Raport Zintegrowany 2020

Interesariusze Banku i relacje z otoczeniem

Interesariuszami BNP Paribas Bank Polska S.A. są wszyscy ci, na których wpływamy i którzy oddziałują na naszą organizację. W naszej działalności bierzemy pod uwagę ich potrzeby oraz uwzględniamy ich opinie w naszych działaniach. Stawiamy na stały i otwarty dialog również dlatego, że opinie naszych interesariuszy pozwalają uwzględniać w planach Banku zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne.

 • 102-40
 • 102-42

Interesariusze Banku

 • Klienci: indywidualni i instytucjonalni: bankowość detaliczna, Wealth Management, bankowość korporacyjna, bankowość mikro, bankowość MŚP, segment Agro.
 • Pracownicy i współpracownicy.
 • Spółki Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Podmioty w ramach Grupy BNP Paribas w Polsce i za granicą.
 • Otoczenie rynkowe: partnerzy biznesowi, dostawcy, Związek Banków Polskich, organizacje konsumenckie i branżowe, otoczenie konkurencyjne, administracja, media ogólnopolskie.
 • Organy nadzorujące: Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski.
 • Rynek kapitałowy: inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, agencje ratingowe, analitycy.
 • Społeczności lokalne: partnerzy społeczni, lokalna administracja samorządowa, instytucje wspierające wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe, uczelnie, szkoły, mieszkańcy lokalnych społeczności, media lokalne, organizacje pozarządowe, Fundacja BNP Paribas.
 • Środowisko naturalne: organizacje regulacyjne oraz organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami środowiskowymi.
 • 102-43
 • 102-44

Główne formy i narzędzia komunikacji z interesariuszami

 • Bezpośrednie spotkania i rozmowy telefoniczne z naszymi Klientami. Analiza opinii Klientów na temat jakości obsługi i oferowanych przez nas usług. Strony www, profile w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram i LinkedIn.
 • Cykliczne badania satysfakcji pracowników, narzędzia komunikacji wewnętrznej, bezpośrednie spotkania i rozmowy.
 • Bieżący kontakt z partnerami społecznymi w ramach realizacji projektów z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju Banku oraz Fundacji BNP Paribas.
 • Bieżący kontakt z parterami biznesowymi i dostawcami.
 • Badania ankietowe opinii interesariuszy prowadzone w ramach przygotowań do raportowania danych niefinansowych.
 • Materiały informacyjne i raporty przeznaczone dla środowiska inwestorskiego.
 • Bieżący kontakt z przedstawicielami instytucji rynku kapitałowego.
 • 102-13

Kluczowe partnerstwa

BNP Paribas Polska Bank S.A. kieruje się przekonaniem, że do osiągnięcia stanu sprawiedliwości społecznej i klimatycznej, niezbędne jest realizowanie 17. Celu Zrównoważonego Rozwoju, czyli nawiązywanie partnerstw międzysektorowych. Aby skutecznie zmieniać świat wokół nas, promować dobre praktyki w biznesie, a w szczególności w sektorze usług finansowych w zakresie dostępności produktów, usług i placówek czy też odpowiedzialnej sprzedaży, podejmujemy współpracę międzysektorową z licznymi partnerami.

 • Dołączenie do grona sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.
 • Wzmocnienie współpracy z UN Global Compact poprzez dołączenie do programu Standard Etyki.
 • Wzmocnienie współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa poprzez dołączenie do Programu Climate Leadership.
 • Dołączenie do Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio.
 • Przystąpienie do międzynarodowego konsorcjum branżowego Cool Farm Alliance (CFA), zrzeszającego podmioty pracujące na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego.
 • Wzmacnianie współpracy z partnerami społecznymi akcji „Dziel się pomocą”.

Więcej informacji o partnerstwach BNP Paribas Bank Polska S.A. znajduje się na tej stronie.

 • Współpraca z Fundacją Dobra Sieć przy tworzeniu narzędzia do ewaluacji programów stypendialnych oraz udział w pilotażowych badaniach.
 • Partnerstwo ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji – stworzenie cyklu artykułów o bezpieczeństwie finansowym dla osób z niepełnosprawnościami we współpracy z ekspertami Banku.
 • Współpraca z Towarzystwem Nasz Dom oraz udział w pracach komisji programu stypendialnego „Moja przyszłość”, skierowanego do dzieci i młodzieży objętej pieczą zastępczą.
 • Partnerstwo ze Stowarzyszeniem Aktywnie Przeciwko Depresji i Fundacją SYNAPSIS w ramach programu filantropii indywidualnej w Banku „Wspieram Cały Rok”.
 • Wzmocnienie współpracy z Koalicją Liderzy Pro Bono poprzez pracę nad „Kartą Wolontariatu Pracowniczego”.
 • Wzmocnienie współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA poprzez współpracę przy wolontariacie pracowniczym w ramach Szlachetnej Paczki.

Więcej o partnerach Fundacji BNP Paribas można przeczytać na tej stronie.

Wyniki wyszukiwania