Raport Zintegrowany 2020

Różnorodność w  miejscu pracy

Promowanie różnorodności w miejscu pracy, to jedno z głównych zobowiązań Grupy BNP Paribas dotyczące odpowiedzialności w miejscu pracy.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Dzięki różnorodności tworzymy nowoczesną, odpowiedzialną społecznie organizację, która rozumie zachodzące w świecie zmiany i potrafi tworzyć innowacyjne rozwiązania rynkowe. Takie wartości, jak otwartość, tolerancja, szacunek dla różnorodności, dbanie o bezpieczeństwo i poczucie przynależności każdego pracownika są wpisane w DNA Grupy BNP Paribas.

Spółki Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. podchodzą do zarządzania różnorodnością z należytą starannością.

Działania na rzecz wspierania różnorodności, budowania kultury włączającej i zapobiegania wykluczeniu to jeden z priorytetów odpowiedzialności naszego Banku. Działania na rzecz inkluzywności adresujemy do pracowników, Klientów jak i otoczenia społecznego. Zarówno nasz Bank, jak i Fundacja BNP Paribas, we współpracy z eksperckimi organizacjami, prowadzą szereg inicjatyw, które wzmacniają różnorodność, wyrównują szanse edukacyjne oraz zapobiegają wykluczeniu.

W 2016 r. przyjęliśmy Politykę Różnorodności, której celem jest tworzenie i promowanie środowiska pracy ukierunkowanego na poszanowanie oraz optymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego w różnicach pomiędzy pracownikami na rzecz rozwoju Banku. W tym samym roku powołaliśmy funkcję Diversity Officer, aby zapewnić w organizacji koordynację działań i nadzór nad przestrzeganiem poszanowania różnorodności. Diversity Officer koordynuje działania związane z przestrzeganiem zasad szeroko pojętej różnorodności oraz promuje dzielenie się dobrymi praktykami w ramach Grupy. Do niego również pracownicy mogą zgłosić naruszenie tych zasad, czyli wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji. Obecnie w BNP Paribas Bank Polska S.A. dwie osoby sprawują funkcję Diversity Officer’a. Intensywnie pracujemy nad różnorodnością w organizacji dbając o budowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej (ang. Diversity & Inclusion).

Diversity

Różnorodność jest faktem, otaczającą nas rzeczywistością. Każdy człowiek jest wyjątkowy, unikalny, jedyny w swoim rodzaju. Część różnic między nami jest widoczna na pierwszy rzut oka, inne są głęboko ukryte. Niektóre cechy podlegają szczególnej ochronie prawnej ze względu na większe ryzyko dyskryminacji w przestrzeni społecznej: np. płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, religia, orientacja seksualna czy tożsamość płciowa. Oczywiście, oblicza różnorodności są znacznie szersze. Różnimy się przecież talentami, umiejętnościami, cechami charakteru, osobowości, doświadczeniami, sytuacją osobistą, poglądami i innymi atrybutami. Jesteśmy Bankiem otwartym na każdego.

Inclusion

Włączenie jest intencjonalnym wysiłkiem. Tym, co sprawia, że różnorodność działa, ma sens, korzystny wpływ na pracowników, Klientów i społeczeństwo. Wykorzystuje potencjał każdego, pozwala czuć się dobrze w organizacji, w społeczeństwie, mieć poczucie przynależności i wpływu na to, co dzieje się w otoczeniu biznesowym i społecznym. Włączenie strukturalne to tworzenie sprawiedliwych, wolnych od uprzedzeń struktur, procesów i praktyk biznesowych. Włączenie behawioralne to rozwijanie kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Obszar Diversity & Inclusion w BNP Paribas Bank Polska S.A. budujemy w ramach:

 • wspierania różnorodności w miejscu pracy
 • otwartości i dostępności wobec różnorodnych grup Klientów, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem
 • działań prospołecznych na rzecz wspierania Diversity & Inclusion oraz zapobiegania wykluczeniu

Na poziomie Grupy BNP Paribas zarządzanie różnorodnością regulują dokumenty:

