Raport Zintegrowany 2020

Współpraca z instytucjami finansowymi

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. Bank utrzymywał relacje korespondenckie z około 1 tys. banków, w tym posiadał w innych bankach 54 rachunki nostro dla 25 głównych walut.

W analizowanym okresie Bank prowadził 18 rachunków loro wyłącznie w PLN dla banków zagranicznych. Rachunki loro prowadzone w księgach Banku stanowią zewnętrzne źródło pozyskiwania bezkosztowych środków obrotowych na potrzeby operacyjne Banku. Za pośrednictwem tych rachunków realizowane są przede wszystkim transfery klientowskie oraz transfery typu bank-to-bank.

W 2020 r. Bank kontynuował współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, z brokerami i bankami, która umożliwiła zawieranie szerokiego spektrum transakcji skarbowych i depozytowych. Zawarto szereg umów z nowymi i już współpracującymi kontrahentami z tych segmentów oraz podjęto kroki w kierunku wprowadzenia nowych umów, zgodnie z rekomendacjami ISDA i ZBP.

Umowy z Narodowym Bankiem Polskim zawarte w 2020 r.

  • Umowa w sprawie pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego zawarta w dniu 14 grudnia 2020 r.
  • Umowa „Transakcje typu swap walutowy” zawarta w dniu 30 grudnia 2020 r.

Wyniki wyszukiwania