020 r. oraz 18,494% na koniec 2021 r.

Wymóg MREL został wyznaczony na podstawie skonsolidowanych danych bilansowych według stanu na 31 grudnia 2018 r. oraz wartości wymaganych buforów aktualnych na dzień 1 stycznia 2019 r. i dodatkowego wymogu kapitałowego Komisji Nadzoru Finansowego aktualnego na datę 9 lipca 2019 r. (w dniu 9 lipca 2019 r. Bank został zwolniony z obowiązku utrzymywania tego wymogu).

Zgodnie z komunikatem BFG z 26 marca 2020 r., w konsekwencji zniesienia bufora ryzyka systemowego, znaczącemu obniżeniu ulegnie wysokość wymogów MREL oraz zostanie wydłużony docelowy termin spełnienia wymogu do 1 stycznia 2024 r. (zamiast 1 stycznia 2023 r.), jak również termin spełnienia pierwszego wiążącego celu śródokresowego do 1 stycznia 2022 r. (zamiast 1 stycznia 2021 r.). Bank informuje, że wiążące decyzje w zakresie wymogów MREL dla Banku są wydawane na poziomie SRB w porozumieniu z BFG i na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania nie uległy zmianie.

Bank wypełnia zdefiniowane wymogi MREL na koniec 2020 r.

Wyniki wyszukiwania