Raport Zintegrowany 2020

Działania wspierające Klientów z sektora Food & Agro

GRI:

Grupa BNP Paribas ma bogate międzynarodowe doświadczenie w obsłudze tego sektora, jest europejskim liderem w finansowaniu leasingu maszyn rolniczych. W Turcji i USA Banki Grupy BNP Paribas należą do wiodących pod względem finansowania działalności firm z sektora Food & Agro. Również w Polsce jesteśmy liderem w finansowaniu sektora rolno-spożywczego. Prowadzimy także wiele inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój Klientów z tego sektora.

 • 203-1

Agronomist to kompleksowy i nowoczesny portal internetowy stworzony z udziałem i na potrzeby przedsiębiorców rolnych oraz przetwórców, angażujący wszystkie podmioty łańcucha wartości sektora rolno-spożywczego. To unikatowa platforma w branży rolno-spożywczej, która gromadzi w jednym miejscu wiedzę sektorową i umożliwia dostęp do szerokiego zestawu profesjonalnych narzędzi IT wspierających przedsiębiorców rolnych i firmy przetwórcze. Codziennie dostarcza kilku tysiącom użytkowników informacje dotyczące sytuacji w sektorze rolno-spożywczym, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Agronomist realizuje poniższe cele długoterminowe, które wpisują się w Strategię Grupy BNP Paribas:

 • wspiera transformację w kierunku odpowiedzialnej i zrównoważonej produkcji poprzez działania edukacyjne I dostarczanie innowacyjnych narzędzi,
 • integruje podmioty działające w całym łańcuchu wartości sektora rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych oraz podkreśleniem roli kobiet w sektorze,
 • wspiera digitalizację oraz transformację cyfrową wśród podmiotów z sektora rolno-spożywczego.

W 2020 r. na portalu wdrożone zostały nowe funkcjonalności oraz strefy tematyczne:

 • Uruchomiliśmy sekcję „Zielone Zmiany”, która prezentuje dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania w zakresie transformacji sektora rolno-spożywczego w kierunku zrównoważonej produkcji.
 • Udostępniliśmy użytkownikom kalkulator produkcji i zużycia nawozów organicznych, który wspiera zarządzanie nawozami azotowymi.
 • W sekcji „Agro Na Obcasach” doceniamy aktywne kobiety prowadzące działalność gospodarczą na terenach wiejskich. Przedstawiamy ich sylwetki oraz udostępniamy im ważne informacje o lokalnych społecznościach I pomysłach na spędzenie wolnego czasu.
 • Oprócz codziennych raportów cen zbóż i analitycznych poszczególnych rynków rolnych, udostępniliśmy moduł cen produktów rolnych w lokalnych skupach i na targowiskach. Dane dostarczane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników.
 • Uruchomiliśmy również pierwszą na rynku wyszukiwarkę nieruchomości dedykowaną wyłącznie sektorowi rolno-spożywczemu.

Dzięki dołączeniu do Cool Farm Alliance, międzynarodowego konsorcjum biznesowo-naukowego, którego celem jest opracowanie metrycznych narzędzi wspierających zrównoważone rolnictwo, niebawem udostępnimy kalkulator emisji gazów cieplarnianych dla użytkowników portalu.

W 2020 r. po raz piąty przygotowaliśmy cykl Agro Akademii – bezpłatnych spotkań merytorycznych dla rolników, podczas których współpracujący z Bankiem eksperci z różnych dziedzin dzielą się z Klientami obiektywną wiedzą na aktualne tematy dotyczące polskiego rolnictwa. Na spotkania Agro Akademii są zapraszani rolnicy-przedsiębiorcy zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat rozwoju gospodarstwa i wykorzystaniem jej w prowadzeniu własnego biznesu.

