Raport Zintegrowany 2020

Odpowiedzialność społeczna

Jesteśmy firmą odpowiedzialną, która aktywnie działa na rzecz rozwoju swojego otoczenia, wspierając pozytywne zmiany społeczne. Nasze inicjatywy rozwijamy w tych obszarach, gdzie możemy przyczynić się do realnej zmiany.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 413-1

Odpowiedzialność społeczna Banku to zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby Klientów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Nasze działania realizujemy w ramach zobowiązań Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju.

Zobowiązania BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach odpowiedzialności społecznej – jednego z czterech filarów Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju

 • Zwiększanie dostępności produktów i usług.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poszanowanie praw człowieka.
 • Działania filantropijne na rzecz sztuki, solidarności i środowiska naturalnego.

Działania na rzecz realizacji zobowiązań w ramach odpowiedzialności społecznej koordynowane są przez dwie kluczowe jednostki: Biuro CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz powołaną przez Bank w 2006 r. Fundację BNP Paribas.

W ramach działań Fundacji BNP Paribas skupiamy się na aktywności w trzech kluczowych obszarach:

Działania w obszarze edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez długoletnie programy stypendialne, np. program stypendialny „Klasa”.

Działania na rzecz solidarności społecznej – wsparcie młodych uchodźców, partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, czy promocja i wzmacnianie wolontariatu pracowniczego w Banku.

Inicjatywy na rzecz zwiększenia dostępności kultury i sztuki – m.in. „Spotkania z muzyką” w ramach długoletniego partnerstwa z Filharmonią Narodową.

Nasze działania, w ramach społecznej odpowiedzialności, realizujemy dzięki projektom prowadzonym
w partnerstwach z organizacjami trzeciego sektora, poprzez liczne programy edukacyjne i komunikacyjne oraz dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników. Od 2011 r. w Banku funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego, którego motto brzmi „Możesz na mnie polegać”.

Poprzez działania w zakresie odpowiedzialności społecznej wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podejmujemy aktywności w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wspierania edukacji i kultury, szczególnie w małych społecznościach.

Cele Zrównoważonego Rozwoju wspierane w ramach odpowiedzialności społecznej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Artboard – 1 (3) Artboard – 1 (3)

 

22 507

godzin przepracowanych przez pracowników Banku w ramach zaangażowania społecznego 

 

3 509

pracowników zaangażowało się społecznie 

 

124

liderów Szlachetnej Paczki 

 

2 470

pracowników Banku i spółek włączyło się w Szlachetną Paczkę 

 

130

Lokalnych Ambasadorów Banku 

 

36

zrealizowanych przez pracowników projektów
w ramach „Konkursu na Projekty Wolontariackie” 

 

97

wolontariuszy programu „BAKCYL – Bankowcy
dla Edukacji Finansowej Młodzieży” 

 

348

pracowników zaangażowanych w akcję „Dobre Kilometry” 

ponad 

200

pracowników – darczyńców
w programie filantropii indywidualnej „Wspieram Cały Rok” 

Zaangażowanie społeczne i wolontariat

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 413-1

Od 2011 r. w Banku funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego, którego motto brzmi „Możesz na mnie polegać”. Zgodnie z hasłem pracownicy Banku, przy wsparciu Fundacji BNP Paribas, angażują się społecznie i działają na rzecz środowisk lokalnych. Współpracują przy tym z organizacjami społecznymi, a także realizują własne inicjatywy. Każdemu pracownikowi przysługują w ciągu roku dwa dodatkowe dni wolne na działania wolontariackie. Pracownicy mogą angażować się indywidualnie lub zespołowo. Program jest koordynowany przez Fundację BNP Paribas. Nasze działania są częścią międzynarodowej inicjatywy Grupy BNP Paribas #1MillionHours2Help, której celem było osiągnięcie miliona godzin wolontariatu pracowniczego w Grupie BNP Paribas na świecie w 2020 r. Ze względu na pandemię realizację celu przeniesiono na 2021 r.

Więcej informacji o wolontariacie pracowniczym w Banku znajduje się na tej stronie.