 • Polityka zarządzania różnorodnością w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Polityka antymobbingowa BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Polityka zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Polityka procedur i standardów etycznych, w tym zgłaszania anonimowego (Whistleblowing)
 • Regulamin Pracy BNP Paribas Polska S.A.
 • Instrukcja dotycząca trybu postępowania w sprawie skarg i wniosków w sprawach pracowniczych
 • Zasady postępowania w przypadku zgłoszeń o nękaniu i molestowaniu seksualnym w relacjach zawodowych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Zasady rekrutacji pracowników BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Kodeks postępowania Grupy BNP Paribas
 • The ILO Global Business & Disability Network Charter
 • Umowa BNP Paribas Dotycząca Praw Podstawowych i Globalnych Rozwiązań Socjalnych

Jako Bank aktywnie angażujemy się w działania na rzecz wspierania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji. Jesteśmy również sygnatariuszem Karty Różnorodności. To zobowiązanie podpisywane przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działanie na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Karta Różnorodności jest inicjatywą działającą pod patronatem Komisji Europejskiej. Skupia pracodawców różnych sektorów i wielkości, dla których różnorodność jest dużo więcej niż faktem i stanowi wartość samą w sobie. Zarazem, pracodawców rozumiejących, że budowanie włączających organizacji jest korzystne biznesowo oraz bardzo potrzebne społecznie. Bardzo cieszmy się więc, że „BNP Paribas Bank Polska S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2016 r. Choć jest to grono organizacji wyjątkowych, to bogactwo inicjatyw, aktywności wewnętrznych i zewnętrznych Banku są szczególne. To potwierdza, że BNP Paribas Bank Polska S.A. doskonale słyszy i rozumie zmieniający się świat, poszukując równocześnie odpowiedzi na wyzwania trudnej teraźniejszości i niepewnej przyszłości. Co nigdy nie było potrzebne bardziej niż obecnie.

Marzena Strzelczak Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2020 r. BNP Paribas Bank Polska S.A. po raz drugi znalazł się wśród liderów zarzadzania różnorodnością w ratingu Diversity & Inclusion organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przy wsparciu Deloitte Polska. Więcej informacji o ratingu znajduje się na tej stronie.

0066 0066

Pandemia uwypukliła znaczenie silnej kultury organizacyjnej, w której wspieranie różnorodności i inkluzywności jest niezbędnym elementem. BNP Paribas Bank Polska S.A. jako spółka zakwalifikowana do składu II edycji Ratingu Diversity & Inclusion może być przykładem dla innych pracodawców, jak dbać o wyniki finansowe jednocześnie tworząc kulturę różnorodnego miejsca pracy.”

Irena Pichola Partner w Deloitte, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe

Inicjatywy na rzecz promowania różnorodności

Dni Różnorodności

Otwartość, tolerancja, szacunek dla różnorodności, przeciwdziałanie wykluczeniu to wartości, które wpisane są w DNA Grupy BNP Paribas i naszego Banku. Dlatego, co roku włączamy się w obchody Tygodnia Różnorodności w Grupie. W październiku 2020 r. zorganizowaliśmy Dni Różnorodności, aby uświadamiać pracownikom, jak wielka siła i potencjał tkwią w różnorodnych zespołach.

W 2020 r. w ramach Dni Różnorodności skupiliśmy się na:

 • Uświadamianiu własnych uprzedzeń i stereotypów
 • Dbaniu o jakość komunikacji w codziennych relacjach (język równościowy)
 • Zapobieganiu przemocy
 • Nauce dobrej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami
 • Promowaniu równorzędnej roli rodziców w wychowaniu dzieci

Dzięki tej inicjatywie promowaliśmy ideę Diversity & Inclusion (Różnorodności i Włączenia). Uświadamialiśmy też naszym pracownikom, jak ważne dla Banku są działania na rzecz zapewniania równych szans i walki z wykluczeniem.