W tym roku, hasłem przewodnim Agro Akademii był „Zrównoważony biznes”. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, spotkania odbyły się w formie online, co pozwoliło dotrzeć do szerszego grona Klientów. Podejmowane tematy były też ściśle powiązane z ochroną zasobów naturalnych oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

W ramach piątej edycji Agro Akademii odbyły się cztery spotkania o tematyce:

 • Owoce, hit eksportowy?
 • Wyzwania branży mięsnej
 • Woda i gleba w kontekście zmian klimatycznych
 • Przyszłość WPR – innowacje i wyzwania

Więcej informacji: www.agroakademia.com.pl

W 2020 r. ukazał się kolejny, ósmy numer magazynu wydawanego przez Bank dla rolników. Gazeta, wydana
w 30 tys. egzemplarzy jest dostępna bezpłatnie w oddziałach Banku. W 2020 r. została także przygotowana jej wersja elektroniczna. W czasopiśmie można znaleźć artykuły merytoryczne, komentarze analityków, kalendarium przyszłych targów i imprez dla rolników, reportaże, ciekawostki oraz stałe rubryki o charakterze rozrywkowym. „Agro Kurier” powstaje w Banku, ale jest redagowany we współpracy z dziennikarzami.

Ósme wydanie skupia się wokół zasad ogłoszonego przez Unię Europejską „Zielonego Ładu” oraz strategii
„Od pola do stołu”. Pozostałe zagadnienia poruszone w wydaniu opublikowanym w 2020 r. to m.in.:

 • Zasady rolnictwa zrównoważonego,
 • Optymalizacja nawożenia azotem w gospodarstwie,
 • Gospodarstwa ekologiczne,
 • Perspektywy dla rynków drobiu i cebuli.

„Agro Kurier” dostępny jest na platformie: https://e.issuu.com/embed.html?d=agro_kurier&u=aude_content_marketing

Agrokonferencja, której pomysłodawcą jest BNP Paribas Bank Polska S.A., to pierwsza konferencja skierowana do sektora Food & Agro. Jest spotkaniem przedstawicieli ekosystemu rolno-spożywczego, w trakcie której poruszamy tematy, wpływające w największym stopniu na uwarunkowania prowadzenia działalności przez firmy z tego sektora. Organizowane od 2006 r. wydarzenie stało się ważnym, dorocznym spotkaniem Banku z Klientami i instytucjami z tej branży. Food & Agro Conference jest rozwinięciem formuły dotychczasowych Agrokonferencji. Wydarzenie zostało w większym stopniu niż dotychczas skierowane do grona międzynarodowego. Jest dostępne w języku angielskim oraz polskim, a do wystąpień zaproszeni są międzynarodowi eksperci. W 2020 r. wydarzenie przeprowadzono w pełni zdalnie, pod hasłem „Dominujące trendy. Nowe rozwiązania”.

Agro Hub

Agro Hub Grupy BNP Paribas rozpoczął działalność w kwietniu 2018 r., a jego celem jest stworzenie centrum kompetencji dla sektora Food & Agro dla Banków i Klientów z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce. Agro Hub Grupy BNP Paribas jest platformą międzynarodowej współpracy, źródłem inspiracji dla konkurencji oraz odpowiedzialnym stymulatorem rozwoju, poszerzenia produkcji i zdobywania nowych rynków zbytu dla przemysłu rolno-spożywczego. Działania Agro Hubu obejmują m.in. definiowanie strategii sektorowej, proponowanie kompleksowych produktów i optymalnych rozwiązań, współpracę z podmiotami zajmującymi się tematyką Food & Agro w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce oraz działalność edukacyjno-informacyjną.

Doradztwo w rozwoju bankowości sektora Food & Agro w segmencie MŚP dla Banku Centralnego Egiptu

W związku ze wzrostem populacji oraz realizowanymi reformami gospodarczymi władze Egiptu podjęły działania zmierzające do intensyfikacji rozwoju sektora rolnego oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Oferta Centrum Kompetencji Agro Hub Grupy BNP Paribas w Warszawie okazała się najlepsza w międzynarodowym konkursie na wsparcie dla Banku Centralnego Egiptu w rozwoju bankowości dla sektora rolnego w segmencie MŚP.