Konkurs na Projekty Wolontariackie

Pracownicy Banku już od ośmiu lat, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgłaszają pomysły na działania wolontariackie, dzięki którym wspierają lokalne społeczności. W ramach „Konkursu na Projekty Wolontariackie” łączą się w zespoły i realizują działania na rzecz innych.

Projekty mogą mieć różne formy – w zależności od potrzeb lokalnej społeczności oraz zainteresowań pracowników. Główne obszary działań to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego. Zwycięzcy konkursu otrzymują środki na realizację swoich pomysłów oraz merytoryczne wsparcie Fundacji BNP Paribas.

W 2020 r. zrealizowano 36 projektów, na które Fundacja przekazała 133 tys. zł. W ramach konkursu pracownicy wraz z Fundacją Mamo Pracuj przygotowali cykl webinarów skierowanych dla mam wracających na rynek pracy po nieobecności związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka czy spotkania integracyjne i edukacyjne dla młodzieży romskiej w Poznaniu, organizowane we współpracy z Fundacją Sant’Egidio Polska.

Konkurs miał już osiem edycji, w trakcie których pracownicy zrealizowali 194 projekty, przepracowując 8 875 godzin i docierając do ponad 24 tys. beneficjentów.

 

36

projektów zrealizowanych
w 2020 r. 

 

133 tys. zł

dofinansowania projektów
wolontariackich w 2020 r. 

 

24 tys.

beneficjentów
w 8 edycjach programu 

 

1 392 godziny

przepracowane w ramach Konkursu na Projekty Wolontariackie w 2020 r. 

Bakcyl – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży

Edukacja finansowa od najmłodszych lat to ważny element przemyślanych i bezpiecznych decyzji finansowych w dorosłym życiu. Dlatego pracownicy Banku już od siedmiu lat odwiedzają szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, by przekazywać młodym ludziom wiedzę i doświadczenie z zakresu bankowości. Projekt realizowany w ramach programu BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży jest koordynowany przez Warszawski Instytut Bankowości. Jest on częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych europejskiego sektora finansowego Bankowcy dla Edukacji. Uczestniczy w nim 170 banków, a jego celem jest podniesienie poziomu praktycznej wiedzy młodego pokolenia w kwestii finansów. Wolontariusze, na co dzień pracownicy banków, prowadzą w szkołach lekcje, podczas których dzielą się z uczniami wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów.

W 2020 r. ze względu na pandemię wolontariusze realizowali lekcje w formule hybrydowej (prowadzący zdalnie, uczniowie w klasie), a następnie całkowicie zdalnie. Dodatkowo, pracownicy Banku realizowali autorskie inicjatywy, takie jak webinary z okazji Dnia Dziecka, czy wakacyjne warsztaty online z podstawowych zagadnień prawniczych w ramach inicjatywy #BAKCYL przedsiębiorczości – Wakacje 2020.

W 2020 r. aktywność wolontariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. została doceniona podczas IV Kongresu Edukacji Finansowej Przedsiębiorczości, zorganizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Siedmiu pracowników-wolontariuszy naszego Banku otrzymało wyróżnienia dla najaktywniejszych wolontariuszy programu BAKCYL.

Bank uczestniczy w programie BAKCYL od początku, czyli od 2013 r. i aktywnie działa na rzecz edukowania młodych ludzi. Działania w ramach programu koordynuje Fundacja BNP Paribas. Dodatkowo, pracownicy chętnie angażują się w działania wolontariackie w ramach autorskiego programu Banku, rozpoczętego w 2020 r. i zatytułowanego Misja Edukacja, w którym przybliżają nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także dorosłym i seniorom – wiedzę o pieniądzach, oszczędzaniu i planowaniu wydatków. Więcej informacji o programie Misja Edukacja znajduje się w dalszej części rozdziału.

 

97

pracowników zaangażowanych w program BAKCYL 

 

143

zrealizowane lekcje
(w tym 80 online) 

 

7

pracowników-wolontariuszy Banku wyróżnionych za aktywne działanie w ramach programu BAKCYL 

Strategiczne partnerstwo ze Szlachetną Paczką

Od lat pracownicy Banku wspierają akcję Szlachetna Paczka. Stale rosnąca liczba zaangażowanych pracowników-wolontariuszy była jednym z impulsów do rozpoczęcia współpracy na szeroką skalę. Od 2018 r. Bank jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki. Oficjalne partnerstwo i ogólnopolski charakter projektu pozwalają efektywnie wykorzystać potencjał wolontariatu pracowniczego w Banku. Przygotowywane przez wolontariuszy paczki pomagają w odpowiadaniu na bardzo konkretne potrzeby beneficjentów, realizując ideę mądrego pomagania.

