Raport Zintegrowany 2020

Interaktywne KPI

* Wartości netto, łącznie kredyty wyceniane wg zamortyzowanego kosztu i do wartości godziwej.
** Wartości znormalizowane wyliczone z wyłączeniem kosztów integracji ponoszonych w związku z realizacją procesów połączeniowych w latach 2016-2020. W roku 2018 wyłączono dodatkowo wpływ zdarzeń jednorazowych wynikających z przyjętego sposobu rozliczenia transakcji nabycia Podstawowej Działalności RBPL tj.: kosztów odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w związku z przejęciem Podstawowej Działalności RBPL (ECL) oraz zysku z tytułu okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności RBPL.
***  Dotyczy portfela wycenianego według zamortyzowanego kosztu.                 

Wyniki wyszukiwania