Po realizacji dwóch projektów w 2019 r., w 2020 r. kontynuowano prace w związku z kolejnym zamówieniem. Prace realizowano w trybie w pełni zdalnym, ze względu na pandemię COVID-19. Wsparcie projektowe dla Klienta ze strony BNP Paribas objęło m.in. obszary: product development, planowania wdrożenia, marketingu, modelowania finansowego, zarządzania i organizacji sprzedaży.

Współpraca z Metabolic

BNP Paribas Bank Polska S.A. chce być partnerem w procesie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i wzmacniania odporności polskiego sektora rolno-spożywczego. Kompleksowym podejściem wspierającym tę zmianę jest prowadzony w BNP Paribas międzynarodowy projekt współpracy z doradczym podmiotem Metabolic. Głównym celem rozpoczętego w 2020 r. projektu jest zrozumienie strategicznej roli polskiego sektora rolno-spożywczego w zakresie kluczowych obszarów oddziaływania oraz roli BNP Paribas Bank Polska S.A. w kształtowaniu tego sektora. Poszczególne etapy projektu poświęcone będą wypracowaniu ogólnej wizji zrównoważonego rozwoju, przyczyniającej się do wzmocnienia odporności polskiego sektora rolno-spożywczego, jak również przygotowaniu szczegółowej mapy działań wspierających tę wizję, które mogą zostać wdrożone w Banku.

Nitrogen Limitation

W 2020 r. wprowadziliśmy projekt „Nitrogen limitation”, wpływający na minimalizację zużycia azotu w przedsiębiorstwach rolnych i produkcji żywności.

Nadmierne nawożenie azotem szkodzi glebie, roślinom i zwierzętom, na polach i poza nimi. Każdy nadmiar azotu niewykorzystany przez rośliny jest wypłukiwany przez opady i bezpowrotnie tracony, dostając się do wód powierzchniowych i gruntowych zatruwa środowisko, strumienie i rzeki, a także studnie. To nie tylko zniszczenia w środowisku, lecz także straty finansowe gospodarstwa. Kluczem do osiągnięcia efektywności, przy równoczesnym spełnianiu narzuconych norm jest precyzyjne aplikowanie nawozów.

Prace w projekcie „Nitrogen Limitation” były prowadzone dwutorowo. Nadrzędnym celem było zwrócenie uwagi na problem azotu i metody optymalizacji. Przygotowaliśmy kampanię edukacyjną w mediach tradycyjnych i online, przeznaczoną dla konsumentów pod hasłem „Mniej azotu – więcej korzyści dla wszystkich” oraz dla rolników pod hasłem „Optymalne nawożenie azotem to korzyści dla wszystkich”. Więcej informacji o kampanii edukacyjnej znajduje się w rozdziale Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego. Dodatkowo, na platformie Agronomist został udostępniony specjalny kalkulator azotu w nawozach pochodzenia odzwierzęcego. Kalkulator, oryginalnie opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, został zaprezentowany w bardziej przyjaznej formie, dzięki czemu rolnik nie musi uzupełniać dosyć skomplikowanego arkusza kalkulacyjnego.

Drugim problemem badanym przez ekspertów Banku w projekcie były biogazownie rolnicze. Celem społecznym i środowiskowym funkcjonowania biogazowni rolniczych jest przede wszystkim redukcja emisji metanu, utylizacja odpadów oraz produkcja biogazu, natomiast z punktu widzenia ekonomicznego celem nadrzędnym jest produkcja prądu, ciepła/chłodu oraz nawozu zwanego pofermentem. W ramach projektu powstał. Raport nt. biogazowni. Przewidujemy, że w kolejnych latach wzrośnie zainteresowanie inwestycjami w biogazownie. Raport będzie narzędziem do zbudowania kompetencji pracowników Banku w tym zakresie.

Działania edukacyjno-informacyjne kierowane do Klientów z sektora Food & Agro

BNP Paribas Bank Polska S.A. od lat związany z finansowaniem rynku agro, stale obserwuje rynek i zachodzące na nim zmiany. Ostatnio zauważyliśmy pogorszenie sytuacji ekonomicznej rolników, co skutkuje zwiększeniem ich zainteresowania zaciąganiem kredytów. To z kolei wywołuje odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony różnych instytucji finansowych, oferujących kredyty i pożyczki, często niedopasowane do specyfiki funkcjonowania gospodarstw, a przyczyniających się do ich zadłużania.