W 2020 r. akcja Szlachetna Paczka okazała się bardzo ważnym projektem społecznym, ze względu na trwającą w tym czasie pandemię. W akcję włączyło się 124 liderów z zespołami z różnych obszarów Banku oraz spółek Grupy BNP Paribas w Polsce: BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o., BNP Paribas Securities Services SKA i BNP Paribas Leasing Solutions Sp. z o. o., BNP Real Estate Poland Sp. z o.o. oraz wolontariuszy ze Stowarzyszenia Absolwentów Programu „Klasa” – programu stypendialnego Fundacji BNP Paribas. Wszystkie zespoły mogły liczyć na dodatkowe, finansowe wsparcie – każdą paczkę Fundacja BNP Paribas dofinansowała kwotą 1 tys. zł. Oprócz tego wspólnie ze Stowarzyszeniem WIOSNA przygotowaliśmy specjalne webinary dla bankowych liderów, informujące jak zebrać zespół i jak przygotować paczkę w czasie pandemii.

Do włączenia się w akcję zachęciliśmy również Klientów Banku, którzy przy zakładaniu nowego konta mogli przekazać dobrowolną kwotę bonusu za założenie konta, na Szlachetną Paczkę. Dzięki zebranym w ten sposób środkom zostały przygotowane paczki od Klientów Banku, które trafiły do potrzebujących. Dodatkowo w ramach programu lojalnościowego mamBONUS, Klienci Banku otrzymali możliwość wymiany zebranych punktów na vouchery wspierające Szlachetną Paczkę. Poprzez dokonywane płatności kartą kredytową, Klient zbierał punkty, które następnie mógł wymieniać m.in. na vouchery wspierające Szlachetną Paczkę. Punkty naliczały się automatycznie, przy płatności w sklepie stacjonarnym lub w Internecie.

W 2020 r. w akcji wzięło udział 124 liderów z zespołami, którzy przygotowali paczki dla 134 rodzin.
W przygotowaniu paczek wzięło udział łącznie 2 470 pracowników. Od początku partnerstwa (od 2018 r.) Bank wsparł Szlachetną Paczkę darowizną w kwocie ponad 3 mln zł.

Cieszymy się, że BNP Paribas Bank Polska S.A. jest już od lat partnerem programu Szlachetna Paczka. W tym roku przez pandemię nasza akcja była potrzebna bardziej niż zwykle. Dostaliśmy dużo więcej zgłoszeń od osób potrzebujących i samotnych, pozostających w izolacji. Dzięki współpracy z Bankiem mogliśmy zapewnić nie tylko pomoc materialną wybranym rodzinom, ale również przekazać coś bardziej wartościowego niż same prezenty – troskę, zainteresowanie i nadzieję na lepsze jutro w tych trudnych czasach. To niezwykłe, że pracownicy Banku tak mocno angażują się w tę inicjatywę i już trzeci rok z rzędu niosą mądrą pomoc tym, którym zabrakło w życiu szczęścia. To największa akcja wolontariacka wśród firm.

Joanna Sadzik Prezeska i Dyrektor Zarządzająca Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora akcji Szlachetna Paczka

 

124

liderów Szlachetnej Paczki 

 

134

potrzebujące rodziny otrzymały paczki przygotowane przez pracowników Banku w ramach akcji 

 

2 470

pracowników zaangażowanych
w akcję w 2020 r. 

Ponad 

3 mln zł

wsparcia finansowego
dla Szlachetnej Paczki od początku partnerstwa (2018 r.) 