Więcej o naszych inicjatywach na rzecz promowania różnorodności w miejscu pracy przeczytasz w dalszej części rozdziału. W 2020 r. podejmowaliśmy działania wspierające poszanowanie dla różnorodności oraz budujące świadomość, zarówno wśród Klientów, jak i społeczeństwa. Jesteśmy solidarni ze społecznością LGBT+. Odpowiadając na trudne sytuacje społeczne stworzyliśmy w 2019 r. projekt „Strefa otwarta dla każdego”. Wyraziliśmy stanowczą dezaprobatę dla jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym również tej, która jest budowana na uprzedzeniach dotyczących tożsamości i orientacji seksualnej. Oddziały Banku oznaczyliśmy ramką z tęczowym motywem – symbolem społeczności LGBT+, dając wyraz, iż niezależnie od tożsamości i orientacji seksualnej, koloru skóry, sprawności czy poglądów, w naszej społeczności każdy jest traktowany z szacunkiem i obsługiwany z należytą starannością. Wierzymy bowiem, że w zmieniającym się świecie każdy powinien czuć się bezpiecznie, będąc sobą. W 2020 r. wzmacnialiśmy działania wspierające społeczność LGBT+. Solidarność i wsparcie okazaliśmy podczas akcji Tęczowy Piątek. Zorganizowaliśmy również webinar dla pracowników podejmujący temat wspierania dzieci i młodzieży w problemach wieku dorastania, w tym odkrywaniu tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej. Aktywnie angażujemy się w działania promujące różnorodność i zapobieganie wykluczeniu m.in. poprzez liczne działania w obszarze wsparcia kultury, wyrównywania szans przez edukację oraz ułatwienia w naszych placówkach dla osób zagrożonych wykluczeniem.

 • Współpraca z Fundacją Ocalenie – wsparcie w udzielaniu pomocy rodzinom uchodźczym m.in.: z Syrii, Iraku, Ukrainy czy Czeczenii.

Więcej o naszych działaniach na rzecz różnorodności kulturowej znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność społeczna.

 • Program stypendialny „Klasa” – wsparcie zdolnych uczniów z mniejszych miejscowości.
 • BAKCYL – inicjatywa, w której pracownicy Banku docierają do szkół, przekazując młodzieży wiedzę z zakresu finansów.
 • AGROTALENTY – program rozwoju dla młodych ludzi wiążących przyszłość z rolnictwem, często pochodzących z obszarów wiejskich.

Więcej o naszych działaniach na rzecz różnorodności i wyrównywania szans społecznych znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność społeczna.

 • Szlachetna Paczka – ogólnopolski projekt społeczny Stowarzyszenia WIOSNA, promujący ideę mądrego pomagania, docierający z pomocą do najbardziej potrzebujących rodzin.
 • Dream Up – program edukacji przez sztukę stworzony z inicjatywy Grupy BNP Paribas i realizowany obecnie w 30 krajach, skierowany do dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.
 • Towarzystwo Nasz Dom – wsparcie dzieci będących pod opieką zastępczą.

Więcej o naszym wsparciu osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność społeczna.

 • Działania na rzecz zwiększania dostępności produktów i usług dla osób zagrożonych wykluczeniem.
 • Współpraca z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej w zakresie standardów obsługi osób starszych.

Więcej o zwiększaniu dostępności Banku znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność gospodarcza.

Dane liczbowe obrazujące różnorodność w Banku i Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 405-1

Różnorodność w BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

71,9

Wiek najstarszego pracownika 

 

20,0

Wiek najmłodszego pracownika  

 

39,2

Średnia wieku pracowników  

 

39,17

Najdłuższy staż pracy  

Struktura zatrudnienia Kobiety Mężczyźni Łącznie
Dyrektorzy 36,9% 63,1% 100,0%
Menedżerowie 61,4% 38,6% 100,0%
Pozostałe stanowiska 66,3% 33,7% 100,0%
Łącznie 64,4% 35,6% 100,0%

 

W kategorii „Dyrektorzy” uwzględnieni zostali Dyrektorzy Pionów, Dyrektorzy Departamentów, Dyrektorzy Biur, Dyrektorzy Regionów, Dyrektorzy Makroregionów oraz członkowie Zarządów Spółek z Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

W kategorii „Menadżerowie” uwzględnieni zostali pozostali przełożeni.

Relacja procentowa odnosi się do liczby aktywnych pracowników w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. (8 656 osób).

Struktura zatrudnienia Kobiety Mężczyźni Razem
Dyrektorzy 37,7% 62,3% 100,0%
Managerowie 62,0% 38,0% 100,0%
Pozostałe stanowiska 66,6% 33,4% 100,0%
Razem 64,8% 35,2% 100,0%

 

W kategorii „Dyrektorzy” uwzględnieni zostali Dyrektorzy Pionów, Dyrektorzy Departamentów, Dyrektorzy Biur, Dyrektorzy Regionów, Dyrektorzy Makroregionów oraz członkowie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

W kategorii „Menadżerowie” uwzględnieni zostali pozostali przełożeni.