Jako lider bakowości agro, znający specyfikę tego biznesu, wiemy na co zwrócić uwagę, aby korzystanie z zewnętrznego finansowania przez agrobiznes, było maksymalnie bezpieczne i służyło jego rozwojowi. W 2020 r. kontynuowaliśmy działania informacyjno-edukacyjne, dopasowując do nich adekwatną ofertę produktową.

Konkurs na pracę licencjacką lub magisterską o tematyce Agro

BNP Paribas Bank Polska S.A. od lat angażuje się w działania wspierające agrobiznes. Z nadzieją patrzymy na rozwój nauk rolniczych, a realizowane badania i wdrażane innowacje postrzegamy jako kluczowe dla ewolucji zrównoważonych systemów żywnościowych. Dlatego zorganizowaliśmy drugą edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro. Do konkursu mogły zostać zgłoszone prace magisterskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2019 lub w 2020 r. Problematyka zgłaszanych prac musiała być związana z szeroko rozumianym rozwojem agrobiznesu, tj. postępem, innowacyjnością i rozwojem gospodarstw rolnych, terenów wiejskich oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, przemysłu rolno-spożywczego. Dla najlepszych prac przewidziane zostały nagrody finansowe I, II i III stopnia oraz nagroda specjalna (w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej), o łącznej wartości 8 tys. zł. W 2020 r. do konkursu zgłoszono 45 prac. Kapituła konkursu, doceniając wysoki poziom konkursu przyznała cztery nagrody przewidziane w konkursie oraz trzy wyróżnienia.

Więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/agroabsolwent/

Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rolnego i spożywczego

BNP Paribas Bank Polska S.A. od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć rozwój polskiego rolnictwa. Dlatego poza ofertą produktową staramy się dodatkowo wspierać działalność polskich rolników poprzez różne inicjatywy, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.

W 2020 r. Bank przystąpił do międzynarodowego konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance (CFA) zrzeszającego podmioty pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego. BNP Paribas jest pierwszą instytucją finansową, która dołączyła do grona 60 podmiotów (sieci handlowe, producenci i dostawcy żywności, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz podmioty doradcze) w ramach CFA. Głównym celem konsorcjum CFA jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju i promocji kompleksowego zestawu narzędzi metrycznych dla rolnictwa zrównoważonego. Członkostwo w CFA pozwoli Klientom Banku z sektora Food & Agro, za pośrednictwem bankowego portalu Agronomist, korzystać z nowatorskiego narzędzia Cool Farm Tool. Narzędzie będzie dostępne w I półroczu 2021 r. To kalkulator online służący do wyliczania emisji gazów cieplarnianych w produkcji rolniczej, bioróżnorodności gospodarstwa czy wymagań dla nawodnień roślin uprawnych.

W 2020 r. nasz Bank przystąpił do Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio. Jest to program zainicjowany przez instytucje, które łączy idea rozwoju rynku bio w Polsce. Swoim patronatem objął ją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem Koalicji jest podejmowanie inicjatyw, które prowadzą do wzmocnienia potencjału rolnictwa i przetwórstwa oraz rozwoju rynku ekologicznego w Polsce. Działalność Koalicji skupia się wokół szeroko pojętej edukacji, tworzenia systemu rozwiązań logistycznych dla dostawców produktów bio oraz systemowego wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce. W ramach współpracy wzięliśmy w tym roku udział w Kongresie Bioexpo.

W 2020 r. kontynuowaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem „ASAP”. W jej ramach popularyzowaliśmy zasady rolnictwa zrównoważonego. Eksperci Stowarzyszenia wspierali merytorycznie działania Banku, m.in. kampanię edukacyjną nt. azotu oraz spotkania w ramach Agro Akademii.

Więcej informacji o partnerstwach Banku na rzecz zrównoważonego rozwoju znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/csr/partnerstwa

Wyniki wyszukiwania