Raport Zintegrowany 2020

2020 r. miał być pierwszym rokiem od czasu fuzji z Podstawową Działalnością Raiffeisen Bank Polska S.A., gdy cała energia i środki zostaną skupione na rozwoju i wzroście organicznym. Mając za sobą skutecznie przeprowadzoną integrację, Bank rozpoczął rok od wdrażania wcześniej zaplanowanych inicjatyw.

Niestety, tak jak w całej gospodarce tak i w Banku, plany musiały zostać zrewidowane ze względu na wybuch epidemii COVID-19. Najważniejszymi wyzwaniami w pierwszych miesiącach pandemii stało się podtrzymanie obsługi Klientów i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Oddziały Banku, z nowo wdrożonymi procedurami bezpieczeństwa, funkcjonowały praktycznie bez zakłóceń, zapewniając obsługę Klientów. Podjęte wysiłki w celu utrzymania ciągłości działania i zapewnienia bezpieczeństwa zostały docenione przez pracowników. Co więcej, efektywne wykorzystanie pracy zdalnej pozwoliło dalej wdrażać najważniejsze zaplanowane projekty w Banku.

Nowe realia zmusiły Bank do analizy obecnej strategii pod kątem jej dalszej zasadności. Zupełnie inne otoczenie rynkowe odbiło się na wynikach Banku i całego sektora, lecz w opinii Zarządu nie zdewaluowało kluczowych celów strategicznych. Należy jednak zaznaczyć, że istotność poszczególnych kierunków strategicznych uległa zmianie, co znalazło odzwierciedlenie w planach na rok 2021.

Adekwatna skala działalności nadal pozostanie kluczem do sukcesu, stąd Bank stawia na inteligentny wzrost. Uruchamiane będą nowe obszary akwizycji Klienta, często przy wykorzystaniu partnerów pozabankowych, np. wykorzystując rozległe partnerstwa biznesowe w obszarze Personal Finance. Ze względu na niemal zerowe stopy procentowe, możliwe będą dalsze zmiany w politykach cenowych, które premiować będą Klientów z większymi relacjami z Bankiem. Dodatkowo, wyższe przychody prowizyjne zostaną osiągnięte poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów i usług, z których chętnie będą korzystać Klienci, co pozwoli jednocześnie budować ich satysfakcję jak i pozytywnie wpłynie na wynik Banku. Wartość kapitałów w sektorze bankowym nieustannie rośnie, dlatego alokacja kapitałów Banku będzie jeszcze bardziej uważna, nakierowana na obszary generujące jednocześnie zrównoważony wzrost, jak i odpowiednią rentowność. Bank będzie kontynuował ostrożną politykę ryzyka, nie zaniedbując przy tym potrzeb Klientów. Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, Bank będzie przywiązywał dużą wagę do partnerskich relacji z Klientem, zrozumienia jego biznesu i obopólnych długoterminowych korzyści z takiego postępowania.

a1 a1

Osiągnięcie tych celów, będzie możliwe jedynie przy wsparciu odpowiednich procesów i zasobów. Kluczowe jest aby Klient posiadał niezakłócony dostęp do wszystkich usług bez względu na okoliczności. Aby móc to zapewnić, niezbędne w 2020 r. okazały się kompetencje cyfrowe. Z tego względu Bank nadal będzie przykładał dużą wagę do rozwoju ekosystemu mobilnego i internetowego (GOfamily), w szczególności poszerzając możliwości zdalnej sprzedaży i obsługi produktów, docelowo również tych bardziej złożonych. Kontynuowana będzie też dalsza transformacja modelu operacyjnego, uwzględniająca poprawę i automatyzację procesów. Pozwoli to na obniżenie kosztów przy jednoczesnym wzroście poziomu jakości. Pomoże w tym przygotowywany przez Bank zupełnie nowy model pracy, który będzie uwzględniać szerokie wykorzystanie możliwości pracy wg metodyki agile, pracy zdalnej jak i funkcjonalności wdrożonych w nowej siedzibie Banku. Planowane głębokie zmiany są efektem rezultatów, jakie zaobserwowano podczas lockdownu. Możliwa okazała się błyskawiczna transformacja organizacji pracy i jej podtrzymanie na wysokim poziomie nawet w obszarach, w których do tej pory wyższa efektywność opierała się na założeniu centralizacji w jednym miejscu. Otwiera to nowe możliwości w dynamizowaniu zmian i poszukiwaniu efektywności kosztowych.

Bank będzie skupiał się na budowie wizerunku atrakcyjnej instytucji, przyjaznej środowisku i odpowiedzialnej społecznie. Wykorzysta przy tym swoją istotną pozycję w ekosystemie gospodarczym, aby w pełni zaangażować się we wdrażanie inicjatyw europejskiego „nowego zielonego ładu”. Bank będzie dążył do osiągniecia pozycji pierwszego wyboru w finansowaniu zrównoważonego rozwoju, w tym przede wszystkim transformacji energetycznej. Działania te będą wspierać również budowę silniejszej, lepiej rozpoznawalnej marki, w której wartości wpisana jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Równolegle, dużo uwagi zostanie poświęcone dalszej poprawie satysfakcji Klientów, co ułatwi wzmacnianie lojalności, a długoterminowo przełoży się na dalszą poprawę rentowności. Bank będzie kontynuował wysoką aktywność we wspieraniu rozwoju kobiet w ramach struktur Banku oraz promowaniu różnorodności na wszystkich szczeblach organizacji.

Rok 2021 jest też ostatnim rokiem horyzontu strategii Fast Forward. Mając to na uwadze, Bank jest w trakcie prac nad przygotowaniem nowej strategii na lata 2022-24. W prace zaangażowany jest szeroki zespół, co przekłada się na jeszcze większe dopasowanie strategii do realiów Banku oraz wyzwań stojących przed poszczególnymi obszarami. Ogłoszenie strategii planowane jest na II półrocze 2021 r.

Wyniki wyszukiwania