Relacja procentowa odnosi się do liczby aktywnych pracowników w BNP Paribas Bank Polska S.A. (8 423 osób).

Struktura zatrudnienia <30 lat 30-50 lat >50 lat
Dyrektorzy 0,2% 84,7% 15,1%
Menedżerowie 3,6% 85,7% 10,7%
Pozostałe stanowiska 16,9% 73,5% 9,5%
Łącznie  14,7% 75,4% 9,9%

 

W kategorii „Dyrektorzy” uwzględnieni zostali Dyrektorzy Pionów, Dyrektorzy Departamentów, Dyrektorzy Biur, Dyrektorzy Regionów, Dyrektorzy Makroregionów oraz członkowie Zarządów Spółek z Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

W kategorii „Menadżerowie” uwzględnieni zostali pozostali przełożeni.

Relacja procentowa odnosi się do liczby aktywnych pracowników w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. (8 656 osób).

Struktura zatrudnienia <30 lat 30-50 lat >50 lat
Dyrektorzy 0,3% 84,8% 15,0%
Menedżerowie 3,6% 85,8% 10,6%
Pozostałe stanowiska 16,8% 73,6% 9,6%
Łącznie 14,6% 75,4% 10,0%

 

W kategorii „Dyrektorzy” uwzględnieni zostali Dyrektorzy Pionów, Dyrektorzy Departamentów, Dyrektorzy Biur, Dyrektorzy Regionów, Dyrektorzy Makroregionów oraz członkowie Zarządów Spółek z Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

W kategorii „Menadżerowie” uwzględnieni zostali pozostali przełożeni.

Relacja procentowa odnosi się do liczby aktywnych pracowników w BNP Paribas Bank Polska S.A. (8 423 osób).

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Członkowie Rad Nadzorczych Spółek Grupy Kapitałowej 7 23 30
Członkowie Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej 2 17 19
Łącznie 9 40 49

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Rada Nadzorcza 3 9 12
Zarząd 0 9 9
Kluczowi menedżerowie 28 47 75
Łącznie 31 65 96

<30 lat 30-50 lat >50 lat
Członkowie Rad Nadzorczych Spółek Grupy Kapitałowej 0 16 14
Członkowie Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej 0 10 9

30-40 40-50 50-60 >60
Rada Nadzorcza 0 2 6 4
Zarząd  0 2 7  0
Kluczowi menedżerowie 10 53 11 1

Staż w Banku <5 5-10 10-15 15-20 20-25 >25
Zarząd 5 2 1 0 0 1
Kluczowi menedżerowie 24 14 8 16 11 2
Łącznie 29 16 9 16 11 3

Strategia inkluzji osób z niepełnosprawnościami

W zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością nawiązaliśmy współpracę z podmiotami zewnętrznymi, które wspierają nas w lepszym dostosowaniu organizacji do zwiększenia zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz przeprowadzeniu szkoleń i zaplanowaniu komunikacji wewnętrznej promującej otwarte, inkluzywne miejsce pracy. W 2021 r. planujemy kontynuować szkolenia, uruchomić kampanię skierowaną do pracowników i skupić się na dalszym dostosowywaniu organizacji i rekrutacji osób z niepełnosprawnościami.

Kobiety Mężczyźni Łącznie
44 18 62

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Suma 44 16 60
Oddziały 24 8 32
Centrale 20 8 28

Inicjatywy na rzecz wzmacniania roli kobiet

Kobiety zmieniające BNP Paribas

Różnorodność to najwyższa wartość naszej organizacji. Ponad 60 proc. pracowników Banku to kobiety, dlatego bardzo ważne jest, aby czuły się docenianie i miały możliwość rozwoju osobistego adekwatnego do ich potrzeb. Pracowniczki Banku powołały oddolną inicjatywę „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, aby pracować nad wzmocnieniem roli kobiet w organizacji, promowaniem idei Diversity&Inclusion w Banku, a także budowaniem zaangażowania mężczyzn w działania na rzecz równości płci.

W ramach inicjatywy przeprowadzono m.in. badanie wśród pracowników na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn i obserwowanych zachowań w relacjach pracowniczych. Zbudowano także dedykowany kobietom program rozwojowy Women Up (opisany w dalszej części rozdziału).