Akcje społeczne kierowane do pracowników

 • 413-1

Dobre Kilometry

Pracownicy BNP Paribas Bank Polska S.A. angażują się w działania społeczne, również poprzez uprawianie aktywności fizycznej. Służy temu akcja „Dobre Kilometry” organizowana corocznie przez Fundację BNP Paribas. W ciągu miesiąca pracownicy starają się pokonać jak największą liczbę kilometrów, jeżdżąc na rowerze, biegając czy uprawiając inne sporty dystansowe. Swoje wyniki zliczają na platformie społecznościowo-grywalizacyjnej Worksmile. Każdy pokonany kilometr przeliczany jest na środki finansowe, które są przekazywane wybranej przez pracowników organizacji społecznej.

Tegoroczna edycja przeszła do historii zarówno ze względu na czas, w którym się odbyła, jak i rekordowy dystans, który pokonali wspólnie pracownicy. Było to łącznie ponad 70 tys. km. To prawie tyle, co 45-krotna odległość między Warszawą a Paryżem. Przez cały wrzesień w zmaganiach sportowych wzięło udział aż 348 pracowników. Na przebyty wspólnie dystans złożyło się aż 5 395 różnych aktywności takich jak bieganie, jazda na rowerze, czy spacerowanie z psem. Dzięki zaangażowaniu pracowników Banku przekazano 20 tys. zł. Fundacji Herosi, która pomaga dzieciom z nowotworami przejść przez okres walki z chorobą. Dodatkowo Fundacja BNP Paribas przekazała po 5 tys. zł trzem wybranym przez pracowników organizacjom: Fundacji Rak’n’Roll, Fundacji Zwalcz Nudę oraz SOS Wioski Dziecięce.

 

348

pracowników wzięło udział w akcji 

 

5 395

różnych aktywności 

Ponad  

70 tys.

przebytych kilometrów 

 

35 tys. zł

kwota przekazana wybranym przez pracowników organizacjom społecznym 

Krwinka

Od 2011 r. Fundacja BNP Paribas, we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa, organizuje akcję Krwinka, podczas której pracownicy w specjalnych ambulansach oddają krew. W 2020 r. w akcję zaangażowało się ponad 100 pracowników z trzech lokalizacji Banku (Warszawa Kasprzaka, Kraków Awatar oraz Ruda Śląska), a od początku trwania inicjatywy zebrano ponad 236 litrów krwi!

 

3

lokalizacje z ambulansami
do oddawania krwi w 2020 r. 

 

100

zaangażowanych pracowników 

 

236 litrów

krwi zebranych od 2011 r. 

Filantropia pracowników

Program Filantropii Indywidualnej – Wspieram Cały Rok

Program filantropii indywidualnej, oparty na mechanizmie payroll, działa w Banku od września 2017 r. Umożliwia comiesięczne odpisy od pensji wskazanej kwoty na wybrany cel. W programie mogą brać udział wszyscy pracownicy Banku.

W 2020 r. wyborem pracowników wspieraliśmy Fundację Onkologiczną Alivia oraz stypendystów programu stypendialnego „Klasa” Fundacji BNP Paribas. Od 2021 r. wsparcie finansowe będzie przekazywane Stowarzyszeniu Aktywnie Przeciwko Depresji i Fundacji SYNAPSIS.

Dobrowolne odpisy od pensji to proste i wygodne narzędzie filantropii indywidualnej umożliwiające zaangażowanie pracowników we wspieranie ważnych celów społecznych oraz odpowiedź na potrzeby organizacji pozarządowych (systematyczne i przewidywalne wsparcie finansowe).

Bardzo się cieszymy, że pracownicy BNP Paribas Bank Polska S.A. wybrali Fundację Onkologiczną Alivia i naszych podopiecznych jako adresatów wsparcia realizowanego w ramach akcji „Wspieram Cały Rok”. Z perspektywy naszej organizacji regularne wsparcie finansowe jest bardzo ważne. Pozwala nam stale zapewniać chorym skuteczną pomoc. Poprzez nasze programy zyskują oni konkretne narzędzia, wiedzę oraz środki, by korzystać z najbardziej efektywnych metod leczenia. To szczególnie ważne w okresie epidemii, kiedy możliwość wczesnego wykrycia nowotworu i jednocześnie pomoc dla pacjentów onkologicznych jest ograniczona.

Agata Polińska Prezeska Fundacji Onkologicznej Alivia

Wyniki wyszukiwania