Inicjatywa „Kobiety zmieniające BNP Paribas” swoje działania zorganizowała w ramach pięciu stref tematycznych

Strefa Mocy

 • Aktywizacja kobiet w sieci sprzedaży
 • Diagnoza potrzeb, uwolnienie potencjału
 • Współpraca z ambasadorkami

Strefa Rozkwitu

 • Szkolenia i programy rozwojowe
 • Programy mentorskie
 • Współpraca z uczelniami
 • Współpraca i uczestnictwo w inicjatywach Grupy BNP Paribas

Strefa Głosu

 • Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Dbanie o spójność DNA marki Banku
 • Partnerstwo w projektach zewnętrznych wspierających kobiety

Strefa Zmiany

 • Badania głosu uczestników
 • Tworzenie wskaźników efektywności
 • Zmiana zasad i procedur
 • Koncentracja na efektach

Strefa Otwartości

 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Rozwijanie i promowanie kultury D&I

W ramach programu powołano także Ambasadorki Strefy mocy. To 55 kobiet z 28 miejscowości, które działają w sieci sprzedaży Banku. Ich rolą jest angażowanie koleżanek w sieci oraz badanie potrzeb kobiet pracujących w oddziałach, centrach biznesowych i makroregionach.

Opublikowanie Kodeksu Różnorodności, szkolenia, warsztaty, program mentoringowy kobiet dla mężczyzn, ale i odwrotnie – mężczyzn dla kobiet, obecność w mediach, współpraca z organizacjami, które wspierają kobiety i działają na ich rzecz – to wybrane działania, na których w 2021 r. skupią się liderki i ambasadorki programu.

Program Women Up

W ramach unikalnych programów rozwojowych realizujemy program Women Up, dedykowany kobietom pracującym w Banku. Został przygotowany przez Strefę Rozkwitu, działającą w ramach projektu „Kobiety zmieniające BNP Paribas”. Jest to roczny program rozwojowy umożliwiający uczestniczkom rozpoznanie i wzmocnienie talentów czy rozwój umiejętności w zakresie budowania marki osobistej. Aby do niego przystąpić należało zgłosić odważne pomysły zmian, jakie chce się zrealizować w Banku. Program oparty jest na trzech filarach: transparentności, obiektywizmie i działaniu.

W 2020 r. w trakcie rekrutacji napłynęło 166 zgłoszeń, z których Jury wyłoniło 101 uczestniczek. Finalnie powstała lista pomysłów, z której dziesięć najlepszych nazwano diamentowymi pomysłami. Będą one realizowane w grupach projektowych. To m.in.:

Program dla kobiet i mężczyzn wracających po urlopach związanych z opieką nad dziećmi

Program rozwojowy dedykowany dla osób w wieku +, którego celem jest włączanie i czerpanie z ich bogatego doświadczenia

Przestrzeń do wymiany pomysłów, inspiracji, wspólnego rozwiązywania problemów biznesowych i poznawania światowych trendów w AI, big data, VR etc.

Autorki pomysłów, poza uczestnictwem w programie rozwojowym, dostały także wsparcie Patronów – menedżerów wysokiego szczebla, którzy wesprą wdrożenie pomysłów w organizacji. #WomenUp to niezwykła inicjatywa w Banku promująca współpracę zespołową, która wzmacnia i buduje poczucie przynależności i wspólnoty pracowników.

W 2020 r. angażowaliśmy się również w promowanie inicjatyw zewnętrznych, które wzmacniały i rozwijały potencjał kobiet w Polsce:

 • Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. jest współzałożycielem polskiego klubu Male Chamions of Change, które działa na rzecz zwiększenia liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacji luki płacowej oraz lepszego wykorzystania talentów obu płci w swoich firmach.
 • Bank jest partnerem konkursu Bizneswoman Roku, organizowanego przez Fundację Sukces Pisany Szminką, która nagłaśnia sukces kobiet w biznesie, nauce i kulturze. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bizneswomanroku.pl/
 • Dołączyliśmy również do programu Jestem Liderką organizowanego przez Vital Voices Poland, rozwijającego potencjał młodych kobiet w wieku 16-19 lat, które aktywnie działają w swojej społeczności. Laureatki konkursu Jestem Liderką wzięły udział w serii szkoleń z zakresu przywództwa, autoprezentacji i komunikacji, projektowania kariery, rozwijania mocnych stron. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://vitalvoices.pl/nasze-programy/programy/jestem-liderka-2/
 • Zostaliśmy partnerem konkursu „Zostań Panią Ambasador” organizowanego przez Ambasadę Izraela w Warszawie i Fundację Leopoldy Wild. Laureatki miały niepowtarzalną szansę, by przez jeden dzień pełnić rolę pani ambasador w jednej z dwunastu ambasad, które biorą udział w projekcie. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.ambassadorforaday.org/

Kobiety, rozważające założenie własnej firmy, często szukają inspiracji i wsparcia. Pomaga im to podjąć ten pierwszy odważny krok. Przyglądają się także osiągnięciom innych kobiet. Te tzw. role models, dają im wiarę, że się da, że można. Konkurs Bizneswoman Roku wypromował już kilkaset takich inspirujących Polek (role models), które wyznaczają ścieżki, pokazują nowe obszary, przełamują stereotypy. Dzięki długofalowej współpracy, takiej jak ta, z BNP Paribas Bank Polska S.A., mamy szansę wprowadzić realną zmianę na rynku, zarówno w obszarze wyrównywania szans, jak i wykorzystania potencjału talentów obu płci i promować różnorodność.

Olga Kozierowska Prezeska Fundacji Sukces Pisany Szminką

Jesteśmy Bankiem wspierającym kobiety w różnych aspektach życia, przede wszystkim w ich rozwoju zawodowym. Jednak od słów ważniejsze są czyny, dlatego 100 kluczowych menadżerów Grupy BNP Paribas, w tym Przemek Gdański – Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A., dołączyło do inicjatywy #JamaisSansElles (Nigdy bez Niej). Francuskie Stowarzyszenie #JamassSansElles działa na rzecz promocji równych szans i widoczności kobiet w życiu publicznym. Podpisując kartę #JamaisSansElles, członkowie zarządu Grupy BNP Paribas, a teraz kluczowi menadżerowie z 14 krajów, zobowiązali się nie uczestniczyć w żadnych wydarzeniach publicznych powyżej trzech osób – debatach, panelach eksperckich, dyskusjach przy okrągłym stole – jeśli nie weźmie w nich udziału kobieta.

Wsparcie rodzicielstwa

Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami zmian społecznych i kulturowych dotyczących zaangażowania rodziców w wychowanie dzieci, a w szczególności zmiany w podejściu do ojcostwa wśród młodych mężczyzn. W Banku wspieramy różnorodność i równość szans w miejscu pracy dla obojga rodziców.

W 2020 r. jako partner Fundacji Share The Care, współtworzyliśmy „Przewodnik dla pracodawców 50/50 to się wszystkim opłaca. Rola pracodawców w zachęcaniu mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich”. W ramach projektu zaangażowaliśmy się również w cykl premierowych debat online na temat wyrównywania prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem i płynących z tego korzyści. Jako Bank zmieniającego się świata od dłuższego czasu obserwujemy zmiany w trendach rodzicielskich i rosnącą rolę ojców w wychowaniu dzieci. Potwierdzają to badania. Zgodnie z wynikami badań „Family Power” oraz „Diagnoza postaw, motywacji i barier wobec urlopów ojcowskich i rodzicielskich”, kobiety i mężczyźni są zgodni co do tego, że obie płcie są równie dobrymi opiekunami dla swoich dzieci (79 proc.). Dlatego jako Bank zmieniającego się świata promujemy ideę równości rodzicielskiej i angażujemy się w inicjatywy wspierające jej realizację.

 • 401-3

Urlopy rodzicielskie w 2020 r. w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba pracowników upoważnionych do urlopu rodzicielskiego 6 224 2 986 9 210
Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 618 4 622

 

Dane dotyczą urlopów macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych.

rdw-image rdw-image

„Wspólnie z BNP Paribas Bank Polska S.A, promowaliśmy ideę różnorodności równych szans w miejscu pracy dla obojga rodziców. To bardzo ważny obszar w działalności Banku. Pracownicy są zachęcani do włączania się w akcje propagujące otwartość, tolerancję oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Działają liczne oddolne inicjatywy wspierające równość szans, zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, czy godzenie ról na polu rodzinnym i zawodowym przez kobiety i mężczyzn. To sprawia, że Bank jest jednym z liderów rynku pracy kształtującego nowe trendy w dziedzinie umacniania work-family balance z poszanowaniem prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem.”

Karolina Andrian Prezeska Fundacji Share The Care

Wyniki wyszukiwania